2
Yesu kiano kijokijo na be moti, ea soriano na vio Kana
Mia Yesu nalo abinimei aboru ea tanobuku na Kalele ruei, ana ea legiano tolu nene, jokoluolu na soriano tai ea komeli na Kana. Mia Yesu kenieno naio ba miyotuba ea jokoluolu nene ruei, ana iorou kanio amiila toru binimei ka Yesu naliko kanano naiagagoano nalo, abiolo bunu ka amei eaio. Mia Yesu nalo abano amiyotuba ea jokoluolu, aju naliko tomu nalo banbano-o, mia vite tai bova, uei na amunu ea jokoluolu nei naio biniu sop̃eli. Ana Yesu kenieno binimei berialio ban Yesu, naio berinavo “Munuiano na toro na toru na jokoluolu mila batitigio, amunu koko kanio, biniu ruei vio be teau, amila de batitigio garuei.”
Ana Yesu berdop̃e, mil banio berinavo “?Tiramoruo, venia na im̃auano na naio joa kiniou? Jau kodu re toa jum̃aku, bior kanaku bogo na nala vite nalo na jibe na, naio maka vo.”
Kenieno naio mijog venia napano Yesu berenio, mia naio ber ka tomu na im̃auano na jokoluolu nei, berinavo “Venia na mia naio river ka kamiu ka kuvilaio, mia kamiu kuvil re, kuvilaiio ga.”
Ana Yesu mial burum̃ara basi-dobidobi na uei tai aju vaataro, nam̃a kulo Ju nalo abar ka m̃a ajekon ka vite nalo jibe ka na kanalo nalotuano naio berenio. Burum̃ara basidobidobi nalo nei amim̃auka ea puruveru, abe verare ka sadu toromomou takurano janealo, basidobidobi nene nalo biniu be ari. Ana naio ber kalo berinavo “Kamiu kuva kuviov uei, ana kuvar kumei kuvioionio rivan ea basidobidobi nalo nei rivano-o avuvujo magmago.” Naruei nalo amila banbano-o na amisono batitiglo abujovujo.
Ana Yesu naio berenio berinavo “Mo, vonganei kuviov ve telisu eaio, ana kuvar va van toro na toru na jokoluolu nei ka naio rijikia rimunu vonvonio.” Naruei nalo abiovio, abar ba ban naio.
Naruei toro na toru nei naio munu vonvonio, mijog jibe ka binimei be m̃arjum̃elm̃elu ruei, mia naio miilo toru kanio, naio maka rijikia ka amileal munuiano nei ea vio na vabe. Mia nalo ga napano abiovio, amijikia, mia maka aver kanio, mia naio bio toro na joro vonga binimei mial naio. 10 Toro nene naio binimei, ana toro na toru nei berkanio, berinavo “Ea jokoluolu dolu nalo, ajum̃a abiov m̃arjum̃elm̃elu nana bo naio binimei jukamu, mia bogo na tomu nalo amunu kija banbano-o, karina abiov vonga m̃arjum̃elm̃elu na maka rivu laka binimei iorou. Mia ea jokoluolu nei ajum̃a amunu uei banbano-o, karina jau kobiov vonga m̃aku m̃arjum̃elm̃elu napano naio bo laka, naio binimei maariano garuei. Ka venia komila jibe na?”
11 Vite nei nam̃a Yesu naio mila ea bulukomeli na Kenan ea vio Kalele, naio jibe ka burum̃ara vremesiano tai, be kiano vremesiano na be moti napano milaio. Naio mila jibe ka na naio jo jikar jo jiloglog kanano moroano na vio mave, mia bogo na naiagagoano nalo amialio, kanalo moneano na ea naio, ka naio be Naverikariano na be riano, binimei bavin lie vo. 12  Mat 4:13Bisi naruei ana nalo abiniu aban bere ea Kapeneam bereio, nina be Yesu, kenieno, a kuruano nalo, bija kanano naiagagoano nalo, abinimei abokar vio nei ana aju kija jibe na ba bokar legiano nalo tai.
