^
3 Juan
KAG PAGPANGAMUSTA
KAG MGA PAGPURI AG MGA PAGPAANDAM
Kag Pagpuri kang Gayo
Kag Pagpaandam Laban kang Diotrepes
Kag Pagpuri kang Demetrio
KAG HULING PAGPANGAMUSTA