^
Tito
KAG PAGPANGAMUSTA
KAG MGA AHIMUON NI TITO SA ISLA IT CRETA
Kag Nahanungor sa Mapamuno sa mga Nagtutu-o
Kag Nahanungor sa Nagtutudlo it Buko Tama
KAG TAMANG PANUDLO
Kag Panudlo para sa mga Maguyang
Kag Panudlo para sa mga Kabataan
Kag Panudlo para sa mga Ulipon
Kag Panudlo para sa mga Nagtutu-o
KAG MGA TUGON SA MGA NAGTUTU-O
Kag Nahanungor sa Pagpasakop sa Gobyerno
Kag Nahanungor sa Tamang Pamatasan Bilang mga Nagtutu-o
Kag Nahanungor sa Salang Panudlo
KAG MGA HULING TUGON KANG TITO
Kag Huling Pagpangamusta