Yesu mijil dedade ea nalo nam̃a aju ap̃ilṽili ka saba joomo ea Atua kanano Yimo Lu
Mataiu 21:12-13; Mak 11:15-18; Luka 19:45-46
13 Mia bogo tai, vaataro ka bogo na kulo Ju nalo ala kanalo jokoluolu na toru, Jukoluolu na Sidomkariano na Ioruriano. Ana kanalo bajago tai, ber yuka nonovio nalo nonovio monoka ala vonio ka avavin Yerusalemo monloglog bogo ka ala jokoluolu nei, ka sidomkariano na korobilo nalo ajaluvo den Ijivi, ana ka bogo nei, Yesu bunu naio bavin. 14 Naio ba bokar vio nene, ana ba miyotuba ea Atua kanano Yimo Lu, mia naio mial ka napano nalo telabo aju napano ajum̃a ap̃ilṽili ka buluku, nunu, bija menu nalo, mia naio mial nalo nam̃a amijebukua veru dolu nalo binimei be veru na memedu na Atua kanano Yimo Lu. Im̃auano nalo nene abe im̃auano na bo tai, bior abe im̃auano na ap̃ilṽili ka vite na tomu nalo monoka avulu ka ala sida kanio, mia titai bova, nalo aju amijukubin tomu nalo toru, mia mave kanio, nalo aju amilaio jouro ea burusio na vio lu.
15 Ana Yesu naio mial ka nam̃a amila niegeniege dolu ga yimo lu nene jibe na, naruei naio tinien mimi, bar teli nalo, buru vuronlo jibe na, ana banku kalo. Naio ba jibe na, naio ba mijil dedade ealo bija kanalo nunu a buluku nalo abava tavio den Atua kanano Yimo Lu, mia ea tivelinio na nalo nam̃a aju amijebukua veru, naio ba miyon bulag kanalo basaro na puruveru nalo, naio bilig bulag kialo barobaro nalo bijaio. 16 Nalo nam̃a aju ap̃ilṽili ka menu nalo, naio mil banlo berinavo “!A, kuvar bulag kenemiu saba nalo na ea vio na! !Kamiu kuvila re karam̃aku kunuano nei rimei ve kenemiu yimo tai na kuvokar veru eaio tibe na!”
17 Ana bogo na kanano naiagagoano nalo amial Yesu naio mijil dedade ealo jibe na, mila na nalo tiniel maio ka vivitauiano lu tai bereio, jibe ka na naio berii Naverikariano beamu ruei, napano berenio berinavo
“Kanaku jidomiano temi laka ea kanamo yimo lu, naio jibe ka sebi tai bovago ea kanaku iviso.” Iouano 69:9
18 Mia ka tenei, tomu na tortoru na kulo Ju nalo, nalo bunu amial venia napano Yesu milaio, naruei nalo abika denio, aberinavo “Venia napano jau komilaio vonga na, naio be burum̃ara vite tai. ?Mia jau na komijikia kala vremesiano na vabe ea mirememi, ka rila kumemi nuvijikia nuvial ka naio rimemedu ka jau kala tibe na?”
19  Mat 26:61, 27:40; Mak 14:58, 15:29Ana Yesu berdop̃e banlo, naio berinavo “Mo, kanaku vremesiano naio jibe nei: kamiu kuvue bulag Yimo Lu na, avona iorou kanio, ea legiano ve tolu ga, mia kiniou nevitiri lario bereio.”
20 Ana nalo aberinavo “Nalo nam̃a amim̃auka yimo na, amim̃auka ba bokar yuka duelimo va veri ba ari [46], mia jum̃abe ana jau kober jibe na, kober komijikia kovitiri lario bereio ka legiano ve tolu ga? !Maka leleio rijikia tibe na!” 21 Nalo amil jibe na, a nina bior nalo maka ajikia vatitig rivu venia nam̃a Yesu naio berii ea bogo na. Nalo maka avitilubar ka bogo na naio jom̃a berii Atua kunuano na, nioti nene jibe ka mokotenano. 22 Ana iorou laka garuei, iorou ka na naio jumolu bere den m̃ariano, kanano naiagagoano nalo ajidomialio bereio ka naio ber iliano nei banlo, ana mila na amonea lie vivitauiano lu nalo bija Yesu kanano iliano nalo banlo.
23 Naruei Yesu nalo ajua jokoluolu na ea Yerusalemo banbano-o na, naio jom̃a mila vremesiano telabo, mia bogo na tomu nalo amialio, nalo telabo amoneaio ka naio be Naveri-kariano. 24 Mia Yesu maka to rijamo ka naio laka vanlo, naio maka to rivarkar tiniene m̃ele ealo, bior naio mijikia batitiglo. 25 Toro dolu tai rijikia re river titai van Yesu ea tivelinio na toro kanano bajago, bior naio mijikia vatitigio ruei, naio mijikia vite nonovio napano aju joomo ea toro kanano jidomiano.

2:12 Mat 4:13

2:19 Mat 26:61, 27:40; Mak 14:58, 15:29