Kálag echě Paalɛ áténlé
Baá Filipi
Ndibned ń kálag
Paalɛ mɔ́ atěnlé mwembé ḿme ńdé á Filipi enɛ́n kálag áde ábédé á mbwɔg. Abédé ndutul ne ayə́ge áde déetə̂ŋgɛne áde bad bémpēe béyə́gtéʼáá. Kénɛ́ɛ ḿmɛ́n mekan mébɛ́nládtáá, Paalɛ ambɛ́ menyiŋge, ásūm-mɛ nlém áyə̄l e adúbe áde ádúbpé Yesu Krǐstəə.
Nzɔm eche ekəə́ boŋ Paalɛ átēl enɛ́n kálag edíi âságnɛn bad bé Krǐsto bé Filipi áyə̄le nwôŋgɛn ḿme bêmbɛɛ́ mɔ́ á póndé eche ántōgnɛ̄nnē nwôŋgɛn. Awédé bɔ́ nlém á abum, aláá-ʼɛ bɔ́ aá bébɛ̂ bésum mekuu. Acháa bɔ́ aá béwôŋ asuded á yə̌l áde Yesuɛ, ésebán bémwag bán mekan mé esíí mé ekob é yə̌l mékamlan bɔ́. Akamtan bɔ́ aá abɛ́ áde bédíí mod nhɔ́g ne Krǐstəə ádíi nsimé ń Dyǒb, aá Dyǒb dɛ́bɛ̌l-lɛ bébɛ́ menyiŋge bébɛ́-ʼɛ nsaŋ ábe áde bédíí mod nhɔ́g ne Krǐstəə.
Nkabtéd ń kálag
Paalɛ alɛ̌nté, aságnɛ́né, akánnéd-tɛ mwembé ń Filipi 1.1-11
Paalɛ aá âbɛ́ á nkǒŋsé ádíi âbɛle Krǐstəə, âwɛ́-ʼɛ dɛ́boŋnéd mɔ́ 1.12-30
Paalɛ aá abɛ́ á bad bé Krǐsto ábɛ̂ ngáne áde Krǐstəə 2.1-11
Paalɛ aá bad bé Krǐsto bébɛ̂ á nkǒŋsé nɛ́ɛ tintinɛ 2.12-18
Paalɛ akɛné Timotiɛ bɔ́ Epafroditus 2.19-30
Paalɛ aá mod awě adúbpé Krǐstəə ǎkobnéd áʼsō éʼ Dyǒb 3.1-11
Paalɛ aá mod tɛ́ɛ́ áwan áte âpid mam á asóg bwâm 3.12-21
Paalɛ alébe bad bé Krǐsto 4.1-9
Paalɛ aságnan mwembé ń Filipi 4.10-20
Melɛntɛn mé asóg 4.21-23
1
Paalɛ alómmé bad melɛntɛn
Mɛ Paalɛ, nchoo ne Timotiɛ, mɛ-ɛɛ́ ntenle nyé enɛ́n kálag. Sêdíi bembəledɛ ábe Yesu Krǐstəə. Ntenle bad bé Dyǒb, bad ábe bédé mod nhɔ́g ne Yesu Krǐstəə ábe bédé á Filipi, nchoo ne belyə́ged ne bad ábe béwôŋgan âkɛɛn nsɔ́n ń Dyǒb áʼsō. Nsimé ne nsaŋ ḿme ńhúú ne Dyǒb awɛ̂d Titɛ́ɛ, ne Sáŋgú Yesu Krǐstəə ḿbɛ̂ ne nyé.
