2
Dɔsɔk da camət-tin dadɔkɔ, di d' analəpəs kɔm, antɔf kɔ ca yɛləpəs nyɛ. Tataka ta camət-mɛrəŋ, kɔ yolompəs ya Kanu fəp yelip, k'ɛsak, k'eŋesəm tataka ta camət-mɛrəŋ ta yɛbəc yɔn. Kɔ Kanu kəsɔŋ tataka ta camət-mɛrəŋ pəleli. K'eleləs pi, bawo dɔsɔk dadɔkɔ dɔ Kanu kəsak yɛbəc ya kəlompəs yɔkɔ ɛnayi mɔ. Dəkəyɛfɛ da kɔm k'antɔf dɔ dadɔkɔ, ntɛ awurɛ yi mɔ.
Dalɛ da Edeŋ
Ntɛ Mariki Kanu* Tewe ta Kanu «YHWH» tɔyɔnɛ, «Iyɔnɛ» kɔ pəyɔnɛ fɛ ti-ɛ, «Indeyɔnɛ.» owurɛ antɔf kɔ kɔm mɔ, ali tɔtɔk pa dalɛ pin pɛnayi fɛ antɔf kəroŋ, ali ayika ŋa dalɛ ŋin ŋɛnapoŋ fɛ tɛm tatɔkɔ. Bawo Mariki Kanu ɛnatorɛ fɛ wəcafən dəntɔf, fum ɛnayi fɛ sɔ, nwɛ ɛmbəc antɔf mɔ. Mba kifir kəŋc-pɛ dəntɔf, nkɛ kəŋc-dəməs antɔf fəp mɔ.
Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəsɛlɛ fum kəbof ka dəntɔf. Kɔ Kanu kəfurup kɔ dololəm kifir ka kəyinɛ doru, kɔ fum ɔyɔnɛ paka peŋesəm. Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəmbɔf tɔk yokom nde dalɛ da Edeŋ, kəca nkɛ dec dɛmpɛ mɔ, k'ɛmbɛrsɛ di fum nwɛ ɛnasɛl mɔ. Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəsɔŋɛ kɔ tɔk yokom yɔbɔt kədi yompoŋəs-poŋəs fəp, kəlɛkɛnɛ kətɔk ka kəyinɛ wəyeŋ katina nkɛ kənacəmɛ nde dalɛ dacɔ mɔ, kɔ kətɔk ka kəcərɛnɛ pətɔt kɔ pəlɛc.
10 Kɔ kəŋgbɔkɔ kəwur Edeŋ, nkɛ kəŋc-dəməs dalɛ mɔ. Kɔ kəŋgbɔkɔ kaŋkɔ kəŋkɔ kəyerənɛ dalɛ disrɛ waca maŋkəlɛ. 11 Kəca kəcɔkɔ-cɔkɔ k'aŋc-we «Pisɔŋ», ki kənɔŋkər atɔf ŋa Hawila fəp, nde kɛma kəyi mɔ. 12 (Nde ambəp kɛma kəsoku pɛs mɔ, ŋcɛmcɛm yobotu ambɔŋc, Labundɛ docuca kənəŋk, di d' aŋwe «bədɛliyɔm.» kɔ masar momotər-motər Masar mɔtɔt mmɛ aŋwe «ɔnəkəs» mɔ. .) 13 Kəca ka mɛrəŋ k'aŋwe «Kihɔŋ», ki kənɔŋkər atɔf ŋa Kus.§ Dif' aŋwe mɔkɔ Ecopi kɔ Sudaŋ. 14 K'aŋwe kəŋgbɔkɔ ka maas «Tikər»* «Hidekɛl» , ki kəcepər kəca nkɛ dec dɛmpɛ dare da Asur mɔ. Kəŋgbɔkɔ ka maŋkəlɛ kəyɔnɛ «Efərat.»
15 Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəlɛk fum, kɔ kəmbɛrsɛ kɔ dalɛ da Edeŋ disrɛ, a pəbɔfət ca, pəbumɛnɛ sɔ di. 16 Kɔ Kanu Kəpɔŋ kətiŋtiŋ fum: «Məntam kədi yeri ya dalɛ dandɛ fəp. 17 Mba ta mədi pokom pa kətɔk ka kəcərɛnɛ pətɔt kɔ pəlɛc de! Bawo dɔsɔk ndɛ məndedi pokom pa ki mɔ, məŋfi!»
18 Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəloku: «Pəmar fɛ wərkun pəyi sona! Indelompəs wəmarəs kɔn, ntɛ tɔŋsɔŋɛ ŋayi mɛrəŋ mɔ.» 19 Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəŋkɛrɛ fum sɛm ya dalɛ kɔ bɛmp ya dareŋc nyɛ kənawurɛ dəntɔf mɔ, kədemɔmən ntɛ ende pəcwe yi mɔ. Ntɛ tɔŋsɔŋɛ yowurɛ yɔn fəp yɔyɔ mewe mmɛ fum ende pəcwe yi mɔ. 20 Kɔ fum ɔsɔŋ sɛm yɔcɔl fəp mewe, kɔ bɛmp ya dareŋc kɔ fum ɔsɔŋ sɔ sɛm ya dəkulum fəp mewe. Mba ta fum taŋ, ɔsɔtɔ fɛ nwɛ endetam kəcmar kɔ mɔ. 21 Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəsɔŋ wərkun mere mɔpɔŋ, k'endirɛ. Kɔ Kanu kəwurɛ wərkun kəbɛnt kəkəsək ka dɛbəkəc. Kɔ kəluksərnɛ sɔ, kɔ kəntaməs dənda. 22 Kɔ Kanu Kəpɔŋ kəlompəsɛ wəran kəbɛnt kəkəsək nkɛ ɛnawurɛ wərkun mɔ, k'eŋkenɛ wərkun wəran nwɛ. 23 Kɔ wərkun oŋkulɛ: «Apayo!»
«Wəkawɛ taŋ,
kəbɛnt ka bɛnt yem,
tɛsɛm ta sɛm yem.»
Wəkawɛ andewe «wəran» wənɛŋcɛnɛ ka wərkun,
bawo nnɔ dis dem d' awurɛ kɔ.
24 Ti tɔ wərkun ɛŋyɛfɛnɛ kas kɔ kɛrɛ kəsək pəkɔ pəyi taciŋa kɔ wəran kɔn. Ŋakafəlɛ ŋayɔnɛ tɛsɛm tin tayi.
25 Wərkun kɔ wəran kɔn fəp faŋan kəsɔkər kɔ ŋanayi, ta ŋaŋlapərɛnɛ-ɛ.
Kiciya kəcɔkɔ-cɔkɔ: Wərkun kɔ wəran kəbɛləs kəŋan nde dalɛ da Edeŋ
3:1-24

*2:4 Tewe ta Kanu «YHWH» tɔyɔnɛ, «Iyɔnɛ» kɔ pəyɔnɛ fɛ ti-ɛ, «Indeyɔnɛ.»

2:12 Labundɛ docuca kənəŋk, di d' aŋwe «bədɛliyɔm.»

2:12 Masar mɔtɔt mmɛ aŋwe «ɔnəkəs» mɔ.

§2:13 Dif' aŋwe mɔkɔ Ecopi kɔ Sudaŋ.

*2:14 «Hidekɛl»