2
เธสะโลนิกา อางเมิง โย้เวอ เปาโล พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ชี่ ย้าง
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ‚ นองมู นี้ง อางแบ คูย้า, กงู นองนา ล้า บ่อซฺ้า ล่า คูชี นี้ย่า, บ่าจ่องบ่าไจ่ แน บ่ากงา บ่อซฺ้า ล้า ล่าแน. นอง อางแบ คูย้า กงู เธสะโลนิกา อางเมิง นู้เวอ บ่าล่า กาซื้ง แน ฮา เมอ‚ กงู ฟีลิปปี อางเมิง โย้เวอ พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว คูแง แน. ยาว โย้เวอ ชฺ้าง อางอีบ่าอ่า กงูนา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง บ่าปี่ ป่าว ม่า ล่าแน. ยองมู นี้ย่า กงูนา ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าง. จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม กงู พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง นองนา ป่าวม่า แล แล่ คูแง, ไม้ กงู พาจาว มางนา เจ่อ คูแง. แน ยา กงูนา ยางก้อง อางเลิ่ง อางแม่น จายลือ ชี แฮ้ง ป่าว ปี่ ล่าง‚ เจิ้นเจ้อ นา บ่าแค แน. ยาว กงู ชฺ้าง อือนา ป้า พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้งนา เจ่อ ปี่ คูชี นี้ย่า, กงู นืงบา โย้เวอ จายล้า แง เป. แน กงู อ่าซ่าง มางนา บ่ากงา จ้อบ เป.
จ้า กงูย่า พาจาว มาง กงูนา จี่ ปี่ ล่า ซี่ แม้แน จี่ คูแง, ไม้ พาจาว ม้า กงูนา นืงบาจาบ ล่าแง, แน นืงบาชี ล่าแง. แฮ้งย้า ยาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง กงูนา ปี่ ชฺ้าง อือนา ป่าว ม่า ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า. กงู ชฺ้าง อือนา ฮาย นืงบาจาบ ปี่ง บ่าอ่า‚ จ้า พาจาว กงูนา นืงบาเจ้อฮู ล่าง มางนา ฮาย นืงบาจาบ ปี่ แง.
นองมู นี้ง อางแบ คู ย้า, กงู บ่ากงา จี่ นองนา ฮา กงูนา ลาก ปี่ ล่างแน‚ อ่าจ่าม กงู นองนา ม่าอู่บ ล่าง นี้ย่า พลู้ กงา ซี้ แงแน บ่าอ่า. ยาว พาจาว ม้า กงูนา พี่ญ่าน เพล่อ ล่าแง‚ นี้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า ย้าแน. กงู ชฺ้าง อือนา กงูนา บ่าจี่ โญกจ่าญ่อจ่า ล่า ปี่ซี่ เป.
กงู พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก เป. จ้า กงู ศิษย์เอก ล่าที่ แฮ้ง บ่ากงา ไจ นองนา เค้ ล่า, จ้า กงู นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ, นองนา แม่น ย้า ฮูพลา ล่าง, ย่าแน่ อางบา อือ ค่าตอง อางย่า อางอี อือนา ฮูพลา แฮ้งแม้แน ย้าเป. กงูย่า นองนา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ล่า ซี่ค้า‚ แน กงูมู นี้ย่า นองมู นี้งนา บ้าเจอ ฮา ปี่ ล่าเวิม อางกงา ย้า‚ ไม้ กงู นองนา นาบาตา ย้า ลาก ล่า คูแง.
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, อางจามกงา กา ย้าล่า‚ กงู บ้าเจอล้อแม้ ล่ากาน ว่า เมิ่ด ตูกพานลาบ้าบ คูชี แน. แน กงู พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง นองนา ป่าวม่า ล่าเมอ, ตื่น มู่งคี่ นืงก้อง ย้า มู่งนื่อ เซฺ่อเซฺ่อ แน ล่ากาน ว่า เมิ่ด ค่าตอง นา ปอจ่าแล่ แง, ไม้ กงูมู นี้ย่า กงู ปาปาย แน นองนา บ่าฮา ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าซี่.
