10
ฮู่บปาน อางเลิ่ง แฮ้ง ม่าอู่บ ย้าง
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, กงาย่า นองนา กงู อางฮู่ อางพี่ อือ โมเสส นา เค่ แอ เมอ อางเลิ่ง ตอล้า ชี แฮ้งนา เย้ง ซฺ้า ปี่ ล่า ซี่ค้า. ยองมู คาโคลาโค แฮ้งนา มู่งบื่น มาง ฮูพลา แง, แน ยอง ทะเลแดง โย้เวอ ย่อ คาม เมอ ยองมู นี้ย่า ทื่อม่าง แนม เจิ้นเจ้อ บ่าไล่. ยองมู คาโคลาโค นี้ย่า มู่งบื่น แน ทะเลแดง โย้เวอ ล้างตือพิธีบัพติศมา ฮา แล่ คูชี ช้อดย้า, ไม้ โมเสส นา ชฺ้าง เค่ฮู เพล่อ ปี่ แง แนนอ. ยองมู คาโคลาโค นี้ย่า พาจาว มาง ยองนา มู่งท่า จฺ่าเกิ่ง ปี่ ชี แฮ้ง ทื่งกง่า ย้า กงาจฺ่า คูชี. ยองมู คาโคลาโค นี้ย่า พาจาว มาง ยองนา ล้าง ปี่ ชี แฮ้ง ทื่งกง่า ย้า กงาต้าง คูชี, ไม้ พาจาว ม้า ยองนา ลอบา ทื่อซื่อ มย้าง ปี่ชี่. แน ล้าง แฮ้ย่า ยอง ลอบา มย้าง ชี แฮ้ ซื่อ ก้อง เวอ อ่อก ล้าน ชีเย. แน ลอบา แฮ้ซื่อ ย่า พระเยซูคริสต์ ย้าเป. จ้า บ้าเจอล้อแม้เวิม พาจาว ม้า ยอง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง อางบย่า อือนา นืงบาบ่าจาบ. แฮ้งย้า ซ่องก่อง อางเว่อ โย้เวอ ชฺ้างซฺี้ ชี, ฮู่งไวล่างไว แน.
อางเลิ่ง คาโคลาโค ตอล้า ชี นี้ย่า กงูนา ฮาย ฮู ปี่ ล่าแง, แน กงูนา ม่าย อางโต แล่ม ปี่ ล่าแง, ยอง อางเลิ่ง บ่าแม่น ฮา คูชี แฮ้งแม้แน บ่าฮา ซี โจ แน. แน ฮู่บปาน บ่าบอกไว้ โจ! ยอง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า อือ ฮา คูชี แฮ้งแม้แน. พระคัมภีร์ เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า, “ชฺ้าง อือ จฺ่าปอต้างปอ ฮา ดื้ง จฺ่าต้าง ม่าว ม่อนซ้า ทื่งกง่า แน ยู่ดื้ง ลางกา ชี” แน. 10:7 อพยพ 32:6 ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ บ่าฮา คูโจ! ยอง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า อือ ฮา ชี แฮ้งแม้แน, แน ยอง อางมู โย้เวอ ทื่อนืง ญา ชฺ้าง 23,000 คู่น ซฺี้ ชี. พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มางนา ก่ามโอ่ด อางจา ย้าล่า แน นืงบาบ่าเจอฮู โจ, ยองมู แฮ้ง พาจาว มางนา นืงบาเจ้อฮู ยาว อื้อล้าง ดอก แซ่ ชี แฮ้งแม้แน. 10 บ่าจี่บ่าจ่าบ โจ! ยอง อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า อือ ฮา คูชี แฮ้งแม้แน, แน ยองนา พาจาว มาง เท่วาด่า ม่าง แซ่ ชี.
11 ยอง ก้อง อางเลิ่ง คาโคลาโค ตอล้า ชี นี้ย่า กงูนา ฮา ฮู ปี่ ล่าแง. แน ยอง อางเลิ่ง แฮ้ง แต้ม ชี ชี แฮ้ย่า กงูนา อางด่า เวอ ม่าอู่บ ชี ล่าแง, ไม้ กงูมู นี้ย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ จีน ต่องลีน อางญ่าม เวอ จี่วีด จา คูชี อือ ย้าเป. 12 นี้แม้แนยาว อ่าซ่าง เย้ง แง, ค่าตอง ปีนแตปีนนา ย้า พาจาว มางนา เจ่อ แงแน, อางโต แม่น แน แล่ม แล่ โว! แฮ้แม้บ่าอ่ายาว นอ อางซีอางบล่าบ บ่าแบจ่าแล่ แน อางฮา นามบ่าแบ! 13 นองนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่าง กูย่างกูเจ้อ แฮ้ย่า, ฮากนาม มือ อางจ้อบ กางซื้ง ย้า. จ้า พาจาว ม้า ยาง ก่ามค่าน ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮา เค่ แง. แน ยา อ่าซ่าง มางนา นองนา บ่าปี่ จ้อบ ล่า, นอง บ่าโอ่ด กงากา เคอ แน. นองนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ ล่า เมอ, พาจาว ม้า นองนา ฮา แก่นคา ปี่ ล่าแง, ไม้ นองนา โอ้ด กงา ปี่ ล่าแง แนนอ. แน ยา นองนา ปล่อง นองนา ฮา ก่าจ่า ปี่ ล่าง.
14 นี้แม้แนยาว คริสเตียนม้องน้าม กงา ลาก อือ เวอ, ฮู่บปาน นา บ่าบอกไว้ โจ, เว่อ แน ฮื่น โว! 15 กงาย่า นองนา จี่ช่าง ล่าแง, ชฺ้าง วี่ไซป้านญา อางจา อือนา จี่ช่าง ชี่ แฮ้งแม้แน ย้า. นอง มือ กงา จี่ต่าง แฮ้ง เย้ง ฮู คูปาว ม้าม้า ย้า ล่าแน. 16 กงู พาจาว มางนา ขอบคุณ ฮา ยาว, อ่างู่น แต่ค่า ล้างก้อก แฮ้ง ต้าง เมอ, กงูมู นี้ย่า พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ชี แฮ้งนา ปือซฺ้า ยาว, ยาง ซฺี่ โย้เวอ ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ลางกา แง บ่าอ่าลา? แน กงู ค้านู้มป่าง ชีด แฮ้ย่า, กงู จฺ่า เมอ กงูมู นี้ย่า พระเยซูคริสต์ ซฺี้ ชี แฮ้งนา ปือซฺ้า ยาว, ยาง อางโต โย้เวอ ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ คูแง บ่าอ่าลา? 17 ไม้ ค้านู้มป่าง นี้ย่า ทื่อซื่อ นี้ง ญา จา แง. กงูมู คาโคลาโค นี้ย่า ล้อม้อก บย่า เวิม อางโต ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กานญา เป, ไม้ กงู ค้านู้มป่าง ทื่อซื่อ แฮ้ง ทื่งกง่า แน จฺ่า ป้าน่อ.
18 อิสราเอลชฺ้าง อือนา ฮู ปาว. ชฺ้าง พาจาว มางนา ซ้าด ท่าน ชี แฮ้ง จฺ่า คูชี อืม ทื่งกง่า ย้า พาจาว มางนา บอกไว้ คูแง. ยาว ทื่อช่างกานญา เป, ชฺ้าง ฮู่บปาน นา ซ้าด ท่าน ชี แฮ้ง จฺ่า คูชี อืม มือ, ทื่งกง่า ย้า ฮู่บปาน นา บอกไว้ คูแง. 19 กงา นี้แม้แน จี่ นี้ย่า ฮู่บปาน นี้ กงู ล่อบ่าปา ล่า ล่าที่ จา แง? แน จฺ่าเกิ่ง ฮู่บปาน นา ท่าน นี้ย่า กงู ล่อบ่าปา ล่า ล่าที่ จา แง? 20 บ่าอ่า เป. กงา นองนา ม่า ล่า ปานา, ชฺ้าง อือ ฮู่บปาน นา อางเกิ่งท่าน เมอ ม้าม้า นี้ย่า ยอ แด่ย่า มางนา ท่าน บอกไว้ คูแง. พาจาว มางนา บ่ากงา ท่าน บอกไว้ คู. ยาว กงาย่า นองนา แด่ย่า มางนา บ่าตี่นบ่าต่อง ปี่ ล่าซี่ เป. 21 นอ พระเยซู จี่วีดอางซื้ง มาง ล้างก้อก แฮ้ง แน แด่ย่า มาง ล้างก้อก แฮ้ง คาตา แน บ่าต่าง กงา กา. แน นอ พาจาว มาง จฺ่าเกิ่ง แฮ้ง แน แด่ย่า มาง จฺ่าเกิ่ง แฮ้ง คาตา แน บ่าจฺ่า กงา กา. 22 อ้าว นอย่า กงู จี่วีดอางซื้ง มางนา ฮา นืงบาค่า ปี่ ซี่ง ลา? นอง เย้ง กาน ยาว กงูย่า กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ล่อบ่าปา ล่า แฮ่ง จา แก่นคา คูแง?
