21
Taanou tai buku veru sesa juo ban Atua
Mak 12:41-44
Naruei bogo napano Yesu nalo ajua Yimo Lu na Atua Kunuano, ana amial ka napano tomu tealo abinimei ka mia avuku kialo ijaiano ea basaro na Yimo Lu. Naruei Yesu bitiio, ana naio mial ka nasanibaiano nalo abinimei abuku kialo ijaiano novo nalo, ana na iorou kanio, naio mial bunu taanou tai, napano naio be talim̃asa ga, mia naio binimei buku kiri veru sesa juo ga.
Naruei naio berii tira nei banlo, naio berinavo “?Kamiu kumial taanou na, napano naio buku kiri veru sesa juo na? Kiniou neber riano ban kamiu, ka naio jian loa jovulu nonovio ijaiano dolu nalo na nasanibaiano nalo na kanalo. Nalo be kialo burum̃ara veru nalo, mia amije bena ga togio, mia taanou na, veru telisu nei naio bokario ka rijekar kiano meouliano, naio jian nonovio ban Atua.”
Yesu naio berial ka mia aue bulag Yimo Lu na Atua Kunuano
Karina iorou ka naina, tomu tealo ajum̃a aberii Yimo Lu, aberinavo naio kirinovo tai mia, bija sano veru maraiu nene nalo, a tonovo nalo napano m̃a tomu nalo abario kam̃a miyovovua tanobuku nene. Ana Yesu mijog tukunu nalo na jibe nei, ana berinavo “?Kamiu kumitum̃a kumial vite nalo na kuber bo? Neber ka kamiu mia iorou ka bogo tai na jo binimei, mia ve re bunu puruveru tai totano vatitig ea jeleigio, bior mia tomu nalo tai amei aue bulag searia yimo na riviniu.”
Jaleleano monoka mia rimei
Mia bogo na nalo amijog ka Yesu ber jibe na, abika denio, aberinavo “?Ana Naverloglogiano, mia aue bulag Yimo Lu nene nagi, a mia kumemi nuvijikia nuvial kijokijo venia naruei naio verial ka vaataro ka vite nalo nene amalmaluvo?”
Ana na naio ber kalo, berinavo “Bo ka kamiu kuvitikar vatitig kamiu rivu, ka mia ve re toro tai rimei rila sibilili kamiu, bior mia tomu ve telabo napano mia adu siaku, mia nalo amei averinavo ‘!Kiniou nebe Naverikariano nei!,’ p̃eli averinavo ‘!Naina naruei, bogo nene naruei!’ mia maka rivu ka kuvitakisorlo. Ana ver ka bogo na, mia kamiu kuvijog uetubaiano na mira, a jaleleano nalo aju vaataro, mia kumemebiju m̃ele re. Vite nalo na monoka amalmaluvo beamu, mia naina maka ve bogo na maaro nene navo.”
10 Ana naio ber bunu kalo, berinavo “A parinio tubo nalo, mia ala mira kanio parinio tubo dolu nalo, a venuo nalo atumolu ka venuo dolu nalo. 11 Mia m̃ii ve toru, mia reraio ea yetemeriba nei mia ve burum̃ara vituiano a mieiano kouo nalo, a rivija naina mia ve vite na memebijuiano ave burum̃ara kijokijo nalo ea bulu niogovu yauo mave. 12 Mia bogo na ve re vite nalo nei vo, mia tomu nalo ala kiki kamiu ve toru laka. Mia nalo amei avokakar kamiu sikili, avar niajebijo rivan kamiu, ana iorou kanio mia adu kamiu kuvitua jum̃ano navurim̃araboiano na yimo na volkouano nalo, p̃eli na avuku kamiu kuva kuvitua yimo na tetavokoiano, p̃eli ala kamiu kuvitumolu kuvitua mirano kialo parinio tubo nalo p̃eli na kialo navurim̃araboiano nalo. Vite va nalo na mia kuvarilo bior kubokar siaku jikili. 13 Ka bogo na mia sikili laka rivan kamiu, mia rive kenemiu bogo na kuvijikia kuverial Ioluano Vou na bo vanlo.
