23
Aburu Yesu ba ban ea Pailat, napano be parinio toro na vio Romo nam̃a jo bitikar Israel
Mataiu 27:1-2,11-14; Mak 15:1-5; Jone 18:28-38
Ana na nalo na komeli na kulo Ju nalo amijog Yesu kiano iliano bisi, ana ajumormolu, amioburovuronlo ba vio takurano ea burum̃ara taara tai, naruei aburu Yesu ba jumolu jukamu ea Pailat mirano ea kiano vio na tibureiano. Naruei amila veriiano ban Pailat, aber bulavulag vite telabo banio, tivelinio ka Yesu. Nalo aberenio aberinavo “Kema na, jom̃a mila bulag tomu na kenememi venuo kialo jidomiano, naio jom̃a berburelo ka avulu re bunu takis van kiamo boru parinio tubo Sisa na Romo, a naio jom̃a miaia naio toru ber naio bar sio na Naverikariano, jibe ka naio be kenememi parinio tubo na toru. Vite nalo na naruei, kumemi numialio ka mirememi memedu.”
Telikiti na Pailat mijog kialo veriiano nei, naruei naio bika den Yesu, berinavo “Mo, jau kija kover kanamo vonio. ?Be riano ka jau kobe parinio tubo ka kulo Ju nalo p̃eli na makanio?”
Ana Yesu berdop̃e, berinavo “Naina naruei jau kojom̃a koberver kiana.”
Mia bogo na Pailat mijog venia napano Yesu berenio, naio maka rial ka naio mila tena bova tai, ana ber ka tomu nalo kialo tomu na tortoru nalo, berinavo “Kema na, ea kanaku vitiiano, naio memedu ga, naio maka rila kor leleio tuboiano tai.”
Mia nalo maka asidom ka ajog Pailat kiano iliano, mia amila jibe ka tena sop̃eli ga tai, ajikili lie vo kanio, aberinavo “P̃eli ga, tete na naio kirivova ga. Naio jom̃a julu vilivilig kenememi tomu nalo kialo jidomiano, a jom̃a mioliolu banlo ea vio nonovio, jikar jo Kalele, binimei midu nonovio Yutea, binimei bokar bulukomeli na toru nei ruei.”
Mia bogo nam̃a Pailat mijog aber Yesu jikar kiano im̃auano yako Kalele, ana bikanio berinavo naio be tete re Kalele memedu p̃eli na makanio. Pailat bikanio jibe na bior naio maka m̃a to riadu ka tanobuku na Kalele, mia parinio tubo dolu nei Erot naio be toro na toru ka vio na, mila na ka bogo napano aberial ka Pailat ka Yesu naio be toro Kalele, naio berial ber mia monoka avuru naio riva van parinio tubo Erot ka naio rivitii veve vonio bior kiano tanobuku memedu. Ana ka bogo na, Erot bunu binimei miadu ka Yerusalemo ruei, tenene na aburu Yesu ba ban naio.
Mia bogo na parinio tubo Erot bitilubar ka Yesu nene, naio jaaro, bior naio mijog sano tukunu mugaruei, mila na kirisiou ruei naio jidom rialio kija, mila na naio jidom ka vonganei naruei na, p̃eli mia rial Yesu rila kiano kijokijo tai rivanio. Naruei naio milavon ka tukunu vija Yesu, bivivika vite telabo denio, mia Yesu maka riverp̃e titai vanio, naio juburu ga jibe na ju, maka lele ril.
10 Naruei ka bogo na, kulo lu na tortoru nalo bija naverloglogiano na tuboiano, nalo bunu ajikil aju vaataro ajum̃a amil kilkil ajaam̃i ka m̃a aber bulavulag vite nalo na tivelinio ka Yesu. 11 Mia vite nalo nei naruei mila Erot naliko kiano tomu na mira nalo maka asaaro ka Yesu, ana amila kikio naio, amiyotel searia naio. Karina, amiya tubo nalo m̃alo kulum̃arauo nalo tai eaio, ka amijikia avital eaio, naruei amila banbano-o, karina Erot miila naio ban bere ea Pailat bitii bereio.
12 Beamu ka vite nalo na, tomu juo na Pailat naljuo Erot abe bilbilu va kalo, mia monloglog bogo na amim̃au biju jibe nei bereio ka tibureiano na Yesu, burulo abinimei abe bilbilu bo bereio.
