2
Kag Pagpaandam nak Indi Magpaawoy-awoy sa Pagtu-o
Ngani, kumo yabaw sa tanan kag Anak it Dios, mas kinahangyan nak magpati kita sa kamatuuran nak ingtudlo sa ato, agor kita ay indi magpaawoy-awoy sa pagtu-o. Dahil katong mga sugo it Dios nak Ida ingpaabot kana Moises parayan sa mga anghel* 2:2 Kumporme sa ingsiling it mga lahi it Hudyo it kato, tong gingpaabot it Dios sa tawo kag Ida kasuguan, kag mga anghel ay imaw it Ida ingtugyanan it kina. ay dapat sunron, ag kag tawo nak nakasala o nagsuway raha, sida ay maantos it hustong parusa sa bawat sala o pagsuway. Kada kung imaw kag natabo sa mga waya nagtuman sa gingsiling it mga anghel, ay dey lalong indi kita makaiwas sa kaparusahan kung abaliwayaon nato kaling pinaka-mahalagahang parayan it kaluwasan nak ingbantala it Ginoong Hesus. Sida kag unang nagbantala it tungor riling ato kaluwasan, ag kag mga nagrungog sa Ida, ay imaw ray kag nagpamatuor it kina sa ato. Ag Dios ra kag nagpapamatuor it kali parayan sa mga katitingayang buhat ag tanra ag iba't-ibang mga milagro nak Ida inghuhuman, pati sa mga abilidad nak Ida ingpanagtag parayan sa Ispirito Santo kumporme sa Ida kabubut-on.
Si Hesus ay Naging Tawo Pramas Luwason Kita
Ngasing tungor hinang bag-ong kalibutan nak amo ingmitlang nak imaw it mailis dili, ay buko kina kabubut-on it Dios nak ipairayom sa mga anghel, kundi sa mga tawo. Dahil inggwa it ingsisiling sa Sagradong Kasuyatan nak,
“O Dios, ni-o rang gador kag tawo, para Imo sida rumrumon?
Ni-o rang gador sinra asing Imo akabayakhan?
Kumo aber para sa malip-ot yang nak panahon,
Imo ingpamutang kag tawo nak mas mababa kag kahimtangan kisa sa mga anghel,
ag Imo sinra ingtaw-aney it kahimayaan ag balor nak pay tuyar sa mga hari.
Dahil ingpairayomey Nimo sa inra gahom kag tanang butang.” 2:6-8a Sal. 8:4-6.
Kag ingsisiling dili ay gingpairayom it Dios sa gahom it mga tawo kag tanang butang, nak kag gustong bisayahon ay wayaey nak gador it nabilin nak mga butang nak waya napairayom sa inra. 2:8b Hen. 1:26-28.
Pero sa ngasing, maathag nak waya pa nato nakikita nak kaling tanan ay napairayomey sa gahom natong mga tawo. Pero ayam nato nak natuparey kali dahil sa narayanan ni Hesus, kumo para sa malip-ot nak panahon tong Sida ay naging tawo, Sida ay ingpamutang nak mas mababa kag kahimtangan kisa sa mga anghel. Ag sa kaaduhan it Dios, ingtis-an Nida kali pramas aaguman Nida kag kamatayon alang-alang sa bawat tawo. Pero ngasing ayam ra nato nak kag Dios kag nagta-o sa Ida it kahimayaan ag balor nak tuyar sa hari dahil riling Ida kamatayon.
10 Dios kag nagtuga it tanang butang ag kali ay gingtuga pramas mataw-an Sida it kadayawan. Kada tama nak Ida ingbuot nak si Hesus kag maagom it rakong kahirapan pramas maging manluluwas nak waya't kakuyangan it maramong tawo. Inghimo kali it Dios pramas maramo kag Ida magiging mga anak nak Ida aray-on sa kahimayaan. 11 Si Hesus nak imaw kag naglilimpyo sa ato kasal-anan, ag kita, nak Ida inglilimpyuhan, ay ausa kag Tatay. Kada si Hesus ay waya nahuda nak tawagon kita nak Ida mga manghor, 12 kumo siling Nida sa Dios,
“Ako ipagmarako kag Imo ngayan sa Ako mga manghor,
ag sa tunga ninra pag nagtiniponey sinra,
Ikaw ay Ako akantahan bilang pagdayaw.Ӥ 2:12 Sal. 22:22.
13 Nagsiling ray Sida,
“Masalig nak gador Ako sa Dios.”* 2:13a Isa. 8:17.
Ag usa pa,
“Hali Ako, kaibahan it mga anak nak ingtugyan it Dios sa Ako.” 2:13b Isa. 8:18.
14 Kumo kinang mga anak it Dios nak ingpapatunguran dili ay mga tawo yang ra nak inggwa it yawas nak mamamatay, si Hesus ra ay naging tawo pareho sa inra agor makakaagom ra it kamatayon. Ginghimo Nida kali agor parayan sa Ida kamatayon aperdihon Nida si Satanas nak imaw kag nagraraya it kamatayon sa katawuhan, 15 ag Ida ra apahilwayon sinra nak habang buhi ay ing-uulipon it inra kahadlok sa kamatayon. 16 Ag syempre, buko mga anghel kag Ida ingbubuligan parayan dili kundi kitang mga tawo nak ingbilang nak mga inanak ni Abraham. 17 Kada ngani gingkikinahangyan nak si Hesus ay maging tawo tuyar sa ato nak Ida mga manghor, pramas Sida kag ato magiging Pinaka-mataas nak Saserdote nak maluluy-on ag matutom sa Ida pagserbisyo sa Dios alang-alang sa ato. Gingtuman Nida kali para ita-o Nida kag Ida kabuhi bilang pangtubos agor kumpletuhon kag dapat nak himuon para patawaron kag mga sala it tawo. 18 Ag dahil Sida mismo ay nakarayan it hirap ag pagtintar, puyde ra nak gador Nidang buligan kag tanang mga natitintar.

*2:2 2:2 Kumporme sa ingsiling it mga lahi it Hudyo it kato, tong gingpaabot it Dios sa tawo kag Ida kasuguan, kag mga anghel ay imaw it Ida ingtugyanan it kina.

2:8 2:6-8a Sal. 8:4-6.

2:8 2:8b Hen. 1:26-28.

§2:12 2:12 Sal. 22:22.

*2:13 2:13a Isa. 8:17.

2:13 2:13b Isa. 8:18.