14  Luk 12:11,12“Mia vonganei, bogo na vite nalo nei maka vo, kamiu kuvisidom m̃elea re ka mia kuver venia ka bogo na, 15 bior rimonloglog bogo nene ga, mia kiniou nesian iliano na masouano rivan kamiu. Mia bogo na kuver iliano nalo nei ka kenemiu uolu nalo, mia tovulo, mia ajikia re ka atup̃edop̃e bereio kenemiu iliano nene.
16 “Ka bogo na, mia nalo na ga napano m̃a kumitum̃a kubiolo ka teta p̃eli kuruemiu p̃eli tumano p̃eli bilbilu, nalo na jibe na naruei napano mia amijikia avuru bulag kamiu kuvano, adu kamiu kuvitua tomu na tortoru nalo jum̃alo, ka mia ala tanea kamiu rivano-o mia m̃a auebinvin kamiu tealo am̃arm̃aro. 17 Mia tomu nalo tiniel ser kamiu laka, mia nalo asian liliu iliano rivan kamiu napano siaku joa kamiu.
18 “Mia kiniou neber ka kamiu ka mia vijumiu tai riva kovio deio. 19 Mia kamiu kuvitu sikili rivano-o kuvitovulu juluvati na bogokouo nene, ana ea m̃arabo na naruei mia kamiu kuvokar meuliano riano na kenemiu.”
Burum̃ara mira ea vio Yerusalemo
20 Mia ea tivelinio na burum̃ara bogokouo nei mia rimei, Yesu ber kalo bereio, ber “Telikiti na ver kuvial taara na tomu na mira atu selivivko burum̃ara bulukomeli na vio Yerusalemo, mia kuvijikia ka bogo na burum̃ara sano labulagiano nene naio jo binimei vaataro. 21 Mia bogo na kuvial vite nei, kamiu na kuvitua vio Yutea, bo ka kuvuro, kuva kuvitivan kamiu ea suku nalo, mia ver kamiu na kuvitu jouro Yerusalemo, bo ka kumolmoluo kuvuro kilkil, p̃eli na kamiu na kuvitu mave nei, maka rivu ka kuvilavio ka kuvatove vonuo bereio. 22 Nina bior ka bogo na, naio be burum̃ara legiano na lameraniano na Atua kiano siniabu, tavukia na vivitauiano re nua nalo aberkakario. 23 Ka bogo na bunu, mia ve kirivova laka rivan tire nalo na be m̃abolo, rivija bunu nalo nam̃a ajum̃a amije yu ban kenerilo solbouo nalo. Ka bogo na, mia ve burum̃ara najogvaiano ea kiado venuo nei, a burum̃ara siniabu rimei ea kiado tomu nalo nene. 24 Mia iobogu na mira rila vinvin ve telabo atibirbil, mia m̃arimieni riorkar ve miroano jum̃alo, avurulo ava aim̃au kurano ga ea taara dolu nalo. Mia kulo dolu nalo avie niegeniege kitkit lelan komeli lu na kito kulo Ju kiado Yerusalemo nei, mia ave tubo eaio rivano-o rivokar bogo na Atua jekar ka ve kialo bisi.”
Mia Kulorinio Kenerinio rimei bereio
25  Visi 6:12,13Ana na Yesu berii legiano na maaro, naio berinavo “Ka bogo na, mia amijikia aial kijokijo ea m̃erenio a ea siberio a ea m̃arvitano nalo. Ea yetemeriba nei, mia taara na tomu nalo mia niukniuku rivielo ve toru laka, asidom bijobijon ve toru, mia bogo na aial tei tumolu ve toru to rivavauro, mia nalo ajikia re ka mia tum̃abe kalo. 26 Telikiti na nalo abitilubarbar ka venia napano m̃a jo binimei ea yetemeriba nei, a napano vite na tortoru nalo na bul niogovu yauo amikulkulu janea vio, mia nalo amemebiju ve toru, meribobogo am̃arm̃ariulu rivior meroano. 27  Visi 1:7Mia ala tibe na rivano-o, ana iorou kanio ana mia aial kiniou Kulorinio Kenerinio noyotuba ea melijo vija kanaku burum̃ara moroano a vija kanaku burum̃ara miamoiano.