Yesu jumolu jukamu bereio ea Pailat mirano
Mataiu 27:15-26; Mak 15:6-15; Jone 18:39–19:16
13 Mia abinimei bere ea Pailat kiano vio, ana naio bio tomu na tortoru na kulo lu nalo bija tubo nalo bija tomu nalo ka amei aialio. 14 Telikiti na nalo abinimei joomo, naio mil banlo, berinavo “Nanua na, kamiu na kuburu toro na binimei jikili jua miraku, kuberial ka naio jom̃a bilivilig niegeniege m̃elea kenemiu tomu nalo kialo jidomiano nalo. Mia kiniou nebika vite nalo denio, jibe ka nam̃a kumijogio, mia maka neial ka naio mila vite nalo nam̃a kumitum̃a kuberenio na, nemial jibe ka naio memedu ga. 15 Naruei nemiila naio ba mial Erot ka rivitiio, mia Erot maka rileal titaio, naruei miila binimei ea kiniou bereio. Mo, kiaku tibureiano jibe nei, ber naio maka rila titai napano naio monoka rim̃aro riviorio. 16 Mia kiniou nala tibe na ga van naio: mia nala avitiv naio, karina mo atuvan naio rivano, rijikia rivan bereio ea kiano vio.”
17 Ana na bior bogo na be bogo na kulo Ju nalo kialo jokoluolu na toru, ajum̃a ajidom aber jibe ka nam̃a Pailat jom̃a milala vururu, mia monoka tuvanlar Ju nalo tai nam̃a amiadikakario jua kiano tetavokoiano. 18-19 Ana ka bogo na, nalo tai nam̃a Pailat miadikario, naio kema nei Barabas, napano nanua beamu naio buru tomu dolu nalo amila baravo tai yako Yerusalemo, napano amuebinvin kulo Romo kialo tomu na mira nalo am̃arm̃aro, mila na Pailat miadikario joa kiano tetavokoiano.
Mia bogo na amial ka Pailat jidom ka tuvan Yesu rivan bereio tibe na ga, amiaga m̃erere banio, aberinavo “Ei, maka, makanio! Kumemi numisidom kesilar Barabas rimei bereio rivan kumemi. Mia toro na, kumemi nuber kaso ka numisidom jau kodular kiano meuliano ga.”
20 Mia Pailat maka sidom, naio jidom ka Yesu taluvo ga tibe na bereio, naruei naio milavon ka ril, ber banlo. 21 Mia abuku deven ga kiano iliano, abiovio kanio, aberinavo “!Kotukukar, kotukukar toa m̃akolkolo!”
22 Naruei Pailat mil banlo varolu nene, berinavo “?Ana kar venia, naio mila venia napano kirivova? Kiniou nemial vite nonovio ruei, maka neleal vovaiano tai toa nai na memedu ka mia naio rim̃aro riviorio. Mia kiniou nala avitivio ga, karina mia notuvan naio riva vonuo bereio.”
23 Mia nalo ajuve Pailat kiano iliano bereio, amiaga jouo lie jibe na bereio banio, ajaam̃i lie, aber monoka Yesu rivan ea m̃akolkolo, mia nalo amila jibe na banbano-o na ajovulu naio. 24 Karina Pailat mila kiano tibureiano, berial ber naio mijamo ka kialo vikaniano. 25 Naio napano m̃a joa nalakoiano bior bajago nam̃a mila mira a bajago nam̃a mue toro, Pailat mijamo ka naio batavio bereio ba banlo jibe ka nam̃a abikanio. Mia tivelinio ka Yesu, naio berial ka mia kiano tomu na mira nalo ala van naio tibe ka ga na kulo Ju nalo ajidomio.
Aburu Yesu ban ea vio napano Kalvari
Mataiu 27:32-44; Mak 15:21-32; Jone 19:17-27
26 Ana na aburu Yesu, amiel ban ea vio na atukukakar naio toa m̃akolkolo. Bogo na ajum̃a abano, amial toro na ba yeturu karina jo miel binimei vonuo bereio, nina be Saimon na nanua beamu be toro na vio Saireni, naruei ajutua naio ka rudu Yesu kiano m̃akolkolo, mia amidu joa burusovonano, miel jakisor Yesu bano.
27 Amiel jibe na bano, a ka bogo na vio bujo ka kulo dolu nalo bunu ajum̃a ajakisor Yesu, na nalo telabo be tire nalo, napano ajum̃a amiel bija burum̃ara tegiano bija burum̃ara tinieiiano. 28 Mia Yesu jom̃a miagago ka kialo iliano na jogvaiano nei, karina naio barp̃ilig parinio, jiraragidilo, mil banlo, berinavo “Tire re Yerusalemo nalo-o, kuvitig re bunu kiniou tibe na. Ver kuvisidom kuvitig, mia kuvitig kamiu ga, a kenerimiu nalo bunu. 29 Kiniou neber jibe na ka kamiu, bior bogo na jikili tai mia rimei, ana na mia nalo na mia atua naio mia aver tibe nei averinavo ‘!Ver tire nalo ve re kenerilo ga! Mia rivu lie vo ver avar re tete ka mia m̃a rimunu yu ealo, bior bogo nei mia sikili laka van kito rivija kanado solbouo nalo.’
30  Visi 6:16“Ana mia bogo na rimei rivova laka vanlo, rivan rivan mia atumolu ateg van burusuku nalo vija suku nalo, aver ‘Aiou, kuvitibirbilko kumemi, kuvituba kitkit kumemi, kuvitivinko kumemi.’ 31 Kamiu monoka kuvitikar rivu, bior vonganei buruiesi memeai kia ga vo ajum̃a amila kilkil ea kiniou ruei, mia iorou ka bogo na buruiesi rimei rijel bisi, mia amijikia ala rivova laka lie vo van kamiu.”
Ajukukar Yesu ea m̃akolkolo
32 Ana na ka bogo nei, ajum̃a aburukakar tomu juo nam̃a amila kokorovio tuboiano, naruei aburulo naliko Yesu, ka auebinvinlo vijaio. 33 Naruei amiel banbano-o, abokar kanano vio, vio tai nam̃a abio ka Bordada na Kulorinio. Ana amidu Yesu ajuku kakario joa m̃akolkolo, abitiri lario jumolu ju iviso, mia ajuku kakario tomu na bova juo neibano, abitiri bulaglo tinene jua Yesu jum̃ano meruo, a tinene jua jum̃ano mali.
34 Jibe na naruei ana na Yesu jom̃a jaklele ea m̃akolkolo, naruei naio mil ban Atua, berinavo “Aiou Teta, jau koviekokoa nalo nei. Nalo maka avitilubar vatitig vite nei m̃a ajum̃a amilaio nei.”
Ana na iorou kanio, ana tomu na mira nalo aju jibe na ajum̃a amila jibe ka nam̃a amiere m̃abujo, ka aleal ka kei kalo na mia rivar Yesu m̃ano kulum̃arauo tai, a kei rivar tai.
Amiyotel va ea Yesu
35 Mia kulo dolu nalo ajikil aju ga koalabo, aju ga m̃a abitivitiio, mia kialo natukamuano nalo ajum̃a amil bova ka Yesu, ajum̃a amiyotel va eaio, aberenio “Kumialio kema na! Tomu nalo ajum̃a aber naio milarur tomu dolu nalo miroano ruei, mia vonganei jum̃abe naruei? Aber naio be Atua kiano Naverikariano, p̃eli na naio be toro novo tai napano Atua miilaio binimei. Aver tibe na p̃eli bo ka rilarur kija naio bereio!”
36 Mia na mira nalo ajum̃a amil niegeniege naio bunu, abinimei amiyuku m̃arjum̃elm̃elu na mijea ban naio ka rimunuio, 37 aberinavo “!A verenio jau kobe parinio tubo ka kulo Ju riano, javukia nam̃a aju aberenio, bo ka jau kalarurso vonganei.”
38 Mia ka bogo na abivitauia tiniemaiano tai, ajuku jo mave ea m̃akolkolo mave ka Yesu parinio, na naio berinavo “Kulo Ju kialo Parinio Tubo.”
Tomu juo nam̃a amila kokorov tuboiano amil ban Yesu
39 Ana na ka bogo nei, naljuo napano ajaklele ea m̃akolkolo bija Yesu amil banio na. Tinene mil kirivova banio, javukia nalo dolu nalo, naio berinavo “?Mia jau kobe Naverikariano, p̃eli na makanio? Bo jau kala sop̃eli, kalarur kito!”
40 Mia tinene mil banio berbureio, ber “Kaleliki, vonganei be kiado bogo na maariano naruei, mia jau maka kotovon Atua vo. Kito tolu nei tibureiano na amije ban kito be takurano ga, 41 mia tivelinio ka kito juo, memedu ga ka torokoriano nam̃a romilaio, mia tivelinio ka naio, naio maka rila titai leleio.”
42 Ana na mil ban Yesu, bika denio, berinavo “Yesu, bogo na ver komei kove barago, komei bereio, aiou kovijuku rivu, jau tiniemo ribobogia re kiniou.”
43 Ana na Yesu berdop̃e banio, berinavo “Kiniou neberkar banso, neber ea legiano na banei ga, mia jau koto vija kiniou ea kiado vio vuiano.”
Yesu m̃aro
Mataiu 27:45-56; Mak 15:33-41; Jone 19:28-30
44 Mia vonganei, rimei rivokar leri, ana tikar ea bogo na m̃erenio maka bunu merera, mila na melijokouo jovuko reraio vio nonovio garuei, naio jo jibe na bano-o bokar m̃erenio tolu niogoravo. 45 Ana iorou kanio, ana jagidago napano ajelanio jo joomo ea Atua Kunuano Lu, nam̃a joko vio lu na be lu laka, naio burup̃e mielibievi niati juo. 46 Mia ea bogo na, Yesu miaga maariano, ber “Teta, kiniou nomidu niunuku joa jum̃amo.” Mia naio miaga jibe na bisi, ana burum̃aria kanano jegi naruei, naio m̃aro.
47 Ana bogo na toro na toru na mira naio mial vite nei, miolua Atua siano, berinavo “!Riano ga na, kema na naio be toro tai na memedu ga!” 48 Mia tiniobi na toru napano abinimei vio takurano ea vio nei, nalo bunu amial vite nalo nei napano m̃a amila ka Yesu, tiniel miia naio toru laka na. Avona bisi, ana na abanvan bereio, amiel bija burum̃ara jogvaiano, abano bere ea kialo vonuo nalo.
49  Luk 8:2,3Mia taara dolu na tomu nalo ajua vio nei ka bogo nene bunu, ajikili aju koalabo kija ga, ajum̃a abitivitii vite nalo. Nina be Yesu kiano bilbilu nalo, naliko tire nalo nanua abinimei ea vio Kalele, ajum̃a ajakilili Yesu banbano-o bokar vio nei, mia nalo bunu amial Yesu kiano m̃ariano.
Yoseve jivin Yesu
Mataiu 27:57-61; Mak 15:42-47; Jone 19:38-42
50 Naruei toro tai na komeli na kulo Ju nalo kialo na Arimatea, mia siano be Yoseve. Naio be toro na toru tai na komeli na toru na vio Yerusalemo, be toro na memedu tai napano kiano bajago kirinovo laka. 51 Naio tai napano jidom toru ka Atua kiano Navenatuboiano rimei, mia beamu ka napano aber ka mia ala vaio ka Yesu, naio takurano kiano jidomiano maka tibe na, naio milavon ka riverburelo ka ala re rivova kanio.
52 Mia bogo na mijogial ka aber Yesu m̃aro ruei, naio ba jikil jukamu ea Pailat mirano, naio bika denio ka ver mijikia rudu Yesu mokotenano. 53 Ana na Pailat mijamo ka banio, naruei naio ba midular Yesu mokotenano ea m̃akolkolo, naio mijuvuluko ka kulum̃arauo, ana midu ba midu vatitig joa buluvae vou tai napano aje vonga, napano maka adu toro tai rimoneaio vo.
54 Naruei legiano na Yesu kiano m̃ariano, naio be Vraire, jibe ka bogo na amiomon vite rorea Legiano Lu. Mia vonganei m̃erenio jo mialolo batove, vaataro ka Legiano Lu tikario, nina monloglog bogo na m̃erenio javin. 55 Naruei tire nalo nanua m̃a ajakisor Yesu, jikar Kalele binimei boru ea kiano m̃akolkolo, mia vonganei bogo na amidu mokotenano binimei, ajakisorio bereio. Ajakisor binimei boru ea pakeltavo naruei, amial vio na amidu mokotenano jo mon joomo ea buluvae.
56 Nalo amialio avona bisi, ana aban bere vonuo ka ala vatitig sano bonotanunu vija pomat. Nalo aboru vonuo ruei, avona bisi ana Legiano Lu jikar naruei, mila na maka bunu ve bogo tai ka avan bereio ka ayovovua Yesu niabene. Mila na nalo aju ga vonuo jibe na, jibe ka nam̃a tuboiano berenio ber monoka nalo ala ea Legiano Lu.

23:30 Visi 6:16

23:49 Luk 8:2,3