6
Rĩamasare gotigʉ yaja yʉ: Mʉa jacʉare quẽnaro ĩnare ajiya. Cristo mani ʉjʉ to bajiro mʉa yisere bojaami. “Quẽnaro mʉare yirʉcʉja” ĩ yire rãcaye Dios ĩ roticũmasire ado bajiro yaja: “Mʉ jacʉ, mʉ jacore quẽne quẽnaro rʉ̃cʉbʉoya. To bajiro mʉa yijama, variquẽnaro yoaro adigodojʉre catiñarʉarãja mʉa”, yiyuja ti.
Rĩamasa jacʉare, ado bajise mʉare gotiaja yʉ: Mʉa rĩare ĩnare yijũnisiniomenane, Dios ĩ bojarore bajiro yirã, quẽnaro ĩnare gotimasiobʉcʉoya.
Moabosarimasare quẽne gotiaja yʉ: Mʉa ʉjarãre rʉ̃cʉbʉocõari, variquẽnase rãca quẽnaro ĩnare cʉdiya mʉa. To bajiro mʉa yijama, Cristorene cʉdirã yaja mʉa. “Manire moare rotirã ĩna ĩaro rĩne quẽnaro moarʉarãja, ‘Yʉare ĩavariquẽnato ĩna’ yirã”, yitʉoĩabeticõaña mʉa. Ĩna ĩaro mʉa moarore bajirone, ĩna ĩabetijaquẽne moacõaroti ñaja. “Cristore moabosarãre bajirone moarã yaja mani” yirã, quẽnaro ĩnare moabosaya mʉa. To bajiri, “Cristo ĩ bojasere yirã yaja mani” yirã, variquẽnase rãca quẽnaro ĩnare moabosaya mʉa. Moabosarimasa mʉa ñajama, ñabetijaquẽne, quẽnaro mʉa moarejʉare ĩacõari, quẽnaro mʉare yirʉcʉmi Dios.
Moare rotirãjʉare quẽne gotiaja yʉ: Ado yʉ gotise ũni, mʉa moarimasa Cristore ĩna tʉoĩarore bajirone mʉa quẽne tʉoĩarona ñaja. Mʉare moabosarimasare, “Rojose mʉare yirʉarãja, mʉa moabosabetijama” yimenane, quẽnaro ĩnare yiya. Sĩgʉ̃ne ñaami mani ʉjʉ ñamasugʉ̃, mʉare moabosarimasare, to yicõari mʉare quẽne rotigʉ. “Ĩna ñaama ñamasurã” yigʉ me ñaami. Quẽnaro mʉa moarejʉare ĩacõari, quẽnaro mʉare yirʉcʉmi mani ʉjʉ. Tire masiritibesa mʉa.
“Vãtia ʉjʉ ĩ bojarore bajiro yibeticõato ĩna” yigʉ Dios manire ĩ yirẽmose queti
10 Ñajedirore, ado bajiro mʉare gotiaja yʉ: Mani ʉjʉ Dios, jediro masijeogʉ ñaami. To bajigʉ ĩ ñajare, “ ‘Vãtia ĩna bojasere cʉdibeticõato ĩna’ yigʉ, manire yirẽmorʉcʉmi”, yitʉoĩacõa ñarũgũña mʉa. To bajiro mʉa yijama, vãtiare cʉdibeticõari, bʉtobʉsa Dios ĩ bojasejʉare yirã ñarũtuarʉarãja mʉa. 11 Surara, sĩagʉacʉ, ĩ rujʉre “Sareejoroma” yigʉ, cõme sudiro sãñatoogʉmi. To bajiri mʉa quẽne, Dios ĩ masisere ʉjoecoriarã ñari, vãtia ʉjʉ mʉare “Yitoromi” yirã, tire tʉoĩatʉjabesa. To bajiro mʉa bajijama, no bajirojʉane mʉare yitobecʉmi vãtia ʉjʉ. 12 Manire bajiro bajirãrene quẽarã me yaja. Rojose manire yirotiajerã, ruyumena vãtia rãcajʉa gãmerã quẽarã yaja. “Ĩnare cʉdibetiroti ñaja”, yimasiña mʉa. Bʉto masirã ñaama vãtia. Ñimʉjʉane vãtiare cʉdibecʉ magʉ̃mi, Dios ĩ yirẽmobetijama. 13 To bajiri, Dios mʉare ĩ ʉjose jedirore tʉoĩarũgũña mʉa. To bajiro mʉa tʉoĩajama, vãtiare cʉdibeticõari, Dios ĩ bojasejʉare yicõa ñarʉarãja.
