12
พรสวรรค์ จายลือ ชีย้าง
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, อามือ กงา นองนา พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง พรสวรรค์ จาย ลือ ชี แฮ้ง แบ ปี่ ล่า ซี่ค้า. นองมู นี้ง อางแบ คูย้า ค้าแต้ เวอ นอง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ กาซื้ง แน ฮา เมอ, นอ ฮู่บปาน บ่าจี่ กงา กาง อือนา บอกไว้ คูแง แน. ยาว นี้งย้า นองนา จ้อบ อางเลิ่ง อางซี ฮา ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า. บ้าเจอล้อแม้เวิม จา ปี่ ปาว, กงา นองนา ม่า แบ ปี่ ล่า ซี่ค้า, อ่าซ่าง เวิม จา ปี่ว. จาว่าแน พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ยางก้อง ดื้ง ยาว, ยา นี้แม้แน บ่าจี่, “พระเยซู นา แซ้งว้าน โว!” แน. ยาว อ่าซ่าง เวิม จา ปี่ ปาว. จาว่าแน ยางก้อง พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง บ่าดื่ง ยาว, ยา นี้แม้แน บ่าจี่, “พระเยซู จี่วีดอางซื้ง มาง ย้า” แน.
พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ชฺ้าง อือนา พรสวรรค์ ปี่ แฮ้ย่า ไลย่างไลเจ้อ ย้า จา แง. จ้า พรสวรรค์ ปี่ ฮู ม้าย่า ทื่อม่าง กานญา. จี่วีดอางซื้ง มางนา ล่ากาน ว่า ปี่ นี้ย่า ไลย่างไลเจ้อ ย้า จา แง. จ้า กงู ล่ากาน ว่า ปี่ คูชี แฮ้ ม้าย่า ทื่อม่าง กานญา. พาจาว ม้าย่า ล่ากาน ไลย่างไลเจ้อ ย้า ว่า แง. จ้า พาจาว ชฺ้าง คาโคลาโค อือ ก้อง ล่ากาน ว่า ม้า ทื่อม่าง กานญา. พาจาว ม้า ยาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มางนา ชฺ้าง คาโคลาโค อือ ก้อง ล่ากาน ว่า ปี่ แง, ไม้ ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ปล่องวาน ลางกา ปี่ แง แนนอ. พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง นี้ม้า ชฺ้าง ทื่อม่าง มางนา ฮา ชฺ้าง วี่ไซป้านญา อางจา อือ แม้แน จี่ ปี่ แง. แน ยา ชฺ้าง ทื่อม่าง มางนา ฮา ชฺ้าง อางแบอางบู้ อือ แม้แน จี่ ปี่ แง. ยาว นี้ย่า พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ทื่อม่าง กานญา เป. ยา ชฺ้าง ทื่อม่าง มางนา ฮา ปีนแตปีนนา แน เจ่อ ปี่ แง. แน ชฺ้าง ทื่อม่าง มางนา ล่าที่ ปี่ พ่าญาด ยา โปยว ปี่ แง. 10 ยาว นี้ย่า พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ทื่อม่าง กานญา เป. ยา ชฺ้าง ทื่อม่าง มางนา ล่าที่ ปี่ อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ ฮา ปี่ แง. แน ชฺ้าง ทื่อม่าง มางนา พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เพล่อ ปี่ แง. แน ชฺ้าง ทื่อม่าง มางนา ฮา แบ ปี่ แง, ชฺ้าง แฮ้มาง จี่ แฮ้ย่า พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง มาง ก้อง จายลือ ชี ม้าม้า ย้าล่า แน. แน ชฺ้าง ทื่อม่าง มางนา จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้งนา ฮา จี่ ปี่ แง. แน ชฺ้าง ทื่อม่าง มางนา จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้งนา ฮา จี่ไค้ ปี่ แง. 11 จ้า พาจาว มาง อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา พรสวรรค์ ปี่ ชี่ ม้า ทื่อม่าง กานญา. แน ยา ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา พรสวรรค์ ปี่ แง, ยาง ฮู ยาว ซูม แฮ้ง วา ย้าเป.
พระเยซูคริสต์ อางโต โย้เวอ ชฺ้างเคิ้ง ย่าง
12 คริสเตียนชฺ้าง อือย่า พระเยซูคริสต์ อางโต เวอ ชฺ้างเคิ้ง ไลย่างไลเจ้อ อือ แม้แน ย้า เพล่อ แง. จ้า บ้าเจอล้อแม้ ชฺ้างเคิ้ง * 12:12 ชฺ้างเคิ้ง นี้ย่า อวัยวะ นา ฮา แง. ไลย่างไลเจ้อ แน จา เวิม อางโต ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กานญา จา แง. 13 ทื่อช่างกานญา กงูมู คาโคลาโค นี้ย่า ยิวชฺ้าง ล่า อ้าว, ยิวชฺ้างบ่าอ่า ล้า อ้าว, ย่าเจ่น ล่า อ้าว, ย่าเจ่น บ่าอ่า ล้า เวิม มือ กงู ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ เมอ, อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ กงู นา ฮา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ปี่ ล่าแง. แน กงูมู คาโคลาโค นี้ย่า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กานญา จา คูแง.
14 ไม้ ชฺ้าง อางโต นี้ย่า ชฺ้างเคิ้ง ทื่อย่าง แน จา บ่าอ่า, จ้า ไลเจ้อ เป จา แง. 15 ล่าคื่อ มาง นี้แม้แน จี่ เวิม, “ไม้ กงา ล่าปู่ บ่าอ่า, นี้แม้แนยาว กงา ชฺ้าง อางโต มาง เฮอ บ่าอ่า” แน. จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม ล่าคื่อ ม้าย่า ชฺ้าง อางโต โย้เวอ บ่าเจิ่ก อ่อก กงา กา. 16 น่าซื่ง มาง นี้แม้แน จี่ เวิม, “ไม้ กงา แมนือ บ่าอ่า, นี้แม้แนยาว กงา ชฺ้าง อางโต มาง เฮอ บ่าอ่า” แน. จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม น่าซื่ง ม้าย่า ชฺ้าง อางโต มาง ก้อง บ่าเจิ่ก อ่อก กงากา. 17 จาว่าแน ชฺ้าง อางโต นู้เวอ ชฺ้างเคิ้ง คาโคลาโค อือ แมนือ เพล่อ โค ยาว, กงู บ้าเจอล้อแม้ กงากย่า กงากา แง? แน จาว่าแน ชฺ้าง อางโต นู้เวอ ชฺ้างเคิ้ง คาโคลาโค อือ น่าซื่ง เพล่อ โค ยาว, กงู บ้าเจอล้อแม้ อางแป่ ดู่ง กงากา แง? 18 นี้แม้แน เพล่อ ชี นี้ย่า, ไม้ พาจาว ม้า ชฺ้างเคิ้ง อือนา ชฺ้าง อางโต โย้เวอ ดื้ง ปี่ แง, ยาง นืงบาจาบวา ย้า. 19 จาว่าแน ชฺ้างเคิ้ง คาโคลาโค แฮ้ง ทื่อย่าง แฮ้ง แอ่ แน จา แง แนยาว ชฺ้าง อางโต บ่าอ่า เป! 20 กานแตว ชฺ้างเคิ้ง นี้ย่า ไลย่างไลเจ้อ ย้า จา แง, จ้า ชฺ้างเคิ้ง แฮ้อือย่า อางโต ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กานญา เพล่อ แง.
