2
Éépetsórí íjcyáné cahcújtso múnáa éllevu cáátúnúmeíñe
Ahdícyane Éépetsórí íjcyáné cahcújtso múnáá uwáábóóbe éllevu íllu caatúnu: “7-meva mɨ́ɨ́cúruke ɨ́ɨ́mɨánéjcúéhójtsɨri éjécunúúbé 7-ihcyúvá óórótu méénúmeíñé peetéihcyúnéj pɨɨne úllehíjcyaabe ámúhakye nééhií: Ó waajácú muhdú ámuha meíjcyame ímí táwákimyéí meméénuhíjcyáné panéváré ámuha maáábúcúnema. Téhdure ó waajácú ímí tehdújuco ámuha meúwáábohíjcyáné ímítyúmeke. Muurá Píívyéébé uwáábo múnáadi iiye díllómeíyómeke ámuha méwaajácuhíjcyá állíu múnaáré ditye íjcyane. Aane ɨ́mɨááné ó waajácú táwájyuri ámuha meɨ́cúbáhrámeíhijcyáné oke ɨ́hvéjtsotúmére. Árónáa ijcyáné tsane ímityúné ámúhá hallúri: ¿Ɨ́veekí tsáhájuco oke ámuha mewájyutú tujkénúu oke ámuha mecáhcújtsóijyu mewájyudu? Aane meɨ́tsáávéne méɨhvété ímityúné ámuha meméénuhíjcyánetu. Ááne méímibáávyé éíjyúu ámuha meícyahíjcyádu. Muurá ámuha meímíjpyetétúhajchíí ílluréjuco ámúhakye o ɨ́hvéjtsoíñé wáájácúratúmeréjuco ámuha meíjcyaki. Árónáa tehdújuco ámuha metsáríllehíjcyáné nicoraítámú ímityúné méénuhíjcyanéhjɨ́ téhdure idyé o tsárilléne. Aane ihdyu óvíi ɨ́mɨááné lléébome cáhcujtsó Píívyéébé Apííchó cahcújtso múnáake néhijcyáne. Muurá ɨ́ɨ́nerí táhjátsámeítyúmé ímí ícyahíjcyámeke nihñéétsihvúré ó ájcuú múijyú ditye dsɨ́jɨvéjúcóóítyúne bóhɨɨvu Píívyéébé avyéjuri tsaímíyé ditye iíjcyaki.”
Ejmíínari íjcyáné cahcújtso múnáa éllevu cáátúnúmeíñe
Téhdure Ejmíínari íjcyáné cahcújtso múnáá uwáábóóbe éllevu íllu caatúnu: “Ímichi téhɨjpɨ páneerée ípívyéjtsoobe téhdure nɨ́jke íjcyaabe páneere nɨ́jkévátsóiibye éhnée dsɨ́jɨ́veebe tsiiñe bóhɨɨbe ámúhakye nééhií: Ó waajácú ɨ́dátsó ámuha meɨ́cúbáhrámeíhijcyáné oke ámuha meúráávyéné déjúcotu. Muurá tsaate íllure iállíñe Píívyéébeéjtedi díllómeíyómé nehníwu ámúhadítyú ihjyúvahíjcyá Naavéneéjtéré iíjcyánélliíhye. Ehdu ɨ́dátsó ámuha ííñújɨri meíjcyárónáa ámúhá avyéjú níjkyéjɨri ijcyáhi. 10 Ahdícyane mááábímyeídí éhnííñevu ámuha meɨ́cúbáhrámeííñeri. Muurá ámúhadítyú tsaatéké Píívyéébere wáájácúllémeke Naavéné cúvéhoojánutsómé ámuha méɨ́cúbáhráméií pahójtsɨ́cúj coojɨ́va. Árónáa ihdyu ɨ́hvéjtsotúmé tsaímíyé oke méúráávyeco ámuha medsɨ́jɨ́vétsihvújuco ámúhakye o ávyéjujtsómé ámuha meíjcya múijyú dsɨ́jɨ́véityúmeréjuco. 11 Aane ihdyu óvíi ɨ́mɨááné lléébome cáhcujtsó Píívyéébé Apííchó cahcújtso múnáake néhijcyáne. Muurá ɨ́ɨ́nerí táhjátsámeítyúmé tsá nihñéétsihvúré wágóóóvéityúne.”
