2
Ma Dii ma mɛ̀:
Mↄabuↄ tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃,
a dɛ beea se,
ma pↄ a weemáo.
Aa Ɛdↄũↄ kía gɛ kpàsa
e aà wáↄ gↄ̃̀ túfu ũ.
Má tó tɛ́ fɛlɛ Mↄabuↄwa,
i kũ Kelio kpɛ́ gbãaↄwa.
Mↄabuↄ gaga zĩ̀ zↄa guuɛ
gↄↄ pↄ́ wàlɛ kúkuakɛ,
wàlɛ mↄ pɛ́.
Má ń dↄaana tↄ̀lↄzↄ̃ɛ,
mí aà ìwaↄ dɛdɛaànↄ.
Ma Dii mámɛ má ò.
Yã́ pↄ́ a Yudaↄ ń Isailiↄ le
Ma Dii ma mɛ̀,
Yudaↄ tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃,
a dɛ beea se,
ma pↄ a weemáo.
Asa aa gì ma ikoyãiɛ,
aaliↄ yã́ pↄ́ má dìlɛↄ kũao.
An tã́aↄ mɛ́ ń sãsã,
ɛɛde pↄ́ an deziↄ tɛiↄ.
Má tó tɛ́ fɛlɛ Yuda bùsuwa,
i kũ Yelusalɛũ kpɛ́ gbãaↄwa.
Ma Dii ma mɛ̀,
Isailiↄ tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃,
a dɛ beea se,
ma pↄ a weemáo.
Aaì gbɛ̃maaↄ yía zↄↄ ũ ↄ̃a yã́i,
aaì taasideↄ yía kyale fĩaboanɛ yã́i.
Aaì ↄ̃zↄ̃ wɛ̃nadeↄwa bùsu'ũfãau,
aaì gbãasaideↄ yã́ málɛnɛ́.
Nɛ́ ń a maeo aaì gbada wɛ̃́ndia doũwa,
aaì ma tↄ́ pↄ́ a kua adoa ↄ̃̀ↄkpa.
Aaì ń wó poo sa'okĩiↄ saɛ píi
zwãa pↄ́ aa a tↄ̀ↄmasìmáↄwa.
Aaì vɛ̃ɛ lú ń ↄ̃a pↄ́ aa sìmáo
aa mi ń tã́akpɛu.
Mámɛ ma Amↄleↄ kàalɛɛ́ yãa,* Iko 3.8-10
baa kɛ́ aa gbã̀a lán sɛdɛ líↄwa,
mɛ́ aa gbãa lán sɛ̃́ gↄ̃n giiwa.
Ma ń kaalɛ píi, nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ.
10 Mámɛ ma bↄánↄ Egipi,
ma dↄaaɛ́ guwaiwaiu wɛ̃̀ bla,
má tò Amↄleↄ bùsu gↄ̃̀ á pↄ́ ũ.
11 Ma á nɛ́eↄ dìlɛ ãnabiↄ ũ,
má tò á ɛ̀waasoeↄ ńzĩa kpàa. Nao 6.1-8
Isailiↄ, sĩana málɛ oɛ́o lò?
Ma Dii mámɛ má ò.
12 A naɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa ńzĩa kpàapiↄwa aa vɛ̃ɛmi,
á dìlɛ ãnabipiↄnɛ aasu ãnabikɛkɛ lↄo.
13 À ma! Má á kɛ dɛ̃́ↄdɛ̃ↄɛ,
lán zugo pↄ́ pↄ́wɛn aso sɛa ì pↄ́ kɛ dɛ̃́ↄdɛ̃ↄwa.
14 Gbɛ̃́ kàsakasaↄ bↄkĩi eo,
gↄ̃saↄ e bↄ ń gbãa yã́io,
nɛgↄ̃naↄ e ńzĩa misio.
15 Kàzunaↄ fↄ̃ zɛ gio,
bàwãadeↄ e bↄo,
sↄ̃deↄ e ńzĩa misio.
16 Baa nɛgↄ̃n wↄ́ↄdeↄ
aa bàasi ↄgii gↄↄ beeɛ.
Ma Dii mámɛ má ò.

*2:9 Iko 3.8-10

2:11 Nao 6.1-8