22
Lika nipa an-gata nguna-guybukaja man․garba bugula wanngu gun-gunega gu-jayanayana minypa girlách mun-molamola. Nipa guna-werrwerrjinga guna-yu gu-gatiya wenga Wangarr gun-nika gun-gurrenyja gun-guni gun-gata An-delipa Jip burr-guta gun-bitipa, Ezekiel 47:1; Zechariah 14:8 rrapa gatiya guna-bamuna gojilapa gu-jarlakarr gun-gata rrawa. Rrapa gata gu-gera gu-gera gun-gata man․garba guna-werrwerrjinga guna-yu nipa gun-jong gu-jinyja wanngu gun-gunega nipa mu-rrimarra balaja. Minypa arr-jirrapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa gu-goma gu-negiyana gu-workiyana balaja mu-rrimarra. Minypa rreyma a-yu a-workiyana ran․gu nipa gun-jong balaja mu-rrimarra. Rrapa gun-gata gun-jong nipa mu-rrimarra mun-birlapirla barra gu-werranga gu-werranga gu-rrawa wanngu aburr-ni. Genesis 2:9; Ezekiel 47:12 Rrapa gala barra barrwa gun-nga gun-nerra, wurra gun-gata bunggawa gun-nika gun-gurrenyja gun-guni Wangarr gun-nika gun-gata, an-gata An-delipa Jip burr-guta gun-bitipa, nipa gatiya gu-murnangana gu-rrawa barra gu-ji. Rrapa Wangarr burr-yika aburr-mujama aburr-marrngoypiya barra nula aburr-ni Zechariah 14:11 rrapa abi-na barra ngoyurra a-jirra japurra a-jirra, rrapa nipa an-nelangga barra a-yu gata birripa aburr-bukula. Rrapa gatiya gala barra barrwa ana-munya gu-ji, rrapa birripa gala barra jal aburr-ni barra lam gu-rro gu-ji, rrapa gala barra jal aburr-ni barra marnnga jina-darrja, wurra an-gatiya an-ngardapiya Wangarr nipa bardayala burrwa, rrapa birripa barra nipa ana-murna aburr-nipa barra aburr-workiya. Isaiah 60:19; Daniel 7:18
Jesus A-wena Yibirrich Ana-jeka Barra
Rrapa an-gata waykin an-guyinda an-mujaruk a-wena apula, a-yinagata, “Gun-gata janguny gun-burral, barra wurra gama gorlk gubu-borrwa aburr-ni. Minypa an-gata an-ngardapiya arrburrwa Wangarr, an-gatiya nipiya nyanma gu-galiya yerrcha aburr-mujaruk gubu-ngurrjinga aburr-workiyana Wangarr gun-nika, nipiya an-maywapa nguna-jerrmarra ngaypa waykin wenga ngu-mujaruk barra arr-gurdagurdarra ana-goyburrpa nyiburr-yigipa nyiburr-mujama minypa gu-yinmiya barra gu-ni.”
“Bubi-na!” nipa Jesus a-yinagata, “Yibirrich ngu-bengga barra ana-gorrburrwa! Gun-narda janguny murda mu-jurra minypa jurdach gu-yinmiya barra gu-ni, gun-narda janguny ana-nga gu-borrwuja a-nirra, nipa an-molamola a-nirra.”
Ngaypa ng-gunardiya Jon ng-galiyana gun-gata janguny rrapa ngu-nana. Rrapa gun-gatiya ng-galiyana rrapa ngu-nana, lika ngu-bungguna gata ana-rrepara an-gata an-mujaruk nipa nguna-guybukaja, jimarn jarra ngaypa ngu-marrngoypiyarna nula. Wurra nipa a-wena apula, “Gala barra ny-yirda. Wurra ngaypa burr-guta ngu-mujama minypa nginyipa rrapa aburr-nginyipa worlapa nggu yerrcha birripa aburr-gata Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha aburr-mujaruk, rrapa aburr-gata aburr-jaranga burr-guta gun-narda janguny murda mu-jurra birripa gubi-rrimanga. Ganapiya, wurra ny-marrngoypiya barra nula nipa Wangarr!”
10 Nipa a-yinagata apula, “Gala barra yongun nyi-nega gun-narda janguny murda mu-jurra gu-yurra, ngardawa yi-gurrepa gugu gu-bengga barra gun-burral. 11 Wurra burdak ana-nga an-gata gun-nerra jama a-jirra a-workiya, nipa mu-nguy barra gun-nerra jama a-ji, rrapa ana-nga an-gata an-nerra warrpam, nipa mu-nguy barra werra a-negiya. Ana-nga an-gata jechinuwa a-bamburda a-workiya, nipa mu-nguy barra jechinuwa a-bamba, rrapa ana-nga an-gata gu-molamola a-nirra, nipa mu-nguy barra a-ni gu-molamola.” Daniel 12:10
12 “Bubi-na! Yibirrich ngaypa ngu-bengga barra ana-gorrburrwa!” Nipa Jesus a-yinagata, “Rrapa nguna-ganyja ana-gorrburrwa barra ngaypa arr-wu barra minypa ana-goyburrpa mu-ngoyurra jama nyiburr-ji. Isaiah 40:10; 62:11; Psalms 28:4; Jeremiah 17:10 13 Ngaypa minypa Alpa (Alpha) rrapa minypa Améga (Omega),* 22:13 Alpa rrapa Améga, gun-narda minypa Grik aburr-guyinda gun-birripa wengga gun-birripa alpabet (alphabet) mu-ngoyurra gu-jirra gun-gata gun-nelangga alpa (alpha), rrapa jurdach gu-jirra gun-gata gun-nelangga améga (omega). mu-ngoyurra ng-guyinda rrapa jurdach ng-guyinda. Ngaypa ng-gurdiya mu-ngoyurra rrapa jurdach. Borrich 1:8,17; 2:8; Isaiah 44:6; 48:12
