9
ศิษย์เอก อือ ล่าที่ แน ล่ากาน ย่าง
กงาย่า เจิ้นเจ้อ บ่าจี่ บ่าฮา กงากา ลา? กงา ศิษย์เอก บ่าอ่า ลา? กงา พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง มางนา มย้าง ชี บ่าอ่า ลา? นอง จี่วีดอางซื้ง มาง ชฺ้าง เพล่อ ชี่ นี้ย่า, ไม้ กงา ล่ากาน แฮ้ง ปาปาย บ่าอ่า ลา? กงา ศิษย์เอก เพล่อ ชี แน ฮาก บ่ามย่าง ล่าเวิม มือ, จ้า นองมู นี้ง อางมย้าง คูย้า กงา ศิษย์เอก เพล่อ ชี แน, ไม้ นอง จี่วีด แฮ้ง จี่วีดอางซื้ง มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ แน เพล่อ ชี่ แฮ้ย่า อางช่า ช่า ฮายแบ ปี่ แง, กงาย่า จี่วีดอางซื้ง มาง ศิษย์เอก แน.
ฮาก กงานา จี่ ล่า เมอ กงา ยองนา นี้แม้ พอ แอ, กงาย่า คริสเตียนชฺ้าง อือนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง. ท้าว กงา ยอง กงานา อางจฺ่าอางต้าง ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง ยู้ จฺ่า ต้าง นี้ย่า บ่าซูม ลา? ศิษย์เอก ทื่อบ่า อือ, เปโตร แน พระเยซู อางแพ้ อือ ทื่อต่อง แอ พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว แอ เมอ ยองมู นี้ย่า ยอง ค่าบา อือนา คาตา ย้า ซฺื่ยแอ แง. ท้าว จาว่าแน กงา ค่าบา จา ยาว, กงาย่า กงา ค่าบา คริสเตียน มางนา คาตา แน ยอง แม้แน บ่าซฺื่ย แอ กงา กาลา? นอง เย้ง กาน ยาว บารนาบัส ไกง้ ญาล่า ล่ากาน ว่า ซฺ้ามี้ จฺ่า แล่แง. ตาฮ้าน ล้อมาง จา แง อ่อก รบ แอ เมอ ค่าตอง พลู้ แฮ้ง กงาไจ แงแน? อ่าซ่าง จา แง อ่างู่น คลา ยาว อ่างู่น อางซื่อ แฮ้ง บ่ากงา จฺ่า แน? อ่าซ่าง จา แง แกะ ปอ ยาว แกะ นืงชา ล้าง แฮ้ง บ่ากงา ต้าง แน?
กงา นี้แม้แน จี่ นี้ย่า ชฺ้าง อือ ก่ามกืด แฮ้งแม้แน จี่ ลา? โมเสส อางลี้บอางล่าว โย้เวิม กงา จี่ นี้ง แม้แน แต้ม ชี ชี บ่าอ่า ลา? โมเสส อางลี้บอางล่าว โย้เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี, “อ่ามย่าง มาง กอซื่อ เวอ น่าง กอเช้น แฮ้ง อ่อก ล้า ปี่ เมอ ยาง ม่านป่อง โย้เวอ เจิ้นเจ้อ บ่าช่อง ชี ปี่ โจ, จ้า ยางนา ตอ กอเช้น แฮ้ง จฺ่า ปี่ โว!” 9:9 เฉลยธรรมบัญญัติ 25:4 แน. พาจาว ม้า อ่ามย่าง มางนา แอ่ แน พี้ล้อง ลา? 10 พาจาว มาง นี้แม้แน จี่ นี้ย่า, ยา กงูนา คาตา แน พี้ล้อง ล่าง ม้าม้า ย้า. จี่ต่าง แต้ม ชี แฮ้ย่า กงูนา แต้ม ปี่ ล่าแง, ไม้ น่าไท่ฮู แน กอตื่อฮู อือ ล่ากาน ว่า แฮ้ย่า ยอ นืงบาแก่นจ่า คูแง, กอซื่อ กงา ชี แฮ้ย่า ยองนา คาตา ย้า เปิ่ง ปี่ แงแน. 11 กงูมู นี้ย่า พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง นองนา ป่าว ม่า ล่า คูแอ. กงู พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง นอง นืงบา โย้เวอ คลา แอ. น่าว่าฮู อือ นื้งชฺ่า โย้เวอ กอ คลา ชี แฮ้งแม้แน ย้า. นี้แม้แนยาว นอง กงูนา ฮูพลา ล่าง นี้ย่า อางซูม ย้าเป. 12 นองมู นี้ย่า คู่ นองนา น่อง เวอ ม่าอู่บ ล้า ล่าคูชี อือนา ฮูพลา คูแง. ท้าว นอ คู่ นองนา ฮูลู้ เวอ ม่าอู่บ ล้า ล่า ชี อือนา บ่าฮูบ่าพลา ลา? จ้า กงา นองนา เจิ้นเจ้อ บ่าป่า ล่า กางซื้ง, ไม้ พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว เมอ บ่าปี่ ลาบ้าบ แนนอ. 13 นองมู นี้ง อางแบ คูย้า ชฺ้าง โบสถ์อางฮื่อ ฮูพลา อือย่า อางเกิ่งท่านเซฺ่อ โย้เวอ อางเกิ่งท่าน ชี อือ กงา เปิ่ง จฺ่า แงแน. 14 ทื่อช่างกานญา เป, จี่วีดอางซื้ง มาง นี้แม้แน ม่า ชี ชี, ชฺ้าง พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น ป่าว อือย่า พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ปาปาย ย้า กงาจฺ่ากงาต้าง กงายู่กงาดื้ง แง.
15 จ้า กงา ฮาก ก้อง พลู้ บ่ากงา ป้า, แน ฮ่าง จฺ่าเกิ่ง บ่ากงา ป้า จฺ่า กางซื้ง. แน กงา นี้เลิ่ง แต้ม ชี นี้ย่า, ไม้ กาญ่าม เวอ ฮาก ก้อง ม้างม้าเจ้อ ป้า แงแน บ่าอ่า เป. จาว่าแน กงานา นี้แม้แน ฮา ปี่ ล่าง แนยาว กงานา ซฺี้ ปี่ ล่าง แฮ้ง เชคาไล, ไม้ กงาย่า พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ชฺ้าง อือนา อางแอ่ แน ป่าว ม่า แฮ้ง จี่โอ่ด แฮ้งนา ซอ แง. 16 จ้า กงา ค่าตอง พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ชฺ้าง อือนา ป่าว ม่า ชี แฮ้ง บ่าจี่โอ่ด เป, ไม้ กงา พาจาว มาง กงานา ล่ากาน ม่ายว่า ปี่ ล่าชี่ แฮ้ง ว่า น้อ. จาว่าแน กงา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ชฺ้าง อือนา บ่าป่าว ม่า ยาว, กงา บ่าม่อนบ่าซ่า เป. 17 จาว่าแน กงา ค่าตอง ล่ากาน แช้ยู้ ชี แฮ้ง ว่า ยาว, กงาม มือ นืงบาต่องม่อนซ้า แง. จ้า กงา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ชฺ้าง อือนา ป่าว ม่า นี้ย่า, ไม้ พาจาว มาง กงานา ม่ายฮา ปี่ ล่าแง น้อ. 18 ท้าว กงา บ้าเจอ รางวัล กงาย ชี? กงา รางวัล กงา ชี แฮ้ย่า กงา นืงบาต่องม่อนซ้า แฮ้งย้า เป, ไม้ กงา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ชฺ้าง อือนา ป่าว ม่า เมอ, กงา ยองนา เจิ้นเจ้อ อางฮู่ บ่ายู่, แน กงา ยอง ก้อง พลู้ บ่ากงา ป้า แน ฮ่าง จฺ่าเกิ่ง บ่ากงา ป้า จฺ่า.
19 กงา อ่าซ่าง มาง ย่าเจ่น บ่าอ่า, จ้า กงา ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ล่ากาน ว่า ปี่ แง. กงา อางโต นี้ง ย่าเจ่น เพล่อ ชี ล้อย้า, ไม้ ชฺ้าง บย่า แน พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ปี่ แง แนนอ. 20 กงา ยิวชฺ้าง โมเสส อางลี้บอางล่าว ฮา เค่ อือ อางมู โย้เวอ ดื้ง เมอ, ยอง บ้าเจอล้อแม้แน จี่วีด ไจ แง, กงาม มือ ยอง แม้แน ย้า จี่วีด ไจ แง, ไม้ ยองนา ฮา พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ปี่ แง แนนอ. กงา ชฺ้าง โมเสส อางลี้บอางล่าว ฮา เค่ อือ อางมู โย้เวอ ดื้ง เมอ, กงา อางโต นี้ย่า โมเสส อางลี้บอางล่าว แฮ้ง บ่าฮา เค่ เวิม มือ, จ้า ยอง บ้าเจอล้อแม้แน จี่วีด ไจ แง, กงาม มือ ยอง แม้แน ย้า จี่วีด ไจ แง, ไม้ ชฺ้าง โมเสส อางลี้บอางล่าว ฮาย เค่ อือนา พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ปี่ แง แนนอ. 21 ทื่อช่างกานญา เป, กงา ยิวชฺ้างบ่าอ่า โมเสส อางลี้บอางล่าว บ่าจา อือ ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ, ยอ บ้าเจอล้อแม้แน จี่วีด ไจ แง, กงาม มือ ยอง แม้แน ย้า จี่วีด ไจ แง, ไม้ ยองนา พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ปี่ แง แนนอ. ยาว นี้ กงา พาจาว มาง อางลี้บอางล่าว แฮ้ง บ่ากงา วี เป. จ้า ม้าม้า นี้ย่า กงา พระเยซูคริสต์ อางลี้บอางล่าว แฮ้ง ฮา เค่ แง. 22 กงา ชฺ้าง พาจาว มางนา เจ่อ แอ่ อางอี อือ ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง เมอ, ยอง บ้าเจอล้อแม้แน จี่วีด ไจ แง, กงาม มือ ยอง แม้แน ย้า จี่วีด ไจ แง, ไม้ ยองนา พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ปี่ แง แนนอ. กงา อ่าซ่าง ก้อง ดื้ง เวิม มือ ชฺ้าง แฮ้ มาง แม้แน ย้า จี่วีด ไจ แง, ไม้ กงา กูย่างกูเจ้อ ย้า ฮา ชฺ้าง อือนา อางบล่าบ ปล่องปูน ปี่ แง. 23 ยาว กงา กูย่างกูเจ้อ ฮา ชี นี้ย่า พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น นี้ง ปาปาย ย้า, ไม้ กงา คาตา แน พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น โย้เวอ ก่ามป่อน แฮ้ง, คริสเตียนม้องน้าม ทื่อบ่า อือ ก้อง ทื่งกง่า แน กงาบู้ คาไล.
24 นองมู นี้ย่า บ่าแบ ล่า ชฺ้าง ฮื่น แค่ง ลางกา ชี อือ อางมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อม่าง ญา รางวัล กงา แงแน. นี้แม้แนยาว นอง มือ ปีนแตปีนนา แน แฮ่ง โค แน ฮื่น คู ปาว, ไม้ รางวัล กงาบู้ คาไล. 25 ชฺ้าง คาโคลาโค ฮากนา ฮื่น แค่ง อือย่า ปีนแตปีนนา ย้า ฟืก แล่แง. ยอง แฮ้แม้แน ฮา แฮ้ย่า, ไม้ รางวัล โปยว นืง อางจา แฮ้ง กงา ปี่ แง แนนอ. จ้า กงู แฮ้แม้แน ฮา นี้ย่า, ไม้ รางวัล ม้าม้า โปยว นืง บ่าจา แฮ้ง กงา ปี่ แง แนนอ. 26 กงา ฮื่น แค่ง เมอ, กงา เส้นชัย เจ้ง แน ฮู มย้าง ชี โย้เวอ ฮื่น แล แง, แน กงา ต่อสู้ ฮา เมอ, กงา นักมวย ฮ้างม้าน นา ตื่อ ช่าง อือ แม้แน บ่าฮา เป. 27 จ้า กงาย่า อางตูกอางพาน โอ้ด แง, ไม้ ค่าตอง อางโต นี้งนา แก่นคา ปี่ แง, แน ค่าตอง นืงบา นี้งนา ก่าจ่า ปี่ แล่แง แนนอ, ไม้ น่อง โย้เวอ กงา ฮากนา พาจาว มาง อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว ม่า ยาว, พาจาว มาง กงานา คาตา แน รางวัล ปี่ ล่า คาไล.

9:9 9:9 เฉลยธรรมบัญญัติ 25:4