เปาโล เธสะโลนิกา อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 2 แต้ม เคอ ชีย้าง
2 เธสะโลนิกา
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา เปาโล เป‚ โจ้ดมาย นี้ย่า สิลาส แน ทิโมธี กงู แต้ม แอ. นองมู คริสเตียนม้องน้าม เธสะโลนิกา อางเมิง อือนา แต้ม เคอ ล่าง. นอ พาจาว กงู อางโบ้ง มาง ชฺ้าง เพล่อ คูชี อือ ย้า, แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ชฺ้าง เพล่อ คูชี อือ ย้า.
พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ‚ แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ‚ ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว แน ยองนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
คริสเตียนม้องน้าม อือ เวอ‚ กงู นองนา กูนืง ย้า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮาย ปี่ ล่าง. ไม้ นอ อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา เจ่อ คูแง‚ แน อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา ลาก กาแง. ยาว นี้งย้า กงู นอง อางเลิ่ง แฮ้ง คริสเตียนชฺ้าง ทื่อบ่า ฮาก ค่อง เวอ ดื้ง ชี อือนา จี่โอ่ด คูแง. กงู ยองนา นี้แม้แน จี่ น้า ปี่ แอ่‚ นองนา ฮาก คาม ล่าง‚ แน นอ นาบาตา ย้า ตูกพานลาบ้าบ คูแง‚ จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม นอ ก่ามโอ่ด อางจา‚ แน พาจาว มางนา เจ่อ แล แล่ คูแง แน.
พาจาว มาง อางซีอางบล่าบ ต้าดต่อน วี่บ่ากไจ ปี่ง ย้าง
นอง โอ้ด ฮากนา คาม ปี่ชี่ นี้ย่า ฮาย มย้าง ปี่ แง‚ พาจาว มาง อางซีอางบล่าบ ต้าดต่อน นี้ย่า อางกง่าอางเกิง ย้าแน. ยาว อามือ นอง กงา ตูกพานลาบ้าบ คูชี นี้ย่า‚ ไม้ นอง พาจาว มางนา เจ่อ คูชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. ยาว นี้ย่า พาจาว มางนา ฮาย มย้าง ปี่ แง‚ นอ ยาง ชฺ้าง เพล่อ อางซูม ย้าแน. พาจาว ม้า อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง ม้าม้า ย้า ฮา แง. ยา ชฺ้าง นองนา ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าชี่ อือนา ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ปี่ แง.
แน พาจาว ม้า นองมู อางตูกอางพาน กงาโอ้ด ลาบ้าบ คูชี อือนา, ฮาย กงูมู อางตูกอางพาน กงาโอ้ด ลาบ้าบ คูชี อือก้อง ทื่งกง่า แน ซ่าว จาดื้ง ปี่ แง. พาจาว ม้า อางเลิ่ง นี้อือ ฮา แง, พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มาง แน ยาง เท่วาด่า ล่าที่ อางจา อือก้อง บี่ท่อบี่ล่าม แฮ้ง ทื่งกง่า แน มู่งท่า โย้เวอ จาย ลู่งลือ เมอ. ยา ชฺ้าง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือนา แน ชฺ้าง พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้งนา บ่าน่าจ่าง อือนา วี่บ่ากไจ ปี่ แง. ชฺ้าง นี้อือ วี่บ่ากกงาไจ แล คูแง. แน ยองนา แช้ อ่อก แง, จี่วีดอางซื้ง มาง แน ยาง ล่าที่ อางฮื่อ ล้าก้า โย้เวอ บ่าปี่ ดื้ง. 10 ยาว อางเลิ่ง นี้อือ จี่วีดอางซื้ง มาง พ่าว ลือ แล่ แฮ้นื้ง เวอ ตอล้า แง. แฮ้นื้ง เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค จี่วีดอางซื้ง มางนา เจ่อ คูชี อือย่า‚ จี่วีดอางซื้ง มาง ล่าที่ แฮ้ง กงามย้าง คูแง. แน ยองมู นี้ย่า จี่วีดอางซื้ง มางนา สรรเสริญ ฮา คูแง. ยาว นอง คาตา ย้า จี่วีดอางซื้ง มาง ล่าที่ แฮ้ง กงามย้าง คูง‚ ไม้ นอ กงู นองนา อางเลิ่ง อู่บน้า ปี่ ล่าชี่ แฮ้งนา เจ่อ คูง น้อ.
11 ยาว นี้งย้า กงู นองนา กูนืง แน อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่า คูแง‚ กงู พาจาว มางนา ป้า นองนา แม่น แน จี่วีดไจ ปี่ ล่าง‚ ยาง นองนา แช้ยู้ ล่าชี่ แฮ้งนา ซูม แน. จาว่าแน นอง นืงบา แฮ้ง พาจาว มางนา นืงบา โค แน เจ่อ ยาว, แน นอง นืงบา มาง นองนา ม่าย อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ปี่ ล่า ซี้ยาว, พาจาว มาง นองนา ปล่อง ล่าง, นอง บ้าเจอ ฮา เวิม แม่น ย้า เปิ้นเซฺิ่ง จองไจ ตอล้า แง. 12 แฮ้แม้แนยาว นอง ปาปาย ย้า ฮาก พระเยซู กงูจี่วีดอางซื้ง มางนา โญกจ่าญ่อจ่าง. แน พระเยซู มาง นองนา โญกจ่าญ่อจ่า ล่าง. ยาว กูย่างกูเจ้อ นี้อือ ตอล้า กงากาง นี้ย่า‚ ไม้ กงู พาจาว แน พระเยซูคริสต์ มาง นองนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง แฮ้ง ปาปาย ย้าเป.