2
พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา แฮ้ง แน ไว้ แฮ้ง ม่าอู่บ ย้าง
อางเลิ่ง คาโคลาโค กงา นางนา ม่าอู่บ ล่าง นี้ย่า. กงา นางนา แน คริสเตียน คาโคลาโค อือนา นี้แม้ แน ฮา ปี่ ล่า เปิน แง. พาจาว มางก้อง ค่าตอง กงาซี้ง แฮ้ง ป้า โว. แน ฮาก กงาซี้ง แฮ้ง คาตา แน ป้า ปี่ โว. แน พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา โว. ตื่น ก่าซ้าด อือนา แน ชฺ้าง ล่าที่ อางจา อือนา คาตา แน ก่ามป่อน ป้า ปี่ โว, ไม้ กงูนา กย้าบ แน จี่วีด ไจ จาดื้ง ปี่ ล่าง, แน ทื่งกง่า แน ดื้ง บ่าปี่ ซีแล กา แนนอ. แน กงูนา จี่วีด ไจ พาจาว มางนา ปีนแตปีนนา แน นาบทื้อ ปี่ ล่าง, แน กง่าเกิ้ง แน จี่วีด ไจ ปี่ ล่าง แนนอ. นี้แม้ ฮา นี้ย่า อางแม่น, แน พาจาว กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูนปี่ล่าฮู มาง นืงบาจาบ แง. พาจาว นี้ม้า ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา อางบล่าบ กงาปูน แล่ ปี่ ซี่ง แน อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง แบ ปี่ ซี่ แง, ไม้ พาจาว ม้าม้า นี้ย่า ทื่อม่าง ญา จา แง. แน ชฺ้าง พาจาว มางนา แน ชฺ้าง อือนา ฮา แม่น ลางกา แล่ ปี่ง ม้า ทื่อม่าง ญา จา แง. ชฺ้าง แฮ้ม้า พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี มาง ย้า. พระเยซู ซฺี้ ชี นี้ย่า, ไม้ ชฺ้าง คาโคลาโค แด่ย่า ย่าเจ่น เพล่อ คูชี อือนา ปล่องปูน ปี่ง แนนอ. ยาว นี้ย่า ฮาย กงาแบ กงามย้าง ปี่ง, พาจาว ม้า ชฺ้าง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ซี่ง แน. ยาว พาจาว ม้า ยาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮ้ง เคิน ล้า เมอ ชฺ้าง อือนา ปล่อง แง. นี้งย้า พาจาว มาง กงานา พระเยซู ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า. แน อางเลิ่ง อางแม่น ป่าวฮู เพล่อ ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า. กงา ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือนา ม่าอู่บ พระเยซู นา เจ่อ ปี่ง แน ยองนา อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง ม่าอู่บ แง. กงา อางเลิ่ง ม้าม้า จี่ แง, บ่ากงา จ้อบ เป!
กงา คริสเตียนม้องน้าม ค่าพ่าย่า อือนา ยอง ทื่งกง่า แน พาจาว มางนา บอกไว้ ก่ามป่อน ป้า คู เมอ, อ่าซ่าง มางนา นืงบาบ่าค่า ปี่ซี่ แน อ่าซ่าง มางนา เจิ้นเจ้อ บ่าจี่เจ้ ลางกา ปี่ซี่.
กงาย่า ค่าบาย่า อือนา กย้าบ แน จี่วีด ไจ ปี่ ซี่ค้า. แน ยองนา ซู้ม แน แต่งจี แล่ ปี่ ซี่ค้า. กงา ยองนา ค่าตอง ต้ามคื้ง แฮ้ง นาบาตา แน บ่าแต่งบ่าจี่ แล่ ปี่ซี่. แน กงา ยองนา อางเกิ่งอางก้อ อางฮู่ อางคา ค่าม เย ไข่มุก เย แน ชี่ อือนา บ่าปี่ ย้อง แล่ ปี่ซี่. แน กงา ยองนา อางก่าอางตูม อางฮู่ อางคา อือ บ่าก่าบ่าตูม แล่ ปี่ ซี่, 10 ไม้ ค่าบาย่า อือนา ฮา มาง ปี่ง นี้ย่า แต่งจี แล่ยาว ปาปาย แน บ่าอ่า. จ้า ยองนา ฮา มาง ปี่ง นี้ย่า ยอง อางเลิ่ง อางแม่น ฮา แฮ้ง ปาปาย ย้า. นี้แม้แนยาว ค่าบาย่า นอง เวอ, อางเลิ่ง อางแม่น ฮา คู ปาว, นอง พาจาว มางนา นืงบาชี ชีแฮ้งนา ซู้ม แน. 11 โบสถ์ คล้าว โย้เวอ ค่าพ่าย่า อือ ม่าอู่บ เมอ, ค่าบาย่า นี้ย่า กย้าบ แน ดื้งน้า ซูม แง. แน ค่าพ่าย่า อือ ม่าอู่บ แฮ้ง น้าจ่าง ซูม แง. 12 กงาย่า ค่าบาย่า อือนา ค่าพ่าย่า ล่อบ่าปา แน บ่าปี่ ฮื่อ, แน ค่าบาย่า นี้งนา ค่าพ่าย่า อือนา บ่าปี่ ม่าอู่บ, จ้า กงา ค่าพ่าย่า อือ ม่าอู่บ เมอ ค่าบาย่า อือนา กย้าบ แน ดื้งน้า ปี่ แง. 13 ไม้ พาจาว ม้า ค่าพ่าย่า แต่งออน ฮา ชี อางเม้ง อาดัม แน. ยาว น่อง โย้เวอ ค่าบาย่า แต่ง ชี อางเม้ง เอวา แน. 14 แน ซาตานแด่ย่ายอคา มาง จ้อบ ชี ม้า อาดัม นา บ่าอ่า, จ้า เอวา นา จ้อบ ชี. แฮ้งย้า เอวา มือ อางบล่าบ ฮา ชี. 15 จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม จาว่าแน ยอง พาจาว มางนา ม้าม้า แน ลาก ยาว, ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ยาว, ยอง นืงบา แฮ้ง เซฺิ่งซฺ้าง ยาว. แน พาจาว มางนา เจ่อ ชี่ แฮ้งนา ซู้ม แน จี่วีด ไจ ยาว, ค่าบาย่า นี้ย่า กงาปูน แล่ คูง เย, ไม้ ยอง อางย่า เกิ้ด จ่า เมิม พาจาว มาง ปล่อง เย. ยองนา ซฺี้ แอ เคอ แน บ่าปี่ ด้า เย.