7
Stiven nug dudu banban awareun.
Guzenaimai, Uwait ula dacaneu du banou pet nug goagal ze doimai, Stiven kanabeun, “Ze go anem petak ta?” 2-3 Stiven nug koli eneun, “O zaiar, mekaite, ag don! Getal igual emginib zaicig Abraham go Haran emgasag i bitau ebu, Uwait go al gusig mui eiman Mesapotemia emgasag go waugab zoimai, aureun,
‘Na nait em mui nait zaunar mui utaraiba, em tub na abai mizamoroi go ebu beten.’ Stat 12:1
Guzenina, Abraham go Mesapotemia emgasag uteimai, Haran emgasag ebu betei dareun. Emgasag go betei daren daren, gonugau memeg noumina, Uwait nug palautina, em e ig ulis darem ebu alai dareun. Uwait nug Abraham em tub gonugau pet usalabun murab tam. Tam pet tam. Go em ginampet tub han murab tam. Bo, Uwait nug go em e en dual baib maimai, aureun, ‘Aiu ses na noumemen, nait asanar em e marai.’ Ziwas go ebu Abraham go nag tamacag darena, Uwait nug go dual baib meun. Uwait nug guzenai aureun, ‘Nait asanar go emgasag ipal ebu betei damam. Go em ebu betei damam go agal em pet tam. Guzenina, emgasag tub ebuan dudu agen nait ug wai handret ainarai sag salau dudu (slev) sul usalai maraimai, eg maramam.
Bo, aiu ses izan emgasag go ebuan duailel eg maremin, go koli em e ebu alaimai, izal wanim ulapwag milamam.’ Stat 7:6-7
Guzenaimai Uwait nug baib awau wanib enimag galau kuatabun’ Abraham aureun. Uwait nug guzenai aurina, Abraham nugau nag Aisak usalina, gil 8 ebu nag nugau enib galau kuateun. Dai dai, Aisak nugau nag Zekop usaleun. Mogoi go gue igual bageiger begurug sag agal memeag.
9-10 Zekop nugau gelegul, igual emginib zaiger agen goagal amanag Zosep en aiag sisilina, emgasag ipal ebuan dudu aiwag en marena, goagen gau mina, aiwag omenin. Dudu go goagen Izip emgasag imai betemenin. Bo, Uwait go Zosep utab tam. Go al ereg daimai, go isanoroimai, gonugau uhu unum zilagai moroun. Zosep go Izip agal gumaraneun du banou al dacaneu ziwas ebu, Uwait nug dabeleu naliu moroun. Gumaraneun du nug Zosep du naliu uligaimai, go nug Zosep emgasag go mui gonugau zauan esab mui gumabun salau moroun.
11 Guzenaimai, ziwas go ebu Izip emgasag mui Kenan emgasag mui ze nuab tam, gonun, wen ziwas mina, duailel go uhu banou omen. Igual embigeg ee wabun iborain tam. 12 Zekop nug ee Izip emgasag dareu ze doimai, gonugau gelegul bigegwai palautarena, Izip emgasag ee gau mabun betemenin. 13 Ee go mazicina, go koli ee wabun Izip emgasag betena, Zosep nug gonugau apagul guzenai awaranar, ‘Iz Zosep, agal amanag.’ Guzenina, Izip gumaraneun du go Zosep nugau ug abe mareun. 14 Guzenaimai, Zosep gonugau apagul palautarena, betei gonugau memeg Zekop mui gonugau ug 75 sag alai go al Izip emgasag dabun ze palauteun. 15 Guzenina, Zekop gonugau ug mui Izip emgasag betei daimai, nug mui igual embigeg begurug abai unum noumemenin. 16 Guzenaimai, dudu ipal goagal enimag koli imarai alai, Sekem uzan getal go em Abraham nug Hamor nugau ug ebuan gau meun ebu alai ob oug hiacaremenin.
17 Getal Uwait nug Abraham al go emgasag utei unabun baib moroun, baib go petak zuabun ziwas waugab zuna zuna, igual embigeg go Izip emgasag ebu daremen goagal ug asiu usalemen. 18 Guzenaimai, ziwas go ebu du tub Izip agal gumaraneun du usaleun. Du go gue Zosep nugau wanib i abiu. 19 Du banou gonug igual emginib zaiger polumaraimai, igul eg maraimai, goagal geleagar uzaneim oi amarina, noumamam aimai, ze gusig mareun.
