2
“Ñamasugʉ̃ ñaboarine, ‘Ñamasugʉ̃ ñaja yʉ’ yibesumi Cristo”, Pablo ĩ yire queti
Ĩre ajitirʉ̃nʉrã mʉa ñajare, mʉare quẽnaro ejarẽmorũgũgʉ̃mi Cristo, “Tʉoĩa variquẽnato” yigʉ. Esp'iritu Santo quẽne mʉa rãca ĩ ñajare, gãmerã ĩamaicõari, quẽnaro ejarẽmorãja mʉa. To bajiri ado bajiro mʉa bajirotire bojaja yʉ: “Quẽnaro variquẽnato Pablo” yirã, sĩgʉ̃re bajiro tʉoĩarã ñaña mʉa. Mʉa rãcana ñajedirore cojoro cõro gãmerã ĩamaiña. Sĩgʉ̃re bajiro tʉoĩacõari, Cristo ĩ bojarore bajiro yirũgũña. Gãjerã ĩna yisere ĩacõari, “Manijʉa, ĩna rẽtoro yimasirãja”, yitʉoĩabesa mʉa. “Gãjerã rẽtoro ñamasurã ñaja yʉa”, yitʉoĩabesa. “Ĩnajʉa ñarãma yʉa rẽtoro ñamasurã” yitʉoĩacõari, ĩnare quẽnaro rʉ̃cʉbʉorũgũña. Quẽnaro mʉa ñaroti rĩne tʉoĩabesa. Gãjerã quẽnaro ĩna ñarotire quẽne tʉoĩarũgũña.
Ado bajiro Jesucristo ĩ tʉoĩariarore bajiro tʉoĩaroti ñaja mʉare:
Õ vecajʉ ñagʉ̃, Diore bajiro bajigʉ ñaboarine, adigodojʉ vagʉ, “Ĩre bajiro bajicõa ñarʉcʉja yʉ”, yibesuju Cristo.
Diore bajiro bajigʉ ñaboarine, “Yʉ jacʉ ĩ bojasere yirʉ, ñamasugʉ̃re bajiro ñabetirʉcʉja” yitʉoĩacõari, manire bajirone ruyuayuju Cristo.
Adi macarʉcʉrojʉ vadicõari, ĩ jacʉ ĩ bojarore bajiro yigʉ ñari, ñamasugʉ̃re bajiro me ñacoasumi. To bajiro bajigʉ ñari, rojose yirãre ĩna sĩarore bajiro yucʉ́tẽrojʉ jaju sĩaecoyumi Cristo.
To bajiri, “Gãjerãre masa ĩna rʉ̃cʉbʉoro rẽtoro ĩna rʉ̃cʉbʉogʉ ñato” yigʉ, ĩre catioyuju Dios. To yicõari, “Ñajediro ʉjʉ ñarʉcʉja mʉ”, ĩre yiyuju Dios.
10 To bajiro ĩre yiyuju Dios, õ vecana, adigodoana jediro, rijariarã quẽne, ĩ macʉ Jesús vãmere ajicõari, mani yirʉ̃cʉbʉorotire yigʉ.
11 To bajicõari, “Jesucristo ñaami ʉjʉ ñamasugʉ̃”, yijedirʉarãja mani. To bajiro mani yijama, mani jacʉ Diore rʉ̃cʉbʉorã yirʉarãja mani.
“Cristo, ĩ jacʉre ĩ cʉdiriarore bajiro ĩre cʉdicõa ñarũgũroti ñaja manire quẽne”, Pablo ĩ yire queti
12 To bajiri, yʉ mairã, Cristo, ĩ jacʉre ĩ cʉdirũgũriarore bajiro cʉdiroti ñaja manire quẽne. Mʉa tʉjʉ ñacõari, Cristo ocare mʉare yʉ gotisere quẽnaro ajicajʉ mʉa. To bajiri, yucʉre quẽne mʉare yʉ goticõasere bʉtobʉsa Cristo ocare mʉa ajitirʉ̃nʉsere bojaja yʉ. Rojose mʉa yisere Dios ĩ yirẽtobosariarã ñari, rʉ̃cʉbʉose rãca ĩ bojarore bajiro yirũgũroti ñaja mʉare. 13 “Yʉ bojasere yirʉa tʉoĩacõari, yato” yigʉ, manire ejarẽmorũgũgʉ̃mi Dios.
14 Tocãrãcajine mʉa moare cʉtisere mʉa yijama, gãmerã ñagõjaimenane, variquẽnase rãca yirũgũña mʉa. 15-16 To bajiro yirũgũña, “ ‘Rojose yirã ñaama ĩna’ gãjerã manire yibeticõato” yirã. To bajiri, rojose yirã ĩna ĩaro rĩjoro, quẽnase rĩne yirũgũroti ñaja mʉare. To yicõari, “Yʉ tʉjʉ ĩna caticõa ñarotire yigʉ, yʉ catisere ĩnare ĩsirʉcʉja” Dios ĩ yirere ĩnare gotimasiorũgũña, “Tire masicõari, Dios ĩ bojarore bajiro quẽnaro yato ĩna” yirã. To bajiro mʉa yijama, Cristo ĩ tudiejarirʉ̃mʉ bʉto mʉare variquẽnarʉcʉja yʉ. “Yʉ gotimasiocatore bajirone yirã ñaama ĩna”, ĩre yivariquẽnarʉcʉja yʉ, mʉare. 17-18 Jẽre Diore ajitirʉ̃nʉcõari, quẽnaro yirũgũrãja mʉa. To bajiri, Cristore ajitirʉ̃nʉrã mʉa ñajare, gãjerã, rojose mʉare ĩna yiboajaquẽne, quẽnaro yicõa ñarãja mʉa. Mʉare bajirone yʉ quẽne Dios ocare yʉ ajitirʉ̃nʉjare, romano masa yʉre ĩna sĩarotire yʉ tʉoĩajama, sʉtiritiboarine, Dios ocare mʉare yʉ gotimasiocatijʉare variquẽnaja yʉ. To bajirone tʉoĩavariquẽnaroti ñaja, mʉare quẽne, mʉare yʉ gotimasiocatire.
Timoteore, Epafrodito vãme cʉtigʉre quẽne Filipos macajʉ Pablo ĩ cõarʉa tʉoĩare queti
19 Mʉa tʉjʉ Timoteo ĩ varotire, mani ʉjʉ Jesús ĩ bojajama, yoaro mene ĩre cõarʉcʉja yʉ, mʉa ñase quetire ajivariquẽnarʉ. 20 Ĩ sĩgʉ̃ne ñaami mʉare yʉ mairore bajiro tʉoĩagʉ̃. 21 Gãjerãma, quẽnaro ĩna ñaroti rĩne tʉoĩarã ñaama. Jesucristo ĩ bojasere ĩna yirotire tʉoĩabeama ĩna. 22 “Jesucristo ĩ bojasere yigʉ ñacami Timoteo”, ĩre yimasirãja mʉa. “Ĩ macʉre bajiro Pablore quẽnaro ejarẽmocami, ‘Jãjarãbʉsa, Cristo ocare ajitirʉ̃nʉato ĩna’ yigʉ”, ĩre yimasirãja mʉa. 23 To bajiri, tubiberiavijʉ yʉ ñaro yʉre ĩna yirotire masicõari, ĩ rãca mʉare queti cõarʉcʉja yʉ. 24 Tire mʉare gotiboarine, “Mani ʉjʉ ĩ ejarẽmose rãca yʉ bajijama, yʉ quẽne ĩ rãca mʉare ĩagʉ̃ varʉcʉja”, yitʉoĩaja yʉ.
25 Yʉre ĩ ejarẽmorotire yirã, mʉa cõar'i mani maigʉ̃, Epafroditore, mʉa tʉjʉ ĩre tʉocõagʉ̃ yaja yʉ. Ĩ quẽne, Cristo ocare riojo gotigʉ ñari, yʉre bajirone rojose tãmʉorũgũami. 26 Mʉa ñajedirore bʉto ĩarʉami. To bajicõari, ĩ rijacati quetire mʉa ajirere tʉoĩarejaiami. 27 Socase mere ajiriarãja mʉa. To bajirone bajicami. Bajirocacoarocʉre bajirojʉ bajicami. To bajiboarine, ĩre ĩamaicõari, ĩre catiocami Dios. To bajiro ĩ yijama, bʉtobʉsa yʉ sʉtiritirotire bojabecʉ ñari, ĩre catiocami Dios. 28 To bajiri mʉa tʉjʉ ĩre tʉocõagʉ̃ yaja yʉ, catiquẽnagʉ̃ ĩ ñasere mʉa ĩavariquẽnarotire yigʉ. Mʉa tʉjʉ ĩre yʉ tʉocõajama, yʉ quẽne tʉoĩarejaibetibʉsarʉcʉja yʉ. 29-30 Cristo oca yʉ gotimasiosere yʉre ejarẽmobeaja mʉa, sõjʉ ñarã ñari. “Ĩre gotirẽmoato” yirã, mʉa cõar'i quẽne Cristo ocare gotimasiorũgũami. To bajiro yicudigʉne, bʉto rijaye jairo ti ñajare, rijacoabocami. To bajiro bajicacʉ ñaboarine, ĩ caticõajare, mʉa tʉjʉ ĩ ejaro, variquẽnase rãca ĩre sẽnirʉarãja mʉa. Ĩre bajiro Cristo ocare goticudirãre quẽne, quẽnaro ĩnare yiya.