11
พาจาว มางนา บอกไว้ ย้าง
กงา พระเยซูคริสต์ นา ฮา เค่ ชี แฮ้งแม้แน ฮา คูปาว.
กงาย่า นองนา โญกญอ จ่า ล่า ปานา, ไม้ นอ กงานา อางเลิ้ง ย้า ปือซฺ้า ล่า คูแง, แน นอย่า กงา ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮา เค่ คูแง. จ้า กงา นองนา แบ ปี่ ล่า ซี่ค้า, พระเยซูคริสต์ ค่าพ่าย่า คาโคลาโค อือ ล่อบ่าปา ฮื่อ แงแน. ยา ค่าพ่าย่า อือ อางตู่ แน ทื่อช่างกานญา. ยาว ค่าพ่าย่า นี้ย่า ค่าตอง ค่าบา มาง อางตู่ แน ทื่อช่างกานญา. ยาว พาจาว ม้า พระเยซูคริสต์ อางตู่ แน ทื่อช่างกานญา. นี้แม้แนยาว ค่าพ่าย่า ล้อมาง อธิษฐาน ฮา เมอ, แน พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว เมอ, ตู่ปาว ปาว แล่แง, ยา พระเยซูคริสต์ นา ฮา ซฺ่าจอ แล่ ปี่ชี่ เป. แน ค่าบาย่า ล้อมาง อธิษฐาน ฮา เมอ, แน พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว เมอ, ตู่ปาว บ่าปาว แล่ง, ยา ค่าตอง อางบล้อง มางนา ฮา ซฺ่าจอ แล่ ปี่ แง. ยา ตู่ตื่อตื้อ แล่ชี่ แน ทื่อช่างกานญา. ค่าบาย่า นี้ย่า ตู่ปาว บ่าปาว แล่ ยาว ต้ามคื้ง ต่อน แล่ง แฮ้ง เชคาไล. จ้า ค่าบาย่า นี้ย่า ต้ามคื้ง ต่อน แล่ ยาว, แน ตู่ตื่อตื้อ แล่ ยาว ค่าตอง นา ฮา ซฺ่าจอ แล่ ปี่ แง เป. นี้แม้แนยาว ยางนา ตู่ปาว ปาว แล่ ปี่ โว! ค่าพ่าย่า ตู่ปาว ปาว บ่าซูม นี้ย่า, ไม้ ค่าพ่าย่า นี้ พาจาว มาง ล่าที่ แน พาจาว มาง ก้อง กูย่างกูเจ้อ จายลือ ชี แฮ้ง ฮา มย้าง ปี่ แง. จ้า ค่าบาย่า นี้ย่า ค่าพ่าย่า ก้อง ล่าที่ กงาบู้ แง, ไม้ พาจาว ม้า ต่องก่า เวอ ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง นา แต่ง เปิน ชี. ยาว น่อง โย้เวอ ยาง มือ ค่าพ่าย่า ม่าง อางกง่าว แฮ้ง ไจ ค่าบาย่า ทื่อม่าง แต่ง ชี. แน พาจาว มาง ค่าพ่าย่า นา แต่ง ชี นี้ย่า, ค่าบาย่า นา แต่ง ปี่ บ่าอ่า, จ้า พาจาว มาง ค่าบาย่า นา แต่ง ชี นี้ย่า ค่าพ่าย่า นา แต่ง ปี่ แง เป. 10 นี้แม้แนยาว ค่าบาย่า นี้ย่า ตู่ปาว ปาว แล่ คูปาว, ไม้ พาจาว มาง เท่วาด่า อือนา มย้าง ปี่ เซฺ้อ, นอ ค่าตอง อางบล้อง นา อางน้า จ่า ย้าแน.
11 บ้าเจอล้อแม้เวิม จา ปี่ ปาว, คริสเตียน อางมู นู้เวอ กงู จี่วีด นี้ย่า ค่าบาย่า นี้ ค่าพ่าย่า บ่าจา แน บ่าดื่ง กงากา แน ค่าพ่าย่า นี้ง ค่าบาย่า บ่าจา แน บ่าดื่ง กงา กา. 12 ไม้ ต่องก่าต่าง โย้เวอ พาจาว มาง ค่าบาย่า นา แต่ง เมอ, ค่าบาย่า นี้ย่า ค่าพ่าย่า ก้อง จายล้า แง. จ้า น่อง นู้เวอ ค่าพ่าย่า นี้ย่า ค่าบาย่า ก้อง เกิ้ด อ่อก ลือ แง. จ้า กูย่างกูเจ้อ นี้ย่า พาจาว มาง ก้อง จายลือ แง.
13 นอง เย้ง ฮู คูปาว, ค่าบาย่า นี้ย่า คริสเตียนม้องน้าม อือ ล้าก้า เวอ พาจาว มางนา อธิษฐาน ฮา เมอ, ตู่ปาว บ่าปาว แล่ ยาว อางซูม ลา? 14 ม้าม้า นี้ย่า กงู อางแบ คูย้า ค่าพ่าย่า ต้ามคื้ง อางม้อง ชี แล่ง นี้ย่า ซ่าจอคาบอล้อ ย้าแน. 15 จ้า ค่าบาย่า ต้ามคื้ง อางม้อง ชี แล่ง นี้ย่า อางซูม ย้าแน, ไม้ ต้ามคื้ง อางม้อง นี้ย่า ค่าบาย่า นา ตู่ปาว ปาว แล่ ปี่ง น้อ. 16 จ้า อามือ อ่าซ่าง กงานา นี้เลิ่ง จี่เจ้ ล่า ซี่ แง. กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า กงูมู แน พาจาว มาง โบสถ์ กูต่องกูตี่ อือเมอ ตู่ปาวปาว แล่ง อางลี้บอางล่าว นี้ย่า ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กานญา,
พระเยซู นา ปือซฺ้า ย้าง
17 กงา อามือ อางเลิ่ง ชา จี่เคอ นี้ย่า, กงาย่า นอง อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้งนา เจิ้นเจ้อ โญกจ่าญ่อ ล่า เซฺ่อ บ่าจา, ไม้ นอง ทื่งกง่า แน พาจาว มางนา บอกไว้ คูเมอ, นอ อางซีอางบล่าบ ฮา คูแง, อางเลิ่ง อางแม่น ฮา แฮ้ง ล่อบ่าปา. 18 ไม้ กงา นี้แม้ กย่า แอ นอง ทื่งกง่า แน พาจาว มางนา บอกไว้ คู เมอ, นอ อางมู เปิ่ง ลางกา แง. ยาว กงาม มือ เย้ง แง นี้เลิ่ง อางเลิ่ง ม้าม้า นาตู แน. 19 (บ้าเจอป้าค้า เวอ นอง อางมู โย้เวอ ซีแล อางมู เปิ่ง ลางกา ชี นี้ย่า, พาจาว ม้า อ่าซ่าง นา ลาก เลิ่นเลิ่น แน ฮา มย้าง ปี่ ซีง ลา?) 20 นี้แม้แนยาว พระเยซู นา ปื้อซฺ้า พิธี ฮา โย้เวอ นอง ทื่งกง่า แน ล้า ช้อน ลางกา เมอ, นอ พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มางนา บ่ากงา ปือซฺ้า คู จ้า นอ ฮ่างจฺ่า ล้า ซฺอก ญา, 21 ไม้ นองมู คาโคลาโค นี้ย่า แค้นล้อง ฮ่างจฺ่า ลีงลีง คูง. ยาว ชฺ้าง ทื่อบ่า อือ ฮ่างแบ่ แง แน ชฺ้าง ทื่อบ่า อือ แต่ค่า ม้าว แง. 22 นอ ยู้ม โย้เวอ บ่าจฺ่าบ่าต้าง คู เปิน แน? อ้าว ป่องฮ่าน แน คริสเตียนม้องน้าม อือนา ฮูย้า ลา? อ้าว ป่องฮ่าน แน คริสเตียนม้องน้าม อางตูกอางพาน อือนา ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ปี่ง ลา? นอง เย้ง กานยาว กงานา นอง อางเลิ่ง ฮา ชี นี้งนา บ้าเจอล้อแม้ จี่ ปี่ ล่าแง? กงานา นองนา จี่ โญกจ่าญ่อ ปี่ ล่าง ลา? อ่าเฮอ! กงาย่า แฮ้แม้แน บ่าฮา ล้า เป,
23 ไม้ จี่วีดอางซื้ง มาง ม่าอู่บจี่ต่าง กงานา ม่าอู่บ ล่ายาว, กงา นองนา ม่าอู่บ ล่า ชี่ แฮ้ย่า นี้แม้แน เป, พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มางนา ยาง ศิษย์ มาง บ่าแม่น ฮา ชี แฮ้คี่ เวอ, ยา ค้านู้มป่าง แฮ้ง กอ ท่าม แล่ชี่. 24 แน พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ชี. ยาว ยาง ค้านู้มป่าง แฮ้ง ชีด ศิษย์เอก อือนา เปิ่ง ปี่ ชี. ยา นี้แม้แน จี่ แง,
“ยู้ จฺ่า ปาว นี้ย่า กงา อางโต ย่าง ย้า นี้แม้ ฮา นี้ย่า กงานา ปื้อ ซฺ้า ล่าว!” แน.
