7
Todohogüinly wâgâ tâdâturudo
Iwerâ mârâ mâinwenibymo wâgâ ise auguely:
Wamyguemo yam: “Uguondo nohogüimba keanra koendâ awyly” myguemo. Wauguely olâ: “Koendâ lelâlâ wâne. Koendâ kehoem olâ âyanmo auguely idataungâ.” Âdalâ kulâ ânguy anipyra itoem, koendâlâ uguondo modo, pekodo modo warâ ohogüinwâdylymo, tokalelâ uguondo iwyu itoem, tokalelâ pekodo isonu itoem warâ. Nohogüimbamo-ro watay, âdalâ kulâ ise aidylymo, adyeseim keba kulâ anhedylymo warâ. Uguondo ohogüinly-ro watay, tywydyam nâtyzebyra nidâ. Pekodo ohogüinly-ro watay, tusoam nâtyzebyra nidâ warâ. Iso, iwydy warâ aitolâ mawânrâ. Pekodo ohogüimby modo, osomo awârâ odomo sodo, âmaemo mâkeba. Awylygue tâwâlâ osomo âynanâdâmo, ize tâitobyry aralâ. Uguondo ohogüimby modo, âwydymo awârâ odomo sodo, âmaemo mâkeba. Awylygue mâynanâbyramo tâiseba itaungâ, tynanâdyze awyly ume watay.
Ohogüinwâdyby modoram xirâ auguely. Âwydymo agâ, osomo agâ warâ mâtynanâbyra tâiseba itaungâ. Agonromo, “Kydâtynanâbyra wao kine, imâem Deus agâ aguykehoem” keduo olâ âdapa. Azakâlâ mâseinwânduomo lelâ olâ awârâ aidyly, iweâpa kehoem waypa lâpylâ. Iweâpa mâtynanâbyra midylymo-ro watay, âdaunlo modo agâ kulâ midyse mitomoem aienehonze keze Satanás. Arâ ise awârâ Deus izepa ato amânhedylymo-ro warâ.
“Tohogüinzeba itaungâ” uguely keba; “Ohogüinwâdaungâ” uguely keba warâ âyanmo. Yara mohogüimbamolâ tâise idânârâ koendâ mawylymo. Deuslâ mohogüindyzedonromo watay olâ on-hondâzemo mâkâ, eagâ mohogüin-hobyry lelâ mâynanâdomoem. Mohogüindyzebamo Deus-ro watay, on-hondâzemo lâpylâ, ânguy mâynanâbyra mitomoem.
Ohogüindânry modoram koendâlâ mohogüimba mawylymo yara uguely. Pypâ modoram koendâlâ mohogüin-ombyra mawylymo yara, uguely. Arâ mâenmaen-homoem nudupa-ro watay olâ ohogüinwâdaungâ lelâ. Mohogüimba âmaemo-ro watay, peto tyânlâsenry ara ise awârâ; âdaunlo modolâ mâynanâdyze mawylymo. Awylygue mohogüinlymolâ koendonro.
10 Iwerâ auguely Jesus einwânni ohogüinwâdyby modoram. Kywymâry Jesuslâ arâ agueim, urâ kulâ mâkeba. Pekodo modo, osomo kâjimowâdaundâ. 11 Mâinmolymo-ro watay, eagonro uguondo agâ mohogüin-ombyralâ koendâ mawylymo; tâwâlâ olâ osomoam modopâdondylymo. Uguondo modo, âwydymo kâjigonotaundâ, uguely.
12 Iwerâ kâinwenily ise Jesus einwânni, einwântânry agâ ohogüimby anhekyly wâgâ. Xirâ modo aguepa myakâwâm Kywymâry Jesus tarâ onro anaym tatay, yam kâuntuhoem nhutuen-hoymby olâ iwerâ âurutomo. Âmaemo Jesus einwânni ewy pekodo Jesus einwântânry agâ ohogüimbyem âmaemo. Âwydymoenlâ ize awyly-ro watay, kâjimowâdaundâ. 13 Pekodo modo Jesus einwânni, Jesus einwântânrygue tusoneim âmaemo-ro watay, kâjimowâdaundâ, osomoenlâ ize awyly-ro watay. 14 Osomo agâ tokaleom ara lelâ Deus nhedyly. Aituo, osomo Jesus neinwâmpyramo lelâlâ wâne, koendâ olâ Deusram âzeholy, nhetomo ara lâpylâ. Alâpylâ pekodo Jesus einwântânry Jesus einwânni agâ ohogüimby Deusram âzeholy, iso tiento ara. Aypa-ro watay, imeomo Deusram nâzehowâbyramo tâise. Arâ awylygue olâ Deusram âzeholymo.
