15
พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง อางแม่น ย่าง
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, อามือ กงา นองนา ป้า ล่า ซี่ แง, นองมู นี้ย่า กงา นองนา อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้งนา บ่าลู่ม คูโจ เป. อางเลิ่ง อางแม่น กงา นองนา ป่าว ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้ย่า นองมู นี้ง ยู้ ชี คูง ญ้า. แน นอง มือ ปีนแตปีนนา ย้า เจ่อ คูแง. จาว่าแน นอง กงา นองนา อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้ง ปีนแตปีนนา แน ทื้อ ฮายเค่ คู ยาว, อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง นองนา อางบล่าบ ฮาย ปูน ปี่ ล่าง. จ้า นอง แฮ้แม้แน บ่าฮา ยาว นอง เจ่อ คูชี แฮ้ง เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าจา เป.
กงา อางเลิ่ง นองนา ป่าว ม่าอู่บ ล่าชี่ นี้ย่า นาบาตา ปีนแตปีนนา เป. แน อางเลิ่ง แฮ้ พระเยซูคริสต์ กงู อางบล่าบ แฮ้ง ปาปาย ซฺี้ ชี แฮ้งย้า เป. พระคัมภีร์ เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า. ยางนา ท้ามชฺ้างซฺี้ชีย้า เวอ ชี ยาว วันที่ 3 โย้เวอ แต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ จาล้า แล่ชี่. พระคัมภีร์ เวอ มอ ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า. ยา เปโตร นา ฮาย มย้าง ปี่ ยาว, ศิษย์เอก คาโคลาโค 12 คู่น อือนา คาตา ฮาย มย้าง ปี่ชี่. ยาว น่อง โย้เวอ ยาง มือ คริสเตียนม้องน้าม อือนา ฮาย มย้าง ปี่ชี่. แน แฮ้เทอ เวอ คริสเตียนม้องน้าม คาโคลาโค ยางนา กงามย้าง ชี แฮ้ย่า ชฺ้าง 500 คู่น ล่อบ่าปา บย่า แง. คริสเตียนม้องน้าม นี้อือ อางมู นู้เวอ ชฺ้าง อางอีบ่าอ่า จา แง อามือ เคอ แน จี่วีดแต่จา แงแน, จ้า ทื่อบ่า อือย่า ซฺี้น ญ้า. ยาว น่อง โย้เวอ ยาง ยากอบ นา ฮาย มย้าง ปี่ ยาว, ยาง ศิษย์เอก คาโคลาโค อือนา ทื่อเทอ ฮาย มย้าง แล่ ปี่ชี่.
ยาว กงา ชฺ้างต่องลีน พระเยซูคริสต์ ฮาย มย้าง ปี่ชี่ มาง ย้า. กงา ย่าแน่ เกิ้ด ญ่าม บ่าเคอ แน เกิ้ด อ่อก ลือ ชี อือ ช้อดย้า, ไม้ กงา ศิษย์เอก คาโคลาโค อือ อางมู นู้เวอ ชฺ้าง ปีนแตปีนนา อางอี เลิ่นเลิ่น มาง ย้า. ม้าม้า นี้ย่า กงานา ศิษย์เอก แน ฮ้าว ล่ายาว บ่าซูม, ไม้ ค้าแต้ เวอ กงา คริสเตียนชฺ้าง อือนา เค่ คาม ยองนา ฮา ตูกพานลาบ้าบ ปี่ ป้าน่อ.
10 จ้า กงา ศิษย์เอก กงาเพล่อ ชี นี้ย่า, ไม้ พาจาว มาง กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าชี่ นี้ง ปาปาย ย้า. พาจาว มาง กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าชี่ นี้ย่า เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าจา แน บ่าอ่า, ไม้ กงาย่า ศิษย์เอก คาโคลาโค อือ ล่อบ่าปา ล่ากาน ว่า เมิ่ด แง. แน ม้าม้า นี้ย่า ชฺ้าง ล่ากาน ว่า ชี แฮ้ม้าย่า กงา บ่าอ่า, จ้า พาจาว มาง กงานา ล่ากาน ปล่อง ว่า ล่าแง เป. 11 นี้แม้แนยาว นองมู อางเลิ่ง อางแม่น กงากย่า คูชี นี้ย่า, กงา ป่าว ม่าอู่บ ล่าชี่ ล่าอ้าว, ยอง ป่าว ม่าอู่บ ล่าชี่ ล่าเวิม, กงูมู ศิษย์เอก เพล่อ คูชี อืม อางเลิ่ง ทื่อเลิ่ง กานญา ป่าว ม่าอู่บ คูแง. แน กงู นองนา อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้ย่า นอง อางเลิ่ง นืงบาชี คูชี แฮ้งย้า เป.
