2
พระเยซูคริสต์ ตาฮ้าน อางซืออางปลอง มาง
กงา อางย่าย่าค่า เวอ, พาจาว มาง กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าชี่ นี้ง นางนา ฮา แฮ่งจา แก่นคา ปี่ ล่าปาว. พาจาว มาง กงูนา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าชี่ นี้ย่า, ไม้ กงู พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. ทิโมธี เวอ, ม่าอู่บจี่ต่าง กงา ชฺ้าง อางบย่า อือนา ป่าว ม่าอู่บ เมอ นาง กงากย่า ชี นี้ง, ชฺ้าง นืงบาอางชี กงากา ฮากนา ม่าอู่บ อางกงา อือนา ม่าอู่บ แอ โว!
กงาก้อง ทื่งกง่า แน ตูกพานลาบ้าบ ปาว, พระเยซูคริสต์ ตาฮ้าน อางซืออางปลอง ทื่อม่าง แม้แน. ตาฮ้าน เพลิ่น แอ ยาว, อ่าซ่าง มางมือ ค่าตอง ยู้ม โย้เวอ อางเลิ่ง อือนา บ่าตี่นบ่าต่อง ก้าน, ไม้ ยา ค่าตอง เจ้านาย มางนา ล่ากาน ว่าปี่ ซี่ก้าน แง, ไม้ เจ้านาย มางนา ยางนา นืงบาจาบ ปี่ง แนนอ. ชฺ้าง กีฬา บ่อ แค่ง ลางกา อืม ทื่อช่างกานญา, ยอ อางลี้บอางล่าว วา แน กงา แค่ง ลางกา เปิน แง. ยาว น่อง โย้เวอ ยอง มือ ก่าจ่าฮู มาง ล่างว่าน แฮ้ง กงาบู้ คูแง. น่าว่าฮู ล่ากาน ว่า เมิ่ด ชี มางนา กอซื่อ กงา ชี แฮ้ง ฮากฮู่ฮากเล้ เวอ เปิ่ง ปี่ออน ฮา นี้ย่า อางซูม ย้า. ทิโมธี เวอ, กงา นางนา อางเลิ่ง จี่น้า ปี่ ล่าชี่ นี้ง แม่น แน เย้งฮู แล่ว, ไม้ จี่วีดอางซื้ง ม้า นางนา อางเลิ่ง คาโคลาโค นี้งนา ฮายแบ ปี่ ล่าง.
บ่าลู่ม โจ, กงา อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว ม่าอู่บ แฮ้ย่า พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ยาว อางซฺื่อ แต่ล้า แล่ชี่ อางเลิ่ง แฮ้งย้า แน. ยา ก่าซ้าด ดาวิด* 2:8 ก่าซ้าด ดาวิด ย่า อิสราเอลชฺ้าง อือ ก่าซ้าด. ยาง ซฺี้ 1,000 ปี เคิน ยาว พระเยซู มือ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี. ก้อง อางเจ้อ ซื้บลือ ชี กงา อามื้อ โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ นี้ย่า, แน กงานา นักโทษ แม้แน โซ่ พือชี้ ล่าชี่ นี้ย่า, ไม้ กงา อางเลิ่ง อางแม่น นี้เลิ่ง ป่าว ม่าอู่บ ชี แฮ้ง ปาปาย ย้า. จ้า พาจาวจี่ต่าง นี้ย่า โซ่ บ่าพือ ชี้ กงากา. 10 นี้งย้า กงา กูย่างกูเจ้อ แน โอ้ด แง, ไม้ กงาย่า พาจาว มาง ชฺ้าง แช้ยู้ ชี อือนา ฮูจ่าง น้อ, ไม้ ยองนา อางบล่าบ กงาปูน แล่ ปี่ง แนนอ. ยอ พระเยซูคริสต์ ปาปาย ย้า อางบล่าบ กงาปูน แล่ง. ยาว ยองมู นี้ย่า มู่งท่า โย้เวอ พาจาว มางก้อง ทื่งกง่า แน กงาดื้ง แล แง.
11 นี้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า แน อางเจ่อจ่า กงากา.
จาว่าแน กงู พระเยซู ก้อง ทื่งกง่า แน ซฺี้น ยาว,
กงูม มือ ยางก้อง ทื่งกง่า แน จี่วีด กงาไจ จาดื้ง แง.
12 จาว่าแน กงู โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ แลน แล่ยาว,
กงูม ยางก้อง ทื่งกง่า ย้า ก่าซ้าด กงาเพล่อ แง.
จาว่าแน กงู ยางนา วี ยาว,
ยาง คาตา ย้า กงูนา วี ล่าแง.
13 จาว่าแน กงู บ่าซือบ่าปลอง เวิม,
ยา ซือปลอง แล แล่แง,
ไม้ ม้าม้า นี้ย่า ยา อางซืออางปลอง แฮ้งย้า ค่าตอง นา บ่าจ่อบจ่าแล่ กงากา แง.
ล่ากานว่าฮู พาจาว มาง นืงบาจาบ ชี มาง
14 ทิโมธี เวอ, กงา นางนา ม่าอู่บ ล่าชี่ อือ คริสเตียนม้องน้าม อือนา เลิ้งเลิ้ง แน ม่าอู่บ โว. แน พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ ยองนา ปีนแตปีนนา แน นี้แม้แน ม่าอู่บ โว, จี่ต่าง อางเลิ่ง อือนา บ่าจี่เจ้ ลางกา โจ แน, ไม้ นี้แม้แน ฮา นี้ย่า อางจ่าง แน เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าจา, จ้า ชฺ้าง กงากย่า ชี อือนา ฮา นืงบาต่องลาบ้าบ ปี่ กานแง.
15 ทิโมธี เวอ, กูย่างกูเจ้อ แน ฮา พาจาว มางนา นืงบาจาบ ปี่ ปาว. แฮ่ง โค แน ล่ากาน ว่า โว, ไม้ นางนา บ่าปี่ ซฺ่าจอ แล่ แนนอ. พาจาวจี่ต่าง ม้าม้า แฮ้ง กง่าเกิ้ง แน ม่าอู่บ โว! 16 ม่าอู่บจี่ต่าง อางจ่าง จองไจ บ่าจา พาจาว มางนา จี่ฮูย้า อือนา บ่าตี่นบ่าต่อง โจ, ไม้ นี้ย่า ชฺ้าง อือนา ฮาย พาจาว มางก้อง เจิ่กอ่อกแอ ปี่ แง. 17 ยอง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ย่า ม้าป้อ ชฺ้าง อางซฺ่าอางคอ เวอ จฺ่า บย่า อ่อกแอ อือ ช้อดย้า. แน ชฺ้าง นี้ป้าค้า ม่าอู่บ อือ อางมู โย้เวอ ฮีเมเนอัส แน ฟีเลทัส เย่ด คาตา ย้า จา แง. 18 ชฺ้าง นี้เย่ด อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้งนา วี ชี. แน เย่ด คริสเตียนม้องน้าม ทื่อบ่า อือ เจ่อ แฮ้ง ก่างพยา ฮา ซืกซาก ปี่ แง, ไม้ เย่ด ยองนา นี้แม้แน ม่าอู่บ แง, ซฺี้ ยาว อางซฺื่อ แต่ล้า แล่ง อางนืง แฮ้นืง ปูน ล้าน ญ้า แน.
19 จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม พาจาวจี่ต่าง นี้ย่า อางเลิ่ง ม้าม้า, อางแก่นอางคา แน อางโอ้ด, ลอบา ซื่อ อางฮื่อ อือ ช้อด ย้า. แน ลอบา ซื่อ โย้เวอ นี้แม้แน อางไล่ แต้ม ชี ชี, “จี่วีดอางซื้ง ม้า ยาง ชฺ้าง อือนา อางแบ กงากา” 2:19 กันดารวิถี 16:5 แน “อ่าซ่าง นี้แม้ จี่ แง, ยา จี่วีดอางซื้ง มาง ชฺ้าง แน. ยา อางเลิ่ง บ่าแม่น กูย่างกูเจ้อ ฮา แฮ้ง กงาว่าง แง” แน. 2:19 อิสยาห์ 52:11
20 ยู้ม อางฮื่อ โย้เวอ อางเกิ่งอางก้อไจเซฺ่อ อือย่า ค่าม แน พลู้ ไจ แต่ง ชี อือ แอ่ แน จา บ่าอ่า, จ้า ล่าไม แน นื้งชฺ่าอางเนิง ไจ แต่ง ชี อือ คาตา ย้า จา แง. อางเกิ่งอางก้อไจเซฺ่อ กาบ่ากาเจ้อ อือย่า ล่ากาน ปีนแตปีนนา จา เมอ ชี้ ไจ แง, จ้า อางเกิ่งอางก้อไจเซฺ่อ กาบ่ากาเจ้อ อือย่า กูนืง ย้า ไจ แง. 21 นี้แม้แนยาว อ่าซ่าง ค่าตอง อางโต โย้เวอ เจิ้นเจ้อ อางเลิ่ง บ่าแม่น บ่าปี่จา แน ฮา เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ แง. พาจาว มาง ยางนา ไจ ล่ากาน ปีนแตปีนนา ว่า ปี่ แง, ไม้ ยา ค่าตอง อางโต แฮ้ง พาจาว มางนา ท่าน ป้าน่อ, ไม้ พาจาว ยาง เจ้านาย เพล่อ ชี นี้มางนา อางเลิ่ง อางแม่น กูย่างกูเจ้อ อือ ฮา ปี่ แนนอ.
22 ทิโมธี เวอ, นืงบาบ่าล่อง โจ, ย่าบี่ย่าค่า ป้องก้า ตานฮา อางจา อือ แม้แน. อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง ฮา แลน แล่ โว, พาจาว มางนา เจ่อ แลน แล่ โว, ฮากนา ลาก แลน แล่ โว. แน ชฺ้าง จี่วีดอางซื้ง มางนา ปีนแตปีนนา แน บอกไว้ ชี อือ ก้อง แม่นแน ทื่งกง่าแน จาดื้ง โว! 23 ทิโมธี เวอ, อางเลิ่ง อางจ่าง จี่เจ้ กาง แฮ้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง โจ, แน อางเลิ่ง จองไจ บ่าจา อือ จี่เจ้ กาง แฮ้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง โจ, ไม้ นา อางแบ ย้า แฮ้แม้ ฮา แฮ้ย่า ชฺ้าง อือนา ฮา ซีแล ลางกา ปี่ แงแน. 24 ทิโมธี เวอ, นา จี่วีดอางซื้ง มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง. นี้แม้แนยาว อ่าซ่าง มางนา บ่าซีบ่าแลช่าง โจ, ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ซื่งกง่ากย้า โว, ฮากนา แม่น แน ม่าอู่บ โว แน ก่ามโอ่ด จา แน ม่าอู่บ โว, 25 ชฺ้าง นาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้งนา บ่าน่าจ่า อือนา บ่าอี่ โจ, จ้า ยองนา แม่น แน ม่าอู่บ โว! ไม้ กาเทอกา พาจาว ม้า ยองนา อางฮา นืงบาเพ่น ปี่ นามบ่าแบ, ไม้ ค่าตอง อางซี แน ยองนา แบจ่าแล่ ปี่ง, แน ยองนา อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้ง แบ ปี่ง แนนอ. 26 ยาว ยองมู แฮ้ง ก่ามกืด จา ล้า แง. แน ซาตานแด่ย่ายอคา มาง ค่ามตู่ โย้เวอ อ่อกฮื่น คูแง. ซาตานแด่ย่ายอคา นี้ม้า ยองนา ชูชี ชี, ไม้ ยองนา ยาง นืงบาจาบวา แน ฮา เค่ ปี่ง แนนอ.

*2:8 2:8 ก่าซ้าด ดาวิด ย่า อิสราเอลชฺ้าง อือ ก่าซ้าด. ยาง ซฺี้ 1,000 ปี เคิน ยาว พระเยซู มือ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง เกิ้ด ลือ ชี.

2:19 2:19 กันดารวิถี 16:5

2:19 2:19 อิสยาห์ 52:11