เปาโล โครินธ์ อางเมิง เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือนา โจ้ดมาย ช่าบ้าบ ที่ 2 แต้ม เคอ ชีย้าง
2 โครินธ์
1
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
กงา เปาโล พระเยซูคริสต์ ศิษย์เอก เพล่อ ชี มาง ย้าเป, ไม้ พาจาว ม้า กงานา แช้ยู้ ล่า ป้าน่อ. โจ้ดมาย นี้ม้า ทิโมธี ไกง้ แต้ม แอ. ทิโมธี คริสเตียนม้องน้าม ทื่อม่าง มาง ย้า.
ไกง้ นองมู คริสเตียนม้องน้าม โครินธ์ อางเมิง ประเทศ กรีก เวอ ดื้ง อือนา, แน ประเทศ กรีก คาโคลาโค โย้เวอ คริสเตียนชฺ้าง อือนา คาตา แต้ม เคอ ล่าง.
พาจาว กงู อางโบ้ง มาง เวอ‚ แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ‚ ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว แน ยองนา ฮูพลา แม่นแน กงาจากงาดื้ง ปี่ ปาว.
เปาโล พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ย้าง
ไกง้ย่า พาจาว พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง อางโบ้ง มางนา สรรเสริญ ฮา แง. พาจาว นี้ม้า กงู อางโบ้ง ลากซื่งกง่ากย้า อือ ปลื้ง แน จา มาง แน กงูนา กูเลิ่ง แน นืงบาปล้อง ล่าง มาง ย้าเป. กงู อางตูกอางพาน จา เมอ, ยา กงูนา นืงบาแฮ่ง ปี่ ล่าง. แฮ้แม้แนยาว ฮาก อางตูกอางพาน จา เมอ, กงูม ฮากนา นืงบาแฮ่ง กงา ปี่ แง, พาจาว มาง กงูนา นืงบาแฮ่ง ปี่ ล่าชี่ แม้แน ย้า. กงู พระเยซูคริสต์ มาง ก้อง ทื่งกง่า แน อางตูกอางพาน อาล้อ แน กงาตูก แง, พาจาว มาง กงูนา แฮ้ล่อ ย้า นืงบาแฮ่ง แฮ้ง พระเยซูคริสต์ มาง ก้อง ปี่ ลือ ปี่ ล่าง. ไกง้ ตูกพาน นี้ย่า นองมู นา นืงบาแฮ่ง ปี่ ล่าง แน อางบล่าบ กงาปูน ปี่ ล่าง. พาจาว ม้า ไกง้นา นืงบาแฮ่ง ปี่ ล่าง แน นองนา คาตา ย้า ปี่ ล่าง. นอง ตูกพานลาบ้าบ เมอ พาจาว ม้า นองนา ฮา ก่ามโอ่ด จา ปี่ ล่าง, ไกง้ ตูกพานลาบ้าบ เมอ ก่ามโอ่ด จา ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน. ไกง้ นองมู นา นาบาตา ย้า นืงบาแก่นจ่า ล่าง, แน ไกง้ ตูกพานลาบ้าบ เมอ นองมู นี้ย่า ไกง้ ก้อง ทื่งกง่า แน ตูกพานลาบ้าบ แง. นี้งย้า นองมู ตูกพานลาบ้าบ เมอ พาจาว มาง นองนา นืงบาแฮ่ง ปี่ ล่าง, ไกง้นา นืงบาแฮ่ง ปี่ ล่าง แม้แน ย้า.
คริสเตียนม้องน้าม เวอ, ไกง้ เอเชีย แควน* 1:8 เอเชีย แควน นี้ย่า อามือ ประเทศ ตุรกี มู่งนื่งกลาป่ากย่า ดื้ง แง. เวอ ตูกพานลาบ้าบ ชี อือ นองนา แบ ปี่ ล่า ซี้ค้า. โย้เวอ ไกง้ ป้าดจาม บ่าโอ้ด กงากา แอเคอ ย้า. ยาว ไกง้ เย้ง แอ ไกง้นา ฮาก อางแซ่ ล่า นาตู แน. ไกง้ นืงบา เวอ เย้ง แอ ไกง้นา ต้าดต่อน ซฺี้ ปี่ ล่างญ้า แน. จ้า นี้แม้ ตอล้า ชี นี้ย่า, ไม้ ไกง้นา ฮาย ค่าตอง อางโต นี้ง แอ่ แน บ่าปี่ ปืง จ่าแล่ แนนอ. จ้า พาจาว ชฺ้างซฺี้ นา ฮาย แต่ล้า ปี่ชี่ มางนา ปืง ปี่ ล่าแง. 10 พาจาว ม้า ไกง้นา ฮา อางเลิ่งป้าดจาซฺี้ โย้เวอ ปล่องปูน ปี่ ล่าง. แน ยา ไกง้นา จี่วีด ปล่อง แล ล่าง. แน ไกง้ เจ่อ แง พาจาว ม้า ไกง้นา ปล่อง ล่าง แฮ้ง บ่าว่าง แน. 11 นองมู ไกง้นา ปล่อง ล่าง นี้ย่า ไกง้นา อธิษฐาน ฮา ปี่ ล่าง นี้งย้า. นี้แม้แนยาว ชฺ้าง อางบย่า ย้า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา คูแง, ไม้ ยาง ไกง้นา จี่วีด ปล่อง ล่าชี่ แฮ้ง ปาปาย.
เปาโล อางซฺื่อ เย้ง ย้าง
12 ไกง้ กย่าง นี้ย่า ไกง้ ก่ามกืด อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ง, ไกง้ ชฺ้าง คาโคลาโค อือ ก้อง ดื้ง เมอ จี่วีด อางซืออางปลอง แน ไจ แฮ้ง แน นืงบาอางชี กงากา แฮ้งย้า เป. ไกง้ นี้อือ กูเจ้อ แน ฮา นี้ย่า พาจาว มาง ลากซื่งกง่ากย้า ล่าง นี้ง ปาปาย ย้า. ไกง้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ แอ้น แฮ้งแม้แน ฮายเค่ บ่าอ่า. นี้งย้า ฮายแบ ปี่ แง ไกง้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ นองก้อง ดื้ง เมอ ล้อแม้ แน จี่วีด ไจ แงแน. 13 ยาว โจ้ดมาย นู้เวอ ไกง้ กูเจ้อ แต้ม ชี นี้ย่า ไกง้ เจิ้นเจ้อ บ่าโชง ล่าเป. จ้า ล้อแม้เวิม อามือ นอย่า ไกง้ โจ้ดมาย แต้ม ชี แฮ้ง โค แน บ่าแบ คู. ยาว ไกง้ เย้ง แง จ้างจ้าง เวอ นอ โค ย้า แบ คู แงแน. 14 แฮ้แม้แน ยาว พระเยซู จี่วีดอางซื้ง มาง พ่าว ลือ แล่ แฮ้นืง เวอ นองมู นี้ย่า ไกง้นา จี่โอ่ด ล่าง, ไกง้ นองนา จี่โอ่ด ล่าง แม้แน ย้า.
15 กงา เย้ง กานยาว นอย่า กงา แม้แน ย้า เย้ง แง. นี้งย้า กงา นองก้อง บ่อซฺ้า ลือ ออน ฮา แงแน เย้ง ชี แอ, ไม้ นองนา จองไจ 2 โตบ กงา ปี่ ล่าง นอ. 16 ยาว กงา มาซิโดเนีย แควน เวอ ชา แอ เมอ แน มาซิโดเนีย แควน เวอ จาย พ่าวล้า แล่ เมอ นองนา บ่อซฺ้า ล่าเปิน แงแน เย้ง ชี แอ. ยาว น่อง โย้เวอ นอย่า กงานา ยูเดีย แควน เวอ ซฺาแอ ปี่ ล่าว เป. 17 ยาว กงา เย้ง ชี แม้แน นองก้อง บ่าบ่อ ซฺ้า ล่าง นี้ย่า, นอย่า กงานา ชฺ้าง นืงบาบ่าชี่ กงา กาง อือ แน เย้ง ล่าง ลา? กงา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือ แม้แน เย้ง ฮา ชี ลา? นี้แม้แน “อางกงา” แน จี่เมอ ม้าม้า ย้าง “บ่ากงา” แน เย้ง แง.
18 พาจาว ม้า อางกง่าอางเกิง, ยา กงูนา พี่ญ่าน เพล่อ ล่า อางกงา เป. ม้างม้าเจ้อ กงา นองนา ม่า ล่า เมอ “อางกงา” แน “บ่ากงา” แน ม่า ล่าง นี้ย่า ทื่อพาม กา แน บ่าจี่ กางซื้ง แน, 19 สิลาส แน ทิโมธี กงู นองนา พระเยซูคริสต์ พาจาว มาง อางย่า มาง อางเลิ่ง แฮ้ง ป่าว ม่า ล่าง. ยา “อางกงา” แน จี่ ยาว “บ่ากงา” แน นืงบา เวอ บ่าเย่ง. จ้า ยา “อางกงา” แน ชี นี้งญา อางจี่ แน อางฮา แน, 20 ไม้ พาจาว มาง กงูนา บย่า แน ก่ามค่าน อ้าล้อ แน ปี่ ล่าเวิม ก่ามค่าน แฮ้ย่า พระเยซูคริสต์ มาง ก้อง กูเจ้อ ย้า ม้าม้า แน เพล่อ แง. นี้งย้า พาจาว มางนา เกียรติ ปี่ เมอ กงูย่า พระเยซูคริสต์ มาง อางเม้ง โย้เวอ “อาเมน” แน จี่ แง. 21 ยาว พาจาว มาง ย้า กงูนา ฮาย พระเยซูคริสต์ มางนา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ปี่ ล่าง. แน ยา กงูนา แช้ ยาง ล่ากาน นี้ง ว่า ปี่ ล่าง. 22 แน พาจาว ม้า กงูนา อางช่า ช่า ชี ล่างญ้า ยา กงู อางซื้ง มาง แน. แน ยา ยาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางนา กงู นืงบา เวอ จา ปี่ ล่าง. นี้แม้ ฮา นี้ย่า กงูนา ฮายแบ ปี่ ล่าง ยาง ก่ามค่าน ปี่ ล่า ชี แฮ้ย่า ยา กูเจ้อ ย้า ฮา แงแน.
23 ยาว อางเลิ่ง คาโคลาโค กงา จี่ ชี อือ พาจาว ม้า พี่ญ่าน อางเพล่อ ล่า กงากา อางเลิ่ง ม้าม้า แน. อ่าจ่าม กงา พ่าว ลือ แล่ เมอ โครินธ์ อางเมิง เวอ บ่าซ่าว ลือ นี้ย่า นองนา บ่าม่อนบ่าซ่า แน บ่าฮา ปี่ ล่า ซี่ วา. 24 จ้า นี้ย่า ไกง้ นองมู เจ่อ นู้เวอ เจ้านาย เพล่อ ซี้ แงแน บ่าอ่า เป, ไม้ นอง เจ่อ นี้ย่า อางจา นามแลว ย้า. จ้า ไกง้ นองก้อง ทื่งกง่า แน ล่ากาน ว่า นี้ย่า, ไม้ นองนา จาบื่อดื้งบื้อ แน จา ปี่ ล่าง เป.

*1:8 1:8 เอเชีย แควน นี้ย่า อามือ ประเทศ ตุรกี มู่งนื่งกลาป่ากย่า ดื้ง แง.