^
ROM
Pol gic hu ndê yom têŋ lau Rom-ŋga
Pol gauc gêm bu ndic lau Rom-ŋga kêsi
Anötö ndê ŋawaê ŋayham ti ŋaclai
Ŋamalac hoŋ sêkôm giso
Anötö ndê lêŋ êmatôc lau-ŋga
Lau Israel-ŋga ma Moses ndê yomsu
Mêtê sac oc tôm dom bu nem ŋandô ŋayham
Ŋamalac gitêŋ daŋ mbo dom
Yac dati lau gitêŋ tu yac neŋ dakêŋ whiŋ-ŋga
Abraham kêŋ whiŋ Anötö dec ti ŋgac gitêŋ
Dati lau gitêŋ ŋa-ŋandô
Yisu Kilisi hê wamba Anötö tu yac-ŋga
Adam ti dambac ndu ŋahu, ma Yisu ti dandöc taŋli ŋahu
Dapuc dômwêŋ sac tu Kilisi-ŋga
Dati Anötö ndê lau akiŋ lêŋ gitêŋ-ŋga
Pol whê yomsu, ma Ŋalau Dabuŋ si gôliŋ sa
Moses ndê yomsu tôc sac asê tiawê
Ŋalôm akwa ndê lêŋ so Ŋalau Dabuŋ ndê lêŋ
Dambo taŋli tu Ŋalau Dabuŋ-ŋga
Ŋalau Dabuŋ kôm yac dati Anötö ndê balêkoc
Ŋawasi naŋ oc meŋ sa têŋ têm ŋambu-ŋga
Ŋalau Dabuŋ gêm yac sa tu dateŋ mbec-ŋga
Gêŋ daŋ gitôm dom bu kac yac su yêc Anötö ndê atac whiŋ
Pol tawalô lau Israel-ŋga naŋ sêkêŋ whiŋ Yisu dom
Anötö ndê lêŋ êŋyaliŋ lau sa-ŋga
Lau Israel-ŋga sêkêŋ whiŋ dom, dec sêti lau gitêŋ dom
Anötö ndê lêŋ nem lau si-ŋga
Anötö puc dômbwê iŋ ndê lau Israel-ŋga dom
Lau apa sêtap mwasiŋ sa tu lau Israel-ŋga
Pol gêm dôhôŋ lau Israel pi a olib
Anötö tawalô lau hoŋ
Datoc Anötö ndê waê sa
Dasa neŋ lêŋ wakuc dawhiŋ Kilisi
Anötö kêmwasiŋ yac ŋalêŋ têŋtêŋ
Mêtê atac whiŋ-ŋga
Dasôc gôliŋwaga ŋapu
Mêtê atac whiŋ asidôwai-ŋga
Bêc ŋambu-ŋga meŋ kêpiŋ
Yom pi lau naŋ sêkêŋ whiŋ ŋaŋga dom
Mêtê atac whiŋ-ŋga oc kôm asidôwa daŋ peŋ dom
Dakôm gêŋ hoŋ tu danem asidôwai sa-ŋga
Ŋawaê ŋayham gic lau Israel-ŋga ma lau apa hoŋ ŋawaê
Pol ndê gweleŋ ŋawaê ŋayham-ŋga
Pol gauc gêm bu ndic lau malac Rom-ŋga kêsi
Pol kêŋ acsalô têŋ iŋ ndê silip naŋ sêmbo malac Rom
Pol puc lau Rom-ŋga dôŋ bu sêlhac ŋaŋga
Lau ŋatô sêkêŋ si acsalô têŋ lau Rom-ŋga
Pol teŋ mbec êmpiŋ Anötö-ŋga