10 ยาว พาจาว มาง แน นองมู นี้ย่า กงูนา พี่ญ่าน เพล่อ ล่าเวิม อางกงา ย้า‚ กงู นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ‚ กงู นองนา อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง อือ ฮาย ปี่ ล่าแง แน. ยาว กงู นองนา เจิ้นเจ้อ อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ บ่าฮาย ปี่ ล่าแน. 11 นองมู นี้ง อางแบ คู ย้า‚ กงู นองมู คาโคลาโค นี้งนา ฮูพลา ล่าง‚ อางโบ้ง อางย่า นา ฮูพลา ชี ช้อดย้า แน. 12 แฮ้ญ่ามเมอ กงู นองนา นืงบาแฮ่ง ปี่ ล่าง‚ กงู นองนา จี่ปล้อง นองนา ฮาย นืงบาจาบื่อ ปี่ ล่าง‚ แน กงู นองนา ปล่อง พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮ้งแม้แน จี่วีดไจ ปี่ ล่าแง. ยาว พาจาว นี้มาง ย้า นองนา ฮ้าว ยางชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าชี่ ม้าย่า‚ แน นองนา ฮาย โญกจ่าญ่อ จี่ต่าง กงาบู้ ปี่ ล่าชี่ ม้าย่า ยาง แม้แน.
13 นี้แม้แนยาว กงูมู นี้ย่า พาจาว มางนา กูนืง ย้า ขอบคุณ ฮา คูแง, นอง กงูก้อง พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง กงากย่า ยาว ลาบเจ่อ คูชี แฮ้งนา, ไม้ นองมู นี้ เจ่อ คูแง, พาจาวจี่ต่าง นี้ ชฺ้าง ก้อง บ่ากงา จายลือ แน, จ้า พาจาว มางก้อง จายลือ ชี แน. ยาว แฮ้แม้ ม้าม้า ย้า เพล่อ ชี. พาจาวจี่ต่าง แฮ้ย่า นอง อางมู พาจาว มางนา เจ่อ คู ชีอือ นืงบา โย้เวอ ล่ากาน ว่า ชีเป.
14 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, อามือ ค่องช่าง คริสเตียน บ่าอ่า อือย่า นองนา คาม ล่า คูแง, อามือ ยิวชฺ้าง ทื่อบ่า อือ ยูเดีย แควน เวอ ยิวชฺ้าง คริสเตียน อือนา คาม ชี แฮ้งแม้แน ย้า. 15 ยาว ชฺ้าง นี้ มู ย้า พระเยซู แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา แซ่ คูชี อือย้า, แน กงูนา ก่าฮื่น ปี่ ล่าชี่ อือ ย้าเป. ยองมู นี้ย่า ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา อางเลิ่ง ซฺ้า นา ซอ คูแง. ยาว นี้งย้า พาจาว มาง ยองนา นืงบาบ่าจาบ แง. 16 ยองมู นี้ย่า กงูนา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น ชฺ้าง อือนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ปี่ง แฮ้ง ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา บ่าปี่ ป่าว ม่า ล่าซี่. ยองมู นี้ย่า อางบล่าบ อางฮื่อ ฮา คูแง. จ้า อามือ พาจาว มาง ยองนา วี่บ่ากไจ ปี่ ญ้า.
เปาโล คริสเตียนชฺ้าง อือนา บ่อซฺ้า แล ซี้ง ย้าง
17 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ‚ กงู นองนา ทื่อฟ่าง เจิ่กแอ ล่าเปิน เป. กงู นองนา กงู อางโต นี้ง ญา เจิ่กแอ ล่าแง. จ้า กงู นืงบา นี้ นองก้อง ย้า ดื้ง แง. กงู นองนา แมก่า มย้าง ล่า ซี่ คูแง‚ อางซ่า ป้าดจา แช ย้า. แน กงู กูย่างกูเจ้อ ย้า ฮา คูแง, ไม้ นองนา กงามย้าง แล่ปี่ ล่าง แนนอ, จ้า บ่ากงามย้าง ล่าเป. 18 ม้าม้า นี้ย่า กงู นองนา บ่อซฺ้า ลือ ล่า ซี่แง. แน กงา เปาโล เป, กงา ไล เทอ เคิน ญา นองก้อง ชาลือ ยาว, จ้า ซาตานแด่ย่ายอคา มาง กงูนา นองนา บ่าปี่ บ่อซฺ้า ลือ ล่า. 19 นองมู นี้ย่า กงูนา ฮาย นืงบาแก่นจ่า ปี่ ล่าง. แน กงูนา ฮาย กย่างม่อนซ้า ปี่ ล่าแง. แน พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เวอ, กงู นอง อางเลิ่ง แฮ้ง จี่โอ่ด จ่า คูแน.
20 นองมู นี้ย่า กงูนา ฮาย โญกจ่าญ่อ จี่ต่าง กงาบู้ ปี่ ล่าง. แน กงูนา ฮาย นืงบาต่องม่อนซ้า ปี่ ล่าง.