2
Gun-guna Janguny Burrwa Apachach (Ephesus) Aburr-nirra
“Wukurrja nuluwa an-ngaypa an-mujaruk an-gata jaga a-ganaja burrwa a-workiya aburr-ngaypa wurra gama gorlk aburr-gata rrawa Apachach (Ephesus) aburr-nirra. Yinda wukurrja nula:
Gun-guna janguny nipa a-weya ana-gorrburrwa an-guna murna a-jirra ana-munganaguwa ana-guyinda jin-dimanga a-nirra jin-gata jin-delipa marnnga abirriny-jirrapa abirriny-jirrapa abirriny-jirrapa jin-ngardapa, an-guniya a-jarlabiya gojilapa gun-gata lam gubu-wenyanga aburr-workiya minypa goldan gubi-jarlapuna abirri-jirrapa abirri-jirrapa abirri-jirrapa gun-ngardapa.
“Nipa a-yinagata: Ngaypa marn․gi gun-gata ana-goyburrpa jama nyiburr-jirra, minypa burr-guya jama nyiburr-jirra rrapa gala nyiburr-jeka. Ngaypa marn․gi ana-gorrburrwa aburr-gata aburr-guripa ana-goyburrpa gala nyibi-yagurrma burrwa nyiburr-workiya, wurra gipa nyiburr-ngamngamjinga burrwa rrapa marn․gi nyiburr-ni burrwa birripa aburr-guyolkiya. Minypa birripa aburr-ngurrjiya aburr-workiya aburr-ngaypa aburr-mujama, wurra gun-nyagara. Wurra ana-goyburrpa marrban birripa mari gubu-garrana ana-gorrburrwa ngardawa nyiburr-ngaypa, wurra ana-goyburrpa nyiburr-jinyjapa nyiburr-workiyana; gala nyiburr-dawurdawujingarna.
“Wurra ngaypa jarra mari ngu-rrimanga ana-gorrburrwa minypa gun-guna: Ana-goyburrpa gala jal nyiburr-ni apula minypa gun-gata mu-ngoyurra jal nyiburr-ni apula. Bubu-borrwa mu-ngoyurra jal nyiburr-ni apula wurra nyiburr-lijiwarriyana, lika buburr-ngukurdanyjiya rrapa jama buburr-ji minypa mu-ngoyurra jama nyiburr-ji. Wurra minyja gala nyiburr-yinmiya nyiburr-ngukurdanyjiya, ngaypa ngu-mari ngu-bengga barra ana-gorrburrwa. Minypa gun-maywapa ranginy gun-gata lam gubu-wenyanga aburr-workiya, wurra lam gun-goyburrpa ngaypa barra ng-gaka, gala barra mola gata gu-ji.
“Wurra gun-molamola ngu-rrimanga ana-gorrburrwa minypa gun-guna: Gun-gata gun-nerra aburr-gata Nikaléyatan (Nicolaitan) yerrcha jama aburr-jirra aburr-workiya, gun-narda ana-goyburrpa ngoyurra nyiburr-yerryerrmiya nula nyiburr-nirra gun-nerra minypa ngaypa burr-guta ngoyurra ngu-yerryerrmiya nula ngu-nirra gun-gata.
“An-gata ana-nga gelama a-jirra a-jirra, nipa barra a-galiya nula Mern An-mawunga a-yinmiya a-weya burrwa aburr-ngaypa wurra gama gorlk gun-jaranga rrawa aburr-nirra. Minyja gun-gata gun-nerra ana-nga gu-beyba, a-molamiya, an-gata an-gugaliya ngaypa ngu-wu barra m-bay balaja wanngu mun-gunega, balaja mun-gata gu-jong mu-jirra mu-workiya rrawa gu-molamola Wangarr gun-nika. Genesis 2:9; Borrich 22:2; Ezekiel 28:13; 31:8
Gun-guna Janguny Burrwa Jimérna (Smyrna) Aburr-nirra
“Rrapa wukurrja nuluwa an-ngaypa an-mujaruk an-gata jaga a-ganaja burrwa a-workiya aburr-ngaypa wurra gama gorlk aburr-gata rrawa Jimérna (Smyrna) aburr-nirra. Yinda wukurrja nula:
“Gun-guna janguny nipa a-weya ana-gorrburrwa an-guna nipa minypa mu-ngoyurra rrapa minypa jurdach, minypa nipa gun-burral a-juwuna rrapa a-molamiyana, gun-gujuwa gu-beybana. Isaiah 44:6; 48:12; Borrich 1:17; 22:13
“Nipa a-yinagata: Ngaypa marn․gi aburr-werranga mari gubu-garrana ana-gorrburrwa, rrapa ngaypa marn․gi ana-goyburrpa gorlk nyiburr-nyagara. Wurra wuriya gun-gata, wurra jarra ana-goyburrpa nyiburr-welangga wana nyiburr-nirra ngaypa ngu-murna. Ngaypa marn․gi gun-gata gun-nerra aburr-werranga aburr-nyala nyirrbu-yopurda aburr-workiya, aburr-gata minypa aburr-ngurrjiya aburr-workiya Ju (Jew) yerrcha, jimarn jarra Wangarr gun-nika janguny gubi-rrimarra, wurra gun-nyagara. Minypa gun-gata birripa gu-ngardapa aburr-negiya aburr-workiya, gun-narda jarra walkwalk nyanma an-gata an-nelangga Jeytan (Satan). 10 Wurra ana-goyburrpa gala barra nyiburr-gurkuja nula gun-gata mari burraya gu-bengga barra ana-gorrburrwa. Minyja bubu-borrwa: Nyiburr-gata nyiburr-werranga nipa walkwalk gipa a-garlmuna, nyin-dima barra, nyirr-ga barra, nyirr-barnja barra brichina (prisoner), jimarna barra gun-derta gun-gorla gu-nega ana-gorrburrwa rrapa minypa ana-goyburrpa barra nyiburr-lijiwarriya. Gu-gurda ngacha minypa gun-nerra gu-ni barra ana-gorrburrwa ngorrngurra arr-jirrapa arr-murna, minypa 10. Wurra buburr-jinyjapa, wuriya nyirrbu-bu rrapa ana-goyburrpa nyiburr-juwa. Minyjiya. Birripa aburr-yirda barra ana-gorrburrwa ngardawa ana-goyburrpa nyiburr-ngaypa, wurra ngaypa barrwa ng-garlma barra wanngu gun-guni arr-wu barra minypa ana-goyburrpa marr nyiburr-balcha apula.
11 “An-gata ana-nga gelama a-jirra a-jirra, nipa barra a-galiya nula Mern An-mawunga a-yinmiya a-weya burrwa aburr-ngaypa wurra gama gorlk gun-jaranga rrawa aburr-nirra. Minyja gun-gata gun-nerra ana-nga gu-beyba, a-molamiya, an-gata an-gugaliya wuriya mu-ngoyurra burr-mari a-juwuna, wurra gala a-yinmiya barrwa a-juwa minypa jurdach guna-bamburda gun-gujuwa gun-gata gun-nelangga minypa abirri-jirrapa. Borrich 20:14; 21:8
Gun-guna Janguny Burrwa Bergamam (Pergamum) Aburr-nirra
12 “Rrapa wukurrja nuluwa an-ngaypa an-mujaruk an-gata jaga a-ganaja burrwa a-workiya aburr-ngaypa wurra gama gorlk aburr-gata rrawa Bergamam (Pergamum) aburr-nirra. Yinda wukurrja nula:
“Gun-guna janguny nipa a-weya ana-gorrburrwa an-guna nipa barrang an-darrartka a-rrimanga rrirra a-jirra abirri-jirrapa.
13 “Nipa a-yinagata: Ngaypa marn․gi ana-gorrburrwa gun-an․gaya rrawa nyiburr-nirra gatiya walkwalk an-bachirra Jeytan a-nirra a-workiya, wurra jarra minypa ana-goyburrpa nyiburr-jinyjarrapa marr nyiburr-balcharra apula ngaypa ngu-welangga. Minypa ana-goyburrpa gala ngunabu-gengamungarna rrapa ngunabu-bawujarna, marrban gardiya gu-rrawa walkwalk Jeytan a-nirrapa a-workiya birripa abu-buna an-ngaypa jawina Antipach (Antipas), an-gata gala a-jekngarna wurra gun-ngaypa janguny gu-ngurrjinga burrwa a-workiyana.
14 “Wurra ngaypa jarra mari ngu-rrimanga ana-gorrburrwa minypa gun-guna: Nyiburr-gata nyiburr-werranga ana-goyburrpa Beylam (Balaam) gun-nika janguny nyibi-rrimanga nyiburr-nirra nula. Minypa nipa Beylam an-gatiya a-guybukaja Beylak (Balak), nipa Beylak burr-yolkaja Yichrayal (Israel) yerrcha, birripa jibu-barra jin-garla jin-jimurdayan jin-gata mu-ngoyurra abu-wuna an-mawunga an-guyinda an-gata minypa ana-gugaliya a-jarlapuna an-guripa an-guyinda wangarr, rrapa gu-gata wenga minypa Yichrayal yerrcha aburr-ngukurdanyjiyana, gun-nerra gubi-rrimarra minypa marrambay gun-guji. Numbers 22:5,7; 25:1-3; 31:16; Deuteronomy 23:4 15 Rrapa ana-goyburrpa nyiburr-werranga nyiburr-yinagatiya minypa aburr-gata, minypa gun-birripa janguny nyibi-rrimanga Nikaléyatan yerrcha gun-burriya. 16 Wurra bubu-bawa gun-nerra, rrapa buburr-ngukurdanyjiya. Wurra minyja gala nyiburr-yinmiya, wurra ngaypa burraya ngu-bengga barra ana-gorrburrwa barra nguburr-bacha. Minyja bubu-borrwa: Ngaypa barrang an-darrartka ngu-rrimanga, ana-beya ana-workiya ngana ngu-jirra wenga.
17 “An-gata ana-nga gelama a-jirra a-jirra, nipa barra a-galiya nula Mern An-mawunga a-yinmiya a-weya burrwa aburr-ngaypa wurra gama gorlk gun-jaranga rrawa aburr-nirra. Minyja gun-gata gun-nerra ana-nga gu-beyba, a-molamiya, an-gata an-gugaliya barra ngaypa ngu-wu mun-gata mu-yilkakiya mu-yurra balaja waykin mun-guyinda. Rrapa ngu-wu barra gun-delipa jandarra gun-gungarlcha nipa an-gugaliya an-nelangga an-geka a-yurra, rrapa minypa an-nerranga gala marn․gi nula an-gata an-nelangga, wurra nipa wupa ngardapa niya an-gata ngaypa ngu-wu barra. Exodus 16:14-15; 16:33-34; Jon 6:48-50; Isaiah 62:2; 65:15
Gun-guna Janguny Burrwa Jayatáyra (Thyatira) Aburr-nirra
18 “Rrapa wukurrja nula an-ngaypa an-mujaruk an-gata jaga a-ganaja burrwa a-workiya aburr-ngaypa wurra gama gorlk aburr-gata rrawa Jayatáyra aburr-nirra. Yinda wukurrja nula:
“Gun-guna janguny nipa a-weya ana-gorrburrwa Wangarr an-nika An-walkurpa an-guna mipila a-jirra minypa bol ngarl gu-jirra, rrapa rrepara a-jirra minypa birlmurr bron (bronze) a-maya minypa wolawola gu-bol a-rrongga a-workiya rrapa ngubi-nacha a-jayanayarra a-jirra.
19 “ ‘Nipa a-yinagata: Ngaypa marn․gi ana-gorrburrwa gun-gata ana-goyburrpa jama nyiburr-jirra nyiburr-workiya. Ngaypa marn․gi ana-goyburrpa jal nyiburr-nirra apula rrapa burr-guya marr nyiburr-balcharra apula, minypa jama nyiburr-jirra apula rrapa gala nyiburr-dawurdawuja. Ngaypa marn․gi mu-ngoyurra jama nyiburr-ji apula marr gu-yinanga gun-jaranga rrapa gun-guniya gun-jaranga jama nyiburr-jirra apula.
20 “Wurra ngaypa jarra mari ngu-rrimanga ana-gorrburrwa minypa gun-guna: Minypa ana-goyburrpa nyibi-yagurrmunga achila nyiburr-nirra jin-gata gama jin-nelangga Jechabel (Jezebel). Nipa jiny-nyurrjiya jiny-yorkiya jimarna nipa Wangarr gun-nika janguny gu-rrimanga, wurra jarra aburr-ngaypa jawina nipa burr-yolkaja jiny-yorkiya, rrapa gu-gata wenga birripa gun-nerra jama aburr-jirra minypa marrambay aburr-jirra, rrapa minypa jin-garla jin-jimurdayan jibu-banga aburr-workiya jin-gata mu-ngoyurra abu-wuna an-mawunga an-guyinda an-gata minypa ana-gugaliya a-jarlapuna an-guripa an-guyinda wangarr. 