กงูมู นี้ ซฺี้ ยาว จี่วีด จา แต่ล้า แล่ง
12 กงูมู นี้ย่า ชฺ้าง อือนา นี้แม้แน ป่าว ม่าอู่บ คูแง, พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ยาว แต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ จาน ล้างญ้า แน. ท้าว บ้าเจอ นอง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า นี้แม้แน อางจี่ แน, ชฺ้าง นี้ย่า ซฺี้น ยาว บ่าแต่ล้า แล่ก้าน แน? 13 จาว่าแน ชฺ้างซฺี้ ยาว บ่าแต่ล้า แล่ยาว, พาจาว มาง พระเยซูคริสต์ นา บ่ากงา ฮาย แต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ จา ล้า แล่ ปี่ เป. 14 จาว่าแน พาจาว มาง พระเยซูคริสต์ นา บ่าฮา แต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ จา ล้า แล่ ปี่ ยาว, กงู นองนา อางเลิ่ง ป่าว ม่าอู่บ ล่าชี่ แฮ้ง เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าจา, แน นอง เจ่อ คูชี แฮ้ง เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าจา. 15 แฮ้แม้ ม้าม้า แนยาว กงู ชฺ้าง แล่จ่อบ เพล่อ กาน้าอี่, ไม้ กงูมู นี้ย่า นี้แม้แน จี่ คู ป้าน่อ, พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ นา ฮาย แต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ จา ล้า แล่ ปี่ชี่ แน. จ้า ชฺ้างซฺี้ ยาว ม้าม้า แน บ่าแต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ จา ล้า แล่ยาว, พาจาว มาง พระเยซูคริสต์ นา บ่ากงา ฮาย แต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ จา ล้า แล่ ปี่ เป, 16 ไม้ จาว่าแน ชฺ้างซฺี้ ยาว จี่วีด อางซฺื่อ บ่าแต่ล้า แล่ยาว, พระเยซูคริสต์ มือ ซฺี้ ยาว จี่วีด อางซฺื่อ บ่าแต่ล้า แล่ เป. 17 แน พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ยาว บ่ากงา แต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ จา ล้า แล่ยาว. นอง เจ่อ คูชี แฮ้ง เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าจา, แน นองมู นี้ง ชฺ้าง อางบล่าบ เพล่อ แล แล่ คูแง. 18 นี้แม้แนยาว ชฺ้าง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ชี อือ ซฺี้ คู เมอ ยอง อางค่องอางล้า แฮ้ง มือ โค ย้า ก่างพยา แง. 19 จาว่าแน กงู จี่วีดแต่จา เมอ แอ่ แน พระเยซูคริสต์ นา นืงบาแก่นจ่า ยาว, ชฺ้างอางเมิง คาโคลาโค นู้เวอ ชฺ้าง ซื่งกง่ากย้า คาแม้แน ชี่ นี้อือ กงูย้า.
20 จ้า ม้าม้า นี้ย่า พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ นา ฮา แต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ จา ล้า แล่ ปี่ชี่ เป. แน พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ยาว ฮาก ฮู่ เวอ แต่ล้า แล่ชี่ มาง ย้า. ยาว นี้ย่า ฮา แบ ปี่ แง, ชฺ้างซฺี้ อือย่า ม้าม้า ย้า แต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ จา ล้า แล่แง แน, 21 ไม้ ชฺ้าง ซฺี้ นี้ ชฺ้าง ทื่อม่าง มาง ปาปาย ย้า. ยาว ชฺ้าง แต่ล้า แล่ง นี้ง ชฺ้าง ทื่อม่าง มาง ปาปาย ย้า. 22 ไม้ ชฺ้าง คาโคลาโค อือ อาดัม อางบล่าบ ฮา ชี แฮ้ง ปาปาย ซฺี้ คูง ยาว, ชฺ้าง คาโคลาโค อือ ซฺี้ ยาว แต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ กงาจา ล้า แล่ คูง แฮ้ง มือ พระเยซูคริสต์ ปาปาย แน ทื่อช่างกานญา. 23 ยาว พระเยซูคริสต์ ฮาก ฮู่ เวอ แต่ล้า แล่ ชี่ มาง กาญ่าม โย้เวอ พ่าว ลืน แล่ เมอ, ยาง ชฺ้าง อืม มือ อางซฺื่อ แต่ล้า แล่ คูแง. 24 ยาว ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางนืงลีน แฮ้งมือ เคิน ญา. แน พระเยซูคริสต์ มือ แด่ย่า คาโคลาโค ชฺ้าง อือนา ฮา ยอง ย่าเจ่น เพล่อ ปี่ชี่ อือนา ก่าจ่าแง. แน ยา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ยอคา อือนา แน ล่าที่ กูย่างกูเจ้อ อือนา ก่าจ่าแง. ยาว ยา ชฺ้างอางเมิง นี้ง พาจาว ยาง อางโบ้ง มางนา ท่าน แง, 25 ไม้ พระเยซูคริสต์ กูย่างกูเจ้อ อือนา กงาฮูกงาพลา แง. แฮ้นืง เมอ ตื่อเคอ, แฮ้นืง ย่า พาจาว มาง กูย่างกูเจ้อ พระเยซูคริสต์ นา เม้อ คูชี อือนา ก่าไจ่ ยาว, ยองนา ฮาย พระเยซูคริสต์ ล่าคื่อโบ้ยย้า เพล่อ ปี่ชี่ อางนืง ย่าง ย้าเป. 15:25 สดุดี 110:1 26 น่อง โย้เวอ พาจาว มาง กูย่างกูเจ้อ อือนา ก่าจ่า ยาว ชฺ้าง คาโคลาโค อือ ซฺี้ นืง บ่าจา กาน. 27 พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“พาจาว ม้า กูย่างกูเจ้อ อือนา ฮาย ค่าพ่าย่า แฮ้มาง ล่าคื่อโบ้ยย้า เพล่อ ปี่ง ญ้า” 15:27 สดุดี 8:6 แน.
ยาว นี้ย่า เจ้ง ย้า แบ ปี่ แง, “กูย่างกูเจ้อ” แน ชี่ แฮ้ย่า, พาจาว มางนา บ่ากงา จี่ เคอ แน. 28 จ้า พาจาว มาง พระเยซูคริสต์ มางนา กูย่างกูเจ้อ อือ ปี่ ฮูพลา ปี่ เมอ, พระเยซูคริสต์ พาจาว อางย่า มาง พาจาว มางนา ยาง ล่อบ่าปา แน ฮื่อ ปี่ แง, ไม้ พาจาว มางนา กูย่างกูเจ้อ คาโคลาโค อือ ล่อบ่าปา แน ฮื่อ ปี่ แง แนนอ.
29 จาว่าแน พาจาว มาง ชฺ้างซฺี้ อือนา บ่าฮาย แต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ จา ล้า แล่ ปี่ ยาว, ท้าว ชฺ้าง ซฺี้ แอ คูชี อือนา ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แต่น คูชี อือย่า บ้าเจอ จองไจ กงาบู้ คูแง?
30 ท้าว กงูมู นี้ บ้าเจอฮาย ป้าดจาซฺี้ แน กูญ่าม แน ล่ากาน ว่า คูแง? 31 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, กงา กูนืง นู้เวอ จี่วีด ไจ จาดื้ง นี้ย่า ป้าดจาซฺี้ ย้า. กงา นี้แม้แน จี่ นี้ย่า, ไม้ กงากย่างม่อนซ้า นืงบาจาบื่อ แง, นอง กงา แม้แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน จี่วีด ไจ ชี แฮ้งนา. 32 อามือ กงาย่า เอเฟซัส อางเมิง นู้เวอ ดื้ง แง. นู้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า จา แง, กงานา เม้อ ล่า คูแง. ยองมู นี้ย่า อางญ่าม ซฺ้า ยาว กงานา บ่าแม่น ชา ฮา ล่า คูแง, ซ่องก่อง ซ้าด กงานา ชา แช่ จฺ่า ล่าง อือ ช้อดย้า. จาว่าแน กงา ซฺี้ คายาว พาจาว มาง กงานา บ่าฮาย แต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ จา ล้า แล่ ปี่ ล่ายาว, กงา กูย่างกูเจ้อ ฮาย ล้า ชี แฮ้ง มือ เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าจา เป. นี้แม้แนยาว กงาย่า จฺ่าต้าง ม่าว ม่อนซ้า แฮ้ง เชคาไล, ไม้ กาเทอกา กงาย่า นี้เซฺ้อ ซฺี้ นามบ่าแบ. 15:32 อิสยาห์ 22:13; 56:12
33 ค่าตอง นา บ่าจ่อบ จ่าแล่ โจ! สุภาษิต จี่ต่าง จา แง นี้แม้แน, “ชฺ้าง บ่าแม่น อือนา อางช่าง เพล่อ ช่าง นี้ย่า ก่างพยา กาน แง” แน. 34 วี่ไซป้านญา จา แน จี่วีด ไจ คูโว, แน อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง คูโว! กงา นี้แม้แน จี่ นี้ย่า, ไม้ นองนา ฮา ซฺ่าจอ แล่ ปี่ ล่าแง เป, ไม้ นอง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า จา แง, พาจาว มางนา บ่าแบ กงา กาแน.
กงู ซฺี้ ยาว แต่ล้า แล่ง ย้าง
35 จ้า ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า นี้แม้แน น้า คูแง, “ชฺ้างซฺี้ นี้ย่า บ้าเจอล้อแม้ แต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ จา ล้า แล่แง? ยอง แต่ล้าน แล่ คู เมอ, ยอง อางโต แฮ้ย่า บ้าเจอล้อแม้ จา คูแง?” แน. 36 บ้าเจอฮาย จ่าง คาแน้! นอง อางคลาอางซ้าง อางนือ คลา ชี แฮ้ย่า ซฺี้ ปู่ เพ่อ เปิน เมินญา แต่ล้า แล่แง เป. 37 แน นอง อางคลาอางซ้าง คลา คูชี แฮ้ย่า, มานปู้ม ล่าอ้าว, กอ ล่าอ้าว, บ้าเจอ ล่าเวิม, นอง คลา ชี แฮ้ง มือ อางนือ อางอี้ กานญา. แน นองมู อางคลาอางซ้าง คลา แฮ้ย่า อางจฺื้ง อางฮื่อ ลามแลว บ่าอ่า. 38 พาจาว ม้าย่า อางคลาอางซ้าง อางนือ อือนา อางจฺื้ง จา ปี่ แง, ยาง นืงบาจาบวา ย้า. ยา อางคลาอางซ้าง กูย่างกูเจ้อ อางนือ แฮ้อือนา อางจฺื้ง บ่าปี่ ตู้ ลางกา แน จา ปี่ แง. 39 แน กูย่างกูเจ้อ จี่วีด อางจา อือ อางซฺ่าอางม้า นี้ย่า บ่าตู่ กา. ชฺ้าง อางซฺ่าอางม้า แฮ้งแฮ้ง ทื่อเจ่อ, ซ้าด อือ อางซฺ่าอางม้า แฮ้งแฮ้ง ทื่อเจ่อ, ฮาย่า อือ อางซฺ่าอางม้า แฮ้งแฮ้ง ทื่อเจ่อ, ล่องแต่ อือ อางซฺ่าอางม้า แฮ้งแฮ้ง ทื่อเจ่อ. 40 แน ม้างม้าเจ้อ มู่งท่า เวอ ดื้ง อืม อางโต อางจา ย้า. แน ม้างม้าเจ้อ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ดื้ง อืม อางโต อางจา ย้า. จ้า ม้างม้าเจ้อ มู่งท่า เวอ ดื้ง อือ อางโต แฮ้งแฮ้ง ทื่อเจ่อ แน มาง แง. แน ม้างม้าเจ้อ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ดื้ง อือ อางโต แฮ้งแฮ้ง ทื่อเจ่อ แน มาง แง. 41 มู่งนื่ง แฮ้งแฮ้ง ทื่อเจ่อ แน มาง แง. อู่ลา แฮ้งแฮ้ง ทื่อเจ่อ แน มาง แง. อู่กื่อ อือ มาง แฮ้ง บ่าตู่ กา, แน อู่กื่อ อือ มาง แฮ้ย่า ยอง อางเจ้อ วา แน มาง แง.
42 ชฺ้างซฺี้ ยาว แต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ จา ล้า แล่ง แฮ้ง นี้แม้แน ย้า เพล่อ แง. ชฺ้างซฺี้ อางโต นื้งชฺ่า พูม ชี แฮ้ย่า ปู่ เพ่อ แอ แง. จ้า ชฺ้าง อางโต แต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ จา ล้า แล่ชี่ แฮ้ย่า ปู่ เพ่อ นืง บ่าจา. 43 ชฺ้างซฺี้ อางโต นี้ย่า นื้งชฺ่า พูม เมอ, อางฮูบื้น แน อางด่ออางย่า. จ้า แต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ จา ล้า แล่ เมอ, อางมาง แน อางแก่นอางคา. 44 ชฺ้างซฺี้ อางโต นื้งชฺ่า พูม ชี แฮ้ย่า อางโต แฮ้ง แอ่ ญา. จ้า อางซฺื่อ แต่ล้า แล่ เมอ อางโต นี้ย่า ซฺี้ นืง บ่าจา. นี้แม้แนยาว ชฺ้าง นี้ ซฺี้ ยาว อางค่องอางล้า แฮ้ อางโต ซฺี้ นืง บ่าจา โย้เวอ ดื้ง แลแง.
45 พระคัมภีร์ เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า, พาจาว ม้า อาดัม นา ฮากฮู่ เวอ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ จี่วีด จา ปี่ ชี. จ้า ยา พระเยซู น่อง เวอ อาดัม ที่ 2 เพล่อ ชี มางนา กงูนา จี่วีดม้าม้า ปี่ แง. 15:45 ปฐมกาล 2:7 46 อางโต ซฺี้ นืง บ่าจา นี้ย่า ต่องก่า เวอ ล้า อ้อน บ่าอ่า, จ้า ชฺ้าง อางโต มาง ล้า อ้อน. ยาว น่อง โย้เวอ อางโต ซฺี้ นืง บ่าจา มาง เค่ ลา แง. 47 พาจาว ม้าย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ นื้งชฺ่า แฮ้ง ไจ อาดาม ฮากฮู่ เวอ ค่าพ่าย่า เพล่อ ชี มางนา แต่ง ชี. จ้า พระเยซู น่อง เวอ อาดาม ที่ 2 เพล่อ ลือ ชี นี้ม้า มู่งท่า เวอ จายลือ ชี. 48 อาดาม นื้งชฺ่า เวอ จายล้า ชี ม้า บ้าเจอล้อแม้ จา แง, ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อืม แฮ้แม้แน ย้า จา แง. พระเยซู มู่งท่า เวอ จายลือ ชี ม้า บ้าเจอล้อแม้ จา แง, มู่งท่า โย้เวอ ชฺ้าง อืม แฮ้แม้แน ย้า จา แง. 49 อามือ กงู อางโต นี้ย่า อาดาม นื้งชฺ่า เวอ จายล้า ชี มาง อางโต แฮ้งแม้แน ย้า. จ้า กาญ่าม โย้เวอ กงู อางโต นี้ย่า พระเยซู มู่งท่า เวอ จายลือ ชี มาง อางโต แฮ้งแม้แน เพล่อ คูแง.
50 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, กงาย่า นองนา นี้แม้แน ชา ม่า ล่าแง, อามือ กงู อางโต อางซฺ่าอางม้า แน ซฺี่ จา ชี นี้ย่า พาจาว มาง อางเมิง โย้เวอ บ่าอ่อง ดื้ง แล กงา กาแน. ม้างม้าเจ้อ ซฺี้ ปู่ กงา กาง อืม มือ ม้างม้าเจ้อ ซฺี้ ปู่ เพ่อ นืง บ่าจา อือ ก้อง ทื่งกง่า แน บ่าดื่ง กงา กาเป.
51-52 แม่น แน น้า คูโว! กงา นองนา อางเลิ่ง ม้าม้า อางโชฺง แฮ้ง ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า, กงูมู นี้ย่า คาโคลาโค แน บ่าซฺี่, จ้า ซ้าด อางคย้าว มี เซง ต่องลีน แฮ้ง บื้ง ล้า เมอ, กงูมู ชฺ้าง อางแต่ อืมมือ อางไว่อางคย้าง ย้า เพ่น แง, แน แมนือ บลูบ ชี ช้อด ย้า ไว่ แง, ไม้ ซ้าด อางคย้าว มีเซง แฮ้ง บื้ง ล้า เมอ, ชฺ้างซฺี้ แอ คูชี อืม แต่ล้า จี่วีด อางซฺื่อ จา ล้า แล่แง. แน ยองมู นี้ย่า ซฺี้ นืง บ่าจา แล่ก้าน. แน กงูมู ชฺ้าง อางแต่ คาโคลาโค อืม ชฺ้าง อางซฺื่อ ซฺี้ นืง บ่าจา อือ เพล่อ คูแง, 53 ไม้ ม้างม้าเจ้อ อางปู่ อางเพ่อ อือย่า ปู่ เพ่อ นืง บ่าจา อือ เพล่อ แง. แน ม้างม้าเจ้อ อางซฺี้ กงา กาง อือย่า ซฺี้ นืง บ่าจา อือ เพล่อ แง. 54 แน ม้างม้าเจ้อ อางปู่ อางเพ่อ กงา กาง อือ ปู่ เพ่อ นืง บ่าจา เพล่อ เมอ, แน ม้างม้าเจ้อ อางซฺี้ กงา กาง อือ ซฺี้ นืง บ่าจา เพล่อ เมอ, พระคัมภีร์ เวอ มอ ชี ชี แฮ้ง ม้าม้า ย้า เพล่อ แง. พระคัมภีร์ โย้เวอ นี้แม้แน มอ ชี ชี,
“ซฺี้ แฮ้งย่า บ่าจา กาน ซฺี้ นี้ย่า กาน ล้างญ้า!” 15:54 อิสยาห์ 25:8
55 “ซฺี้ อางเลิ่ง เวอ, นาง ก่าจ่า ชี่ แฮ้ย่า บ้าเจอล้อเกิ้ง จา แง?
ซฺี้ อางเลิ่ง เวอ, นาง อางปีด* 15:55 อางปีด บ่าอ่ายาว ต่องต่าน. แฮ้ย่า บ้าเจอล้อเกิ้ง จา แง?” 15:55 โฮเซยา 13:14
56 ซฺี้ อางปีด นี้ย่า อางบล่าบ โย้เวอ จายล้า แง. แน อางบล่าบ ล่าที่ นี้ย่า อางลี้บอางล่าว โย้เวอ จายล้า แง. 57 จ้า พาจาว เวอ, ยี่นดี ย้า นาง กงูนา ฮา ก่าจ่า ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า, ไม้ พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ปาปาย ย้า!
58 นี้แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ, ปีนแตปีนนา แน เจ่อ แลน แล่ คูปาว. ไม้ นอง เจ่อ แฮ้งนา เจิ้นเจ้อ บ่าปี่ก่างบ่าปี่พยา ล่า กงากา แนนอ. แน จี่วีดอางซื้ง มางนา กูญ่าม แน ปีนแตปีนนา แน ล่ากาน ว่า ปี่ คูปาว, ไม้ นองมู นี้ง อางแบ คูย้า, นอง จี่วีดอางซื้ง มางนา อางเลิ่ง ฮา ปี่ คูชี แฮ้ย่า จองไจ อางจา แน.

15:25 15:25 สดุดี 110:1

15:27 15:27 สดุดี 8:6

15:32 15:32 อิสยาห์ 22:13; 56:12

15:45 15:45 ปฐมกาล 2:7

15:54 15:54 อิสยาห์ 25:8

*15:55 15:55 อางปีด บ่าอ่ายาว ต่องต่าน.

15:55 15:55 โฮเซยา 13:14