Péégamórí íjcyáné cahcújtso múnaa éllevu cáátúnúmeíñe
12 Téhdure Péégamórí íjcyáné cahcújtso múnáá uwáábóóbe éllevu íllu caatúnu: “Nɨɨtsúwá ‘pajtyo’ nééwa panéjcuváré tsúhjɨ́váwama íjcyaabe ámúhakye nééhií: 13 Ó waajácú ámuha muhdú meícyahíjcyáné Naavéné ávyéjújkímyeíñé iiñújɨri. Árome ímí tehdújuco oke ámuha meúráávyehíjcyáné oke ámuha mecáhcújtsónema. Muuráhjáa táuubállé méénuhíjcyaabe Atíípake ditye dsɨ́jɨ́vétsórónáa tsá oke ámuha meɨ́hvéjtsotúne. 14 Árónáa ijcyáné tsane ímityúné ámúhá hallúri: Ámúháj pɨɨne ijcyámé tsaate Baraáá uwáábó cáhcujtsóme. Muuráhjáa diibye Baráake úwááboobe ijraéémuke ímítyunévú ɨ́búwajtsómé níjcyotájté ɨɨcúvé máchohíjcyáhi. Téhdurée ihdícyámema dómácócatsíhijcyáme. 15 Áhdure idyé ijcyámé tsaate ámúháj pɨɨne nicoraítámú uwáábó o tsárilléné cáhcujtsóme. 16 Aane ímityúné ámuha meméénuhíjcyáné ihdyu meɨ́hvéjtsóne méímibáávye. Muurá ámuha meímíbáávyétúhajchíí lléváhréjuco ámúha éllevu o pééiñe ílluréjuco ámúhadi o ɨ́cúbáhraki. 17 Aane ihdyu óvíi ɨ́mɨááné lléébome cáhcujtsó Píívyéébé Apííchó cahcújtso múnáake néhijcyáne. Muurá ɨ́ɨ́nerí táhjátsámeítyúmeke ó ájcuú ɨ́mɨáájuvu wáájácúratúné majchódú néénevu. Áhdure diityéké ó ájcuú tsɨ́tsɨ́j nééné neewáyuvu wáájácúrátúne mémé tééutu cáátúvaúvu. Aane apáámyéré teeu újcume waajácuú mumémé íjcyane.”
Tiatíírari íjcyáné cahcújtso múnáa éllevu cáátúnúmeíñe
18 Téhdure Tiatíírari íjcyáné cahcújtso múnáá uwáábóóbe éllevu íllu caatúnu: “Píívyéébé Hajchi cúújuwa péétécunúdú íhyálluúúcú néébéj tuháácyú ávyeta ‘rutúrútú’ éhne múúne cúújúwari úwááñewa péétécunúdú néébe ámúhakye nééhií: 19 Ó waajácú páneere muhdú ámuha meíjcyame tehdújuco mewájyúcatsíhijcyáne, ímí oke ámuha mecáhcujtsóne, ímí táwákimyéí ámuha meméénúné déjúcotu ámuha meɨ́cúbáhrámeíyóné maáábúcuhíjcyáne. Áhdure ó waajácú táwákimyéí ímí tehdújuco ámuha meméénuhíjcyáné tujkénúu ámuha meméénuhíjcyáné éhnííñevu. 20 Árónáa ijcyáné tsane ímityúné ámúhá hallúri: Ámúháj pɨɨne Jetsabéé íjcyalle Píívyéébé ihjyú uubálle múnáálledi díllómeílleke ɨɨná ámuha menéétulle táɨɨcúve múnáake íuwáábori állihíjcyáhi. Muurá nehíjcyalle ihdícyáméhjɨma ditye dómácójcatsíyóné ímityúné íjcyatúne. Áhdure nehíjcyalle ditye níjcyotájté ɨɨcúvé májchoróné ímityúné íjcyatúne. 21 Aane ó téhmehíjcyará dille múhdurá iícyahíjcyáné ɨɨ́hvéjtsóne ɨ́mɨáálleréjuco iíjcyaki. Árónáa tsá dille ímílletú iímíjpyeténe. 22-23 Áánéllii ó ɨ́hvéjtsoó díílleke dille chemérí ávyétá ɨhnáhó ɨɨ́cúbáhrámeíki. Téhdure dííllej tsɨ́ɨ́mé dsɨ́jɨ́veéhi. Áhdure dííllema ímityúné méénuhíjcyámé ɨ́cúbáhráméií teene ɨɨ́hvéjtsótúhajchííjyu. Áánetu pámeere cahcújtso múnaa waajácuú ɨ́mɨááné mɨ́amúnáá ɨ́buúúné ɨ́jtsaméí o wáájacúne. Aabe ámúhakye ó ájcuú muhdú ámuha meícyahíjcyáne áhdovu. 24 Árónáa ijcyámé tsaate ámúhadítyú Tiatíírari diille Jetsabéé uwáábó úráávyetúme. Aame tsá wáájácutú álliúré íjcyane Naavénedítyúré tsááne ɨ́htsútúneri idíllone ditye úráávyehíjcyáne. Áyu éhdunéré tééneri ámúhama ó ihjyúváhi. 25 Ahdícyane tsúúca oke ámuha meúraavyémé ímíñeúvú météhmémeícyó tsiiñe o tsááiñévújuco. 26 Muurá ɨ́ɨ́nerí táhjátsámeítyúmé o ímillédú nihñéétsihvúré ícyahíjcyámeke ó pícyoó íñujɨ́ɨ́né avyéjujte ditye iíjcyaki. 27 Aame mɨ́amúnáake ɨ́htsútú táúhbaá éhne múúne núpájkityu méénúmeíñé lliyíhllóné úméhéiyi mewápújuhcódu. Ehdu ávyéjuutéimye Llihíyóo oke ávyéjujtsódu. 28 Áámeke ó ájcuú éhne tsɨ́tsɨ́vé mɨɨcúruwa imíwu ájchúcunúdú néébedívu. 29 Aane ihdyu óvíi ɨ́mɨááné lléébome cáhcujtsó Píívyéébé Apííchó cahcújtso múnáake néhijcyáne.”