AMƆSI
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
E wàↄ gɛ́ Yesu Kilisi ii wɛ̃̀ 760 Amↄsi bↄ̀ a bɛ wɛ̃́lɛu Tekoa, Yuda bùsuu, à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ Bɛtɛli, gu pↄ́ Isaili bùsu sa'okĩi zↄ̃ↄ kuu. Wegↄ̃ↄ ãnabikɛkɛa bↄ̀ ń saɛ lán loupũnaawa.
Gↄↄ bee kí Yeloboaũ plaade dɛ Isaili bùsu kía ũ (787-747). Siliↄ lɛ́ zĩkańnↄ lↄo, ↄ̃ Isailiↄ ɛ̀a lɛ́ namable lↄ, ↄ̃ ãnabi Amↄsi mↄ̀ Lua gbɛ̃́piↄ midɛa yã́ pã̀lɛńgu. Gↄↄ bee bùsudepiↄ lɛ́ zĩkɛ lousisiyãↄwa maamaaɛ. Bↄ́yãi à bao pãsĩpi pã̀lɛńgui?
A maa wà to baade àↄ kú ń a laaio kpálɛa lá Lua ikoyã dìlɛwa, ãma gbãadeↄ lí wei gbɛ̃́ↄnɛo. Bee yã́i Lua ì zɛ ń gbãasaideↄ. Amↄsi yã́ pↄ́ tò a gↄ̃ waasokɛna ũ yã́pi musu ò (7-9), ↄ̃ wà aà yà Isaili bùsuu gↄ̃̀ↄgↄ̃ↄ (7.10-17).
Lɛɛ 1 e 2 zↄa pↄ́ Lua dↄ̀ Isailiↄwa ń bui pↄ́ liaańziↄ,
Lɛɛ 3 e 6 yã́ pↄ́ tò Lua ń a gbɛ̃́ↄ yã́ bↄ̀ kↄ̃ kpɛ,
Lɛɛ 7 e 9 wá gbá zɛ́ wà yã́ pↄ́ Amↄsi ò bↄkĩi dↄ̃. À wɛ́pungu'è gɛ̃n sↄo mɛ́ a yã́ dɛ yã́ pↄ́ Lua a ɛa mↄ kɛiↄ seelaↄ ũɛ.
Amↄsi waasopi ì to wà làasookɛ Lua yã́ bↄa dṹniaɛ bee yã́ kpɛwa píi. Ãnabi pↄ́ wà aà yàpi ì to wà làasookɛ Yesu yã́wa lↄ. Yesu yã́ i kↄ̃sɛ ń gbãadeↄ yã́oo, i kɛ ń gbãao no, ãma yã́ pↄ́ a òpi lɛ́ yã́ dafu dilɛwɛ̃ɛ dɛ Amↄsi pↄ́a!
1
Yã́ pↄ́ a bui pↄ́ liaa Isailiↄzi le
Tekoa sãdãnaↄ do Amↄsi yã́ pↄ́ a è Isailiↄ yã́ musun kɛ. Yã́ pↄ́ a èpi dↄaaa tↄↄlɛ lualuaaɛ wɛ̃̀ plaɛ. Gↄↄ bee Uzia dɛ Yudaↄ kía ũ* 2Kia 15.1-7 mɛ́ Yehoasi nɛ́ Yeloboaũ dɛ Isailiↄ kía ũ. 2Kia 14.23-29 À mɛ̀:
Dii lɛ́ bↄ Siↄna ń pũnaao,
àlɛ bↄ Yelusalɛũ ń palaa gbãao. Yoɛ 4.16
Pↄdãnaↄ dã́dãkɛkĩiↄ lɛ́ gↄ̃ wɛ̃nannↄ,
Kaamɛli gbɛpↄlɛ lɛ́ giigaga.
Ma Dii ma mɛ̀,
Damasi bùsu tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃,
a dɛ beea se,
ma pↄ a weemáo,
asa aa Galada bùsudeↄ gbɛ̃̀gbɛ̃ ń ɛ̃́ngoↄɛ.
Má tó tɛ́ fɛlɛ an kí Azaeli bɛwa,
i kũ aà nɛ́ Bɛnadada kpɛ́ gbãaↄwa.
Má Damasi bĩ́ibↄlɛ gba gbooɛ,
mí Avɛni guzulɛpi kía tↄ̀lↄzↄ̃,
gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛ báawa Edɛnibɛpi,
wi tá ń Sili bùsudeↄ Kii zĩ̀zↄↄ ũ.
Ma Dii mámɛ má ò.
Ma Dii ma mɛ̀,
Gazadeↄ tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃,
a dɛ beea se,
ma pↄ a weemáo.
Asa aa ma gbɛ̃́ↄ kũ̀kũ zĩ̀zↄↄ ũ píiɛ,
ↄ̃ aa ń ná Ɛdↄũↄnɛ ń ↄzĩ.
Má tó tɛ́ fɛlɛ Gaza bĩ́iwa,
i kũ a kpɛ́ gbãaↄwa.
Má Asedoda kía tↄ̀lↄzↄ̃
ń gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛ báawa Asekelonio.
Má ↄsɛ mà Ɛkɛlonideↄ lɛ́,
e Filitɛ̃ kↄ̃na pↄ́ gↄ̃̀ weↄ gɛ midɛò.
Ma Dii Lua mámɛ má ò.
Ma Dii ma mɛ̀,
Tiideↄ tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃,
a dɛ beea se,
ma pↄ a weemáo.
Asa aa ma gbɛ̃́ↄ kũ̀kũ zĩ̀zↄↄ ũ píiɛ,
ↄ̃ aa ń ná Ɛdↄũↄnɛ ń ↄzĩ.
Lɛdoũ pↄ́ aa kɛ̀ńnↄ i dↄńguo.
10 Má tó tɛ́ fɛlɛ Tii bĩ́iwa,
i kũ a kpɛ́ gbãaↄwa.
11 Ma Dii ma mɛ̀,
Ɛdↄũↄ tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃,
a dɛ beea se,
ma pↄ a weemáo.
Aa pɛ̀lɛ ń daɛↄzi ń fɛ̃ndao,
aai gbɛ̃e wɛ̃nagwao.
Aa pↄkũmabↄ̀bↄmá zɛzɛsai,
an pↄ fɛ̃ańzi i kpálɛo.
12 Má tó tɛ́ fɛlɛ ń bùsu Temaniwa,
i kũ a mɛɛwia Bↄzɛla kpɛ́ gbãaↄwa.
13 Ma Dii ma mɛ̀,
Amↄniↄ tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃,
a dɛ beea se,
ma pↄ a weemáo.
Aa Galada bùsu nↄsindeeↄ pùi,
kɛ́ aa ye ń bùsu kã́fĩ yã́i.
14 Má tɛsↄ̃ ń mɛɛwia Labawa,
i kũ a kpɛ́ gbãaↄwa.
Zĩkawii iↄ dↄ,
zàa'ĩan gbãa i fɛlɛńgu,
15 wi tá ń ń kíao zĩ̀zↄ ũ,
aàpi ń a ìwaↄ sãnu.
Ma Dii mámɛ má ò.

*1:1 2Kia 15.1-7

1:1 2Kia 14.23-29

1:2 Yoɛ 4.16