25 น่อง โย้เวอ พระเยซู แน ยาง ศิษย์ อือ มู่งคี่ฮ่างจฺ่า เปิน ยาว, พระเยซู มือ อ่างู่น แต่ค่า ล้างก้อก แฮ้ง กอยท่าม แล่ชี่. แน พาจาว มางนา อางอ้าน แฮ้งแม้แน ย้า ขอบคุณ ฮา ยาว นี้แม้แน จี่ ชี,
“นี้ย่า กงา ซฺี่ เซฺ่อ อ่อก ล้า ปี่ง ย้าง ย้า, ไม้ ชฺ้าง อางบย่า อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ง แนนอ. แน ซฺี่ นี้ย่า พาจาว มาง ก่ามค่าน อางซฺื่อ โย้เวอ อางช่า ย่าง ย้า นอง อ่างู่น แต่ค่า นี้ง ต้าง เมอ, กงานา กูเทอ แน ปือซฺ้า ล่า คู โว!” แน,
26 ไม้ นอง ค้านู้มป่าง นี้ง จฺ่า เมอ แน อ่างู่น แต่ค่า นี้ง ต้าง เมอ, นอย่า พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ซฺี้ ชี อางเลิ่ง แฮ้ง กูเทอ ย้า อู่บ ชี แน ทื่อช่างกานญา, แน นอย่า นี้แม้แน ย้า ฮาย แล แล่ คูแง. ยาง พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เวอ เคอ ย้า.
27 นี้แม้แนยาว อ่าซ่าง พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ค้านู้มป่าง นี้ง จฺ่า เมอ, แน อ่างู่น แต่ค่า นี้ง ต้าง เมอ อางกง่าอางเกิง แน บ่าฮา ยาว ชฺ้าง แฮ้ม้า พระเยซู อางโต แน ซฺี่ แฮ้งนา อางบล่าบ ฮา ฮูย้า ช่าง ชี. 28 อ่าซ่าง พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ค้านู้มป่าง แฮ้ง ชา จฺ่า แน อ่างู่น แต่ค่า แฮ้ง ชา ต้าง แง, ค่าตอง พาจาว มางนา เจ่อ ชี แฮ้ง แม่น แน เย้ง ฮู แล่ ปาโน, ไม้ แบ ปี่ แง ค่าตอง ค้านู้มป่าง แฮ้ง จฺ่า นี้ง แน อ่างู่น แต่ค่า แฮ้ง ต้าง นี้ย่า อางกง่าอางเกิง ล่าแน, 29 ไม้ ชฺ้าง จี่วีดอางซื้ง มาง ค้านู้มป่าง แน อ่างู่น แต่ค่า แฮ้ง จฺ่าต้าง เมอ จี่วีดอางซื้ง มาง อางโต แฮ้งนา บ่า ปื้อซฺ้า ยาว พาจาว ม้า ชฺ้าง แฮ้มางนา วี่บ่ากไจ ปี่ แง. 30 ยาว นี้งย้า นอง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง อางบย่า ย้า ด่อย่า ด้ากย้าง ซฺี้ คูชี. 31 จ้า กงู พาจาว มางนา เจ่อ ชี แฮ้ง แม่น แน เย้งฮู แล่ ยาว, พาจาว มาง กงูนา วี่บ่าก บ่าปี่ ไจ ล่า เป. 32 จ้า จี่วีดอางซื้ง มาง กงูนา ต้าดต่อน วี่บ่ากไจ ปี่ ล่าชี่ แฮ้ย่า, ไม้ ยา กงูนา ม่าอู่บ อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง อือ ฮา ปี่ ล่าแง, ไม้ ยา กงูนา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือ แม้แน วี่บ่าก บ่าปี่ ไจ ปี่ ล่าซี่.
33 นี้แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, นอง พระเยซู นา ปื้อซฺ้า พิธี ฮา โย้เวอ ทื่งกง่า แน ฮ่างจฺ่า พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มางนา ปื้อซฺ้า คู เมอ, โปลม แน นอง อางมู อือนา ล่อ ปาโน. 34 อ่าซ่าง นาบาตา แน ฮ่างแบ่ แง, ค่าตอง ยู้ม โย้เวอ จฺ่า ปาโน, ไม้ นอง ทื่งกง่า แน ค้านู้มป่าง จฺ่า เมอ, พาจาว มาง นองนา วี่บ่าก บ่าปี่ ไจ ล่า แนนอ.
ยาว จ้า อางเลิ่ง กาบ่ากาเจ้อ อือย่า กงู ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ ม่าอู่บ ล่า กานา.