1 Kings 16:31; 2 Kings 9:22 21 Minyja ngaypa marr ng-ganyja achila jin-gata gama, jimarn jarra gun-gata gun-nerra gu-bawujarna rrapa jiny-nyukurdanyjiyarna, wurra nipa gala jiny-yinmiya gu-bawa gun-gata gun-nerra nipa gu-rrimanga marrambay gun-guji. 22 Gu-gurda nula lika ngaypa barra gu-derda ngu-wu barra nipa burr-guya jiny-yurkuricha jiny-yu. Rrapa aburr-gata marrambay aburr-jirra achila aburr-workiya, minyja birripa gala gubu-bawa gun-gata gun-nerra nipa jama jiny-jirra jiny-yorkiya rrapa gala aburr-ngukurdanyjiya, ngaypa lika gun-guwurkuricha nguburr-wu barra burr-guya aburr-wurkuricha. 23 Rrapa ji-gata burr-yika gu-ngarda yerrcha ngaypa barra nguburr-bu, aburr-juwa. Rrapa aburr-ngaypa wurra gama gorlk gun-jaranga rrawa aburr-nirra, birripa gubu-borrwa barra apula ngaypiya ng-gurdiya marn․gi ana-gorrburrwa nyiburr-gurdiya gorlk minypa nyiburr-yinmiya nyibu-borrwuja nyiburr-workiya ngardapa ngardapa, rrapa ngaypa barra arr-wu jurdach minypa mu-ngoyurra jama nyiburr-ji. Psalms 7:10; 139:1; Jeremiah 17:10
24 “Wurra ana-goyburrpa nyiburr-garda Jayatáyra nyiburr-nirra, nyiburr-werranga nyiburr-gata minypa gala nyiburr-malcha nyiburr-ni achila jin-gata gama, rrapa gala nyibu-borrwa nyiburr-ni gun-nigipa janguny gun-gata birripa gubu-ngurrjinga aburr-workiya, jimarn jarra gubu-borrwuja gun-japurra, wurra jarra gun-guyolkiya an-gata Jeytan (Satan) gun-nika — nyiburr-gurda minypa gala nyiburr-malcha burrwa nyiburr-ni, ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa gala barra mola ngaypa gun-derta arr-wu joborr. Ngika. 25 Wurra jarra gun-narda ana-goyburrpa nyibi-rrimanga apula mu-nguy burr-guya bubi-rrima nuwurra waypa ngaypa ngu-bengga barra ana-gorrburrwa.
26 “Minyja gun-gata gun-nerra ana-nga gu-beyba, a-molamiya, minypa nipa an-gugaliya guy-borrwapa ay-bamba gun-ngaypa jal gun-guni, aa nuwurra gun-gumungba, an-gata an-gugaliya ngaypa ngu-wu barra ganyjarr nipa barra wana a-ni burrwa warlaman aburr-bapurr gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya.
27 Nipa barra bunggawa gun-nika gun-jong gu-rrima barra a-ji birlmurr gu-bama,
aburr-gata aburr-bachirra nipa barra burr-bu,
birripa barra gun-nyagara gu-ni minypa japalana an-gurrumurrmiya. Psalms 2:8-9
Gu-gurda ngacha minypa ganyjarr minypa ngaypa ngu-wu barra an-gata an-gugaliya gun-ngardapiya minypa gun-gata Ngun-anya nguna-wuna ngaypa. 28 Rrapa ngaypa ngu-wu barra minypa jin-gata jin-ngardapa gata guna-rurrgakaja jina-bamburda jina-workiya.
29 “An-gata ana-nga gelama a-jirra a-jirra, nipa barra a-galiya nula Mern An-mawunga a-yinmiya a-weya burrwa aburr-ngaypa wurra gama gorlk gun-jaranga rrawa aburr-nirra.

2:7 Genesis 2:9; Borrich 22:2; Ezekiel 28:13; 31:8

2:8 Isaiah 44:6; 48:12; Borrich 1:17; 22:13

2:11 Borrich 20:14; 21:8

2:14 Numbers 22:5,7; 25:1-3; 31:16; Deuteronomy 23:4

2:17 Exodus 16:14-15; 16:33-34; Jon 6:48-50; Isaiah 62:2; 65:15

2:20 1 Kings 16:31; 2 Kings 9:22

2:23 Psalms 7:10; 139:1; Jeremiah 17:10

2:27 Psalms 2:8-9