14
พรสวรรค์ แฮ้ง ไจ คริสเตียนชฺ้าง อือนา ปล่อง ย้าง
นี้แม้แนยาว นอง อางเลิ่ง ปีนแตปีนนา เลิ่นเลิ่น กงาฮา คูง แฮ้ย่า ลากฮูม ลางกา แฮ้งย้า เป. อ่าจ่าม มือ นอง พาจาว มาง ก้อง พรสวรรค์ ปีนแตปีนนา แน ป้าบู้ คูง นี้ย่า อางเลิ่ง อางแม่น ย้าเป. พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อางเลิ่ง พรสวรรค์ แฮ้ง ล้าม ย้า แม่น แง, ไม้ ชฺ้าง จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง จี่ อือย่า ชฺ้าง อือนา บ่ากงา จี่ช่าง, จ้า พาจาว มางนา จี่ช่าง แง, ไม้ ชฺ้าง นี้ย่า จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง อือนา บ่าน่าแบ กา. ชฺ้าง จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง จี่ คูง อือย่า, อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ อางเลิ่ง ม้าม้า อางโชฺง แฮ้ง จี่ แง. จ้า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือย่า ชฺ้าง อือนา จี่ช่าง แง, ไม้ ยองนา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน เจ่อ ปี่ แง แนนอ. แน ยองนา นืงบาแฮ่ง ปี่ แง แนนอ. แน จี่ปล้อง ยองนา ฮา นืงบาต่อง จาบื่อดื้งบื้อ ปี่ แง แนนอ. จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ คูชี อือย่า, ค่าตอง อางโต แฮ้งนา ญา ปล่อง จ่า แล่แง. จ้า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือย่า คริสเตียนชฺ้าง คาโคลาโค อือนา คาตา ปล่อง แง.
กงา นองมู คาโคลาโค แฮ้งนา จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ ตอ ปี่ ล่า ซี่ค้า. จ้า ม้าม้า นี้ย่า กงา นองนา พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง จี่แต่น ปี่ ล่า ซี่ แง, จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง จี่ แฮ้ง ล่อบ่าปา ย้า, ไม้ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือ จี่ แฮ้ย่า จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง จี่ แฮ้ง ล่อบ่าปา จองไจ จา แล่แง. จ้า จาว่าแน จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ เมอ, ชฺ้าง จี่ไค้ ฮู คาตา แน จาน ยาว, จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง จี่ แฮ้ง มือ โบสถ์ เวอ คริสเตียนชฺ้าง คาโคลาโค ดื้งน้า คูชี อือนา ฮาย นืงบาแฮ่ง อางจา ปี่ กงา ย้า.
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, จาว่าแน กงา นองนา บ่อซฺ้า ล่า เมอ, กงา จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง ไจ นองนา จี่ช่าง ล่า ยาว, นอ บ้าเจอ จองไจ กงาบู้ คูแง? จ้า นอ จองไจ อางกงา บู้ คู ย้า. จาว่าแน พาจาว มาง กงานา อางเลิ่ง แบ ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง กงา นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่า ยาว, แน พาจาว มาง ก้อง แบบู้ อางเลิ่ง จายลือ ชี แฮ้ง กงา นองนา ม่ายแบ ปี่ ล่า ยาว, แน จาว่าแน กงา พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง นองนา ป่าว ม่า ล่า ยาว, แน กงา นองนา ม่าอู่บ ล่ายาว. ดนตรีเคิ้ง จี่วีดบ่าจา อือนา ฮา อางเซง บื้ง อ่อกล้า ปี่ง แฮ้งแม้แน ย้า. ดนตรีเคิ้ง แฮ้ย่า คองมาน มาโย้ง อือ ย้าเป. จาว่าแน เจ้ง แน อางเซง แฮ้ง บ่าบื่ง ยาว, ชฺ้าง กงากย่า คูชี อือย่า บ้าเจอล้อแม้ แบ คูแง, อามือ บ้าเจอ เพ่ง บ่อ แงแน. จาว่าแน ชฺ้าง ซ้าด อางคย้าว มี ม่า รบ ปี่ฮู มาง อางเซง แฮ้ง เจ้ง แน บ่ามี บื้ง ปี่ ยาว, อ่าซ่าง อางโต เก้ม อ่อก รบ แอ แง. ทื่อช่างกานญา จาว่าแน นอง จี่ต่าง แบ อางไง่ อือ บ่าจี่ ยาว, อ่าซ่าง แบ แง นอ บ้าเจอ จี่ แงแน. ยาว นี้ย่า ฮ้างม้าน นา จี่ช่าง ชี ลอย้า. 10 ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ จี่ต่างก่ามแท้ นี้ย่า ไลย่างไลเจ้อ ย้า จา แง. จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม จี่ต่างก่ามแท้ กูย่างกูเจ้อ อางเซง นี้อือย่า ม่ายแบ ปี่ แง บ้าเจอ จี่ แงแน. 11 จาว่าแน กงา อ่าซ่าง จี่ต่าง แฮ้ง บ่าน่า แบ กาแง, ชฺ้าง แฮ้อือย่า กงา ม้องน้าม ทื่อเจ่อทื่อจาด ชฺ้าง บ่าอ่า, จ้า ยองมู นี้ย่า กงา อางมู โย้เวอ ฮาก อางเจ้ออางจาด ชฺ้าง เป. แน กงาม มือ ยอง ม้องน้าม ทื่อเจ่อทื่อจาด ชฺ้าง บ่าอ่า, จ้า กงา ยอง อางมู โย้เวอ ฮาก อางเจ้ออางจาด ชฺ้าง เป. 12 นองมู นี้ง ทื่อช่างกานญา อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง พรสวรรค์ ปีนแตปีนนา ย้า กงา คู ซี้ แง. นี้แม้แนยาว นองมู นี้ง มือ กูย่างกูเจ้อ แน ฮาย นอง พรสวรรค์ จา ชี แฮ้ง ไจ คริสเตียนชฺ้าง อือนา นืงบาแฮ่ง ปี่ ปาว, ไม้ ยองนา ฮาย อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน พาจาว มางนา เจ่อ ปี่ แง แนนอ.
13 นี้แม้แนยาว อ่าซ่าง จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ แง, พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ป้า ค่าตอง อางโต แฮ้งนา จี่ต่าง แฮ้อือนา จี่ไค้ กงา ปี่ โว, 14 ไม้ จาว่าแน กงา จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง ไจ อธิษฐาน ฮา ยาว, กงา นืงบา นี้ย่า อธิษฐาน อางฮา ม้าม้า ย้า, จ้า กงาย่า ค่าตอง จี่ แฮ้งนา บ่าน่าแบ กาเป. 15 ท้าว กงา บ้าเจอล้อแม้ ฮา วา? กงาย่า ค่าตอง นืงบา แน ก่ามกืด นี้ง ไจ อธิษฐาน ฮาย นา. แน กงาย่า ค่าตอง นืงบา แน ก่ามกืด แฮ้ง ไจ เพ่งฮ่าว พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮาย นา. 16 นอง ค่าตอง นืงบา แฮ้ง แอ่ แน ไจ พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ขอบคุณ ฮา เมอ, ชฺ้าง นอง จี่ต่าง แฮ้งนา บ่าน่าแบ กาง อือย่า บ้าเจอล้อแม้ “อางอ้าย้า” แน จี่ คูแง? 17 นอง จี่ต่าง พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา ขอบคุณ ฮา แฮ้ง บ้าเจอล้อม้อก แม่น เวิม, จ้า ฮาก บ่าน่าแบ กาอือ ก้อง จองไจ บ่าจา เป.
18 กงาย่า พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา แง, กงา นอง ล่อบ่าปา แน จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง เลิ้งเลิ้ง แน กงาจี่ แฮ้งนา. 19 จ้า คริสเตียนชฺ้าง อือ ก้อง ทื่งกง่า แน โบสถ์ เวอ พาจาว มางนา บอกไว้ คูเมอ, กงาย่า จี่ต่าง 5 ก่าม ฮาก อางน้าแบ กาง อือ ไจ ม่าอู่บ แง. ยาว นี้ย่า จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง 10,000 ก่าม จี่ แฮ้ง ล่อบ่าปา แม่น แล่ง.
20 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, ย่าเก แม้แน เย้ง แฮ้ง ว่าง โว, นองมู นี้ย่า ย่าแน่ อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อางเลิ่ง บ่าแม่น บ่าฮา อือ แม้แน ฮา โว, แน บ้าเจอ เย้ง เวิม คริสเตียนชฺ้าง ปีนแตปีนนา แน เจ่อ คูชี อือ ก่ามกืด แฮ้งแม้แน เย้ง โว. 21 พระคัมภีร์ เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“จี่วีดอางซื้ง ม้า นี้แม้แน จี่ แง, ‘กงา ชฺ้าง จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง จี่ คูชี อือนา ไจ แง,
แน ฮาก อางเจ้ออางจาด ชฺ้าง อือ ม่านป่อง แฮ้ง ไจ กงา ชฺ้าง อือนา จี่ช่าง แง.
จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม มือ กงา ชฺ้าง อือ กงานา บ่าน่า จ่า ล่า’ ” แน. 14:21 อิสยาห์ 28:11-12
22 นี้แม้แนยาว จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง จี่ นี้ย่า คริสเตียนชฺ้าง อือนา ฮา พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้งนา มย้าง ปี่ แง บ่าอ่า, จ้า คริสเตียน บ่าอ่า อือนา ฮา มย้าง ปี่ แง เป. แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้ย่า คริสเตียน อือนา ฮา พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้งนา มย้าง ปี่ แง บ่าอ่า, จ้า คริสเตียน บ่าอ่า อือนา ฮาย มย้าง ปี่ แง. 23 จาว่าแน นองมู คาโคลาโค คริสเตียนชฺ้าง เพล่อ คูชี อือ โบสถ์ เวอ ช้อน กา เมอ, จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ โค คู ยาว, ชฺ้าง บ่าน่ากลา กางอือ แน คริสเตียน บ่าอ่า อือ โบสถ์ โย้เวอ ย่อ อ้อง ลาน เมอ, ชฺ้าง แฮ้อือย่า นองนา บ่าจี่ ล่า คูล่า, นองมู นี้ย่า เปิดบา เพล่อ โค คูชี แน? 24-25 จ้า จาว่าแน นองมู คาโคลาโค แฮ้ง พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง จี่ โค คู เมอ, ชฺ้าง บ่าน่ากลา กางอือ แน คริสเตียน บ่าอ่า อือ โบสถ์ โย้เวอ ย่อ อ้องล้าน ยาว, ยอง จี่ต่าง กงากย่า คูชี แฮ้ง ยองนา ฮาย แบ จ่า ปี่ แล่แง, ยองมู นี้ย่า ชฺ้าง อางบล่าบ แน พาจาว ม้า ยอ บ้าเจอ เย้ง แงแน อางแบ แอ่ ย้าแน. ยาว ยอง มือ กงาแบ คูแง, พาจาว ม้า ยองนา ต้าดต่อน วี่บ่ากไจ ปี่ แงแน, ไม้ ยองมู นี้ย่า อางบล่าบ ฮา คู ป้าน่อ. ยาว ยองมู แฮ้ง มือ พาจาว มางนา บอกไว้ คูแง. แน นี้แม้แน จี่ คูแง, “พาจาว ม้า นองก้อง ม้าม้า ย้า ดื้ง แง” แน.
โบสถ์ เวอ พาจาว มางนา บอกไว้ อางลี้บ ย้าง
26 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, ท้าว บ้าเจอล้อแม้ ฮา แง? นอง โบสถ์ โย้เวอ ช้อน กายาว พาจาว มางนา บอกไว้ คูเมอ, ชฺ้าง ทื่อม่าง ม้า เพ่งฮ่าว พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮา แง. ชฺ้าง ทื่อม่าง ม้า คริสเตียนชฺ้าง อือนา ม่าอู่บ แง. ชฺ้าง ทื่อม่าง ม้า พาจาว มาง ยางนา อางเลิ่ง แบ ปี่ชี่ แฮ้ง คริสเตียนชฺ้าง อือนา อู่บน้า ปี่ แง. ชฺ้าง ทื่อม่าง ม้าย่า จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ แง. แน ชฺ้าง ทื่อม่าง ม้า จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ไค้ แง. อางเลิ่ง คาโคลาโค นี้อือ กูย่างกูเจ้อ แน ฮา คูโว, ไม้ คริสเตียนชฺ้าง อือนา นืงบาแฮ่ง ปี่ อางอ้าน แฮ้ง ล่อบ่าปา แน พาจาว มางนา เจ่อ ปี่ แง แนนอ. 27 จาว่าแน ชฺ้าง จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ฮู จาน ยาว, ชฺ้าง 2 คู่น บ่าอ่ายาว 3 คู่น แน จี่ กาโน. แน จี่ เมอ กาจาง กามาง กา แน จี่ ปี่ โว. แน ชฺ้าง ทื่อม่าง มางนา จี่ไค้ ปี่ โว, ไม้ ฮายแบ ปี่ง นอ ยอ บ้าเจอ จี่ คูแง แน. 28 จาว่าแน ชฺ้าง จี่ไค้ฮู บ่าจา ยาว, โบสถ์ โย้เวอ อ่าซ่าง มางนา จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง บ่าปี่ จี่ โจ, จ้า ยางนา ทื่อม่าง แน พาจาว มางนา จี่ช่าง ปี่ โว.
29 ยาว พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้ย่า ชฺ้าง 2 คู่น บ่าอ่ายาว 3 คู่น แน จี่ ปี่ กาโน. ยาว คริสเตียนชฺ้าง ทื่อบ่า อือนา เย้งฮู ปี่ โว, ยอง จี่ แฮ้ย่า พาจาว มาง ก้อง จายลือ ชี ล่าแน. 30 จ้า จาว่าแน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ทื่อม่าง มาง จี่ เมอ, ชฺ้าง ดื้งน้า ชี อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อม่าง มางนา พาจาว มาง ยาง จี่ต่าง แฮ้ง จี่ ปี่ เมอ, พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู ฮูลู จี่ ชี่ ม้า กยาบ ยาว ดื้งน้า ปี่ ปาโน. 31 นองมู คาโคลาโค นี้ย่า กาจาง กามาง กานญา พาจาว มาง จี่ต่าง แฮ้ง จี่ กงา กางแง, ไม้ นองมู คาโคลาโค แฮ้งนา พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง แบบู้ ปี่ แง, แน นืงบาแฮ่ง จา ปี่ แง แนนอ, 32 แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู อือนา กงาแบ ปี่ แง, ค่าตอง ล้อ ญ่าม เมอ จี่ ซูม แง แนนอ, 33 ไม้ พาจาว ม้าย่า กงูนา บ่าซื่กบ่าซ่าก ปี่ ล่าซี่, จ้า ยา กงูนา ทื่งกง่า แน ดื้ง ปี่ ล่า ซี่ แง, เจิ้นเจ้อ บ่าซีบ่าแล กาแน, พาจาว ม้า โบสถ์ กูต่องกูตี่ อือเมอ นี้แม้แน ฮา ปี่ ซี่ แง.
34 ค่าบาย่า นอง เวอ, โบสถ์ โย้เวอ นอง คริสเตียนชฺ้าง อือ ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ กย้าบ แน ดื้งน้า คู โว. ไม้ นองนา เจิ้นเจ้อ บ่าปี่จี่ ล่า, นี้แม้แนยาว นองมู นี้ง มือ โมเสส อางลี้บอางล่าว เวอ ม่ายฮา ปี่ชี่ แฮ้งแม้แน ฮา เค่ คู ปาว. โมเสส อางลี้บอางล่าว โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี, “ค่าบาย่า ล่าที่ นี้ย่า ค่าพ่าย่า ล่อ แน บ่าฮื่อ” แน. 35 ยาว จาว่าแน นอง บ้าเจอ แบ ซี้ แง, นอง ยู้ม พ่าว เคอ แล ยาว ค่าตอง อางบล้อง นา น้า กาโน, ไม้ โบสถ์ โย้เวอ จา เมอ ค่าบาย่า จี่ ซูน นี้ย่า ซ่าจอเกิ่ง เป. 36 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, นอง เย้ง กานยาว พาจาวจี่ต่าง นี้ย่า นองก้อง จายล้า ชี ลา? อ้าว พาจาว มาง จี่ต่าง นี้ย่า นองมู นี้งญา ล่า กงาบู้ แอ?
37 อ่าซ่าง เย้ง แง, ค่าตอง อางโต นี้ย่า พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู, แน อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้าย่า ยางนา พรสวรรค์ ปี่ ชี แน. ชฺ้าง แฮ้ม้า อางแบ ย้า, กงา โจ้ดมาย แต้ม นองนา ม่ายฮา ปี่ ล่าชี่ แฮ้ย่า, จี่วีดอางซื้ง มาง ม่ายฮา ปี่ชี่ ย้าง ย้าแน. 38 อ่าซ่าง จี่วีดอางซื้ง มาง ม่ายฮา ปี่ชี่ นี้งนา บ่าตี่นบ่าต่อง แง, นองมู นี้ง มือ ชฺ้าง แฮ้มางนา บ่าตี่นบ่าต่อง คูโจ.
39 นี้แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, ปีนแตปีนนา แน พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง ชฺ้าง อือนา ป่าว ม่ายแบ ปี่ คูปาว. แน จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง จี่ แฮ้งนา บ่าม่าย ว่าง ปี่ โจ. 40 จ้า อางเลิ่ง คาโคลาโค นี้อือ กง่าเกิ้ง แน ฮา คู ปาว ค้าซูม แม้แน.

14:21 14:21 อิสยาห์ 28:11-12