3
กงูนา คาตา แน อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่าปาว
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ‚ กงูนา คาตา แน อธิษฐาน ฮาย ปี่ ล่าโว‚ ไม้ จี่วีดอางซื้ง มาง อางเลิ่ง นี้งนา อางไว่ แน ชฺ้าง อือนา บย่า แน แบ เค่ ปี่ เซฺ้อ‚ แน เจ่อ ปี่ เซฺ้อ นอง พาจาว มางนา เจ่อ คูชี แฮ้งแม้แน. พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮาย ป้า โว‚ กงูนา ชฺ้าง บ่าแม่น อือก้อง กงาปูน ปี่ ล่าปาว แน, ไม้ ชฺ้าง พาจาว นา เจ่อ นี้ย่า ชฺ้าง คาโคลาโค แน บ่าอ่า.
จ้า จี่วีดอางซื้ง ม้า อางซืออางปลอง‚ ยา นองนา ฮาย แฮ่งจา แก่นคา ปี่ ล่าง‚ แน ยา นองนา ฮูพลา ซาตานแด่ย่ายอคา มาง ก้อง ปล่องปูน ปี่ ล่าแง. กงู อางเจ่อ คูย้า จี่วีดอางซื้ง ม้า นองนา ฮาย กงู ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ ปี่ ล่าง, แน นอ กงู ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮายเค่ แล แล่แง แน. พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ‚ เธสะโลนิกา อางเมิง โย้เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือนา ฮาย มย้าง ปี่ ปาว‚ พาจาว ม้า ยองนา บ้าเจอล้อม้อก ลาก แงแน‚ ยาว ยองนา ฮาย ก่ามโอ่ด จา ปี่ ปาว, นาง ก่ามโอ่ด จา ชี แฮ้งแม้แน.
ล่ากาน ว่า ปาว บ่าคลื่อ โจ!
คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ‚ กงูย่า พระเยซูคริสต์ ล่าที่ แฮ้ง ไจ จี่ แง‚ นอง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง อางคลื่อ คาโคลาโค อือ ก้อง ทื่งกง่า แน บ่าดื่ง โจ, แน ชฺ้าง กงู ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้งนา บ่าฮายเค่ อือก้อง ทื่งกง่า แน บ่าดื่ง โจ. ไม้ นองมู นี้ง อางแบ คู ย้า, กงูนา ฮายเค่ ล่าชื่อ แน, ไม้ กงู นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ กงู บ่าคลื่อ คู เป. กงู อ่าซ่าง มางก้อง เจิ้นเจ้อ อางแอ่ แน บ่าจฺ่า, จ้า กงู ตื่น มู่งคี่ นืงก้อง ย้า มู่งนื่อ เซฺ่อเซฺ่อ แน ล่ากาน ว่า เมิ่ด คูแง, ไม้ กงู นอง อางมู โย้เวอ อ่าซ่าง มางนา กงู ปาปาย แน บ่าตูกบ่าพาน ลาบ้าบ ปี่ซี่ เป. จ้า ม้าม้า นี้ย่า กงู นองนา ป้า ปล่อง ปี่ ล่าเวิม อางกงา ย้า‚ จ้า กงู นองนา ฮายฮู ปี่ ล่า ซี่ค้า‚ แน นองนา กงูนา ฮายเค่ ปี่ ล่า ซี่ค้า. 10 ยาว นี้งย้า กงู นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ‚ อางลี้บอางล่าว แต่ง นองนา ม่าย ฮายเค่ ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า. กงู นองนา นี้แม้แน ม่า ล่าแอ่, “อ่าซ่าง ล่ากาน บ่าว่า แง‚ บ่าปี่ จฺ่า โจ” แน.
11 กงู นี้แม้แน จี่ ชี นี้ย่า, ไม้ กงู กงากย่า คู แอ, นอง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า จา แง, อางคลื่อ ล่ากาน บ่าตื่อว่า กาแน. ยาว ฮาก อางเลิ่ง อือ ตี่นต้อง กว่า กาน แงแน. 12 นี้แม้แนยาว กงูมู นี้ง พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ ชฺ้าง แฮ้อือเจ้อ นา ม่าย นา นี้แม้แน‚ ค่าตอง ล่าปู่ ล่าคื่อ แฮ้ง ไจ ล่ากานว่า ซฺ้ามี จฺ่า แล่ คูโว แน. 13 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ‚ อางเลิ่ง อางแม่น ฮาย แลน แล่ปาว นืงบาบ่าด่อ คูโจ.
14 จาว่าแน โจ้ดมาย นู้เวอ กงู ม่าอู่บจี่ต่าง แต้ม ล้า ปี่ ชี นี้ง‚ อ่าซ่าง บ่าน่าจ่าง, ชฺ้าง แฮ้อือนา จาม ชี โว‚ แน ยองนา บ่าซฺ้าบ่ามี ช่าง โจ, ไม้ ยองนา ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ปี่ เซฺ้อ. 15 จ้า ยองนา บ่าเม่อ โจ, ยองนา คริสเตียนม้องน้าม อือนา ม่าอู่บ ชี แฮ้งแม้แน ม่าอู่บ คูโว.
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ จี่ต่าง ย่าง
16 จี่วีดอางซื้ง กูย่างกูเจ้อ อือนา ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ชี่ มาง เวอ‚ ยองมู คาโคลาโค อือ นืงบา โย้เวอ ดื้ง ล่าปาว‚ ยองนา กูญ่าม แน ฮูพลา แม่น แน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
17 กงา อางเม้ง นี้ย่า เปาโล แน เป‚ โจ้ดมาย ต่องลีน นู้เวอ จี่ต่าง นี้ย่า กงา ล่าปู่ นี้ง ย้า ไจ แต้ม แอ‚ แน กงา อางเม้ง ย้าง คาตา ย้า แต้ม ชี แอ. ยาว กงา โจ้ดมาย คาโคลาโค แต้ม ชี อือก้อง กงา อางเม้ง อางจา แอ่น ญา, ไม้ ฮายแบ ปี่ แง โจ้ดมาย นี้ย่า กงาก้อง ม้าม้า ย้า จายล้า แงแน.
18 พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ‚ ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว.