2
นี้แม้แนยาว กงา นองก้อง บ่าลือ กาซื้ง, ไม้ นืงบาต่อง เวอ อางเลิ่ง บ่าม่อนบ่าซ่า อือนา บ่าปี่ ตอล้า ปี่ กาน แนนอ, ไม้ จาว่าแน กงา นองนา นืงบาต่องตูกพาน ปี่ ล่ายาว, นี้ก้าม อ่าซ่าง กงานา ฮาย นืงบาต่องม่อนซ้า ปี่ ล่าแน? นี้งย้า กงา แฮ้เมอ เวอ โจ้ดมาย โย้เวอ แฮ้แม้แน แต้ม กาน แอ, ไม้ กงา บ่อ ลือ เมอ กงา อางโต นี้ย่า ชฺ้าง กงานา จาบื่อดื้งบื้อ แน ฮา ปี่ ล่าง อือ ก้อง นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แน บ่าปี่ จา แนนอ. ยาว กงา เจ่อ แง นองมู นี้ย่า กงา กย่างม่อนซ้า แน จา นา มย้าง เมอ นองมู นี้ง คาตา ย้า กย่างม่อนซ้า คูแง. กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม เคอ ล่า เมอ กงา นาบาตา ย้า นืงบาด้า ม่านชู แง แน แมปื้อ แอ่ ย้า. กงา แต้ม ลือ ปี่ ชี นี้ย่า นองนา ฮา นืงบาต่องตูกพาน ปี่ ล่าง บ่าอ่า เป. จ้า นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ แง กงา นองนา ล้อม้อก แน ลาก ล่าง แน.
ชฺ้าง อางซี ฮา ชี อือนา อางซี บ่ายู่ ย้าง
ค่าพ่าย่า อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ม้า, ยา นองนา ฮา ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าง, กงานา ฮาย ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง ล่อบ่าปา ย้า. (กงา นี้ล่อบ่าปา แน บ่าจี่ ไล้ แล ปี่ กานา.) ยางนา ชฺ้างมู คาโคลาโค อือก้อง วี่บ่ากกงาไจ ปี่ เวิม กงา คางญา. นู้จายแล ปี่ นี้ย่า ยางนา อางซี บ่ายู่ แน นืงบาแฮ่ง ปี่ กาโน, ไม้ ยาง เจ่อ จา แฮ้งนา บ่าปี่ วี แนนอ. นี้แม้แนยาว กงา นองนา ป้า ล่าปานา ยางนา ลาก แล แล่ โว.
นี้งย้า กงา นองนา แฮ้เมอ เวอ แต้ม เคอ ล่าง นี้ย่า, ไม้ นองนา เจ้อฮู ล่าง กงานา กูเลิ่ง แน อางน้า จ่า ไล่ล่า แน. 10 นอง อ่าซ่าง นา อางซี บ่ายู่ แง, กงาม ชฺ้าง แฮ้มางนา อางซี บ่ายู่ ก้าน. แน กงา อ่าซ่าง นา อางซี บ่ายู่ แง. (ชฺ้าง แฮ้ มาง อางซี ม้าม้า แน อางจา แน ยาว) กงา พระเยซูคริสต์ มาง ล้าก้า โย้เวอ ชฺ้าง แฮ้มางนา อางซี บ่ายู่, ไม้ นองนา จองไจ กงา ปี่ ล่าง แนนอ. 11 กงู ชฺ้าง อางซี ฮา ชี อือนา อางซี บ่ายู่ นี้ย่า, ไม้ ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา กงูนา บ่าปี่ จ้อบ ล่า แนนอ, ไม้ กงู ซาตานแด่ย่ายอคา มาง เย้ง ยาว ฮา แฮ้ง อางแบ เคิ้ด กานอ.
เปาโล ทิตัส นา ซฺ้า ย้าง
12 กงา โตรอัส อางเมิง เวอ พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว แอ เมอ, กงา อางแบ จี่วีดอางซื้ง ม้า กงานา โย้เวอ ล่ากาน ว่า แอ ปี่ ล่า อางกงา แน. 13 จ้า กงา นืงบาต่องบ่าจาบ่าดื่งบื้อ, ไม้ ทิตัส กงู คริสเตียนม้องน้าม นอง อางเลิ่ง แฮ้ง กงานา ม่า ลือ ล่าง มางนา บ่ามย่าง วา. แฮ้งย้า กงาม มือ โย้เวอ ชฺ้าง อือนา ม่าอู่บ ช่ายาว มาซิโดเนีย แควน เวอ แลน แอ.
พระเยซูคริสต์ ก่า จ่าง ย้าง
14 พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง, ไม้ กงูมู นี้ย่า พระเยซูคริสต์ รบ ก่า ไจ่ ยาว, ยาง น่องน่อง โย้เวอ ชฺ้าง ย่อ เค่ ชีอือ ช้อด ย้า. ยา กงูนา ไจ ยาง อางเลิ่ง แฮ้ง กูต่องกูตี่ แน ป่าว กว่า แอ ปี่ ล่าง. อางแป่ อางฮ้อม กูต่องกูตี่ เวอ จ่อด แน แปล่ กว่า ชี ลอย้า, 15 ค้าแต้ เวอ ปุโรหิต อือย่า พาจาว มางนา อางเกิ่งอางฮ้อม ท่าน ปี่ แง. อามือ กงู จี่วีด นี้ย่า อางเกิ่งอางฮ้อม ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ฮาย พระเยซู นา ปื้อซฺ้า ปี่ง ลอย้า. 16 จ้า ชฺ้าง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือย่า ชฺ้างซฺี้ อางปู่ อางน้าม แฮ้ง อางแป่ ดู่ง แง. จ้า ชฺ้าง พาจาว มางนา เจ่อ อือย่า จี่วีดม้าม้า อางแป่ อางฮ้อม แฮ้ง อางแป่ ดู่ง แง. นี้แม้แนยาว อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว นี้ย่า อ่าซ่าง ซูม แง. 17 อามือ ชฺ้าง อางบย่า จา แง พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ไจ ซฺ้าจฺ่า แล่แง. จ้า ไกง้ แฮ้แม้ บ่ากงา ฮา, ไม้ ไกง้ พาจาว มาง ซฺาลือ พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น เพล่อ ลือ ปี่ ล่าชี่ มาง เย่ด น่อ. แน พาจาว ม้า ไกง้ อางเลิ่ง กูย่างกูเจ้อ ฮา ชี แฮ้งนา อางมย้าง.