15 Jesus einwântânry agâ ohogüimbyem âmaemo, omodyzemo mâkâ-ro watay, tâwâlâ omolymo. Nâtâba itoem mâenkazezedylymo tâiseba itaungâ. Deus ize inkâba iso, iwydy warâ âewiâmunedyly. Osomo, âwydymo warâ Jesus einwântânry omolymolâ koendonro, âewiâkymo, inakanhe kulâ amidylymo mipyra mitomoem. 16 Pekodo Jesus einwânni, Jesus einwântânrygue tusoneim, uguondo Jesus einwânni, Jesus einwântânrygue tywyeim warâ, mâximobamolâ koendâ mawylymo. Koendâ amidylymo tientuo, tindatuo warâ, Jesus einwânse, neinwâmpyra warâ awyly mâuntubama âmaemo.
Deus âizemo atobyry aralâ itaungâ
17 Jesus mâinwântuomo, Deus turâem âduakedaymo arâ matomobyry aralâ itaungâ: itymo anary, iwanumo, ânguy mawylymo warâ kâdugukewâdaundâ. Xirâ mawânrâ Jesus einwânni modo âtâdyguyhodâ kâenomedâdo, mârâem udâday. 18 Deus tynynonroem âgâsedylymo iraynâ judeu domodo ezewenke satâybyem âmaemo-ro watay, atâhomobyry soense tâkezeba itaungâ. Deus âgâsedylymo iraynâ judeu domodo ezewenry ara madatâoba âmaemo-ro watay, madatâolymo tâiseba itaungâ. 19 Deus xurâem, tâwâlâ satâybyem, tatâzeba warâ awyly. Mâkâ ize ato, “Aiekâ” kehobyry aguiendyly. 20 Iwelo Jesus einwânni modo âdyenlâ tato nhugukely nitaymba nidâ.
21 Jesus mâinwândylymo iraynâ, tâbyguepa âsewanirin-em sanâtyby âmaemo-ro watay, tâseguâdâzeba itaungâ arâ mawylymogue. Anânimobyry, “Tarâpa mydâdyseka âmâ, tâwâlâ âsewanize mydâhomoem?” kely-ro watay, mydâdyse mataymo, tâwâlâ idâwâtaungâ. 22 Âmaemo tâbyguepa âsewanirin-em sanâtyby modo, anânimobyry xurâ âmaemo; akaemo emaymba mâsemagueba âmaemo-ro warâ. Arâlâ olâ, Cristo agâ tokaleon-em mawylymogue, mâzemakeolymo; Satanás eon-honru emaymba tâzemakeoze âmaemo. Turâenlâ âsewanirim modo lâpylâ Cristo xurâ âmaemo, mâkâ “Aiekâ” kehobyry aieni warâ. 23 Iwerâ Cristo xurâem âmaemo, Deus mawânkâ tâwâense kehoem âmaemoem epywanibyryem, kruz wâgâ Jesus Cristo iguehobyry wâgâ. Awylygue Deus aguely lelâ inwantaguedaungâ, mâsemaguehoem kurâdo ezewenry mâkeba. 24 Cristo eynynâ ypemugudo, waunroem auguehobyrylâ augueonto. Deus turâem âduakedaymo arâ matomobyry aralâ itaungâ.
Ohogüindânry modo, pypâ modo warâ xuruto
25 Iwerâ augueho ise ohogüindânry xuruto modo. Kywymâry Jesus Cristo tarâ onro anaym tawyly ume, xirâ wâgâ aguepa myakâwâm. Urâlâ âurunimo. Augueho koendâ idataungâ, Kywymâry mawânkâ iemakedâ, ienomery tuduze warâ. 26-27 Toenzepa xirâ ume Jesus einwânni modo âpyneândyly, âsenagazedyly warâ. Awylygue einwânni modo kâunrudyly, ohogüimbyem âmaemo watay, tâximozeba itaungâ. Mohogüimba âmaemo watay, alâ itaungâ. 28 Mohogüinlymo watay, Deus xurâem, inakai mâkeba awârâ. Tutuze lâpylâ olâ âmaemo, ohogüimby modo toenzepa ekuâdânibe awyly. Mohogüimba âmaemo-ro watay olâ, ikuâdânimo peba, ohogüimby modo ara, uguely âyanmo.
29 Warâ âurudysemo wawyly, Cristo eynynâ ypemugudo. Iweâpa nitaymba ise Cristo odopâdyly. Awylygue, xirâ anaym kydawyly ara, xirâ anano modogue kulâ kydâpaunzedaymba kine. Uguondo ohogüimby modo, âdy ikuâdâbyramo nidâ, Kywymâry Jesus ewanu amânhetomoem. Pekodo ohogüimby modo, Deus xurâem amidylymo kâjimowâdaundâ. 30 Âtynrumo umelâ, amânhetomoem Deus aguehobyry aietaungâ; tutuzelâma âmaemo, âtynrumo aunloenlâpa awyly. Omarumo ume, amânhetomoem Deus aguehobyry aietaungâ lâpylâ; tutuzelâ âmaemo, omarumo aunloenlâpa awyly. Âdydo imeom vende mânhedylymo umelâ, amânhetomoem Deus aguehobyry aietaungâ, aunloenlâ nipyra mawânrâ ise âsejiguymo. 31 Tâwâlâ lelâlâ wâne toenzepa iwanumo; amânhetomoem Deus aguehobyry olâ amânhepyra tâiseba itaungâ. Idânârâ âdydo imeom adainze mawânrâ. Xirâ onro inepa ise adainly, iwogonro modo alelâ.
32 Âdy ikuâdânimo peba wâne ize wawyly. Uguondo Jesus einwânni tywyepa-ro watay, Kywymâry Jesus xurâem tâwanu lelâ mâkâ nhynanâguyly, mâkâ lelâ mawânkâ tionmazeândyze ato. 33 Uguondo Jesus einwânni tywyein-ro watay olâ, xirâ onro anano modogue tâseguâdâze, tywydy âdy peba nipyra itoem, tuantoem, tyentydâdoem, tinsejiguyendoem warâ. 34 Awylygue azagâ tydâwangueim ara awyly. Kywymâry Jesus xurâem tâsewanidyze, tywydy tientoem tâsewanidyze warâ mawânkâ.
Alâpylâ pekodo pypâ, âwynsaundo warâ; Kywymâry Jesus xurâem lelâ ize awylymo. Mâkâ mawânkâ tionmazeândyze atomo, adienkylygue, tâpaunzedogue warâ. Pekodo tusoneim olâ xirâ onro anano modogue tâseguâdâze lâpylâ, tuso tiontoem, ipyniry adientoem warâ, koendâ tuso tagâ itoem.
35 Xirâ auguely, âdy âmaemoem koendonro awyly mâuntuhomoem. Tâwâlâ mohogüinlymo; tâwâlâ mohogüimba mawylymo warâ. Âmaemo mawânrâ xutuim, urâ keba. Âurudysemo wawyly olâ, Kywymâry Jesus ize ato ara lelâ amitomoem. Agueho ara lelâ amânhedysemo wawyly. Xirâ onro anano modogue mâseguâdâdylymo izepama urâ, kopaelâgâembaba amânhekyly wâgâ warâ, Deus ewanu amânhetaymo.
36 Iwerâ âurudylymo salokuzenomo, âwynsaundo warâ tohogüin-hoem ohondyby, nohogüimba tâitomoem âtunâguedyby modo wâgâ. Mâkâ salokuzenomo xunâzely: “Toenzepa mâkâ pekodo ize wawyly. Mâkâ agâlâ kohogüindyze wawyly” kely watay, âdainkâba. Tâwâlâ ohogüinlymo. Deus xurâem, tâwentâduneba akaemo. 37 Mâkâ salokuzenomo tunâry nhugukely. “Tywyepalâ koendâ wawyly. Tâwâlâ âjimanâze urâ, pekodo modo kâynanâbyra witoem, awârâ mâkeba Deus agânhedyse ato” kely watay, iozelâ mâkâ adâkehobyry ara aidyly. Âdainkâba ise mâkâ pekodo agâ nohogüimba awyly. 38 Todohogüinlybe, todohogüinly peba warâ koendâ lelâ. Koendonro kuru olâ, kâwano Kywymâry Jesus xurâem imâem aguientoem kydohogüimba kydawyly.
39 Xirâ auguedyse wato pekodo tusoneim modoram. Osomo niguepa awyly ara, âwâlâ inkâba âmaemo, mâkâ âuturimo awylygue. Mâkâ iguely-ro watay lelâ, tâwâlâ midylymo; ize mataymo tâwâlâ mohogüin-ondylymo warâ. Jesus einwânni agâ olâ ohogüinwâdaungâ. 40 Ienanaji omaru kuru olâ ise, mohogüin-ombyralâ. Arâma kâuntuly, Deus Ispiritury yam nhutuen-hoymby.