4
เจ้านาย อือ เวอ, ค่าตอง ย่าเจ่น เพล่อ คูชี อือนา กง่าเกิ้ง แน ทื่อช่างกา แน ฮาช่าง โว. บ่าลู่ม คู โจ, ชฺ้าง คาโคลาโค นี้ย่า มู่งท่า โย้เวอ เจ้านาย ทื่อม่าง กานญา จา คูแง แน.
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ เปาโล ม่าอู่บจี่ต่าง ย่าง
ปีนแตปีนนา แน กูนืง แน อธิษฐาน ฮา คูโว. วี่ไซป้านญา จา แน อธิษฐาน ฮา คูโว. พาจาว มางนา กูนืง แน ขอบคุณ ฮา คูโว. กงูนา คาตา แน อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่าปาว. นี้แม้แนยาว พาจาว มาง กงูนา อางนืง อางญ่าม อางแม่น ปี่ ล่าง, ไม้ กงูนา ยาง จี่ต่าง แฮ้ง ป่าว ปี่ ล่าง แนนอ. ยาง จี่ต่าง แฮ้ย่า พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง อางโชฺง แฮ้งย้า เป. ยาว กงานา คอก เวอ ล้อง ชี ล่าชี่ นี้ย่า, ไม้ พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง อางโชฺง แฮ้ง ฮากนา ป่าว ม่า ชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า. กงานา อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่าโว, ไม้ พาจาว มาง กงานา ฮาย ยาง อางเลิ่ง แฮ้ง เจ้ง แน ป่าว ปี่ ล่า คาไล.
ชฺ้าง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีด ไจ เมอ, วี่ไซป้านญา จา แน จี่วีด ไจ คูโว. แน นอง อางญ่าม คาโคลาโค จา ชี แฮ้ง ไจ อางเลิ่ง อางแม่น ฮา คูโว. ฮากนา จี่ช่าง เมอ จี่ต่าง น้าบื้อ เจ่อจ่าคาแม้ แน จี่ช่าง โว, ไม้ นองนา กงาแบ ปี่ ล่าแง น้อ, พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ย่า ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา บ้าเจอล้อแม้ จี่พอ แงแน.
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ จี่ต่าง ย่าง
ทีคิกัส คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก มาง ย้าเป. ยา ย่าเจ่น อางซืออางปลอง, แน ยา กงา ล่ากานว่าช่าง, ยา กงาก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีดอางซื้ง มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง. ยา กงา อางเลิ่ง แฮ้ง นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่าแง. กงาย่า ยางนา ไจ อางเลิ่ง นี้เลิ่ง นองนา ม่า ลือ ปี่ ล่าแง, ไม้ นองนา กงู อางเลิ่ง นี้ง กงาแบ ปี่ ล่ายาว นืงบาแฮ่ง จา ล้า ปี่ ล่าแง แนนอ. กงา ยางนา ไจ โอเนสิมัส ก้อง ทื่งกง่า แน ลือ ปี่ แง. โอเนสิมัส กงู คริสเตียนม้องน้าม อางซืออางปลอง มาง ย้า. กงู ยางนา นาบาตา ย้า ลาก คูแง. ยา นอง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อม่าง มาง ย้า. ชฺ้าง 2 คู่น นี้เย่ด นู้เวอ อางเลิ่ง คาโคลาโค ตอล้า ชี อือ นองนา อู่บน้า ปี่ ล่าง.
10 อาริสทารคัส กงา คอกดื้งช่าง ม่าง ย้า. ยา กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าง, ยา นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน. มาระโก บารนาบัส อางอ่าน มาง คาตา ย้า, กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าง, ยา นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน. ยาว กงา นองนา มาระโก อางเลิ่ง นี้ง ม่ายแบ ปี่ ล่าย่า. จาว่าแน ยาง นองนา บ่อซฺ้า ลือ ล่ายาว ยางนา แม่น แน ฮูพลา คูโว. 11 โยชูวา กงู ยุสทัส แน ฮ้าว คูง มาง คาตา ย้า, กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าง, ยา นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน. กงา ล่ากานว่าช่าง พาจาวอางเมิง อางเลิ่ง นี้ง ฮากนา ป่าว ม่ายแบ ปี่ง นี้ย่า, นู้เวอ ยอง 3 คู่น นี้ง ญา ยิวชฺ้าง แน. ยองมู นี้ย่า กงานา จี่ปล้อง ล่าแง, ยาว นี้ย่า กงานา ฮาย นาบาตา ย้า นืงบาต่องจาบื่อดื้งบื้อ ปี่ ล่า กงา กาแง.
12 เอปาฟรัส คาตา ย้า, กงานา ม่า นองนา ม่า ปี่ ล่าแง, ยา นองนา โมงซฺ้า ล่าง แน. ยา พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น แน นอง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อม่าง มาง ย้า. แน ยา กูนืง ย้า นองนา ปีนแตปีนนา แน อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่าแง, ไม้ นองนา คริสเตียนชฺ้าง ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คูชี อือ แม้แน เพล่อ ปี่ ล่าง แนนอ. แน นองนา พาจาว มาง อางเลิ่ง ฮา ปี่ ล่า ซี่ง อือ ปีนแตปีนนา แน ฮา ปี่ ล่าง แนนอ. 13 กงา เอปาฟรัส นา พี่ญ่าน เพล่อ ปี่ แง, ยา นาบาตา ย้า ล่ากาน ว่า เมิ่ด แงแน, ไม้ นองนา จองไจ กงาบู้ ปี่ ล่าแง แนนอ, แน ชฺ้าง ลาวดีเซีย อางเมิง ดื้ง อือนา, แน ชฺ้าง ฮีเอราโปลิส อางเมิง ดื้ง อือนา จองไจ กงาบู้ ปี่ง แนนอ. 14 มอ ลูกา กงู อางช่าง ลาก มาง แน เดมาส เย่ด คาตา ย้า, กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าแง, นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน.
15 ลาวดีเซีย อางเมิง โย้เวอ กงู คริสเตียนม้องน้าม อือนา ม่า ล่าโว, กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน. ยาว นุมฟา แน ยาง ยู้ม คล้าว โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม ช้อน ลางกา ชี อือนา คาตา แน ม่า ล่าโว, กงา ยองนา โมงซฺ้า แงแน. 16 จาว่าแน นอง โจ้ดมาย นี้มาง กงาอ้าน คูยาว, ลาวดีเซีย อางเมิง โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือก้อง ซฺาแล แล่ ปี่ โว, แน ยองนา คาตา แน อ้าน ปี่ โว. ทื่อช่างกานญา, นอง มือ กงา ลาวดีเซีย อางเมิง โย้เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือนา โจ้ดมาย แต้ม ปี่ชี่ แฮ้ง คาตา แน อ้าน คูโว. 17 อารคิปปัส นา นี้แม้แน ม่า ล่าโว, “จี่วีดอางซื้ง มาง นางนา ล่ากาน ม่ายว่า ปี่ ล่า ชี่ แฮ้ง ว่า เปิน โค โว!” แน.
18 กงา เปาโล เป. โจ้ดมาย นี้ม้า กงา ฮากนา ม่าย แต้ม ปี่ แอ่. จ้า โจ้ดมาย ต่องลีน นู้เวอ อางไล่ อางโต นี้ย่า, นู้เวอ จายแล ปี่ชี่ นี้ กงา ล่าปู่ นี้ง ไจ แต้ม แอ เป. บ่าลู่ม คู โจ, กงานา คอก เวอ ล้อง ชี ล่าชี่ แน.
พาจาว เวอ, ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว.