เปาโล ทิโมธี นา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 1 แต้ม เคอ ย้าง
1 ทิโมธี
เปาโล ยาง ย่าม่าง ม่าง เมอ ทิโมธี นา โจ้ดมาย 2 ช่าบ้าบ แต้ม ปี่ ชี. โจ้ดมาย 2 ช่าบ้าบ แฮ้ย่า ทิโมธี โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 1 แน ช่าบ้าบ ที่ 2 แฮ้งย้า. ทิโมธี แน เปาโล เย่ด อางช่าง อางเก่ยอางเลิ้ง กา. เปาโล เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ ทิโมธี นา ตอย ล่ากาน ว่า ปี่ชี่, ไม้ ยางนา อางเมิง แฮ้เมิง ก้อง คริสเตียนม้องน้าม อางมู โย้เวอ อางเลิ่ง อางตูกอางพาน ตอล้า ชี แฮ้ง ปล่องฮูปล่องพลา ปี่ง แนนอ. ยาว เจ้ง ย้า ฮู มย้าง แง, ทิโมธี คริสเตียนม้องน้าม แฮ้อือนา ปีนแตปีนนา ย้า ปล่อง แงแน. ยา ยองนา ปล่อง ยอง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง อือนา แช้ยู้ ค่าตอง ยอคา เพล่อ ปี่ง, ไม้ ยองนา คริสเตียนชฺ้าง จี่วีด แฮ้ง กง่าเกิ้ง แน ไจ ปี่ง แนนอ.
เปาโล โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 1 แต้ม ทิโมธี นา ปี่ ชี่ แฮ้ย่า, ยา ทิโมธี นา คริสเตียนม้องน้าม อางมู โย้เวอ ยอคา แช้ยู้ อางเลิ่ง แฮ้ง ม่าอู่บ แง. แน อางเลิ่ง อางตูกอางพาน ตอล้า เมอ บ้าเจอล้อแม้ ฮา แงแน ม่าอู่บ แง. ยาว จ้า โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 2 แฮ้ย่า เปาโล ยาง คอก อ้อง เมอ แต้ม ชี. แฮ้ญ่ามเมอ ยา เย้ง แง, ยา ชา ซฺี้ ย้าง ญา จา แงแน. แฮ้งย้า เปาโล มือ ยาง จี่วีด ไจ อางเลิ่ง แฮ้ง จี่ เคิน ชี. เปาโล ปีนแตปีนนา ย้า ทิโมธี นา นืงบาแฮ่ง ปี่ แง. แน นี้แม้แน ม่าอู่บ แง, ยาง ม่าอู่บ ชี แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ โว, ตื่น เจ่ออางเลิ่ง, ก่ามโอ่ด อางเลิ่ง แน นืงบาแก่นจ่าง อางเลิ่ง อือ คาตา ย้าแน.
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา เปาโล พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก เป, ไม้ พาจาว กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูนปี่ล่าฮู มาง แน พระเยซูคริสต์ กงู นืงบาแก่นจ่าง มาง เย่ด กงานา แช้ยู้ พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ล่า ป้าน่อ. ทิโมธี เวอ, กงา นางนา แต้ม ซฺ้า ล่าง เป. นาย่า กงา อางย่า ช้อด ย้า. ไม้ กงา นางนา ม่าอู่บ พระเยซู นา เจ่อ ปี่ ล่า ป้าน่อ.
พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ, แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ, ทิโมธี นา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว. แน ยางนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี ย่าง
3-4 ทิโมธี เวอ, กงา มาซิโดเนีย แควน โย้เวอ ชา แล เมอ, กงาย่า นางนา เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ ดื้ง แลน แล่ว แน ป้า ล่าแอ่, ไม้ ชฺ้าง ทื่อบ่า อือนา ม่า อางเลิ่ง อางซี ม่าอู่บ แฮ้ง ว่าง ปี่ง แนนอ. แน ชฺ้าง ทื่อบ่า อือนา ม่า อางเลิ่ง จองไจ บ่าจา อือนา ตี่นต้อง แฮ้ง ว่าง ปี่ง แนนอ. แน ชฺ้าง ทื่อบ่า อือนา ม่า ค้าแต้ ชฺ้าง อือ อางเลิ่ง แต่ง ยาว อู่บ ไก ล้า ชี่ แฮ้ง เจ่อ ชี่ แฮ้ง ว่าง ปี่ง แนนอ, ไม้ นี้ย่า พาจาว มาง ล่ากาน โย้เวอ เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าฮาย ตอล้า ปี่, จ้า ฮา ซีแล กา ปี่ กานแง, ไม้ พาจาว มาง ล่ากาน นี้ง ว่า เปิน กงากาง นี้ย่า ยางนา เจ่อ นี้งญา. กงา นางนา นี้แม้แน ม่า ล่าง นี้ย่า, ไม้ กงา คริสเตียนม้องน้าม อือนา ม้าม้า แน ลาก ลางกา ปี่ ซี้ค้า. แน ยองนา วี่ไซป้านญา จา ยาว แบ ปี่ ซี้ค้า นี้เลิ่ง อางซี นี้เลิ่ง อางกง่าอางเกิง แน. แน ยองนา ม้าม้า แน เจ่อ ปี่ ซี้ค้า. ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า ค้าแต้ นี้แม้แน ย้า ฮา คูแง. จ้า อามื้อ ยอ อางเลิ่ง นี้อือนา วี ยาว อางเลิ่ง อางจ่าง จองไจ บ่าจา อือ จี่ ชี. ยองมู นี้ย่า โมเสส อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ม่าอู่บฮู เพล่อ คู ซี้ แง. ยองมู นี้ย่า ปีนแตปีนนา ย้า ม่าอู่บ คูแง. จ้า ยอง อางโต แฮ้ง บ่าแบจ่าแล่ ยอง ม่าอู่บ แฮ้ อางซี แน.
กงู อางแบ ย้า อางลี้บอางล่าว นี้ย่า จาว่าแน กงู กง่าเกิ้ง แน ฮา เค่ ยาว อางแม่น แน. กงู อางแบ ย้า อางลี้บอางล่าว นี้ย่า ชฺ้าง พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง อางน้าจ่า อือนา ไจ ปี่ง บ่าอ่า แน, จ้า ชฺ้าง อางลี้บอางล่าว ฮา ซี ชี อือนา แน ชฺ้าง อางลี้บอางล่าว บ่าฮายเค่ อือนา ไจ ปี่ง, แน ชฺ้าง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือนา แน ชฺ้างอางบล่าบ อือนา ไจ ปี่ง, แน ชฺ้าง บ่าแม่น อือนา แน ชฺ้าง, ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ม่อนซ้า อือนา ไจ ปี่ง, แน ชฺ้าง อางบา อางโบ้ง นา แซ่เตอ อือนา แน ชฺ้าง ฮากนา แซ่ อือนา ไจ ปี่ง, 10 แน ชฺ้าง ป้องก้า อางเลิ่ง อางซี ฮา คูชี อือนา แน ค่าพ่าย่าต่องค่าพ่าย่า แน ยู่ดื้ง กาง อือนา ไจ ปี่ง, แน ค่าบาย่าต่องค่าบาย่า แน ยู่ดื้ง กาง อือนา ไจ ปี่ง, แน ชฺ้าง ฮากนา ชู ก่อง อือนา แน ชฺ้าง แล่จ่อบ อือนา ไจ ปี่ง, แน ชฺ้าง ก่ามค่าน ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน บ่าฮา เค่ อือนา แน ชฺ้าง ม่าอู่บจี่ต่าง อางกง่าอางเกิง แฮ้งนา บ่าฮา เค่ อือนา ไจ ปี่ แง. 11 ม่าอู่บจี่ต่าง อางกง่าอางเกิง นี้อือ พาจาว อางฮื่อ มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้งนา อางตู้. พาจาว ม้า กงานา อางเลิ่ง อางแม่น นี้เลิ่ง ปี่ ล่าแง, ไม้ กงานา ชฺ้าง อือนา ป่าว ม่า ปี่ ล่าง แนนอ.
พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ย้าง
12 กงา พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มางนา ขอบคุณ ฮา แง. ยา กงานา แฮ่ง ปี่ ล่า ชี่ มาง ย้า. กงา ยางนา ขอบคุณ ฮา นี้ย่า, ไม้ ยา กงานา ชฺ้าง อางซืออางปลอง แน ฮู ล่าง. แน ยา กงานา แช้ยู้ ยาง ล่ากาน แฮ้ง ว่า ปี่ ล่าแง. 13 ค้าแต้ กงาย่า พระเยซูคริสต์ นา จี่ ฮูย้า แง. แน ยาง ชฺ้าง อือนา คาม แง. แน ค้าแต้ กงา ชฺ้าง อางโซ้กอางไล้, จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม พาจาว มาง กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง, ไม้ ยา อางแบ นอ, กงา แฮ้แม้ ฮา ชี แฮ้ย่า กงา พระเยซูคริสต์ นา บ่าเจ่อ กาซื้ง แฮ้ง ปาปาย ย้าแน. แฮ้งย้า ค่าตอง อางซีอางบล่าบ ฮา ชี แน บ่าแบจ่าแล่ง. 14 กงู จี่วีดอางซื้ง ม้า นาบาตา ย้า กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง. ยา กงานา ฮาย ยางนา เจ่อ ปี่ ล่าง แน ฮากนา ลาก ปี่ ล่าแง. ยาวนี้ย่า กงา พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า.
15 ม่าอู่บจี่ต่าง นี้ม้า อางเลิ่ง ม้าม้า อางเจ่อจ่ากงากา. ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ นี้แม้แน จี่ แง, “พระเยซูคริสต์ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี นี้ย่า, ไม้ ชฺ้าง อางบล่าบ อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ลือ ปี่ง แนนอ” แน. ยาว กงาย่า ชฺ้างอางบล่าบ อือ อางมู โย้เวอ ชฺ้าง บ่าแม่น เลิ่นเลิ่น มาง ย้า. 16 จ้า นี้งย้า พาจาว มาง กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง นี้ย่า, ไม้ พระเยซูคริสต์ นา กงา ชฺ้าง บ่าแม่น เลิ่นเลิ่น เพล่อ ชี นี้มางนา ปีนแตปีนนา แน โอ่ด ปี่ง แนนอ, ไม้ น่อง เวอ ชฺ้าง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ล้า ยาว พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีดม้าม้า กงาจา แล อือนา กงาแบ กงามย้าง ปี่ง แนนอ. 17 พาจาว กูญ่าม แน ก่าซ้าด เพล่อ แล มาง เวอ, นา ซฺี้นืง บ่าจา แน อ่าซ่าง มาง นางนา บ่าฮู มย้าง ล่า. แน นาง ญา พาจาว ม้าม้า แน. พาจาว เวอ, ชฺ้าง อือนา นางนา นาบทื้อ แน สรรเสริญ ฮา แล ปี่ ปาว! อาเมน.
ทิโมธี ล่ากาน ย่าง
18 ทิโมธี กงา อางย่า มาง เวอ, กงา นางนา ม่ายฮา ปี่ ล่าง นี้ย่า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ มอ ยาว นางนา จี่ เคอ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้า, ไม้ นางนา กงา ม่า ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ฮายยาว แฮ่ง จา พาจาว มาง ล่ากาน แฮ้ง ว่า แล แล่ ปี่ ล่าง แนนอ. 19 พระเยซูคริสต์ มางนา เจ่อ แลน แล่ โว. แน นาง อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง แน แบ ชี อือ ฮาย แลน แล่โว, ไม้ ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า ยอง อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง แน แบ ชี อือ บ่าตื่อ ฮา กา. แฮ้งย้า ยอง เจ่อ แฮ้ง วี คูชี. 20 ชฺ้าง แฮ้อือ อางมู โย้เวอ ฮีเมเนอัส แน อเล็กซานเดอร์ เย่ด คาตา ย้า จา แง. แฮ้งย้า กงาม มือ เย่ดนา วี่บ่ากไจ ปี่แอ่, กงา เย่ดนา ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา ปี่ แอ, ไม้ เย่ดนา กงาแบ ปี่ง, พาจาว มางนา บ่าจี่ ฮูย้า แล่โจ แน.