6
ย่าเจ่น แน เจ้านาย อางเลิ่ง ย่าง
คริสเตียนม้องน้าม ย่าเจ่น เพล่อ คูชี อือย่า ค่าตอง เจ้านาย อือนา นาบทื้อ โว, ไม้ ฮากนา พาจาว มางนา แน กงู ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้งนา บ่าปี่ จี่ ฮูย้า แนนอ. จ้า อ่าซ่าง เจ้านาย มาง พาจาว มางนา เจ่อ แง, ค่าตอง เจ้านาย แฮ้มางนา บ่าฮูย้า โจ, จ้า ยางนา แม่น แน ล่ากาน ว่า ปี่ โว, ไม้ ยอง ล่ากาน ว่า ปี่ ยาว จองไจ กงาบู้ ชี แฮ้ม้า ยอง คริสเตียนม้องน้าม ลาก มาง ย้า.
ทิโมธี เวอ, นี้ย่า นาง คริสเตียนม้องน้าม อือนา กงาม่ากงาอู่บ ย้าง ย้า. แน ยองนา กงา ป้า ฮา ปี่ง ย้าง ย้าเป.
ม่าอู่บจี่ต่าง อางซี แน อางจาอางปาง ม้าม้า ย้าง
3-4 อ่าซ่าง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง อางเลิ่ง นี้อือ นา บ่าตู่ แง, แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ม่าอู่บจี่ต่าง ม้าม้า แฮ้งนา บ่าตู่ แง. แน กงู พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้งนา บ่าตู่ แง. ชฺ้าง แฮ้ม้า แบจ่าแล่ง, ยา เจิ้นเจ้อ บ่าแบบ่าบู่. ยา อางเลิ่ง บ่ากง่าบ่าเกิง อือ ฮา ซี้ง, ยา ฮากนา จี่เจ้ อางคา, ยา ฮากนา อี่ ซีแล ช่าง อางคา. นี้งย้า ชฺ้าง อือนา ฮาย เจอค้อย กาปี่ง, ชฺ้าง อือนา ฮาย ฮาก ล่อบ่าปา แน เลิ่นเลอ ปี่ ซี่ แง, ชฺ้าง อือนา ฮาย จี่ ฮูย้า กาปี่ง. แน ชฺ้าง อือนา ฮาย นืงบาบ่าชี่ กาปี่ง. แน ชฺ้าง ก่ามกืด บ่าจา แน ชฺ้าง ค่าตอง ก่ามค่าน ฮา ชี แฮ้งแม้แน บ่าฮา เค่ อือนา ฮา บ่าว่างบ่าซ่าว แน ซีแล จี่เจ้ กา ปี่ง. ชฺ้าง นี้อือ เย้ง แง ศาสนา อางเลิ่ง นี้ง ไจ ซฺ้ามี จฺ่า นี้ย่า ยองนา อางฮา จาปาง ปี่ กงากา แน.
กงู จาปาง พลู้ บย่า แน จา นี้ย่า กงูนา ม้าม้า แน บ่ากงา ฮา นืงบาต่องม่อนซ้า ปี่ ล่า กงากา. จ้า กงู พาจาว มางนา เจ่อ นี้ย่า แน กงู อางเกิ่งอางก้อ จา ชี แฮ้งนา นืงบาจาบ นี้ย่า กงูนา ม้าม้า ย้า ฮา นืงบาต่องม่อนซ้า ปี่ ล่า กงากา แง. กงู เกิ้ด ลือ เมอ กงู เจิ้นเจ้อ บ่ากงา ฮ้าน ลือ. ทื่อช่างกานญา เป กงู ซฺี้ เมิม เจิ้นเจ้อ บ่ากงา ฮ้าน แอ. นี้แม้แนยาว จาว่าแน กงู ฮ่าง จฺ่าเกิ่ง จฺ่าเซฺ่อ แน อางก่าอางตูม ก่าตูมแล่เซฺ่อ จาน ยาว นืงบาจาบ คูปาว. จ้า ชฺ้าง จาปาง คู ซี้ง อือย่า ป้าดจาซฺี้ ย้า พลู้ ซฺ้า คูแง. อางเลิ่ง อางจ่าง จองไจ บ่าจา อือย่า ยองนา จ้อบ อางซี อางบล่าบ ฮา ปี่ง. แน ยองนา ฮา ก่างพยา โปยว แอ ปี่ แง. 10 พลู้ นา ลาก นี้ย่า ชฺ้าง อือนา ฮาย อางเลิ่ง บ่าแม่น กูย่างกูเจ้อ ย้า ฮา ปี่ แง. ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า พลู้ นา ลาก แฮ้ง ปาปาย ย้า พาจาว มางนา เจ่อ แฮ้ง วี คูแง, แน นาบาตา ย้า นืงบาต่องลาบ้าบ แง.