Meságnɛn ne mekáne ḿme Paalɛ
Nságnan Dyǒb áde ḿbɛnlɛɛ́, póndé tɛ́ɛ́ nzé nkǎmtɛ́né nyé. Mbɛlé mbɛ́ menyiŋge póndé tɛ́ɛ́ nzé nkânnad nyé moosyəə́l. Mbɛlé ḿbagé nságnɛn áyə̄le nwôŋgɛn ḿme nyékébɛɛ́ mɛ âkal nkalaŋ ḿ bwâm, bootya á póndé echě nyéwógé mɔ́, boŋ nyédúbe-ʼɛ, âpɛ bɔɔb. Ndúbpé mɛɛ́ Dyǒb áde ábóótédé ḿmɛ́n nsɔ́n ḿ bwâm átîntê echɛ̂n, dɛ́kɛɛ́n mɔ́ áʼsō kə́ə́ŋ ápɛ̄ɛ̄n mɔ́ á asóg á Epun éche Yesu Krǐstəə ápɛɛ́. Ntə́ŋgɛ́né enɛ́n ndín e mewêmtɛn awóŋ áyə̄l e nyé baásyə̄ə̄l áyə̄le nyêdé mɛ á nlém-tê. Ké áde ńdíí á mbwɔg, ne áde ńhɔ́bɛɛ́ mam tə̂ŋgɛne nkalaŋ ḿ bwâm, nhɔ́be mɛɛ́ ḿmɛ́n nkalaŋ méesaá metóm, ńdé mbále. Dyǒb álúmté syánē moosyəə́l ḿmē nsimé ngáne débɛnlɛɛ́ mɔ́. Dyǒb ádé mɛ mbóŋ nɛ́n aá nlém ḿme ńwóŋné nyé áte, ńdé melemlem ne nlém ḿme Yesu Krǐstəə áwóŋné nyé. Nkânne-ʼɛ nɛ́n mɛɛ́, edəŋge éche nyéwóŋné Dyǒb ne éche nyéwóó ne nhɔ́g ne aníníí ébɛ̂ ékag áʼsō. Nkânne-ʼɛ mɛɛ́ nyébíi mekan mé Dyǒb, nyésôŋtɛn-nɛ nhəŋlɛ́n átîntê e mekan mé bwâm ne mekan ḿme méesɛ̌ mekan mé bwâm. 10 Nɛ́n dɛ́bɛ̌l nyɛ́ɛ̄hɛ̌l mekan ḿme métómtɛ́né aboŋ abíi. Nɛ́n dɛ́bɛ̌l nyɛ́ɛ̄sāŋ-ʼɛ áʼsō éʼ Dyǒb, béekóbɛ́n-naá nyé awusé ké ahɔ́g á Epun éche Krǐstəə ápɛɛ́ ámpē. 11 Nɛ́n dɛ́bɛ̌l abɛ́ á bwâm ádɛ̄n áde áhúú ne Yesu Krǐstəə dɛ́nyīnnēd áyə̄l e mekan mé bwâm mésyə̄ə̄l ḿme nyébɛlɛɛ́, âbɛl boŋ Dyǒb ákud ehúmé ne mekɛnag.
Paalɛ aá âbɛ́ á nkǒŋsé ádíi âbɛle Krǐstəə,
âwɛ́-ʼɛ dɛ́boŋnéd mɔ́
12 A-baányaŋ, ndəə́ mɛɛ́ nyébíi nɛ́n bán mekan ḿme mébɛ́nlédé ne mɛ hɛ́n, ńkóó awôŋgɛn âbɛl boŋ nkalaŋ ḿ bwâm ńkanlad ńkag áʼsō. 13 Nɛ́n ábɛ́lé sə́nze ésyə̄ə̄l éche énɔne eyáde éche mod ambáá ne bad bémpēe bésyə̄ə̄l hɛ́n, bébíí nɛ́n bán ndé á mbwɔg áyə̄le ńdíí mbəledɛ awě Krǐstəə. 14 Abɛ́ adé ńdíí-ʼɛ á mbwɔg, áwédé ekud é bad ábe bédúbpé nlém á abum, bénábpé nlém awóŋ âkal eyale é Dyǒb ésebán bébáaʼ dyamdyam.
15 Édé mbále nɛ́n bán bɔ́ baahɔ́g béwóŋné mɛ kɔ́njí, béhɛde-ʼɛ alúmed bán bédé etógnɛ́n tómaa mɛ. Boŋ pɛn, bɔ́ baahɔ́g-kɛ békale ḿmê nkalaŋ ne mewêmtɛn mé bwâm. 16 Bad ábe békale mɔ́ ne mewêmtɛn mé bwâm, békale mɔ́ áyə̄le bédə́ə́ mɛ, bébíí-ʼɛ nɛ́n bán Dyǒb ákwɛ́ntɛ́né aá ḿbɛ̂ á mbwɔg hɛ́n âbɛl boŋ ńhɔ̂b mɛɛ́ nkalaŋ ḿ bwâm méesaá metóm, ńdé mbále. 17 Ábê ábe béwóŋné mɛ kɔ́njí béekalɛ́ɛ́ nkalaŋ ḿ bwâm ne mewêmtɛn mé bwâm, békale mɔ́ âhɛde échab yə̌l chěn bwěm. Bébɛle nɛ̂, ne mewêmtɛn nɛ́n bán ńwôg ndutul abɛ́ áde ńdíí á mbwɔg.
