5
พระเยซูคริสต์ ลือ แล่ แฮ้นืง นา ล่อ ย้าง
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ‚ กงูมู นี้ย่า นองนา บ่าแต้ม ม่า ล่าเวิม อางกงา ย้า‚ อางเลิ่ง แฮ้อือ ล้อญ่าม เมอ ตอล้า แงแน. ไม้ นองมู นี้ง มือ อางแบ คูย้า, อ่าซ่าง มาง บ่าแบ จี่วีดอางซื้ง ม้า อ้าล้อม ลือ แงแน. แล่ค่าว นี้ย่า อ้าล้อม ล้า แงแน กงู บ่าแบ แฮ้งแม้แน ย้า. ชฺ้าง อือ นี้แม้แน จี่ เมอ, “กูย่างกูเจ้อ นี้ย่า แม่น ย้า จาดื้ง แง‚ เจิ้นเจ้อ บ่าไล่” แน. ยาว ยอ ซฺ้อก ย้า ก่างพยา แอ แง, ค่าบาย่า อู่ปู่มบา อือ อางย่า ชาเกิ้ด เมอ ซฺ้อก แน ป่องปอง ด้า แฮ้งแม้แน ย้า, ยองมู นี้ ล้อเกิ้ง บ่าฮื่น แอ ปูน กา.
จ้า คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ‚ นองมู นี้ อางวื้งอางว้าง เวอ บ่ากงา ดื้ง, นี้แม้แนยาว นองมู นี้ นืงบาบ่าม่าน คูโจ. จาว่าแน อางนืง แฮ้นืง เคิน ล้า ยาว‚ แล่ค่าว อือ อางเกิ่ง ค่าว ล้า ชี แฮ้งแม้แน. ไม้ นองมู คาโคลาโค นี้ย่า อางแปล้นอางซ้า เวอ ดื้ง คูแง‚ แน นอ นืงก้อง ชฺ้าง. กงูมู นี้ย่า มู่งคี่ ชฺ้าง บ่าอ่า‚ แน อางวื้งอางว้าง เวอ บ่ากงา ดื้ง เป. นี้แม้แนยาว นอ ฮาก แม้แน บ่ายู่ คู โจ, จ้า แม่น แน อางโต แล่ม ล่อ โว‚ แน แบ ปี่ โว อามือ นอ บ้าเจอฮา คู แงแน. ไม้ ชฺ้าง ยู่ นี้ย่า มู่งคี่ เวอ ยู่ คูแง. แน ชฺ้าง แต่ค่า ม่าว นี้ย่า มู่งคี่ เวอ ม่าว คูแง. จ้า กงูมู นี้ย่า นืงก้อง ชฺ้าง เป. นี้แม้แนยาว แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว. เจ่อ อางเลิ่ง แน ลาก อางเลิ่ง แฮ้ง ตาฮ้าน อือ ซฺ้ามค่าลาว ตูม แล่ชี่ แฮ้งแม้แน‚ ก่าตูม แล่ คูโว. แน พาจาว มาง กงูนา อางบล่าบ กงาปูน ปี่ ล่าง อางเลิ่ง กงู นืงบาแก่นจ่าง แฮ้ง, ตาฮ้าน อือ ซฺ้ามตู่ช่อง ช่อง แล่ชี่ แฮ้งแม้แน ช่อง แล่โว.
ไม้ พาจาว ม้า กงูนา บ่ากงา แช้ยู้ วี่บ่ากไจ ปี่ ล่า, จ้า ยา กงูนา พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มางก้อง จี่วีดม้าม้า กงา ปี่ ล่าง. 10 พระเยซูคริสต์ กงูนา ซฺี้แต่น ล่าง. นี้แม้แนยาว ยาง ลืน เมอ‚ กงู อางแต่ ล่าอ้าว อางซฺี้ เวิม‚ กงู ยางก้อง ทื่งกง่า แน กงาดื้ง คูแง. 11 นี้แม้แนยาว นืงบาแฮ่ง ปี่ ลางกา ปาว. แน ปล่องวาน ลางกา ปาว. นอง อามือ ฮา คูชี แฮ้งแม้แน เป.
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ ม่าอู่บจี่ต่าง ย่าง
12 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ‚ กงู นองนา ป้า ล่าปานา, นองมู นี้ย่า นอง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง พาจาว มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ คูชี อือนา นาบทื้อ คูโว. แน ชฺ้าง นองนา คริสเตียน จี่วีดไจ จาดื้ง อางเลิ่ง แฮ้ง ม่าอู่บ ล่าชี่ อือนา นาบทื้อ คู โว. 13 แน ยองนา บย่า แน ลาก นาบทื้อ คู โว, ไม้ ยอง ล่ากาน ว่า คูชี แฮ้ง ปาปาย แน. ยาว แม่น แน ทื่งกง่าล้างกง้า แน จาดื้ง คู โว‚ บ่าซีบ่าแล กาโจ.
14 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ‚ กงู นองนา ป้า ล่าปานา, ชฺ้าง อางคลื่อ อือนา อี่ โว‚ ยาว ชฺ้าง แค อางคา อือนา จี่ปล้อง โว‚ ยาว ชฺ้าง อางด่ออางย่า อือนา ปล่องวาน โว‚ ยาว ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา โอ้ด โว. 15 แม่น แน อางโต แล่ม แล่โว. ฮาก นองนา อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา ปี่ ล่า ยาว‚ นองมู นี้ย่า นอง อางมู โย้เวอ อ่าซ่าง มางนา อางเลิ่ง บ่าแม่น บ่าปี่ ฮาย คื่น กาปี่โจ. จ้า นองมู นี้ย่า นอง อางมู โย้เวอ กูญ่าม แน อางเลิ่ง อางแม่น ฮาย ปี่ ลางกา โว. แน ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา คาตา แน อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ปี่ โว.
16 กูญ่าม แน นืงบาต่องม่อนซ้า คู โว. 17 กูญ่าม แน อธิษฐาน ฮา คู โว. 18 แน บ้าเจอ อางเลิ่ง ตอล้า เวิม พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา โว, ไม้ พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง อือนา นี้แม้แน จี่วีดไจ ปี่ ซี่แง. 19 อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง พาจาว มาง ล่ากาน แฮ้ง ว่า เมอ‚ บ่าปี่ ว่าง โจ. 20 พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ จี่ต่าง แฮ้งนา บ่าฮูย้า คู โจ. 21 จ้า กูย่างกูเจ้อ นี้ย่า แม่น แน ฮูพลา ปาโน‚ พาจาว มางก้อง ม้าม้า ย้าล่า จายลือ ชีแน‚ จาว่าแน อางเลิ่ง อางแม่น แน ยาว กอ ชี โว‚ แน ฮาย แลน แล่ โว. 22 อางเลิ่ง บ่าแม่น กูย่างกูเจ้อ อือนา เว่อ แน ฮื่น คู โว.
23 พาจาว กงูนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ล่าชี่ มาง เวอ‚ ยองนา กูเลิ่ง แน ฮาย เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ ปาว, แน ยอง อางโต‚ นืงบา‚ อางค่องอางล้า อือนา คาตา แน ฮูพลา ปาว, ยองนา เจิ้นเจ้อ อางซี บ่าปี่ จา โจ, พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ลือ แล่เมอ เคอ แน. 24 พาจาว นองนา แช้ยู้ ล่าชี่ นี้ม้า นี้แม้แน ม้าม้า ย้า ฮา แง, ไม้ ยา อางซืออางปลอง นอ.
25 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ‚ กงูนา คาตา แน อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่าโว. 26 นอง แมก่า มย้าง ลางกา เมอ ลากฮูม จี่อู้ ลางกา โว. 27 จี่วีดอางซื้ง มาง ล้าก้า โย้เวอ ก่ามค่าน ฮา คูโว‚ นองมู นี้ย่า คริสเตียนม้องน้าม คาโคลาโค อือนา โจ้ดมาย นี้อาน อ้าน น้า ปี่ แงแน.
28 พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ‚ ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว.