16
พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ปล่อง ย้าง
พลู้ กอ ลางกา ยาว ยูเดีย แควน เวอ พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ปล่อง แฮ้ย่า, นอ กาลาเทีย แควน โย้เวอ กงา คริสเตียนชฺ้าง อือนา ม่ายฮา ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน กงาฮา แง. แน นี้แม้แน ฮา โว! ว่านตีด เคิน ยาว นองมู นี้ย่า พลู้ ซฺ้า กงา ชี แฮ้ง ค้าซูม แม้แน เปิ่ง กอ ชี โว! ไม้ กงา เคอ ล้า เมอ พลู้ บ่ากงา กอ ลางกา แล่ แนนอ. น่อง เวอ กงา เคิน ล้า ยาว, กงาม มือ นอง ชฺ้าง แช้ยู้ ชี อือนา โจ้ดมาย แน นอง พลู้ ท่าน คูชี แฮ้ง เยรูซาเล็ม อางเมิง เวอ ฮ้าน ซฺาแล ปี่ แง. จาว่าแน กงา ฮู ยาว กงา คาตา แน แล ซู้ม แง แนยาว, กงาม มือ ยอง ก้อง ทื่งกง่า แน แล แง.
เปาโล แก้บ้า ย่อ อางเลิ่ง แฮ้ง กื้ดคาน ชี ชีย้าง
กงาย่า มาซิโดเนีย แควน โย้เวอ แล ยาว นองนา บ่อซฺ้า แล ล่าง. จ้า กงาย่า นองก้อง ทื่อฟ่าง ซ่าวดื้ง เปิน แง. บ่าอ่ายาว กาเทอกา กงา ช่อมย่า นี้ง ปูน เมอ ตื่อเคอ ดื้ง แง. ยาว กงา ล้อเกิ้ง แล เวิม นอ กงานา อางปล่อง ล่า กงากา. กงา นองนา ทื่อชี่ด แน บ่ามย่าง ล่า ซี่ เป, ไม้ กงาย่า นี้แม้แน เย้ง แง, จาว่าแน จี่วีดอางซื้ง มาง กงานา นองนา บ่อซฺ้า แล ปี่ ล่ายาว, กงา นองก้อง มล่าง แน ดื้ง แงแน. อามือ กงาย่า เอเฟซัส อางเมิง นู้เวอ ดื้ง เปิน แง, แน กงาย่า เพ็นเทคอสต์ ป่อยนืง เคอ ล้าเมอ ตื่อเคอ ดื้ง แง, ไม้ นู้เวอ ชฺ้าง อางบย่า ย้า พาจาว มาง อางเลิ่ง แฮ้งนา แบ ซี้ แง, จ้า ชฺ้าง กงานา บ่าซอ ล่าง นี้ง อางบย่า ย้า จา แง.
10 ทิโมธี นองนา บ่อซฺ้า แล ล่าเมอ, ยาง นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ, ยางนา บ่าฮาย ม่านชู ปี่ โจ! ไม้ ยา จี่วีดอางซื้ง มาง ล่ากาน แฮ้ง ว่า แง กงา แม้แน ย้า. 11 อ่าซ่าง มางนา ยางนา บ่าปี่ ฮูย้า โจ! จ้า ยางนา ปล่อง กงาก้อง พ่าวล้า ปี่ โว นืงบาจาบื่อ แน! ไม้ กงา แน คริสเตียนม้องน้าม ทื่อบ่า อือย่า ยางนา ล่อ แง.
12 อปอลโล ย่า คริสเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ กงู ม้องน้าม ทื่อม่าง มาง ย้า. กงา อปอลโล นา อางเลิ้ง ย้า ป้า แง นี้แม้แน, คริสเตียนม้องน้าม ทื่อบ่า อือก้อง ทื่งกง่า แน นองนา บ่อซฺ้า ล่าว แน. จ้า อามื้อ ยา บ่าแอ กื้ง กาซื้ง. ยา อาล่อม เมอ กื้ง จ่าแง, แฮ้ญ่าม เมอ ย้า นองนา บ่อซฺ้า ล่าแง.
โจ้ดมาย ต่องลีน เวอ จี่ต่าง ย่าง
13 แม่น แน แล่ม แล่ คูโว! พาจาว มางนา นืงบาชี แลน แล่ คูโว, เจิ้นเจ้อ นา บ่าแค คูโจ! นืงบา บ่าด่อ โจ! 14 บ้าเจอ ฮา เวิม ลาก ปาปาย แน ฮา โว!
15-16 นองมู นี้ง อางแบ คูย้า สเทฟานัส แน ยาง ยู้มชฺ้าง อือย่า ประเทศ กรีก โย้เวอ ต่องก่าต่าง คริสเตียนชฺ้าง เพล่อ คูชี อือ ย้าแน, แน ยองมู นี้ย่า พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา ปล่องฮูปล่องพลา แง. คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, กงา นองนา ป้า ล่า ปานา, ชฺ้าง นี้แม้แน ชี่ อือนา น้าจ่า โว! แน ยอง ล่ากานว่าช่าง คาโคลาโค อือนา คาตา แน น้าจ่า โว!
17 กงา กย่าง ค่า สเทฟานัส, ฟอร์ทูนาทัส แน อาคายคัส ยอง กงานา ลือ ซฺ้า ล่าชี่ นี้ง, ไม้ ยองมู นี้ย่า นอง กงานา อางเลิ่ง บ่าฮา ปี่ ล่ากงา กาง อือ ฮาย ปี่ ล่าแง. 18 แน ยอ กงานา ฮาย นืงบาแฮ่ง จา ล้า ปี่ ล่าแง, ยอง นองนา ฮาย นืงบาแฮ่ง จา ล้า ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน ย้าเป. ชฺ้าง นี้แม้แน ชี่ อือนา นาบทื้อ คูปาว.
19 เอเชีย แควน เวอ คริสเตียนชฺ้าง อืม กงานา ม่า นองนา ม่า ปี่ ล่าแง, ยองมู นี้ย่า นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน. อาควิลลา แน ปริสสิลลา เย่ด ยู้ม โย้เวอ คริสเตียนชฺ้าง ช้อน ลางกา ชี อืม กงานา ม่าย นองนา ม่า ปี่ ล่าแง. ยองมู นี้ย่า นองนา นาบาตา ย้า โมงซฺ้า ล่า คูแง แน. 20 คริสเตียนม้องน้าม คาโคลาโค อืม กงานา ม่า นองนา ม่า ปี่ ล่าง, ยองมู นี้ย่า นองนา โมงซฺ้า ล่าแง แน. นอง แมก่า มย้าง ลางกา เมอ ลาก ลางกา ปาปาย เป-ลอ ลางกา โว!
21 กงา เปาโล เป, แน ก่ามป่อน จี่ต่าง นี้ย่า กงา ล่าปู่ นี้ง ไจ แต้ม แอ เป.
22 อ่าซ่าง จี่วีดอางซื้ง มางนา บ่าลาก แง, แซ้งว้านจี่ต่าง อือ กงาบู้ ปี่ โว! “จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ, อางไว่ แน ลืน ปาว.”
23 พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มาง เวอ, ยองนา ลากซื่งกง่ากย้า ปาว.
24 กงาย่า นองมู คาโคลาโค พระเยซูคริสต์ ชฺ้าง เพล่อ ชี อือนา ลาก ล่าแง.