2
ชฺ้าง นาบาตา บ่าแม่น มาง
1-2 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง กาญ่าม โย้เวอ พ่าว ลือ แล่ อางเลิ่ง แฮ้ ม้าม้า ย้าเป. แฮ้นื้ง เวอ พระเยซู กงูนา ซฺ้า ชอน ล่ายาว ยางก้อง ทื่งกง่า แน ซฺื่ย ดื้ง แล ล่าง. จ้า ชฺ้าง ทื่อบ่า จาง นองนา นี้แม้แน จ้อบ ล่าง, กงู นี้แม้แน มอ ชี ชี, แน นี้แม้แน จี่ ชี ชี, แน โจดม้าย เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี, พระเยซู พ่าว ลือ ญา แน. จาว่าแน นอง นี้แม้แน กงากย่า คู เมอ บ่าเจ่อ คูโจ. 3-4 บ้าเจอล้อแม้เวิม จาคาปี่ว อ่าซ่าง มางนา นองนา บ่าปี่ จ้อบ ล่าโจ. พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ชา ลือ เมอ‚ ชฺ้าง อางบย่า ย้า กงู พาจาว มางนา บ่าเจ่อ แน ฮา คูแง. แฮ้ญ่ามเมอ ชฺ้าง นาบาตา บ่าแม่น แฮ้มาง ซฺ้อก ย้า อ่อก ล้า แง, ยา ชฺ้าง อือ พาจาว แน ทื้อ จ่าง อือนา ยาง พาจาว บ่าปี่ เพล่อ. แน ยา ฮู่บปาน กูย่างกูเจ้อ ชฺ้าง อือ แต่ง ไว้ ชี อือนา บ่าไว่ จ่า. แน ยา จี่ แง, ยา พาจาว คาโคลาโค แน ฮู่บปาน คาโคลาโค อือ ล่อบ่าปา ฮื่อ แงแน. ยาว ยา พาจาว มาง โบสถ์อางฮื่อ โย้เวอ อ้อง ดื้ง แล แง‚ แน ยาง อางโต แฮ้ง ฮ้าวจ่าแล่ง พาจาว อางฮื่อ แน. ยาว อางนืง ต่องลีน โย้เวอ ยา ม้าม้า ย้า ล่าลูก กลา ก่างพยา แอ แง.
นอง อางจาม กงา กาย้า, กงา นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ, กงา นี้เลิ่ง นา อางเลิ้ง ย้า จี่ เคอ แงแน. ยาว อามือ ม้างม้าเจ้อ ทื่อเจ่อ จา แง, ชฺ้าง นาบาตา บ่าแม่น มางนา บ่าปี่ อ่อก ล้า แน. ยาว นองมู นี้ง อางแบ คูย้า ม้างม้าเจ้อ ชฺ้าง บ่าแม่น แฮ้มางนา บ่าปี่ อ่อก ล้า แฮ้ย่า, พาจาว มาง ยางนา อ่อก ล้า ปี่ อางญ่าม ย่าง บ่าเคอ กาซื้ง แฮ้งย้า แน. 7-8 ยาว อามือ ซาตานแด่ย่ายอคา ม้าย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ล่ากาน ค่าว ว่า ดื้ง แง. ยาว พาจาว มาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮ้ง อางญ่าม เคิน ล้า เมอ, ชฺ้าง บ่าแม่น แฮ้มาง อ่อก ล้า แง. จ้า น่อง โย้เวอ พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มาง พ่าว ลืน เมอ‚ ชฺ้าง บ่าแม่น แฮ้มาง พระเยซู ล่าที่ ล้าก้า โย้เวอ ก่างพยา ล่าลูก กลา แอ แง, ไม้ พระเยซู ยางนา ฮาย ซฺี้ ปี่ แง. ชฺ้าง บ่าแม่น แฮ้มาง อ่อก ล้า เมอ, ยา ซาตานแด่ย่ายอคา มาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ ฮา แง‚ อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ พาจาว มางก้อง จายลือ ชี นา อางตู, จ้า กานแตว ซาตานแด่ย่ายอคา มาง ก้อง จายล้า แง. 10 แน ชฺ้าง บ่าแม่น นี้ม้า ยา อางเลิ่ง บ่าแม่น กูย่างกูเจ้อ ไจ ชฺ้าง ล่าลูก เวอ ชา กลา แอ อือนา จ้อบ แง. ยอง ล่าลูก เวอ ชา กลา แอ คูง นี้ย่า, ไม้ ยอ อางเลิ่ง ม้าม้า ยองนา ปล่อง จี่วีดม้าม้า กงาจา ปี่ แฮ้งนา บ่าเจ่อ แน บ่าลาก คูวา. 11 แฮ้งย้า พาจาว มาง ฮากนา ตอย ยองนา จ้อบ ปี่ง‚ ยาว ยองมู แฮ้ง อางเลิ่ง ม้าม้า บ่าอ่า อือนา เจ่อ คูแง.
12 ยาว พาจาว มาง ยองนา วี่บ่ากไจ ปี่ แง, ไม้ ยองมู นี้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้งนา บ่าเจ่อ คู‚ จ้า อางเลิ่ง บ่าแม่น อือนา นืงบาจาบ คูแง.
ชฺ้าง พาจาว มาง แช้ยู้ ยาว จี่วีดม้าม้า จา ปี่ชี่ อือ
13 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ‚ นองมู นี้ย่า ชฺ้าง จี่วีดอางซื้ง มาง ลาก อือ ย้าเป‚ กงู นองนา กูนืง ย้า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮาย ปี่ ล่าแง. พาจาว ม้า นองนา ต่องก่า เวอ ย้า แช้ยู้ อางบล่าบ ปูน ปี่ ล่าง. นอง อางบล่าบ ปูน แล่ชี่ นี้ย่า, ไม้ นอง อาเลิ่ง ม้าม้า แฮ้งนา เจ่อ คูชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. แน อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง นองนา ฮาย เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า. 14 พาจาว ม้า กงูนา นองนา อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว ม่า ปี่ ล่าแง, ไม้ นองนา อางบล่าบ ปูน ปี่ ล่าง, แน นองนา แช้ยู้ ล่ายาว, พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มางก้อง ทื่งกง่า แน โญกจ่าญ่อ จ่าล่าง แนนอ. 15 นี้แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ‚ พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คู โว! แน กงู นองนา อางเลิ่ง ม้าม้า ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้ง แม่น แน ฮายเค่ คูโว! ตื่น กงู โจ้ดมาย เวอ แต้ม ม่า ล่าชี่ อือ คาตา ย้าเป.
16-17 พาจาว ม้า กงูนา นืงบาแก่นจ่า ปี่ ล่าง. กงู นืงบาแก่นจ่าง นี้ย่า โค นืง บ่าจา. กงู พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา ย้า นืงบาแก่นจ่าง‚ ไม้ ยา กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าแง. พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ‚ แน พาจาว กงู อางโบ้ง กงูนา ลาก ล่าชี่ มาง เวอ‚ ยองนา นืงบาแฮ่ง ปี่ ปาว, แน ยองนา ฮาย แฮ่งจา แก่นคา ปี่ ปาว‚ ไม้ ยองนา อางเลิ่ง อางแม่น อือ จี่ ปี่ เซฺ้อ แน ฮาย แล ปี่ เซฺ้อ.