พาจาว มาง ปาปาย กูย่างกูเจ้อ แน ฮา คู ปาว
23 ชฺ้าง ทื่อบ่า อือ นี้แม้แน จี่ แง, “กงา บ้าเจอ ฮา เวิม อางกงา ย้า” แน. อางอ้า ย้า, จ้า กงู อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ย่า กูย่างกูเจ้อ แน แม่น บ่าอ่า เป. ชฺ้าง ทื่อบ่า อือ นี้แม้แน จี่ แง, “กงา บ้าเจอ ฮา เวิม อางกงา ย้า” แน. จ้า กงู อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ย่า กูย่างกูเจ้อ แน จองไจ บ่าจา เป. 24 ค่าตอง กงา แฮ้ง แอ่ แน บ่าเย่ง โจ, จ้า ฮากนา คาตา แน เย้งซฺ้า โว. 25 ก้าด อือเมอ ต่าเซฺ่อ ก่อง อือย่า อางจฺ่า กงากา แอ่น ญา. บ่ากงา ซฺ้า น้าท้าม กว่า คา ต่าเซฺ่อ นี้ย่า ล้อเกิ้ง จายล้า ชี แน, ไม้ นองนา นืงบาจาบื่อ ปี่ ล่าแง แนนอ, 26 ไม้ พระคัมภีร์ เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี, “ชฺ้างอางเมิง แน ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ กูย่างกูเจ้อ อือย่า จี่วีดอางซื้ง มาง เฮอ” แน. 10:26 สดุดี 24:1; 50:12; 89:11
27 จาว่าแน ชฺ้าง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือ นองนา ช่าง ยอง ยู้ม เวอ ฮ่างจฺ่า แอ ปี่ ล่า ยาว, แน นอง มือ อางจฺ่า แอ ซี้ แน ยาว, นอง มือ ยอง จฺ่าเกิ่ง นองนา ซฺ้า จฺ่า ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง กูย่างกูเจ้อ แน จฺ่า ปาว, เจิ้นเจ้อ บ่ากงา น้าท้าม คา, ไม้ นองนา นืงบาจาบื่อ ปี่ ล่าแง แนนอ. 28 จ้า จาว่าแน ชฺ้าง นองนา นี้แม้แน ม่า ล่า ยาว, “ต่าเซฺ่อ นี้ย่า ฮู่บปาน นา ท่าน ญา” แน. นี้แม้แนยาว นอง มือ ต่าเซฺ่อ แฮ้งนา บ่าจฺ่า โจ, ไม้ ชฺ้าง แฮ้ม้า นองนา ม่า ล่า ป้าน่อ. แน นอง บ่าจฺ่า ยาว ชฺ้าง ม่า ล่าชี่ มาง มือ นืงบาจาบื่อ ย้า. 29 นี้ กงา นอง นืงบาจาบื่อ แน จา แฮ้งนา จี่เคอ บ่าอ่า เป. จ้า กงา ชฺ้าง นองนา ม่า ล่าชี่ แฮ้ มาง นืงบาจาบื่อ แน จา แฮ้งนา จี่เคอ แง, ไม้ ชฺ้าง แฮ้ม้า เย้ง แง จาว่าแน นอง ต่าเซฺ่อ แฮ้ง จฺ่า ยาว อางซี ม้าม้า ย้าแน.
ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า นี้แม้แน น้าท้าม แง, “ฮาก นืงบาจาบื่อ แน จา นี้ย่า กงา นืงบาจาบื่อ แน จา แฮ้ง ล่อบ่าปา ล่า แม่น แง? 30 จาว่าแน กงา พาจาว มางนา จฺ่าเกิ่ง อางเลิ่ง แฮ้ง ขอบคุณ ฮา ยาว, จฺ่า ยาว กงานา อ่าซ่าง จี่ ล่ากงา กาแง?”
31 กงา ม่ายแบ ปี่ ล่าว่า นองมู นี้ย่า บ้าเจอ จฺ่า, บ้าเจอ ต้าง, บ้าเจอ ฮา คูเวิม มือ, กูย่างกูเจ้อ แน ฮากนา ฮาย มย้าง ปี่ โว พาจาว ม้า ล้อม้อก แม่น แงแน ยาว ยองนา พาจาว มางนา สรรเสริญ ฮาย ปี่ โว. 32 นอง ปาปาย อ่าซ่าง มางนา บ่าฮา ตูกพานลาบ้าบ ปี่ โจ! ตื่น ยิวชฺ้าง ล่า, ยิวชฺ้างบ่าอ่า ล่า, คริสเตียนชฺ้าง ล่าเวิม, 33 กงา ฮา ชี นี้ง แม้แน ฮา คู ปาว. กงา กูย่างกูเจ้อ ย้า ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ฮา นืงบาจาบ ปี่ แง. กงา ค่าตอง กงา แฮ้ง แอ่ แน บ่ากงา เย้งซฺ้า, จ้า กงา ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา คาตา ย้า เย้งซฺ้า แง, ไม้ ยองนา อางบล่าบ กงาปูน ปี่ แง แนนอ.

10:7 10:7 อพยพ 32:6

10:26 10:26 สดุดี 24:1; 50:12; 89:11