20 Ziwas go ebu, Moses usaleun. Mogoi go pemen gonugau siameg naliu pet. Guzenaimai, memeg anag dual agen goagal naiag goagal zaueim wageimai mina, geil ainarai dareun. 21 Dai dai, go uzaneim imai noi mina, gumaraneun du nugau aleg nug imai aimai, gonugau nag sul gumeun. 22 Dudu agen Moses Izip agal igul naliu unum abai moromen. Go wanib banou mui usaleun. Ein salau mabun mui ze marabun mui go iboin.
23 Moses go wai houhou iwanarai (40) sag usalina, gonugau atagul Israel duailel erunai salau mai darem aimai betei, piarabun en dabeleun. 24 Ziwas tub ebu, go Izip du tub nug Israel du tub waimai, eg moroun, uligaimai, go nug Israel du isanoroimai, go Izip du wina, noumeun. 25 Moses nugau dabeleu go gonugau atagul guzenai dabilamam, ‘Uwait go Moses nugau ebeg eiman ig isanigamoroi.’ Bo, go guzenai dabelab tam. 26 Kolital ziwas tub ebu, Moses Israel du tub gonugau zaug al agzozou alalai darena piareun. Go alalai darena betei malai kuataimai, awareun, ‘Ei, ag einen zaun dual agzozou alalemen?’
27 Zaug eg moroi dareun du nug Moses suor aimai, aureun,
‘Na in nug ig gumigaimai, sisicigabun du tapai mizeun? 28 Um nagen Izip du tub wai hina, noumeun sul, ulis han iz iwamoroi ta?’ Kisim Bek 2:14
29 Moses go ze go doimai, gonugau dabeleu Izip agal du banou ze go doimai, gusig patilaimai, iwebi, noumai aimai, go uminai Midian emgasag beteun. Go ebu betei, go gelegul aliag patarai meun.
30 Wai houhou iwanarai (40) sag mazicina, Sainai em tabag waugab, du tamacag dareun em, Uwait gonugau tibur tub nug Moses waugab zoun. Tibur go gai ginampet. nogoug ebu ab al oug dareun go peun. 31 Moses gue igul go usalina, peimai, dabeleu asiu oimai, suban piabun waugab betena, Uwait nug guzenai aurina doun. 32 Uwait nug eneun,
‘Iz Uwait nait embigeg agal Uwait. Abraham, Aisak, Zekop iz agal Uwait.’ Kisim Bek 3:6
33 Guzenina, Banou nug aureun,
‘Na nait aram ebuan aram galau oi moiten. Einen, go empip na tapai darem go em nou pet. 34 Izip emgasag ebuan dudu agen izal duailel ebalagab igul eg maremen iz uligaimai, ag isanarabun weinemen domin. Iz ulis go uhu ebuan imarabun em. Guzenaimai, ulis iz na Izip emgasag koli palautizemin, bitamam.’ Kisim Bek 3:5-10
35 Getal Israel duailel agen auremen, ‘Na in nug ig gumigaimai, sisicigabun du tapai mizeun?’ Moses goagal ze doimai, uminaimai waneun. Ulis gotal Uwait nugtal dudu go gumarabun palautina, betei koli imarai alabun du tapai moroun. Uwait go gue tibur gai ginampet nogoug ebu usaleun gonugau ebeg eiman Moses gusig moroun. 36 Guzenaimai, Moses nug Israel duailel imarai alaimai, gugeg beu beu Izip emgasag ebu gugeg maimai, betei, ibut ze es a ebu gugeg guzenaimai, betei, du tamacag uzan guzenaital guzeneun. Wai 40 go guzeneun. 37 Go Moses gotal Israel duailel awareun,
‘Uwait Banou nug iz palautileun sul aiu ses gonugau ze doimai, awaraneun du tub palautamau. Du go agal baib icanag pet.’ Lo 18:15
38 Du go Moses gotal duailel abai ereg du tamacag uzan gotularai dareun. Go Sainai em tabag ebu Uwait nugau tibur nug naliu dabun ze aurina, Moses nug igual embigeg ze go awareun.