18 Boŋ nɛ́n déēwóoʼɛ́ dyam dé abɛl. Áyə̄l e ḿmê menzii mésyə̄ə̄l, nkalaŋ ḿme Krǐstəə mɔ́ɔ békalɛɛ́, ké bébɛnlád mewêmtɛn mé bwâm, kéʼɛ mewêmtɛn mé mbéb, âkal mɔ́. Né-ɔɔ́, áyə̄le nɛ̂, mɛ̌bɛ̄ menyiŋge. 19 Mɛ̌bɛ̄ mbɛ́ menyiŋge áyə̄le mbíí nɛ́n mɛɛ́ mekáne ḿme nyékânnadté mɛ ne nwôŋgɛn ḿme Edəə́dəŋ éche Yesu Krǐstəə ébagɛɛ́ mɛ, bɛ́bɛ̌l ńkúd eʼsoósoŋ. 20 Nwóó nlém áte ne menyiŋge mésyə̄ə̄l, nlyə́gé-ʼɛ nlém mɛɛ́ méewógké eʼsôn, boŋ mɛ́wōŋ eʼwéd bé nlém á abum póndé ésyə̄ə̄l, taŋge bɔɔb, âbɛl boŋ kéchéé éche ḿbɛlɛɛ́ ébɛl ehúmé éche Krǐstəə ényînned, ké ndé á aloŋgé kéʼɛ nwédé. 21 Ne mɛ, abɛ́ áde ńdíí á aloŋgé ádíi âbɛle Krǐstəə, nzé nwédé-ʼɛ éboŋnéd mɛ. 22 Nzé édé bán ndé á aloŋgé mɛ̌bɛ̄ ḿbɛlé nsɔ́n ḿme ndé etógnɛ́n. Bɔɔb-pɔɔ́, meebíiʼɛ́ pɛd eche ńtə́ŋgɛ́né atéd. 23 Ḿmɛ́n mekan mébɛ métyéémé mɛ áʼsō-te, étómé mɛ áte éche ńtə́ŋgɛ́né apwɛd. Ndəə́ mɛɛ́ ńtɛde hɛ́n ḿbɛ̂ ne Krǐstəə, áyə̄le nɛ́n ábóó tómaa âbɛ́ á nkǒŋsé wɛ́n. 24 Boŋ áyə̄l echɛ̂n, édé etógnɛ́n bán ńdíi ḿbɛ̂ á aloŋgé. 25 Ndúbpé nɛ́n, mbíí-ʼɛ mɛɛ́ mɛ̌bɛ̄ mbɛ́ á aloŋgé, mɛ̌bɛ̄ mbɛ́-ʼɛ ne nyé moosyəə́l âbɛl boŋ adúbe áde nyédúbpé Krǐstəə ákwɔge, nyébɛ́-ʼɛ menyiŋge áyə̄le nyédúbpé mɔ́. 26 Nɛ́n dɛ́bɛ̌l abɛ́ adé mɛ́bɛ̄ɛ̄ ne nyé ámpē, nyɛ́ɛ̄nabé nzɔm awóŋ âbɛ Krǐstəə mekɛnag áyə̄l echêm.
27 Bɔɔb-pɔɔ́, abɛ́ ádɛ̄n átə́ŋgɛ́né ábé ngáne Krǐstəə áhɔ́bɛɛ́ áwē nkalaŋ ḿ bwâm. Nɛ́n dɛ́bɛ̌l ké mpedé ânyín nyé kéʼɛ meépede, mɛ̌bīī nɛ́n mɛɛ́ nyêsumé mekuu nɛ̂ŋgáne mod nhɔ́g, nyêwóó-ʼɛ mewêmtɛn mehɔ́g âwan áte âkəə chǒm éche nyédúbpé. 28 Nyéebááʼ bad ábe bétə̂ŋgan nyé. Nlém ńwúu nyé á abum póndé ésyə̄ə̄l. Nɛ́n dɛ́lūmēd nɛ́n bán béekudté eʼsoósoŋ boŋ nyɛ́ɛ̄kǔd. Dyǒb dɔ́-ʼaá átíide ḿmɛ́n mésyə̄ə̄l. 29 Dyǒb ábɛ́nlédé ábē eʼboŋ bé nlém áwɛ̄n, saké âdúbe Krǐstəə děmpɛn, boŋ kə́ə́ŋ ne âkud metake áyə̄l e Krǐstəə. 30 Syánē dewane nzum á yə̌l e nkalaŋ ḿ bwâm bɔɔb. Melemlem mé nzum ḿme nyénnyīnnē nwaneʼ mɔ́ɔ ńdíi ńwanɛɛ́ bɔɔb.