21 นี้แม้แนยาว แมนือ แฮ้ ล่าปู่ แฮ้งนา นี้แม้แน บ่าจี่ ช่าง กงากา, “กงา นางนา บ่ากงา ล่าซี่” แน. ยาว อางตู่ แฮ้ ล่าคื่อ แฮ้งนา นี้แม้แน บ่าจี่ ช่าง กงากา, “กงา นางนา บ่ากงา ล่าซี่” แน. 22 ชฺ้าง อางโต โย้เวอ ชฺ้างเคิ้ง กงู อางเลิ้ง แน บ่ากงา ไจ แฮ้ย่า กงู เย้ง แง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า แน, จ้า กานแตว ปีนแตปีนนา เป. 23 แน ชฺ้าง อางโต โย้เวอ ชฺ้างเคิ้ง อางบย่า แน จองไจ บ่าจา แน กงู เย้ง แฮ้ย่า, กานแตว กงู นาบาตา ย้า กงา ฮูพลา คูแง. แน ชฺ้างเคิ้ง กงู ฮากนา บ่าฮู ปี่ จอ กาง แฮ้ย่า, กานแตว กงู ปีนแตปีนนา ย้า กงา ฮูพลา คูแง, 24 ไม้ ชฺ้าง อางโต โย้เวอ ชฺ้างเคิ้ง อางมาง อือนา นาบาตา แน บ่ากงา ฮูพลา. พาจาว ม้าย่า ชฺ้าง อางโต โย้เวอ ชฺ้างเคิ้ง อือนา ฮา ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ ปี่ แง. แน ชฺ้างเคิ้ง บ่าแม่นบ่ามาง แน กงู เย้ง แฮ้อือนา โญกญอ แง, 25 ไม้ ชฺ้าง อางโต โย้เวอ ชฺ้างเคิ้ง อือนา บ่าปี่ ซีแล อางมู เปิ่ง ลางกา ปี่ แนนอ. จ้า ชฺ้างเคิ้ง กูย่างกูเจ้อ อือนา แม่น แน ฮูพลา ลางกา ปี่ แง แนนอ. 26 จาว่าแน ชฺ้าง อางโต โย้เวอ ชฺ้างเคิ้ง ทื่อย่าง ม่าง ด้ากย้าง ยาว, ชฺ้างเคิ้ง กาบ่ากาเจ้อ อือ คาตา ย้า ด้ากย้าง คูแง. จาว่าแน กงู ชฺ้างเคิ้ง ทื่อย่าง มางนา แม่น แน ฮูพลา ยาว, ชฺ้างเคิ้ง กาบ่ากาเจ้อ อือ คาตา ย้า ทื่งกง่า แน กย่างม่อนซ้า คูแง.
27 นองมู คาโคลาโค นี้ย่า พระเยซูคริสต์ อางโต ย่าง ย้าเป. แน นองมู คาโคลาโค นี้ย่า พระเยซูคริสต์ อางโต โย้เวอ ชฺ้างเคิ้ง อือ ย้าเป. 28 พาจาว ม้าย่า คริสเตียนชฺ้าง คาโคลาโค อือนา แช้ยู้ ล่ากาน ปล่องว่า กา ปี่ แง. ต่องก่าต่าง โย้เวอ พาจาว ม้า ศิษย์เอก แช้ยู้ เปิน ชี. ยาว น่อง โย้เวอ พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู แช้ยู้ ชี. ยาว พาจาวอางเลิ่งม่าอู่บฮู แช้ยู้ ชี. ยาว อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ ฮาฮู อือนา แช้ยู้ ชี. ยาว พ่าญาด ยาฮู แช้ยู้ ชี. ยาว ฮากนา ปล่องวานฮู อือนา แช้ยู้ ชี. ยาว ยอคา แช้ยู้ ชี. ยาว จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง จี่ฮู อือนา แช้ยู้ ชี. 29 ศิษย์เอก เพล่อ นี้ย่า, แน พาจาวจี่ต่างจี่แต่นฮู เพล่อ นี้ย่า, แน พาจาวอางเลิ่งม่าอู่บฮู เพล่อ นี้ย่า, ชฺ้าง คาโคลาโค แน กงาเพล่อ คูแง บ่าอ่า เป. ล่าที่ ไจ อางเลิ่งชฺ้างบ่าฮาตอกางอือ ฮา นี้ย่า ชฺ้าง คาโคลาโค แน ฮา กงากา แงแน บ่าอ่า. 30 แน พ่าญาด ยา โปยว ปี่ง นี้ย่า, แน จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ นี้ย่า, แน จี่ต่างบ่ากย่ากางซื้ง แฮ้ง จี่ไค้ นี้ย่า ชฺ้าง คาโคลาโค แน ฮา กงากา แงแน บ่าอ่า เป. 31 จาว่าแน พาจาว มาง ก้อง พรสวรรค์ ป้า แงแน ยาว พรสวรรค์ ฮากนา ไจ ปล่อง อือ ปีนแตปีนนา แน ป้า ปาว.
ลาก อางเลิ่ง ย่าง
จ้า พรสวรรค์ แฮ้ง ล่อบ่าปา แน จองไจ จา แล่ง แฮ้ย่า กงู ลากฮูม ลางกา แฮ้งย้า เป.

*12:12 12:12 ชฺ้างเคิ้ง นี้ย่า อวัยวะ นา ฮา แง.