16
Corinto donro modo dinheru nhuduhobyry Judeiadâ einwânni modo âdy pebaom modoem
Iwerâ auguely ise Jerusalémdâ Jesus einwânni modoram mâingonokylymoem dinheru mâindâtyguylymo wâgâ. Einwânni modo Galácia eynynâ âtâdyguynri modo kâunrutobyry ara lâpylâ âurudylymo. Domingo oday, domingo oday warâ âdinherurumo ewy âentywâdaungâ mâunduhomoem. Tâlâ matomo aralâ xuduwâtaungâ. Imâem emakeim, imâem nhuduly; imâemba emakeim, imâembalâ nhuduly warâ. Yaindyly kâjiwânwâtaundâ arâ adâjidyly maguhomoem, yaintuo tâlâ lelâ itoem. Yaindyly iraylâ, iduakewâdaungâ âmaemo ewy Jerusalémram dinheru sani. Yaindyly-ro watay, kata iwenize urâ, mâinduakeybymo nhakyly dinheru agâ. Jerusalémdâ einwânni modo iwymâryam ise nhudulymo, dinheru sanilâ akaemo awyly nhutuhomoem. Udâhoem nhuduly watay, on-hoam lelâ ise xina idâly lâpylâ.
Paulo Corintoam tâtâdyze atobyry
Waunroem kuru Macedônia yan-yam udâdyse wawyly, târâ âji modo einkâ Jesus einwânni modo agâ âdiempa witoem. Ilâpyryem ise udâly, agâmo witoem. Yaindyly-ro watay, âydâmo iweâpa iniem mawânrâ kâdutuly, até igâwynu sakadyly ara. Awârâpygueduo, âdyanlâ udâhoem âmaemolâ ise âdy ipa wato xuduim. Yakaday kulâ inkâba nhedysemo wawyly. Kywymâry Jesus ize-ro watay, iweâpa widyse wâne urâ agâmo.
Awylygue ise tarâ Efesodâlâ wawyly wao Pentecostes etyguedo odaji idyly ara. Toenzepa Jesus wâgâ auguehoem tuduze ani tarâ; Deus pyanta enahungueimbyryem iegawântoem, kâsewanihoem waunlo ara. Toenzepa asaemo taunlo modo Jesus nheinwândylymo, iwâgâ auguely indadylymo warâ. Awylygue ise tahule kuru tarâpa iegaseba wawyly wao. Toenzepa Jesus xurâem agânhekyly, ekuâdâze kewâni modope awyly umelâ.
10 Timóteo awyarâ saindyly-ro watay, koendâ edaenkuwâdaungâ; agâmo itoem igâsedaungâ, xuataungâ warâ. Kywymâry Jesus xurâem kâsewaniho ara lâpylâ awâkâ âsewanily. 11 Ânguyram âwankuem kâienehowâdaundâ. Âdy ipa ato xuduwâtaungâ, âdyam idâhobyryram koendâ lelâ idâhoem, xarâ odopâdoem warâ. Kypemugu Cristo eynynonro modo agâlâ odopâdyly kâinwânwândyly.
12 Cristo eynynâ kypemugu Apoloam adâkezeze wâne winase, Cristo eynynâ kypemugudo agâ âyanmo IU ise idâhoem. “Iwerâ kuru udâpa ise urâ” tâkeze olâ inanry. Tâtâhoem nhududuolâ ise idâly.
Kata xypygueândo
13 Tonomeguelâ itaungâ, Satanás inokubyramo itoem. Ton-honre lelâ Jesus einwânsezedaungâ. Tâdâsenagazedyly, âdylâ ton-honreim warâ mâenmaen-homoem, âsegamiwâdaungâ, âzeon-hondâdaungâ warâ. Ton-honre lelâ Deus mâinwândylymo nidâ. 14 Idânârâ koendonro amânhekylymo aiedyly, mâpynedylymo warâ kâjimowâdaundâ.
15 Cristo eynynâ ypemugudo, Estéfanas tutuzelâ âmaemo, ety odano modo warâ. Acaia eynynonro enday saguhoem kuru Jesus einwânnipyry akaemo. Deus eynynonro modo emawyadâze tâzeon-hondâzemo, xurâmoem koendonro aiedyly nimopamo warâ. Deus xurâem adâitoem toenzepa âsewanilymo. 16 Akaemo âurutomo aietaungâ. Akaemo agâ Jesus ewanuem âsewanirim modo âurutomo aietaungâ lâpylâ.
17 Estéfanas, Fortunato, Acaico warâ xarâ saintuomo womaze. Iemawyadâze tarâ yagâpa lelâlâ wâne âmaemo, akaemolâ olâ itaybyaymo iemawyadâni. 18 Toenzepa akaemo iegamanâdâ, toenzepa igamanâdâmo lâpylâ awyly, tutuze urâ. Koendâ kehoem urâ igarymo koendonro nhenetybymo kâenmakehobyry wâgâ. Asaemo ewano wâgâ koendâ aguykely lelâ koendonro.
19 Jesus einwânni modo Ásia eynynonro tywynu nhawânehonlymo lâpylâ. Áquila, iwydylâ Priscila, Deus itaumbyry idase etymodâ âtâdyguywâni modo warâ idaenkulymo lâpylâ. Agâmo tokaleom ara lelâ asaemo idaenkulymo, Kywymâry Jesus xurâ tawylymogue, mâkâ xurâem matomo ara lâpylâ. 20 Idânârâ Cristo eynynâ kypemugudo taunlo modo idaenkulymo lâpylâ.
Âwaparymodâ tohonuguze âsedaenguwâdaungâ, Cristo eynynâ âjipemugu mawylymo mâenehon-homoem* Saguhoem Jesus einwânni modo tohonuguze âsedaengulymo. Iwerâma tâpymogoynze kydâsedaenguly..
21 Iemaryguelâ xirâ âyanmo kâinwenily, idaenkuhomoem. Urâlâ xirâ wâgâ iezedy Paulo kely iweninri.
22 Kywymâry Jesus iwynedânry modo tâwâlâ Deusram tânagazezeinhelâ nidâ.
Marana tá! uguely. (“Inepa odopâgâ, Pymâ!” keze aguely.)
23 Kywymâry Jesus koendâ nhetomoem kâenkadyly. 24 Idânârâ âmaemo toenzepa âwynedâmo wawyly mâuntudyzemo wato, idânârâ kurâ Jesus Cristo xurâ lelâ kydawylygue.
Xirâ kulâ wao ise âyanmo augueho.
Paulo

*16:20 Saguhoem Jesus einwânni modo tohonuguze âsedaengulymo. Iwerâma tâpymogoynze kydâsedaenguly.