39 Bo, igual embigeg go gonugau ze duabun utemen. Goagal oiagab kekulaimai, Izip emgasag dabun koli dabilemenin. 40 Guzenaimai, duailel agen Aron auremen,
‘Na ig Uwait tub patai migemen, amegai ig ibaig bitamau. Moses go ig Izip emgasag ebuan imaigei aleun, go eru eiman waneun, ig i abiu.’ Kisim Bek 32:1
41 Ziwas go ebutal, go bulumakau nag nugau dorog patai maimai, go polu Uwait go ebu egun agaimai, gonugau wanib ulagwag moromen. Go esab goagal ebeag siltal patai maimai, goagal oiagab siksikemenin. 42 Guzenina, Uwait nug go semareun. Go am, geil mui, ureb mui goagal wanimag ebu zobu pianemen. Uwait nugau Ze doimai, awaraneun du, Amos nug guzenaital sikut weun, “Uwait nug guzeneun,
‘Ag Israel duailel ag getal wai houhou iwanarai sag du tamacag uzan daremen, ag bulumakau mui sipsip mui waimai, agaimai, zobu peimai, ag izal wanim ulapwag murab tam. 43 Ag Molek nugau zobu zau salap mui agal wes Repan nugau ureb dorog mui ag gamai betemenin. Esab go dorog getal agen patai maimai, goagal wanimag wag maremenin. Ag guzenemen, gonun, iz ag utaraimai, palautaremin, Babilon emgasag ebu betei damamen.’ Amos 5:25-27
44 Getal igual embigeg go du tamacag uzan daremen, goagal zobu zau salap memen. Uwait nug Moses go salap zau gonugau dorog abai morona, peun. Uwait nug go zau guzenai menen aimai aureun. 45 Dai dai, go Uwait nugau salap zau silin dudu agen oimai, gamacaimai, Zosua, duailel ipal abai Uwait nug isanaraimai, em go ebuan duailel zamarina, go em go oimai, salap zau go memenin. Igual embigeg agen em go ebu goagal zobu zau salap zau oi alai mina, dareun, betei Devit usaleun ziwas ebu. 46 Uwait nug Devit nugau igul naliu uligaimai, go ougab naliu usaleun. Devit nug Uwait aureun, ‘Getal Zekop nug na ulapwag mizaneun. Ulis iz zobu zau tub gusig mizabun aimai aizem.’ 47 Bo, Uwait nug i mamam aurina, gonugau nag Solomon nug zobu zau go mai moroun.
48-49 Bo, Uwait Banou go duailel agen zau macanem zaueim i dacaneu. Uwait nugau ze doimai, awaraneu du Aisaia nug sikut weun, ‘Banou nug guzeneun,
“Mesgai wag go izal hubabun biz. Em go izal aram mai dacanemin empip. Izal zau eruneneg sul milamamen? Izal imabun uzan eru ebu dareu? 50 Izal ebesil ecesab go unum patai memin.” ’ Aisaia 66:1-2
51 O, ulisan duailel, ag agal asanagar dacanemen sul. Agal oiagab dudu go ag Uwait nugau Ze petak i duacanemen sul, ag han gonugau ze i duanemen. Ag agal asanagar sul. Ag Uwait nugau Ah Wes nugau ze i sesamoranemen. 52 Agal embigeg agen Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu unum wagarina, noumemenin. Ag dudu go Uwait nugau salau du naliu aleu emen han ugarina, noumemenin. Ulis han, agen salau du naliu go gonugau iwai zaugul agal ebeagab ebu marena, wina, noumeun. 53 Getal Uwait nugau tibur agen ag Zuda duailel Uwait nugau kasai ze maremen, bo, ag go sesamorab tam.”
Dudu agen Stiven aiwag sil wina, noumeun.
54 Go ze go doimai, aiag mutitaimai, Stiven en aiag sisileun. 55 Bo, Uwait nugau Ah Wes nug Stiven go gusig morona, go Mesgai wag gusig ameitaimai, Uwait nugau al gusig banou mui, Yesus go Uwait nugau ebeg naliu eiman tapai dareun, go peun. 56 Go peimai, eneun, “Ag go don, Mesgai wag iz Du Nugau Nag nug Uwait nugau ebeg naliu eiman tapai dareu pem.”
57 Guzenina, goagal ebeag sil dabuiag gebei maimai, go koli gusig ulaimai, unum asaimai, pigai betei Stiven gusig patemen. 58 Go empip go ebuan patai keuai noi uzan gasageim oi amacina, nuna, go aiwag sil wemenin. Stiven wabun dudu agen goagal tibur galau huia oi aimai, du tub wanib Sol waugab gotulai mina, gumei dareun.
59 Go Stiven aiwag sil wina wina, gonug guzenai aureun, “Yesus, Dubanou Ban, na izal dorop onen!” 60 Go taubib waimai, koli gusig ulaimai, eneun, “Dubanou Ban, na dudu go agal igul eg zilagai mareun.” Go guzenaimai, noumeun.