13
จาว่าแน กงา ชฺ้าง กูเจ้อกูจาด อือ จี่ต่างก่ามแท้ แฮ้ง แน เท่วาด่า อือ จี่ต่างก่ามแท้ แฮ้ง จี่ กงากา ยาว, จ้า ฮากนา บ่าลาก ยาว, กงา จี่ แฮ้ง มือ คองมาน มาโย้ง อางเซง บื้ง ชี แน ทื่อช่างกานญา เป. บ้าเจอล้อแม้เวิม จา ปี่ ปาว, กงา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เพล่อ เวิม, แน กงา กูย่างกูเจ้อ แน พาจาว มาง อางเลิ่ง อางโชฺง แฮ้ง แบ โค เวิม, แน กงา พาจาว มางนา แก่นคา แน เจ่อ ชี แฮ้ง กงานา ฮา ล่าที่ จา ตาแซ้ อือนา ม่า ซาด กว่า ปี่ กงา เวิม, จ้า จาว่าแน กงา ฮากนา บ่าลาก ยาว, กงา ชฺ้าง เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าจา แน ทื่อช่างกานญา เป. แน กงา อางเกิ่งอางก้อ กูย่างกูเจ้อ จา ชี แฮ้ง ชฺ้าง อางตูกอางพาน อือนา ปี่ โค เวิม, แน กงา ฮากนา ซฺี้ แต่น ปาปาย กงานา บี่ท่อ จฺ่อ แซ่ ล่าเวิม, * 13:3 กรีก ปาบ ทื่อบ่า เวอ นี้แม้ แต้ม ชี, “ค่าตอง อางโต บี่ท่อ พี แล่ง.” จ้า จาว่าแน กงา ฮากนา บ่าลาก ยาว, กงา อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ง มือ เจิ้นเจ้อ จองไจ บ่าจา เป.
ลาก นี้ย่า ก่ามโอ่ด กงาจา แง, ฮากนา ลากซื่งกง่ากย้า แง, บ่าเจอบ่าค่อย, บ่าอ่อนจ่าแล่, บ่าจี่โอ่ดจ่าแล่ เป. ลาก นี้ย่า ฮากนา อางโซ้กอางไล้ แน บ่าฮา ช่าง, ค่าตอง กงา แฮ้ง แอ่ แน บ่าเย่ง ซี้, นืงบาไล้ แอ บ่าคา, ลาก นี้ย่า ฮาก อางเลิ่ง อางซี ฮา ชี แฮ้ง บ่าจาม ชี. ลาก นี้ย่า ฮาก อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา นา มย้าง เมอ บ่ากย่างม่อนซ้า, จ้า อางเลิ่ง ม้าม้า แฮ้งนา กย่างม่อนซ้า แง. ลาก นี้ย่า กาน นืง บ่าจา, แน กูญ่าม ย้า นืงบาชี ลางกา แง, แน กูญ่าม ย้า นืงบาแก่นจ่า แง, แน กูญ่าม ย้า กูย่างกูเจ้อ นา โอ้ด แง.
พาจาว ม้าย่า ชฺ้าง ทื่อบ่า อือนา พรสวรรค์ ปี่ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เพล่อ ปี่ แง. แน ชฺ้าง ทื่อบ่า อือนา พรสวรรค์ ปี่ จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ ปี่ แง. แน ชฺ้าง ทื่อบ่า อือนา พรสวรรค์ ปี่ วี่ไซป้านญา จา แบบู้ ปี่ แง. พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา พรสวรรค์ ปี่ ชี แฮ้ย่า โปยว นืง อางจา, จ้า ลาก นี้ย่า โปยว นืง บ่าจา เป, ไม้ กงู อางเลิ่ง ทื่อบ่า อืนญา แบ แง, แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู นี้ย่า อางเลิ่ง ทื่อบ่า อืนญา จี่ แง. 10 จ้า พระเยซู พ่าว ลือ แล่ เมอ กงู กูย่างกูเจ้อ ย้า กงาแบ แง.
11 กงา ย่าเก แน ฮา เมอ, กงาย่า ย่าเก แม้แน จี่ แง, แน ย่าเก แม้แน เย้ง แง, แน ย่าเก แม้แน นืงบา จา แง, จ้า กงา ค่อ เมอ, ย่าเก แม้แน ฮา แฮ้ง ว่าง แอ. 12 กงู อามือ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางเลิ่ง กงาแบ ชี แฮ้ย่า แวน อางพื้อ เวอ อางฮูบ มย้าง แฮ้งแม้แน ย้า. จ้า พระเยซู พ่าว ลือ แล่ เมอ, กงู กูย่างกูเจ้อ อือนา เจ้ง ย้า ฮู มย้าง แง. อามือ กงาย่า อางเลิ่ง อางแม่น ม้าม้า ทื่อบ่า อือญา แบ แง. จ้า พระเยซู พ่าว ลือ แล่ เมอ, กงา กูย่างกูเจ้อ ย้า กงาแบ แง, พาจาว มาง กงานา แบกงา ล่าง แฮ้งแม้แน ย้า.
13 จ้า อามือ 3 เลิ่ง จา แง โปยว นืง บ่าจา แน, 3 เลิ่ง แฮ้ย่า เจ่ออางเลิ่ง, นืงบาแก่นจ่าง อางเลิ่ง แน ลาก อางเลิ่ง แฮ้งย้า เป. จ้า 3 เลิ่ง นู้เวอ ฮื่อ เลิ่นเลิ่น แฮ้ย่า ลาก อางเลิ่ง แฮ้งย้า เป.

*13:3 13:3 กรีก ปาบ ทื่อบ่า เวอ นี้แม้ แต้ม ชี, “ค่าตอง อางโต บี่ท่อ พี แล่ง.”