เปาโล เธสะโลนิกา อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 1 แต้ม เคอ ชีย้าง
1 เธสะโลนิกา
เปาโล เธสะโลนิกา อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย 2 ช่าบ้าบ แต้ม เคอ ชี, ไม้ ยองนา นืงบาแฮ่ง จา ปี่ แง แนนอ, ไม้ ยาง เธสะโลนิกา อางเมิง ม่าอู่บ แอ เมอ, ยิวชฺ้าง อือ ยางนา บ่าซอ คูเย. แฮ้งเย่ ยิวชฺ้าง อืม ยางนา เค่ แซ่ คูชี. ยาว แฮ้งเย่ เปาโล มือ เธสะโลนิกา อางเมิง เวอ อางมล่าง แน บ่ากงา ดื้ง แง. จ้า ยา ทิโมธี นา เธสะโลนิกา อางเมิง เวอ ซฺา แอ ปี่ชี่, ไม้ เธสะโลนิกา อางเมิง โย้เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือนา ม่าอู่บ ปี่ แง แนนอ. ยาว น่อง โย้เวอ ทิโมธี มือ เปาโล นา พ่าว ซฺ้า แล ชีเย. แน ยางนา อางเลิ่ง ตอล้า ชี อือ ม่ายแบ ปี่ชี่ เย. ยาว นี้งย้า เปาโล โจ้ดมาย 2 ช่าบ้าบ แต้ม ชี นี้ย่า. เปาโล โจ้ดมาย นี้ย่า อางเลิ่ง อางบย่า ย้า แต้ม ชี. แน ยา คริสเตียน จี่วีด ไจ อางเลิ่ง อือ คาตา ย้า จี่ เคอ ชี. แน ยา พระเยซู พ่าวลือ แล่ง อางเลิ่ง แฮ้งนา คาตา ย้า จี่ เคอ ชี.
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา เปาโล เป‚ โจ้ดมาย นี้ย่า สิลาส แน ทิโมธี กงู แต้ม แอ. นองมู คริสเตียนม้องน้าม เธสะโลนิกา อางเมิง ดื้ง อือนา แต้ม เคอ ล่าง. นอ พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ชฺ้าง เพล่อ คูชี อือ ย้า, แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ชฺ้าง เพล่อ คูชี อือ ย้า.
พาจาว เวอ‚ ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว แน ยองนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
คริสเตียนม้องน้าม อือ จี่วีด แน เจ่อ อางเลิ่ง ยาง
กงู นองนา พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ปี่ ล่าง กูนืง ย้า‚ แน นองนา อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่าแง กูนืง ย้าเป. กงูย่า พาจาว กงู อางโบ้ง เพล่อ ชี มางนา อธิษฐาน ฮา เมอ‚ นอง อางเลิ่ง 3 เลิ่ง ฮา ชี แฮ้งนา กูเทอ ย้า เย้งซฺ้า คูแง. นอง อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ อางเลิ่ง นี้อือ ย้า. นอย่า พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ปาปาย พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ คูแง. นอย่า ฮากนา ลาก ปาปาย ย้า ยองนา ล่ากาน ปล่องว่า เมิ่ด คูแง. นอย่า ฮาก คาม ล่างแฮ้ง โอ้ด คู แง, ไม้ นอย่า พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่แง แน นืงบาแก่นจ่า คูแง.
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, กงู อางแบ ย้า, พาจาว ม้า นองนา ลาก ล่าง แน‚ ยา นองนา แช้ ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าชี่ แน. ไม้ กงู นองนา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ม่า ล่าเมอ‚ กงู จี่ต่าง แฮ้ง แอ่ แน บ่ากงา ไจ, จ้า กงู อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ล่าที่ แฮ้ง คาตา ย้า ไจ คูแง. แน กงูย่า กงู อางเลิ่ง ป่าว ม่า คูชี แฮ้งนา อางเลิ่ง ม้าม้า แน ปีนแตปีนนา ย้า เจ่อ คูแง. นองมู นี้ง อางแบ คูย้า‚ กงู นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ‚ กงูย่า บ้าเจอล้อแม้ จี่วีด ไจ คู แงแน. ยาว กงู อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ย่า นองนา จองไจ กงา ปี่ ล่าง เป. ยาว นองมู นี้ย่า กงู ฮา คูชี แฮ้งแม้แน ย้า ฮา คูแง‚ แน จี่วีดอางซื้ง มาง ฮา ชี แฮ้งแม้แน ย้า ฮา คูแง. นองมู นี้ย่า นาบาตา ย้า ตูกพานลาบ้าบ คูแง. จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิมมือ นองมู นี้ย่า พาจาวจี่ต่าง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง จายลือ ชี แฮ้ง นืงบาจาบื่อ ย้า ยู้ ชี คูชี. ยาว นี้งย้า มาซิโดเนีย แควน โย้เวอ แน ประเทศ กรีก โย้เวอ คริสเตียนชฺ้าง คาโคลาโค อือ นองนา ฮู ล่ายาว, นอง อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮา เค่ คูชี แฮ้ย่า.
ยาว ชฺ้าง อือ พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง บย่า แน แบ เค่ คูชี นี้ย่า นอง ปาปาย ย้า. นอง พาจาว มางนา เจ่อ ชี่ อางเลิ่ง นี้ย่า มาซิโดเนีย แควน แน ประเทศ กรีก โย้เวอ คริสเตียนชฺ้าง คาโคลาโค อือ แอ่ แน แบ ชี บ่าอ่า เป. จ้า ชฺ้าง กูต่องกูตี่ เวอ ดื้ง คูชี อือ คาตา ย้า แบน คูชี. นี้แม้แนยาว กงู นี้เลิ่ง นา เจิ้นเจ้อ บ่าจี่ แล่เวิม อางกงา ย้าเป. ชฺ้าง คาโคลาโค อือย่า นองนา นี้แม้แน จี่เคอ ล่า คูแง, นอย่า กงู นองนา บ่อซฺ้า แล่ ล่าเมอ, กงูนา บ้าเจอล้อแม้ ฮูพลา ล่า คูชี แน, นอย่า ฮู่บปาน อือนา วี ยาว พาจาว มางนา บ้าเจอล้อแม้ ล่ากาน ว่า ปี่ ชี แน, พาจาว นี้ม้า พาจาวม้าม้า แน พาจาว อางแต่ มาง ย้าเป.
10 อ่าจ่าม ยองมู แฮ้ย่า นอง พาจาวอางย่า มาง มู่งท่า เวอ จาย พ่าวลือ แล่ง แฮ้นืง นา ล่อ คูชี อางเลิ่ง แฮ้ง คาตา ย้า จี่เคอ คูแง. พาจาวอางย่า ม้า พระเยซู ย้าเป. พาจาว ม้าย่า พระเยซู ซฺี้ คายาว น่อง โย้เวอ ฮาย แต่ล้า แล่ ปี่ชี่. จ้า กาญ่าม เวอ พาจาว มาง ชฺ้าง คาโคลาโค อางบล่าบ ฮา คูชี อือนา วี่บ่ากไจ ปี่ เมอ, พระเยซู กงูนา อางซีอางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่าง เป.