24
Buluvae kurano ga jo
Mataiu 28:1-10; Mak 16:1-8; Jone 20:1-10
Legiano Lu barlaka ban kario, ana na viomijeni kanio, naio be legiano na be moti na sude dolu. Mia viomijeni mermeravo kia ga vo, ana na tire nalo nei tealo abar bonotanunu bija pomat nalo na amim̃auka batitiglo ruei, amiel aban bereio ea buluvae ka ayovovua vatitig Yesu niabeno. Naruei bogo na abinimei aboru ea vio nene, amial ka burum̃ara puruveru na ajubonko kar ka buluvae, ajubon lario ruei, ana na nalo aba joomo, mia amiilo ka napano Yesu mokotenano bakovio tai ruei.
Mia ajikili aju ajidomii dede toru laka-o, mia amiilo ka vaarakurano ga tom juo ajikili aju bijalo. Tom juo nei, m̃alo kulum̃arauo miuvu mia miuvu batitigio bo. Mila na tire nalo nei amerou ka avitikarlo, naruei aminie ka sudu jaalo, ajak banini tano kamu kalo. Ana naljuo amil banlo, aberinavo “Oi, tire nalo, kamiu maka kuvijikia kuvial toro na meul ea vio na m̃ariano. Mat 16:21, 17:22,23, 20:18,19; Mak 8:31, 9:31, 10:33,34; Luk 9:22, 18:31-33Naio maka toa vio na, Atua bitirilar naio ruei. Kamiu kuvisidomii von bereio, venia naio berial ka kamiu ka bogo na naio jo kamliko nua yako Kalele, maka kumei nei vo. Naio ber jibe nei berinavo, jibe ka naio be Kulorinio Kenerinio, mia monoka ajamo ka naio rivan ea tomu na bova jum̃alo, ka mia atukukakar naio toa m̃akolkolo, mia ka bogoti ve tolu nene, mia naio tumolu rimeul bereio. Naina naruei be iliano nanua m̃a naio berenio ka kamiu ruei.”
Mia tire nalo amijog ninei, mila na tiniel maio ka bereio Yesu kiano verikariano, nanua naio ber batitigio bo banlo berinavo mia naio mijikia rimeul bereio. Tiniel maio ka bereio, ana na ajuvan vio nei, aban bere amial atevi duelimo ba tai bija nalo dolu nalo. Mia vite nalo nam̃a amial ea buluvae, aberiio meravo vatitig bo banlo, 10-11 mia nalo nei maka amoneaio, amial jibe ka tire nalo nei ajum̃a ajukunu vovu ga.
Mia tire nalo na amial vite nalo nei, sialo ajibe nei, Mere re Maktala, Joana, Mere na Yemesi kenieno, bija tire nalo dolu bereio.
Pitere jikiti ba bitii veve buluvae
12 Mia Pitere, naio takurano jidom rileal ka tenei naio be riano p̃eli na makanio, naruei naio jumolu, jikiti bano-o jidom rial vonio vajoomo na buluvae nene. Naio binimei boru ea vio nei, monkorkor ba joomo, mia mial Yesu m̃ano kulum̃arauo nalo aju keano ga, mia mokotenano ba kovio tai ruei. Ana na naio batavio bereio miel ba vonuo, naio jo jidomii toru laka ber vite nei naio jum̃abe nei, p̃eli na nioti nene venia.
Naiagagoano juo amiel abatove Emeas abiviuo Yesu
13 Ana iorou ka ninei bereio, ka legiano nene ga, tom juo kalo ajuvan vio Yerusalemo ka avan ea komeli na telisu tai, siano Emeas. M̃arabo na ban ea vio na maka ve tebievi laka, naio jibe ka sadu duelimo titai, 14 ana bogo nam̃a amiel abano, ajukunu toru ka vite nalo na abarlaka ruei.