14 To bajiri, Dios ĩ yirẽmose rãca ado bajiro yirã ñaña mʉa: Dios ocare masa ĩna ucamasirere tʉoĩatʉjabesa mʉa. Tire quẽnaro mʉa masijama, mʉare yitomasibetirʉcʉmi vãtia ʉjʉ. To yicõari, quẽnaro yirũgũña. 15 “ ‘Jesucristo ĩ rijabosare ti ñajare, rojose ĩnare yibetirʉcʉja yʉ’ manire yiĩavariquẽnaami Dios” yire quetire masiritibesa mʉa, gãjerãre gotimasiorʉarã. 16 To yicõari, “ ‘Vãtiare cʉdibeticõato ĩna’ yigʉ, manire yirẽmorʉcʉmi Dios”, ĩre yitʉoĩarũgũña mʉa. To bajiro mʉa yijama, rojose mʉa yirʉaboasere yimena ñarʉarãja mʉa. 17 “Vãtiare reajeocõari, ĩ tʉjʉ quẽnaro mani ñarũgũrotire yigʉ, ĩ macʉre manire rijabosaroticõañumi Dios”, yitʉoĩa tʉjabetirũgũña mʉa. Esp'iritu Santo ĩ yirẽmose rãca Dios ocare tʉoĩacõari, vãtiare ĩnare cʉdibetirʉarãja mʉa. 18 Ĩnare cʉdibeticõari, tocãrãcajine Esp'iritu Santo mʉare ĩ yirẽmose rãca quẽnaro tʉoĩacõari, Diore sẽnirũgũña. To yicõari, “Vãtiare cʉdibeticõato ĩna” yirã, gãjerã Cristore ajitirʉ̃nʉrãre ĩnare sẽnibosarũgũña mʉa. 19 Yʉre quẽne sẽnibosarũgũña mʉa. “Ĩre ĩaterãre güibecʉne, to yicõari jud'io masa mere quẽne Dios oca ĩna masibeticatire quẽnaro gotimasiocõa ñato ĩ” yirã, yʉre sẽnibosarũgũña mʉa, Dios rĩa ĩna ñarotire yirã. 20 Ti quetire yʉre goticudirotiyumi Dios. Tire masare yʉ gotimasiose sʉorine tubibe ecoaja yʉ. “Dios ĩ bojarore bajiro güibecʉne gotiato ĩ” yirã, Diore yʉre sẽnibosarũgũña mʉa.
Pablo, ĩnare ĩ quẽnaroticõare queti
21-22 Yʉ rãcagʉ, mani maigʉ̃, ñaami T'iquico vãme cʉtigʉ. Mani ʉjʉ ĩ bojasere yigʉ ñaami ĩ quẽne. Mʉa tʉjʉ ĩre cõagʉ̃ yaja yʉ. Tojʉre ejacõari, yʉa bajiñase quetire mʉare gotirʉcʉmi. Tire ajicõari, variquẽnarʉarãja mʉa.
23 Mani jacʉ Diore, to yicõari mani ʉjʉ Jesucristore quẽne, ado bajise mʉare sẽnibosaja yʉ: “ ‘Bʉtobʉsa mʉare ajitirʉ̃nʉato’ yirã, ĩnare ejarẽmoña. To yicõari, ‘Mʉa rãca quẽnaro ĩna ñarotire’ yirã, ĩnare ejarẽmoña. ‘Mʉare ajitirʉ̃nʉrũtuanane, bʉtobʉsa gãmerã ĩamaito’ yirã, ĩnare ejarẽmoña”, mʉare yisẽnibosaja yʉ. 24 Mani ʉjʉ Jesucristore ĩre maitʉjamenare quẽnaro mʉare yato Dios.
To cõro ñaja.