Yesu Kristo Kiano Ioluano Vou
Napano
JONE
Bivitauiaio
Verialiano Moti
Tukunu bulati na niosi nei
Niosi nei, Yesu Kristo Kiano Ioluano Vou napano Jone jirio, naio berii Yesu, ber naio be Atua kanano Iliano napano binimei be kulorinio, naruei jo bija kito. Ea niosi nei, Jone berinavo naio bivitauia kiano iliano nalo, ka tomu nalo napano avulukuio ajikia amonea ka Yesu naio be toro napano Atua berkario ka riila naio remei ka rilarur tomu nalo, a be Atua Kenerinio. Mia naio bivitauia jibena, ka ajikia ajev meuliano ea Yesu siano, bior napano amonea naio (20, 31).
Vite moti napano Jone berenio, naio ber ka Yesu, naio be iliano nei napano beamu laka, naio jo bija Atua. A iorou, naio berii vremesiano nalo napano Yesu milaio, napano amijika aija kito, ka kito rovitlubar ka Yesu be Atua Kenerinio, napano Atua berkario ka riila naio rimei ka rilarur kito. A iorou ka vremesianio nalo nei terakurano napano Yesu milaio, Jone berii nioniag nalo nene. Naio berial napano tomu tealo amonea Yesu a ajakisor naio, mia tomu tealo maka asidom amonea naio. Ea mirano duelimo ba tolu [13] ba bokar mirano duelimo ba aluo [17], Jone berii vite nalo napano amaluvo ea bogiano nei napano uolu nalo abinimei ka avokar Yesu. Ea bogiano na barlaka na, Yesu jo mil ban kiano tomu nalo, ka ala vatitig vite nalo tu napano mia rimei rivokarlo, a ril ka ridular kialo jidomiano beamu, ana iorou kiano uolu nalo amei avokar naio.
Ea togio maaro na niosi nei, Jone berii napano uolu nalo nei abinimei abokar Yesu, aburu naio aban ea voroniano, a iorou aba ajukukar naio ea makolkolo, naruei naio m̃aro, a iorou, naio meul bereio a kanano tomu nalo amial naio. Ea niosi nei, Jone berii meuliano na napano jo maka jikia ribisi, napano toro mijikia rivokar ga ea Yesu Kristo. Meuliano nene jikar voniganei, a binimei ea tomu nalo ga napano amonea Yesu ka naio ga be m̃arabo, a be burupati na ilirianiano, a be burupati na meuliano.
Mia vite burtomoluo napano kito romial va miroano ea niosi nei, naio be bajago napano bogo na Yesu jo berloglog tomu nalo, naio jo berii vite nalo napano toro jo mim̃auka bogoti nonovio ea kiano meuliano. Naio mil ea bajago na jibenei bija jamerijiano nalo, ka rila kijokijo van kiano tomu nalo napano amonmonea naio, ka verial bajago na meuliano na moneano. Naina vite nalo jibeka uei, a joko, a miamoiano, a toro na vitikariano na nunu bija kiano nunu nalo, a telikrip nei bija marati.
Torogio nalo na niosi nei
Iliano moti 1:1-18
Jone Baruei bija Yesu kiano tomu nalo na beamu 1:19-51
Yesu mim̃auka kiano im̃auano 2:1—12:50
Yesu kiano bogoti maariano yako Yerusalemo 13:1—19:42
Yesu meul bereio bija kiano tomu nalo amial naio 20:1-31
Yesu miyotuba kean kiano tomu nalo yako Kalele 21:1-25
1
Naverikariano naio jo beamu ka tiiano na yetemeriba nei
Beamu beamu, ea burupati, naio nam̃a abio ka Parinio Bajago na Atua kiano bajago naio jo, naio jo bija Atua, a naio, naio be Atua. Ea bogo na tiiano na vite nonovio, naio bija Atua ruei, naio mim̃auka im̃auano na rim̃auka vite nonovio, maka ve vite tai na naio maka rim̃aukanio.
Meuliano na be riano maluvo den naio ga, naruei meuliano nei binimei jibe ka yulu na taara nonovio na tomu nalo. Naio binimei jibe ka yulu nam̃a mereralii nalo na ajua melijokouo, ana melijokouo neibano naio maka rijikia tovulio.
Jone Baruei naio binimei berial ka yulu naio jo binimei
Mat 3:1; Mak 1:4; Luk 3:1,2Karina, Atua naio miila kanano toro tai binimei ea yetemeriba nei, naina be Jone. Naio binimei jibe nailiano tai, ka riverial riverinavo toro na yulu nene naio jo binimei, ka rijai tomu nalo nonovio ka ajikia amonea ka toro na naio be Atua kanano yulu. Jibe na, Jone naio maka rive yulu nene navo, mia naio be toro na verialiano ga.
Mia iorou kanio, toro na yulu nene naio binimei miyotuba ea yetemeriba nei. Naio be yulu napano be riano, napano naio bo laka, naruei binimei ka rudu kanano yulu toa tomu nalo nonovio kanalo meuliano.
Yulu na yetemeriba
10 Toro na yulu, naio naruei napano jii yetemeriba nei, mia bogo na binimei eaio, ana tomu nalo na yetemeriba nei maka avitilubario. 11 Naio binimei be moti ea kanano tomu nalo kanalo vonuo, mia nalo na ea kanano torogio nei maka asidom naio ga. 12 Mia tealo ajaaro kanio, amoneaio, naruei ea nalo na abiniu, naio mijamo kalo ka amijikia amei ave Atua kenerinio nalo. 13 Naio milalo amiyotuba valuo bereio, napano maka tibe ka napano kiritete nalo amiyotuba jakii yati na burukija, p̃eli na jidomiano na tira bija sum̃ano kialo, p̃eli na toro kanano jidomiano, mia amiyotuba bereio jakii jidomiano na Atua kanano.
Parinio Bajago na Atua kiano naio binimei be toro
14 Tibe na, Parinio Bajago na Atua kiano naio binimei be toro riano, naio binimei jo iviso ka kito, naruei kito romial kanano meuliano na bo nene, naio bujo laka ea bajago na tiniememiano a bajago na ilirianiano. Naio be novo na bo laka be motoru na Karam̃ado kenerinio, naruei kumemi numial kanano burum̃ara mermerano nene, napano be kanano, naio ga takurano.
15 Mia bogo nam̃a Jone Baruei berii naio nua, naio berinavo “Naina nam̃a kiniou nojom̃a neberii ban kamiu, neber mia naio rimei iorou ka kiniou, naio loa laka, mia kiniou yetano ga, bior ka napano naio meul beamu laka garuei, mia kiniou nebe na vonganei ga.”
16 Naio bujo ka bajago novnovo nalo, mia bogo nonovio naio jo mila bo toru ban kito, kiano burum̃ara tiniememiano mila kito romijog bo toru bogo nonovio. 17 Beamu, Atua bitirilar tormoruo Mosis, ka naio du ga kanano tuboiano binimei ban kanano tomu nalo, mia Yesu Kristo, Atua bitirilar naio ka naio naruei bar bajago na tiniememiano a iliano na ilirianiano binimei ea yetemeriba nei. 18 Kito kulorinio, maka kito tai napano naio mijikia Atua, a rialio ka mirano, mia toro napano naio jo dam̃ariga ea Atua kanano jidomiano, naljuo aju vio takurano bogo nonovio, naio naruei binimei mila kito remijikia Atua bija kanano bajago novo nalo.
Jone Baruei naio mial Naverikariano
Mataiu 3:1-12; Mak 1:7-8; Luka 3:15-17
19 Ana bogo na Jone Baruei naio jom̃a mioliolu banbano-o na, navurim̃araboiano na kulo Ju nalo na vio Yerusalemo aju ajidomii toru aberinavo naio mim̃au jum̃abe na, p̃eli vede naio be Naverikariano, p̃eli naio be kei. Naruei nalo amiila kulo Lu tealo bija tomu na tortoru na yati lu na Livai, naruei nalo abinimei abika denio aberinavo “Jau kobe kei?”
20 Naruei telikiti na abikanio, naio ber bulag batitig vite nonovio banlo, naio berdop̃elo berinavo “Makanio, kiniou maka neve Naverikariano nene.”
21 Ana nalo aberinavo “?Ver tibe na, jau kobe tormoruo Elaija re nua, naruei jau komeul bereio, p̃eli? Nina bior Iliano Lu berenio mia naio monoka rimei bereio beamu ka Naverikariano.”
Mia naio berdop̃e bereio, berinavo “Makanio, kiniou maka neve toro nene.”
Naruei nalo aberinavo “?Mo, mia vede jau kobe naverialiano nanua m̃a Mosis naio berkario ruei?”
Ana bereio naio berdop̃e, berinavo “Makanio.”
22 Naruei abika bereio denio aberinavo “?Ana jau kobe kei bere na? Jau monoka kover titai van kumemi ka numijikia nuvan bere nuverialio van nalo napano amiila kumemi nubinimei. Jau kover vatitig ga van kumemi, koverinavo, jau kobe kenia.”
23 Ana kanano verdop̃eiano na ea bogo nei, naio jibe nei berinavo “Kiniou nebe niono kurano ga ea vio yauo, nam̃a Naverialiano Aisea beriio nua ruei. Kiniou nebe niono napano binimei ka riverial riverinavo ‘Kuvila vatitig rivu m̃arabo nalo na Tubo kanano ea kenemiu meuliano nalo.’ ”
24 Nalo tai kalo napano ajua bogo na, nalo abe Varisis, 25 naruei nalo abika bere denio, aberinavo “Kumemi numijog jau kober ruei ka jau, maka kove Naverikariano, a maka kove Elaija, a maka kove naverialiano nam̃a Mosis berenio. ?Ver tibe na bior venia ana jau koberenio kobare ka kojom̃a kabaruei m̃ele ea tomu nalo janea vio jibe na?”
26 Ana Jone berdop̃e banlo, berinavo “Kiniou, varueiano na kiniou nojo namilaiio ban nalo na, naio ea uei ga. Mia toro dolu tai mia naio rimei rudu jeleku, napano naio jo iviso ka kito ruei, mia kamiu maka kuvijikia naio vo. 27 Naio loa lie laka ka kiniou, jibe ka napano kiniou maka navare ka nava vaataro ka naio, neiel vijaio, p̃eli neivelar kanano kulubuei.”
28 Naruei vio nei naruei napano nalo abano ka aial Jone ea, naina ea tanobuku na vaataro ka komeli na Betani, ea m̃arauei na Yortano tivelinio bano, nina ea vio nam̃a Jone naio jom̃a baruei ea tomu nalo.
Yesu, naio be nunu solbouo na sida na Atua kanano
29 Ana legiano dolu nene, Yesu naio miel ba miyotuba ka Jone Baruei bija kumemi naiagagoano nalo kiano ea vio nam̃a numituaio. Ana bogo na Jone mial Yesu, naio berial ka kumemi, naio berinavo “!Mm, kamiu kuvial toro yako naio jom̃a miel binimei kiana! Naio, jibe nunu solbouo na Atua kanano, napano mia naio rivar bulag vironiano na kariano nalo na tomu nalo na yetemeriba nei kialo. 30 Naio nam̃a kiniou nojom̃a neberiio ban kamiu nua ruei, neberinavo: Iorou ka kiniou, mia toro na toru tai rimei napano mia tukamu ka kiniou, naio loa laka lie vo bior naio jo jukamu ka kiniou. 31 Kiniou neber iliano nei beamu, maka nejikia ka mia ve kei, maka nejikia ka naio be kanaku tumano ga na, mia kiniou nemijikia ga ka monoka navaruei ea kito kulo Israel, ka rila ka mia romijikia rovitilubar kiado toro na toru nei.”
32-33 Ana Jone naio ber bisivisii vatitigio ban kumemi jum̃abe ka na naio mijikia ka Yesu naio be Naverikariano. Naio berinavo “Jibe ka nam̃a neber beamu ruei, maka nejikia naio be kei, mia maka vesiou ga, ana Atua mil ban kiniou, naio ber jibe nei, berinavo ver bogo na jau keial kanaku Niununo Lu naio rivatove totano ea toro tai, naina naruei mia naio rivaruei ea tomu nalo ea kanaku Niununo.
“Naio ber jibe na ka kiniou, ana bogo na namial Yesu nene, namial napano Niununo juvan vio mave, batove ea naio javukia vaama tai, binimei bujo joa naio. 34 Bior vite na naruei napano namialio, nemijikia neverialio vatitigio van kamiu, ka be riano ga, toro na naio be Atua Kenerinio memedu.”
Yesu kanano naiagagoano juo na be moti abinimei ea naio
35 Ana ea legiano dolu nene bereio, ana Jone Baruei naio jo keano ea vio nei vo, naio jom̃a jukunu bija kumemi liko Adru, napano ea bogo nene kumemi nube kanano naiagagoano. 36 Ana numial Yesu jo miel binimei barlaka jel vaataro ka kumemi. Ana Jone berial ban kumemi, berinavo “!Tom juo, kuvial toro yako, naio jibe ka kirikiti nunu na telisu na sida na Atua kanano na!”
37 Kumemi juo numijog Jone naio ber jibe na, naruei vaarakurano ga nube juo numitumolu, nubano numitakisor Yesu. 38 Ana Yesu barp̃ilig naio ka kumemi, berinavo “Tomu juo, kiniou namial jibe ka kam juo kumisidom titai kovio.”
Ana nuberdop̃e naio, nubio naio jibe ka kenememi naverloglogiano, ana nuberinavo “?Rapai, jau kobinimei ea vio nei, vio na vabe jau kojom̃a komon eaio?”
39 Ana naio berinavo “Mo, kamiu kumei, rava kuvialio.” Ana numiel nuba nubokar vio nam̃a Yesu joaio ka bogo na, a jikar ea titai jibe ka m̃erenio veri niogoravo, numitu bija naio, numitukunu banbano-o bokar vio melijo nonovio.
40 Ana Andru nene napano kumemi juo numijog Jone berii Yesu numitumolu numitakisor naio jibe na, naio be Andru napano naio be Saimon Pitere kuruano na telisu. 41 Ana Andru nene naio ka takisor Yesu garuei, mia naio ban sop̃eli ka kuruano nei beamu vo, ana bogo na naio mileal naio berii banio, berial Naverikariano, napano kulo Ju nalo abio ea iliano na Ipru aberinavo Misaea, a kulo Kris nalo abio ea iliano na Kris aberenio Kristo. Naio berial kanio, berinavo “Kuruaku, Naverikariano m̃a na, kumemi numileal naio ruei.” 42 Berial ka kuruano nei, ana buru binimei ea Yesu.
Ana bogo na Yesu mialio, naio berinavo “?O, jau na naruei kobe tormoruo Jone kenerinio dolu nene, siamo Saimon? Mo vonganei kiniou nesisiaso bereio, never siamo Kevas.” Sio nei bunu naio be iliano na Ipru, napano naio ber puruveru, napano ea iliano na vio Kris aberenio Pitere.
Yesu buru naiagagoano dolu juo abinimei ajakisor naio
43 Ana ea legiano dolu tai bereio, Yesu jidom rudu kanano m̃arabo bereio, naio jidom rivarkor vio, rivan bere ea kanano tanobuku na vio Kalele. Nubano jibe nei, ana Yesu mial toro tai bereio, berkanio berinavo “Jau komei katakisor kiniou.” Toro nene siano Vilip, 44 napano naio bunu ea komeli na Andru naio Pitere kanalo nei Betsaeta.
45 Ana maka ve sio, Vilip naio ba jirag kanano bilbilu tai, siano Nataniel, naio ba berkanio, berinavo “Toro na toru nam̃a tormoruo Mosis naliko naverialiano nalo abivitau kakario, aberialio nuanua ruei, naio miyotuba iviso bure kito ruei. Kumemi numileal naio ruei, be toro Nasarete tai, kenerinio tormoruo tai siano Yoseve, ana toro nene, naio siano Yesu.”
46 Mia bogo na Nataniel mijog ka Yesu naio be na komeli na telisu nei, naio bika berinavo “Ana jum̃abe? Tonovo na toru tai na jibe na naio maka rijikia riyotuba ea komeli na telisu na Nasarete nei!”
Ana Vilip berdop̃e, berinavo “Ai, abe jau keil re tibe na, jau komei ga keial naio beamu vo.”
47 Ana naljuo aban bereio ea Yesu, mia bogo na amiel abinimei vaataro kanio, Yesu mial Nataniel, beriio, berinavo “Lerinio, kiniou namial toro na jibe toro novo na Israel tai memedu na, toro tai napano maka ve sibiano ea naio leleio.”
48 Mia Nataniel mijog Yesu berii naio jibe na, naio bika berinavo “?Ana jum̃abe jau komijikia ka kiniou nebe toro na jibe na?”
Mia Yesu berdop̃e naio berinavo “Bogo na Vilip maka riviedu kaso vo, bogo na jau takurano kojo komijilimebi yetano ea vamelu na buruviki, kiniou namialso ruei kiana.”
49 Mia Nataniel miilo va ka Yesu kiano jikiaiano, berinavo “!Naverloglogiano, jau kobe Atua kenerinio riano! !Jau kobe parinio tubo na Israel memedu kia na!”
50 Ana Yesu ber banio, berinavo “!Kiniou neber iliano tai na telisu banso, ka kiniou namialso ea buruviki na, mia vaarakurano ga jau komonea kiniou jikili! Nina naio bo laka, mia neberkar banso ka mia jau kaial vite na iloiano ve telabo bereio, napano nalo tortoru lie todovulu ninei na jau komialio navo. 51 Nao, kiniou neber memedu, ka mia kamiu kuvial ka vio mave naio rivetavo to, vija nailiano nalo na vio mave na atu amei yetano ea kiniou atu avavin mave bereio, atu avatove bereio avavin tibe na. Vite kinkin nalo na tibe na ana mia kamiu kuvijikia kuvialio bior ka kiniou nebe Kulorinio Kenerinio, jibe napano kiniou tena vio mave, a nebinimei nebe kulorinio riano.”

1:6 Mat 3:1; Mak 1:4; Luk 3:1,2