28 “Ana ea tivelinio na kamiu, ver bogo na kuvial vite nalo nei atikar kam̃a amalmaluvo tibe na, mia kamiu kumerou re. Mia niukniuku rivie re kamiu, mia kamiu kuvitumolu kuvar bulag pariparimiu kuvisirarag mave, bior vite nalo na nioti nene ber kenemiu toro na laruriano naio jo binimei, vaataro ka riyotuba.”
Kijokijo na burubilivo
29 Ana na Yesu ber jamerijiano tai banlo ea tivelinio na bogokouo na jo binimei keano vo, naio berinavo “Kamiu kuvisidomii von burubilivo na, p̃eli na buruiesi dolu nalo na jibe na. 30 Telikiti na kumial jaati nalo abinimei amemeaio, a abinimei amelokloko, a sidiati nalo abarboṽelo, ana na kamiu kumijikia ka be bogo na vio bitunu jo binimei vaataro. 31 Jibe na bo ka na ver kamiu kuvial kijokijo nalo nei, ajum̃a amalmaluvo jibe na javukia nam̃a kiniou naber ka kamiu ruei, mia kamiu kuvijikia ka navenatuboiano na Atua kanano naio jo binimei vaataro kean kamiu. 32 Riano neber ka kamiu, mia vite nonovio na monoka ayotuba tibe na rivano-o, mia iorou kanio ana taara na tomu na ameul ea bogo na ava kovio ea yetemeriba nei. 33 Mia vio yauo rivija yetemeriba nei nalo ve juo bunu ava kovio, mia kanaku iliano nalo maka ajikia ava kovio bogo tai.”
Kamiu monoka kuvila vatitigio kenemiu meuliano nalo
34 Naruei Yesu midu iliano na banlo ka bogo na, iliderevijoiano banlo, naio berinavo “Mo ea tivelinio na kamiu, kamiu kuvitii vatitig kamiu. Maka rivu ka kenemiu meuliano tanea vio, p̃eli na kumunu m̃elea m̃arjum̃elm̃elu p̃eli na vite nalo na jibe na, a maka rivu ka kenemiu jidomiano to tulaka ea vite nalo na yetemeriba nei ga. Aver p̃eli, mia kuvitum̃a kuvila tibe na rivano-o mia kuviilo ka burum̃ara legiano na maaro riyotuba ka kamiu vaarakurano ga tavukia viobijiio. 35 Nao, mia tomu nalo tanea vio reraio ea yetemeriba nei, mia atu asidomialio re, atu avitilubario re, mia legiano nei rivokarlo tibe ka na menu miilo ka buruniavo julubinio m̃aro garuei. 36 Mia monoka kamiu kuvitu derevijo dam̃ariga, monoka kuvitu kubolkouo ka kuvijikia kuvitu sikili ka kuvilarur kamiu ea vite nalo na mia ayotuba, rila ka mia kamiu kuvijikia kuva kuvitumolu kuvitu ea kiniou Kulorinio Kenerinio miraku.”
37  Luk 19:47Ana na Yesu jom̃a berlogloglo jibe na ea Yimo Lu ka legiano nalo, mia ka bogiano naio jo batavio den komeli, ba joa Suku na Buruolivi Nalo. 38 Mia kavijova nalo, ana tomu nalo ajumolu sop̃eli, aban bereio ea Yimo Lu ka ajog kiano iliano nalo.

21:14 Luk 12:11,12

21:25 Visi 6:12,13

21:27 Visi 1:7

21:37 Luk 19:47