15 Ajukunu abano-o, ana na Yesu miel binimei iorou kalo, jo miel nalikolo abano. 16 Amial naio jom̃a miel bijalo, amialio jibe ka valauo tai ga, bior miralo maka ajikia avitilubar naio. 17 Ana na Yesu bika denlo, berinavo “?Kube juo kumitum̃a kumiel jibe na, kumitukunu ka venia?” Mia bogo na bika jibe na, amebi ajikili aju ga jibe na, miralo bova kanio.
18 Naruei nalo tinene, siano Kleopas, berdop̃e ban Yesu, berinavo “Tomu nalo telabo na vio reraio ajum̃a amiadu ka Yerusalemo ka bogo na, mia p̃eli jau takurano maka kojog burum̃ara vite nalo na amalmaluvo vonganei yako, a?”
19 Ana Yesu bika ber “?Ana vite venia nalo nam̃a jau kojom̃a koberenio na?”
Nalo aberdop̃e, aberinavo “Tenei be tivelinio na tete re Nasarete nei, Yesu. Naio binimei, be naverialiano tai, naio mim̃auka kijokijo telabo ea burum̃ara moroano na kiano, mioliolu berloglog tomu nalo bo laka, mila ajidom naio toru laka, ba bokar bunu ka nam̃a Atua Sop̃i berial ber naio jaaro toru laka ka naio. 20 Mia karina, nanua viomijeni niovo ga, kulo lu na tortoru bija kiado natukamuano nalo, tiniel jer naio, aburu naio jel ea burum̃ara komeli nalo banbano-o na ajibure naio aber monoka mia rim̃aro, ana aban ajukakar naio joa m̃akolkolo ana m̃aro. 21 Nanua beamu, kenememi jidomiano joa naio ka mia naio naruei mia rilarur kito kulo Israel, ka mia naio rivuru bulag kito den kulo Romo nalo kialo moroano, mia vonganei vite nonovio ba bova bereio ruei. Naio buro den kumemi banei be kiano bogoti tolu nei naruei.
22 “Mia be vite tai bereio mila kumemi numiilo m̃ele kanio, mila numitum̃a numisidom bijovijonio ka kia nei vo. Banei ga napano tu tokokoreko ve vaarakurano kia ga vo, kenememi tire nalo tealo ajevijo aban bereio ea buluvae ea vio na amidu Yesu mokotenano mon eaio, aban ka ayovovuaio vatitig rivu. 23 Mia bogo na aboru ea vio nene, amial ka mokotenano maka bunu toa vio na jo mon eaio, naruei ajikiti abinimei bere ea kumemi, mia maka nina ga, mia aberialio ka amial bunu nailiano naljuo, napano aberial aberinavo Yesu meul bereio ruei. 24 Ana kumemi tealo ajidom aialio vatitig, naruei aban ea buluvae, amialio javukia napano tire nalo nei aberenio, maka lele aial naio.”
25 Naina naruei be iliano napano tom juo neibano aberiio ka Yesu, bogo na ajikili ajua m̃arabo. Naruei naio bunu mil ber kalo, berinavo “Tomnei, kamiu kube bulubau nalo ga. Naverialiano nalo aberial batitig bo vite nalo na kirisiou ruei, mia jum̃abe maka kumonmoneaio vo? 26 P̃eli na kamiu kumijikia ruei, napano mia Atua rivitirilar kiano Naverikariano naio ve toro na toru ea yetemeriba nei. Mia kamiu maka kuvitilubar ka Iliano Lu nalo aju aber mia ala Naverikariano rojog rivova, ala bulag naio beamu, karina mia Atua mijikia vitirilar naio, rivokar kiano burum̃ara mermerano.”
27 Naruei Yesu jo jukunu banlo jibe na naruei, berlogloglo ba lie vo. Naio jikar ea Mosis kiano niosi nalo, binimei bokar Naverialiano nalo kialo niosi nalo, naio jom̃a ber bisivisii meravo banlo jum̃abe napano iliano moruo nei jom̃a jiloglog naio ga, p̃eli na ajum̃a aberii dam̃ariga naio. 28 Naruei abe tolu amiel aban bereio, mia maka vesiou ana abinimei vaataro ka komeli na tom juo nei aban kalo. Mia nalo amial jibe ka Yesu miel ka riel rijaka, 29 mia ajikili kanio ka naio to vijalo beamu vo. Amil banio, aberinavo “Koig vonganei, m̃erenio jo mialolo batove keano, vaataro ka vio rimelijo naruei. Jau komei koto kija vija kumemi beamu, romon ea vio nei ga vo.”
Ana na Yesu ba jo naliko ea kialo vio. 30 Aju bano na monloglog bogo na sinaniano, mo nalo abinimei ajutano vio takurano ea vio na sinaniano. Naruei be bogo na abolkouo ka sinaniano, mia Yesu ga naio jumolu midu salo niajoko, naio bolkouo ban Atua ber siva kanio, naio burekokorovio bar janealo. 31 Mia bogo na naio mila jibe na, memedu ka bogo na naruei ana miralo jibe ka betavo, abitilubar ka naina jo naliko na, be Yesu nene na. Ana aju amial naio, mia bogo bulati ga, mia naio jaluvo ba kovio denlo bereio. 32 Naruei abe juo ajum̃a aberveriio, aberinavo “Ajerei, robe juo garuei maka rovitilubario, mia naio be kiado Tubo nam̃ariga neibano. Mia riano ga, bior bogo nam̃a roju rojukunu bija naio rojakii m̃arabo robinimei, napano naio jom̃a ber bisivisii Iliano Lu nalo ban kito, kiano iliano nalo ajese laka, ajibe ka sebi jo bovago joomo ea kiado iviso.”
33 Mia bogo na amijikia ka amial Yesu mirano ruei, maka bunu amonmelio, mia ajumolu sop̃eli, amiel ea burum̃ara miamo aban bereio Yerusalemo ka averialio ka nalo dolu nalo.
Mia nalo aba amaluvo ka duelimo ba tai napano aju abior vio takurano kia ga vo naliko dolu nalo, 34 mia naljuo maka ail vanlo vo, mia nalo aberial kanalo jukamu aberinavo “!Ai, tom juo, abe bogo na ga kubano, titai miyotuba ea vio nei! Iliano napano tire nalo aber beamu, naio be riano ga. Kiado Tubo naio jumolu den nam̃ariano ruei, Pitere nei mialio ka mirano memedu.” 35 Ana na naljuo nei bunu ajusolio kialo iliano, nalo aberii jum̃abe ka Yesu miyotuba ka naljuo ea m̃arabo, a ka napano maka avitilubar naio, banbano-o bokar ga bogo napano jan ka joko janealo.
Yesu maluvo kean kiano naiagagoano nalo
Mataiu 28:16-20; Mak 16:14-18; Jone 20:19-23; Im̃auano 1:6-8
36 Mia bogo nam̃a naljuo nei ajum̃a ajukunu banlo ka vite nalo nei kia ga vo, amiilo va ka napano Yesu jikili ju iviso kalo garuei, naio ber kalo berinavo “Tum̃aro rito vija kamiu.”
37 Yesu binimei ealo jibe na, mila na ajidomii aberinavo naio be sim̃aro tai, mila na amerou toru laka. 38 Mia Yesu bitilubar ka amerou kanio, ana naio bika denlo berinavo “!Ai, ka venia kamiu kuvisidomii m̃elea jibe na? Kenemiu iviso veve juo re bunu! 39 Kuvial vonio jum̃aku vija jaaku, jeleig venia nalo nei jualo! Kam kuvialio, ninei be kiniou ga nei! Kumei kuvitokol veve niabeku torogio nalo nei, bior vite na jibe ka sim̃aro maka ve buruiu, a maka ve niamoiou tibe ka mokotenaku nei.” 40 Ana naio jom̃a mil banlo jibe na, naio jiloglog jum̃ano bija jaano kalo ka ajikia avitii vevelo.