14 “Birripa aburr-molamola aburr-nirra aburr-gata minypa mun-birripa mirikal mbi-weparda aburr-nirra barra gun-mola gu-ni burrwa mbi-ma barra mun-gata balaja gun-gata gun-jong wanngu gun-gunega mu-rrimanga, rrapa gun-mola minypa gu-ni barra burrwa ngana gu-jirra gu-guyinda aburr-barrnguma barra gu-murnangana rrawa. Genesis 2:9; 3:22 15 Wurra gun-gatiya gu-rrawa yarlanga aburr-ji barra birripa aburr-gata aburr-werra, aburr-gatiya minypa burrbu-warburda aburr-workiya rrapa marrambay gun-guji gubi-rrimanga, rrapa an-gugaliya abu-burnda aburr-workiya, a-juwiya, rrapa marr aburr-balcharra nula an-guripa an-guyinda wangarr, rrapa minypa aburr-jaranga aburr-gata jarrma gubu-mangga aburr-workiya rrapa aburr-yolkiya aburr-weya; aburr-gurdiya ngacha barra gu-rrawa yarlanga aburr-ji.
16 “Ngaypa ng-gurdiya Jesus an-ngaypa an-mujaruk ngu-jerrmarra ana-gorrburrwa, gun-narda janguny nipa guna-ganyja ana-gorrburrwa nyiburr-gurda nyiburr-ngaypa wurra gama gorlk gun-jaranga rrawa nyiburr-nirra. Ngaypa — minypa an-gata Daybit (David) nipa minypa gun-jong gun-gata gubu-gorndanga, gu-bungguna — wurra ngaypa minypa gun-gata barra gu-jirra gun-gata gun-jong barrwa gun-jarlala gu-bena. Rrapa mola ngaypa minypa jin-gata jin-ngardapa gata guna-rurrgakaja jina-bamburda jina-workiya. Isaiah 11:1,10
17 “Rrapa nipa Mern An-mawunga rrapa jin-gata gochila nguna-rrana, birrinyjipa abirriny-yinaga abirriny-yeya, ‘Guwa!’ Rrapa ana-nga a-galiyarra burrinyjula, nipa niya barra a-yinda, ‘Guwa!’ Rrapa ana-nga an-gata a-jaygachinga, nipa barra ana-boy, rrapa ana-nga jal a-ni, nipa barra gu-ma wanngu gun-gunega bugula wurra burr-rrupiya ngika.” A-yinagata a-wena Jesus, ganapiya. Isaiah 55:1
Jon Gu-mungbuna Janguny
18 Rrapa ngaypa arr-gelamajortknga nyiburr-gata nyiburr-nga minypa nyiburr-galiyarra mu-guna mu-jurra gu-yurra gun-narda janguny jurdach gun-burral gu-bengga barra: Minyja ana-nga gubirri-balagarrgurra gun-nerranga janguny, Wangarr nipa barra gun-gujuwa gu-jerrma barra nula an-gata an-gugaliya gu-gata ngacha minypa mu-guna mu-jurra gu-ngurrjinga. 19 Rrapa mu-guna mu-jurra gun-narda janguny jurdach gu-bengga barra gun-burral, minyja ana-nga gu-gaypa barra gun-ngiya gun-gata janguny, Wangarr nipa barra a-gaypa an-gata an-gugaliya gun-gata gun-molamola mu-guna mu-jurra gu-ngurrjinga. Minypa a-gaypa barra, jimarn jarra mun-nigipa barra mu-ni mun-gata balaja gun-gata gun-jong wanngu gun-gunega mu-rrimanga. Rrapa minypa nipa a-gaypa barra gun-molamola rrawa jimarn jarra a-ni barra. Deuteronomy 4:2; 12:32
20 An-gata gun-guna janguny gun-nigipiya, nipa a-yinagata, “Gun-burral. Ngaypa yibirrich ngu-bengga barra ana-gorrburrwa.” Gun-nardiya rrapa ganapiya. Guwa Jesus, nginyipa ny-jatiya Bunggawa!
21 Jesus an-ngayburrpa Bunggawa, nipa a-gunggaja barra ana-gorrburrwa ana-goyburrpa nyiburr-gurdiya Wangarr nyiburr-yika wurra gama gorlk. Gun-nardiya rrapa ganapiya.

22:1 Ezekiel 47:1; Zechariah 14:8

22:2 Genesis 2:9; Ezekiel 47:12

22:3 Zechariah 14:11

22:5 Isaiah 60:19; Daniel 7:18

22:11 Daniel 12:10

22:12 Isaiah 40:10; 62:11; Psalms 28:4; Jeremiah 17:10

*22:13 22:13 Alpa rrapa Améga, gun-narda minypa Grik aburr-guyinda gun-birripa wengga gun-birripa alpabet (alphabet) mu-ngoyurra gu-jirra gun-gata gun-nelangga alpa (alpha), rrapa jurdach gu-jirra gun-gata gun-nelangga améga (omega).

22:13 Borrich 1:8,17; 2:8; Isaiah 44:6; 48:12

22:14 Genesis 2:9; 3:22

22:16 Isaiah 11:1,10

22:17 Isaiah 55:1

22:19 Deuteronomy 4:2; 12:32