^
Taitas
Pol ber ilivorvoruano ban Taitas
Taitas kiano im̃auano ea venuo nei Krit
Kuvitikar ka namoneano sibisibiano nalo
Verloglogiano novo mila bajago novo miyotuba
Bajagvuiano na toro napano naio monea Yesu Kristo
Pol junukakar Taitas
Iliano maariano nalo