41 Ana ka bogo na, naiagagoano nalo, kialo jidomiano jom̃a mim̃au toru jibe na, napano ajaaro toru ka amial aberii Yesu, mia ajidom deio kia ga bunu. Ana Yesu mil bereio, bika denlo berinavo “Ei kamiu kuburosebi ruei?” 42 Mia nalo amijege niado menoko ju ruei, ana na amidu niatai ban Yesu, 43 mia naio midu denlo, naruei kamu ka miralo naio jenio.
Yesu mil maariano ban kiano naiagagoano nalo
44 Karina na, Yesu mil banlo, berinavo “Bogo na nanua m̃a nojo kitoliko nua, kiniou nojom̃a neberii iliano miroano ea yati na nonovio na Navivitauiano Lu nalo ban kamiu ruei. Kiniou nobar iliano nalo na ea niosi na Mosis kiano, ea naverialiano nalo kialo niosi nalo, a ea niosi na Iouano lu nalo, naruei kiniou neberial ka iliano nalo na naruei, aberii kiniou ga, mia amei ave riano rivesiou re ga na. Tenene na kiniou neber jibe na ka kamiu, mia vonganei naruei kumial vite nonovio nalo na abinimei be riano ruei ea miremiu nalo.”
45 Naruei Yesu jom̃a berlogloglo ba lie vo, mila kialo jidomiano nalo ba toru laka bereio joomo ea Vivitauiano Lu nalo nei, naruei vite nalo nonovio binimei meravo bo kalo. 46 Naio ber kalo berinavo “Nina naruei, iliano nalo nei aberii jibe na naruei, ka Naverikariano, mia am̃ele naio rijalele rivano-o mia rim̃aro, mia sano bogoti tolu nene, mia naio tumolu den nam̃ariano rimeul bereio. 47 Ana iorou kanio, ea siano ga, mia kiano tomu nalo mia atikar to yako Yerusalemo, mia avan ea yetemeriba vodolu, avan aioliolu van taara nonovio na tomu nalo, averial vanlo ka monoka aviliglo ka mia amijikia ajev viekokoano ka kialo vovaiano nalo.
48 “Naruei kamiu napano m̃a kumial vite nonovio nalo na ka miremiu, kamiu nene naruei kuva kuverialio van tomu dolu nalo ka vite nalo nene be riano. 49  Im̃auo 1:4Im̃auano nei, naio be im̃auano tai na kirisikili laka, mia kiniou nodu moroano tai toa kamiu ka mia rijai kamiu kuvituvulio. Moroano nei, Teta kiano verikariano naio jo, ka mia naio riila lario sel mave tiniabene rimei rivujo loa ea kamiu, tenene na kiniou nejidom never ka kamiu, ka kamiu kuviel dedade re den komeli nei vo, mia monoka kuvitu rorea ea vio nei beamu vo-oa, ka kuvokario.”
Atua buru Yesu ban bere mave ea tiniabene
Mak 16:19-20; Im̃auano 1:9-11
50  Im̃auo 1:9-11Bogo na ka mia Yesu jidom ka tuvanlo, jukamu kalo abatove ea komeli sesa na Betani. Abinimei abokar vio nene, ajum̃a jibe na, banbano-o na Yesu jumolu jian jum̃ano loalo, milivu kalo. 51 Naio jom̃a mioa vatitiglo banbano-o, jo jikar juvanlo bavin mave tiniabene bereio. 52 Naruei naiagagoano nalo amial kialo Tubo naio buro denlo bereio, ana na nalo aminie ka sudu jaalo abatove amilotu ka naio, karina aban bere Yerusalemo, napano ajaaro mia ajaaro. 53 Mia ajua vio na banbano-o ana dam̃ariga ea bogo nalo na volkouano nalo ajum̃a aban ea Atua Kunuano Lu amiaiaio naio.
Naina naruei be Lilianiano Vou na Yesu Kristo napano kiniou Luka nebivitauia, maaro ea vio na.

24:6 Mat 16:21, 17:22,23, 20:18,19; Mak 8:31, 9:31, 10:33,34; Luk 9:22, 18:31-33

24:49 Im̃auo 1:4

24:50 Im̃auo 1:9-11