อางเลิ่ง กาบ่ากาเจ้อ นอง แบ คาแม้แน ชี่ อือ
11 ทิโมธี เวอ, จ้า นา พาจาว มาง ชฺ้าง เป. อางเลิ่ง บ่าแม่น นี้อือนา บ่าตี่นบ่าต่อง โจ. พาจาว มาง นืงบาจาบ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ โว, ปีนแตปีนนา แน พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง ม้าม้า แฮ้ง ฮายเค่ โว, พาจาว มางนา เจ่อ โว, ฮากนา ลาก โว, ก่ามโอ่ด จา โว, แน อางเซิ่งอางไซ่ด่อล่อ ด่อ แน จา โว! 12 ยาว แฮ่ง โค แน พาจาว มางนา เจ่อ แลน แล่ว, นาง จี่วีดม้าม้า กงาบู้ เมอ เคอ แน, ไม้ พาจาว ม้า นางนา แช้ยู้ ยางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีดม้าม้า จา แล ปี่ ล่าง, นาง ชฺ้าง อางบย่า ล้าก้า โย้เวอ พระเยซู นา เจ่อ ชี แน จี่ ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า. 13 พาจาว กูย่างกูเจ้อ อือนา จี่วีด ปี่ชี่ มาง, แน พระเยซูคริสต์ ผู้ว่า ปอนทัส ปีลาต ล้าก้า เวอ พาจาว มาง อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง จี่ ชี่ มาง, เย่ด กงานา อางมย้าง ล่าย้า. 14 กงา เย่ด ล้าก้า นู้เวอ ย้า นางนา นี้แม้แน ม่า ล่าง, กงา นางนา ม่าอู่บ ล่าชี่ นี้ง กูย่างกูเจ้อ แน ฮา โว, พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เมอ เคอ แน. 15 พาจาว ม้า ยาง อางญ่าม ซฺ้า ชี ชี แฮ้ง เคิน ล้า เมอ, พระเยซูคริสต์ นา ชฺ้าง อางเมิง นู้เวอ พ่าว ลือ แล่ ปี่ แง. พาจาว นี้ม้า ชฺ้าง อือนา ก่ามป่อน ปี่ มาง ย้า, แน พาจาว อางฮื่อ เลิ่นเลิ่น มาง ย้า. ยา ก่าซ้าดยอคา มาง ย้า, แน จี่วีดอางซื้ง ยอคา มาง ย้า. 16 พาจาว นี้ม้า ซฺี้นืง บ่าจา แน ยาง ทื่อม่าง ญา ซฺี้นืง บ่าจา แน. ยา อางแปล้นอางซ้า ชฺ้าง อือ บ่าอ่อง แล เคอ กาง โย้เวอ ดื้ง แง. ยางนา อ่าซ่าง มาง บ่ามย่าง กางซื้ง. แน อ่าซ่าง มาง ยางนา บ่า ฮูมย้าง กงากา. พาจาว เวอ, ล่าที่ จา แล โว! แน นางนา ชฺ้าง อือนา สรรเสริญ ฮา แล ปี่ ปาว! อาเมน.
17 ทิโมธี เวอ, ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อามือ ชฺ้าง อางจาอางปาง พลู้ บย่า แน จา คูชี อือนา ม่าอู่บ โว, บ่าจาบ่าปางจ่าแล่ โจ, แน ยอง พลู้ บย่า แน จา ชี แฮ้งนา นืงบาบ่าแก่นจ่า โจ แน, ไม้ พลู้ นี้ย่า โค นืง อางจา. จ้า ยองนา ม่าอู่บ โว, พาจาว มางนา นืงบาแก่นจ่า โว แน. พาจาว นี้ม้า นาบาตา นืงบาอางแม่น, ยา กงูนา กูย่างกูเจ้อ ย้า ปี่ ล่าง, ไม้ กงูนา นืงบาต่องม่อนซ้า ปี่ ล่าง แนนอ. 18 ชฺ้าง อางจาอางปาง แฮ้อือนา อางเลิ่ง อางแม่น บย่า แน ม่าย ฮา ปี่ โว. ยองนา อางเลิ่ง อางแม่น ฮา แฮ้ง จาปาง ปี่ ปาว. ยองนา ม่า โว บ่าที่ คู โจ แน. จ้า ฮากนา อางเกิ่งอางก้อ เปิ่ง ปี่ คู ปาว แน, 19 ไม้ นี้แม้แน ฮา นี้ย่า ค่าตอง อางเกิ่งอางก้อ แฮ้ง มู่งท่า โย้เวอ กอยช้อน ชี น้อ. ยาว กาญ่าม เวอ ยอง มือ มู่งท่า โย้เวอ จี่วีดม้าม้า กงาจา คูแง.
20 ทิโมธี เวอ, พาจาว มาง นางนา ล่ากาน ปี่ ว่า ปี่ ล่าชี่ นี้ง ว่า แลน แล่โว. แน ชฺ้าง พาจาว มางนา จี่ ฮูย้า อือนา บ่าตี่นบ่าต่อง โจ. แน ชฺ้าง ทื่อบ่า อือนา อางเลิ่ง อางจ่าง จองไจ บ่าจา อือนา บ่าจี่เจ้ ช่าง โจ, ไม้ ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า อางเลิ่ง บ่ากง่าบ่าเกิง อือนา อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง แน เย้ง แง, 21 ไม้ ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า อางเลิ่ง บ่ากง่าบ่าเกิง อือนา เจ่อ แง. แฮ้งย้า ยอง พาจาว มางนา เจ่อ แฮ้ง วี แง.
พาจาว เวอ, ทิโมธี นา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว.