เปาโล ทิโมธี นา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 2 แต้ม เคอ ย้าง
2 ทิโมธี
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา เปาโล พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก เพล่อ ชี มาง ย้าเป, ไม้ พาจาว มา กงานา แช้ยู้ ล่า ป้าน่อ. แน ยา กงานา ก่ามค่าน จี่วีด ปี่ อางเลิ่ง แฮ้ง ชฺ้าง อือนา ป่าว ม่า ปี่ ล่าง. ก่ามค่าน จี่วีด ปี่ อางเลิ่ง แฮ้ย่า กงู พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีด กงาจากงาดื้ง แล คูง แฮ้งย้า. ทิโมธี เวอ, กงา นางนา แต้ม ซฺ้า ล่าง เป. นาย่า กงา อางย่า ช้อด ย้า. ไม้ กงา นางนา ม่าอู่บ พระเยซู นา เจ่อ ปี่ ล่า ป้าน่อ.
พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ, แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ, ทิโมธี นา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว. แน ยางนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
ทิโมธี นา นืงบาแฮ่ง ปี่ ย้าง
กงาย่า พาจาว กงา แฮ่ง โค แน ล่ากาน ว่า ปี่ มางนา ขอบคุณ ฮา แง, ค้าแต้ อ่าฮู้ อ่าพี้ ยอง ฮา ชี แฮ้งแม้แน ย้า. ทิโมธี เวอ, กงาย่า นางนา กูนืง ย้า อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่าง, ตื่น มู่งคี่ แน นื้งก้อง เวอ คาตา ย้า. แน กงาย่า นางนา อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่า เมอ, กูเทอ ย้า นาง จี่วีด แฮ้งนา พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง. ทิโมธี เวอ, ไกง้ เจิ่ก กา เมอ กงาย่า นาง อู้ง ชี แฮ้งนา ปื้อซฺ้า แง. แน กงาย่า นี้เลิ่ง นา ปื้อซฺ้า เมอ, นางนา นาบาตา ย้า มย้าง ล่า ซี่ แง. กงาย่า นางนา แมก่า กงามย้าง ล่ายาว, นาบาตา ย้า นืงบาต่องม่อนซ้า แง.
กงาย่า นาง พาจาว มางนา เจ่อ ชี แฮ้งนา ปื้อซฺ้า แง. กงา อางแบ ย้า อามื้อ นา พาจาว มางนา ม้าม้า ย้า เจ่อ แงแน, ค้าแต้ เวอ นางพี่ โลอิส แน นางบา ยูนีส เย่ด พาจาว มางนา เจ่อ ชี แฮ้งแม้แน ย้า. นี้งย้า กงา นางนา นี้แม้แน ม่า ล่าง นี้ย่า, พาจาว มาง นางนา พรสวรรค์ ปี่ ล่าชี่ แฮ้งนา บ่าลู่ม โจ แน. พรสวรรค์ นี้ย่า กงา นางนา ล่าปู่โบ่ย ก่ามป่อน ปี่ ล่า เมอ พาจาว มาง นางนา พรสวรรค์ ปี่ ล่าชี่ แฮ้งย้า. ทิโมธี เวอ, นาง พรสวรรค์ กงาบู้ ชี แฮ้ง ไจ โว, กย้าบ แน บ่ากอ ชี โจ! ไม้ พาจาว มาง กงูนา นืงบา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ย่า, กงูนา บ่ากงา ฮา ชฺ้าง แค อางคา เพล่อ ปี่ ล่า, จ้า กงูนา ฮา แฮ่ง จา แก่นคา ปี่ ล่าง. แน ฮากนา ลาก ปี่ ล่าง. แน ค่าตอง นืงบา แฮ้งนา เค้ จ่าแล่ กงา ปี่ แง.
จี่วีดอางซื้ง มาง อางเลิ่ง แฮ้ง ฮากนา ม่าแบ ปี่ แฮ้งนา บ่าซ่าจอ โจ. แน กงา พระเยซูคริสต์ นา ฮูจ่าปาปาย นักโทษ เพล่อ ชี่ แฮ้งนา บ่าซ่าจอ โจ. จ้า พาจาว มาง นางนา ล่าที่ ปี่ แฮ่ง จา แก่นคา ปี่ ล่าชี่ นี้ง ไจ กงาก้อง ทื่งกง่า แน โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ชฺ้าง อือนา ป่าว ม่า ปาว. พาจาว ม้า กงูนา ปล่อง อางบล่าบ ปูน ปี่ ล่าง. แน กงูนา ฮ้าว ยาง ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าง. แน ยาง นี้แม้แน ฮา นี้ย่า กงู อางเลิ่ง อางแม่น ฮา แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า, จ้า ยาง กงูนา แช้ยู้ ล่าชี่ แฮ้ง ปาปาย ย้า, แน ยาง กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่างแฮ้ง ปาปาย ย้า. ยา พระเยซูคริสต์ นา ลากซื่งกง่ากย้า อางเลิ่ง นี้ง ปี่ ชี, ยาง ชฺ้างอางเมิง บ่าแต่ง กาซื้ง แนฮาเมอ ย้า, ไม้ พระเยซูคริสต์ นา ฮ้าน กงูนา ปี่ ลือ ปี่ ล่าง แนนอ. 10 พระเยซูคริสต์ กงูนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ ล่าฮู มาง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี นี้ย่า, กงูนา ฮาแบ ปี่ ล่าง พาจาว ม้า กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง แน. ยาว อามื้อ พระเยซูคริสต์ มือ ซฺี้ อางเลิ่ง โย้เวอ ล่าที่ แฮ้ง ก่างพยา วี ญ้า. แน ยา อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ไจ จี่วีดม้าม้า ซฺี้นืง บ่าจา อางเลิ่ง แฮ้ง ชฺ้าง อือนา ม่าแบ ปี่ แง.
11 พาจาว ม้า กงานา แช้ยู้ พระเยซู ศิษย์เอก เพล่อ ปี่ ล่างญ้า. แน ยา กงานา อางเลิ่ง อางแม่น นี้ง ป่าว ฮากนา ม่าอู่บ ปี่ ล่าแง. 12 นี้งย้า กงา นี้แม้แน โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ นี้ย่า. จ้า กงา บ่าซ่าจอ, ไม้ กงาย่า พระเยซูคริสต์ กงา นืงบาชี ชี แฮ้มางนา อางแบ กงากา นอ. แน กงา อางแบ ย้า, ยา กงานา ยาง ล่ากาน ว่า ปี่ ล่า ชี่ นี้ง ปล่องฮูปล่องพลา ล่าง, ยาง พ่าว ลือ แล่ เมอ เคอ ย้าแน.
13 ทิโมธี เวอ, กงา นางนา ม่าอู่บจี่ต่าง อางกง่าอางเกิง ม่าอู่บ ล่า ชี่ แฮ้ง ปีนแตปีนนา แน ฮายเค่ โว. แน พระเยซูคริสต์ นา เจ่อแลน แล่โว แน ฮากนา ลาก โว, ไม้ นา พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพลิ่น ป้าน่อ. 14 พาจาว มาง นางนา ม่าอู่บจี่ต่าง ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง นาง นืงบา โย้เวอ กอ ชี โว! ยาว อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นาง นืงบา โย้เวอ ดื้ง ชี มาง พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ปล่อง ฮูพลา ล่าแง, ไม้ อ่าซ่าง มางนา ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้งนา บ่าปี่ เพ่น แนนอ.
15 นาง อางแบ ย้า เอเชีย แควน* 1:15 เอเชีย แควน นี้ย่า ประเทศ ตุรกี มู่งนื่งกลาป่ากย่า ดื้ง แง. โย้เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค อือย่า กงานา วี ล่า โค คูชี แน, ตื่น ฟีเจลัส แน เฮอร์โมเกเนส เย่ด คาตา ย้าแน.
16 จี่วีดอางซื้ง เวอ, โอเนสิโฟรัส ยู้มชฺ้าง อือนา ก่ามป่อน ปี่ ปาว, ไม้ ยา กงานา อางเลิ้ง ย้า นืงบาแฮ่ง ปี่ ล่าแง. แน ยา กงา นักโทษ เพล่อ ชี นี้งนา บ่าซ่าจอ. 17 จ้า ยา ซฺ้อก ย้า โรม อางเมิง นู้เวอ เคิน ล้ายาว กงานา ซฺ้ากว่า ล่าชี่. แน ยา กงานา มย้าง ล่าแอ่ เคอ ย้า ซฺ้ากว่า ล่าชี่. 18 ทิโมธี เวอ, นา นาบาตา ย้า แบ แม่นแม่น แง, กงา เอเฟซัส อางเมิง โย้เวอ ดื้ง เมอ, ยา กงานา ล้อม้อก ปล่องวาน ล่าชี่ แน. จี่วีดอางซื้ง เวอ, นาง ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา อางซี ต้าดต่อน แฮ้นืง, โอเนสิโฟรัส นา คาตา แน ลากซื่งกง่ากย้า ปาว.

*1:15 1:15 เอเชีย แควน นี้ย่า ประเทศ ตุรกี มู่งนื่งกลาป่ากย่า ดื้ง แง.