3
“Cristore mani ajitirʉ̃nʉse ñaja ñamasuse”, Pablo ĩ yire queti
Jesucristo yarã ñari, variquẽnaña mʉa. Tirʉ̃mʉjʉ mʉare yʉ ucacatire tudiucaja yʉ. To bajiro mʉare yʉ yicõa ñajama, “Gãjerã socase ĩna gotisere ajiroma” yigʉ, yaja. Cristo ocare ricati gotimasiorãre roori ñaña mʉa. Ĩna ñarãma rojose ũmato yirorã. “Dios ĩ ĩamairã mani ñarʉajama, circuncisión yiroti ñaja”, yisocarãma ĩna. Circuncisión yiecorã ĩna ñaboajaquẽne, Dios ĩ ĩamairã me ñarãma ĩna. Manijʉama, Esp'iritu Santo ĩ ejarẽmojare, Diore quẽnaro rʉ̃cʉbʉoaja mani. To yicõari, “ ‘Jesucristo manire rijabosayumi’ yitʉoĩarã mani ñajare, Dios ĩ ĩamairã ñaja”, yitʉoĩa variquẽnaja mani. Mani ñicʉa ĩna yimasirere ĩna tʉoĩarore bajiro yʉ quẽne yʉ tʉoĩajama, “Ĩna rẽtoro ñamasugʉ̃ ñaja yʉ”, yitʉoĩaroti ñaboroja. Ĩna tʉoĩasere bajiro yʉ quẽne yʉ tʉoĩajama, ado bajise bajiroja: “Dios ĩ rotimasiriarore bajiro yigʉ ñato” yirã, cojomo cõro gaje ãmo idia jẽnituarirʉ̃mʉri yʉ ruyuaro bero, circuncisión yʉre yiyuma ĩna. To bajiri, jud'io masʉ ñari, Benjam'in ñamasir'i ya jũnagʉ ñaja yʉ. Yʉ ñicʉ ñasʉor'i ñamasiñuju Abraham. Yʉ ñicʉa, jud'io masa ñacoayuma ĩna. To bajiri, jud'io masa rĩne gãmerã manajo cʉticõari ĩna macʉ cʉtir'i ñari, jud'io masʉ masu ñaja yʉ. To bajicõari, fariseo yere tʉoĩagʉ̃ ñari, Moisére Dios ĩ roticũmasirere bʉto ajirʉ̃cʉbʉogʉ ñaboacajʉ yʉ maji. “Ado bajiro yʉ yisere bojagʉmi Dios” yitʉoĩacõari, variquẽnase rãca yirũgũboacajʉ yʉ. To bajise tʉoĩagʉ̃ ñari, “Cristore ajitirʉ̃nʉrãma, mani ñicʉa Diore ĩna rʉ̃cʉbʉomasiriarore bajiro yimenama” yitʉoĩacõari, bʉto rojose ĩnare yirũgũcajʉ yʉ. To bajicõari, Dios ĩ rotimasire quẽnaro cʉdigʉ yʉ ñajare, “Adi vãme yibeami Pablo”, yʉre yimasigʉ̃ manicami.
7-9 Yʉ ñicʉa ĩna yimasiriarore bajiro yʉ yisere, “Ñamasuse ñaroja”, yitʉoĩaboacajʉ yʉ maji. Adirʉ̃mʉrirema, Cristore ajitirʉ̃nʉca yigʉ, “Vaja maja”, yitʉoĩacõaja yʉ. To bajiri, yucʉrema, “Jesucristore ajitirʉ̃nʉrã rĩne ñaama Dios ĩ ĩavariquẽnarã” yitʉoĩagʉ̃ ñari, yʉ ñicʉa ĩna yimasiriarore bajiro yʉ yiboacatire yitʉjacõacajʉ. “ ‘Rojose yʉ yisere masirioato Dios’ yigʉ, yʉre rijabosayumi Cristo”, yitʉoĩaja yʉ, adirʉ̃mʉrirema. To bajiri, “ ‘Rojose magʉ̃ ñaami’ yʉre yiĩavariquẽnagʉ̃mi Dios”, yitʉoĩaja yʉ. 10 “Cristo ĩ ejarẽmorã rĩne ñaama Dios ĩ ĩavariquẽnarã” yitʉoĩacõari, Cristore ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñari, bʉtobʉsa ĩre masirũtuarʉaja yʉ. Tire yʉ yijama, ado bajiro yigʉ yaja yʉ: Cristo ĩ rijato bero, tudicaticõari, ĩ masise rãca ĩre ajitirʉ̃nʉrãre ejarẽmo ñagʉ̃mi. Tire, ĩ masise rãca ĩ bojase rĩne yigʉ ñarʉaja yʉ. To yicõari, ĩ jacʉre cʉdirʉagʉ ñari, Cristo, rojose ĩ tãmʉoriarore bajiro rojose tãmʉorʉaja yʉ quẽne. To bajiro bajigʉ, yucʉ́tẽrojʉre ĩre ĩna sĩariarore bajiro yʉre ĩna sĩaboajaquẽne, quẽnarʉaroja. 11 To bajiro bajirocʉ yʉ ñajama, yʉ rijato bero, yʉre quẽne catiorʉcʉmi Dios.
“Quẽnase rĩne yirã ñarãsa mani”, Pablo ĩ yire queti
12 “Jediro masigʉ̃ ñari, quẽnase rĩne yigʉ ñaja”, yimasibeaja yʉ. To bajiboarine, “Dios ĩ bojarore bajiro quẽnaro yirʉcʉja” yigʉ, yʉ yimasiro cõro yirũgũaja yʉ. “Yʉre bajiro quẽnase rĩne yigʉ ñato” yigʉ, “Yʉre ajitirʉ̃nʉña mʉ”, yʉre yicami Jesucristo. 13 Quẽnaro ajiya, yʉ mairã. “Cristo ĩ bojarore bajiro quẽnase rĩne yigʉ ñaja yʉ”, yimasibeaja yʉ. Tirʉ̃mʉjʉ yʉ yirũgũcatire bʉto tʉoĩabetirũgũaja yʉ. Tire tʉoĩabecʉne, quẽnaro yʉ yirotijʉare tʉoĩarũgũaja. 14 “Dios tʉjʉ yʉ ejaro, quẽnaro yʉ yise vaja quẽnaro yʉre yato ĩ” yigʉ, to bajiro rĩne yirũgũaja yʉ. Ĩ tʉjʉ mani ejaro, quẽnaro mani yise vaja, “Quẽnaro ĩnare yirʉcʉja”, yiyuju Dios, quẽnase rĩne yirã mani ñarotire yigʉ.
15 To bajiri yʉ tʉoĩarore bajiro tʉoĩarũgũroti ñaja mʉare quẽne, quẽnaro Cristore ajitirʉ̃nʉrã jedirore. To bajiro tʉoĩarã ñaboarine, cojo vãme ricati mʉa tʉoĩajama, quẽnaro mʉa masirotire yirʉcʉmi Dios. 16 Dios ĩ bojasere masijeobetiboarine, mani ajimasiro cõro mani yicõa ñajama, quẽnarʉaroja.
17 To bajiri, yʉ bajiñarũgũcatore bajiro bajiñaña, mʉa quẽne. 18 Gãjerãjʉama, quẽnasere yibetirũgũama. To bajiro ĩna bajise cojoji me mʉare gotirũgũcajʉ yʉ. Quẽna ĩna bajisere tʉoĩacõari, mʉare gotigʉ, bʉto sʉtiritiaja yʉ. To bajiro ĩna bajicõa ñajama, “Cristo ĩ rijabosare vaja maja” yirãre bajiro bajicõa ñarãma. 19 To bajiro bajirã ñari, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ varʉarãma. Dios ĩ bojasere yimena ñari, ĩna masu ĩna bojase rĩne yirã ñaama. To bajicõari, rojose ĩna yijama, bojonemenane, tire gotivariquẽnarãma. Adigodoaye rĩne tʉoĩarũgũrãma. 20 Manijʉama, õ vecajʉ Dios tʉjʉ varona ñaja. Ĩ ñarojʉ ñaja mani ñarũgũrotijʉ. To bajiri tijʉare tʉoĩarũgũaja mani. To yicõari, “Õ vecajʉ ñagʉ̃, vadicõari, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ mani varotire manire yirẽtobosarʉcʉmi mani ʉjʉ Jesucristo”, yitʉoĩa variquẽnarũgũaja mani. 21 To bajiro bajigʉne, quẽnarirujʉ ĩ rujʉ cʉtirore bajirone manire quẽne vasoarʉcʉmi, adi macarʉcʉroaye jediro rotimasigʉ̃ ñari.