8
ฮู่บปาน นา ต่าเซฺ่อ ท่าน ย้าง
อามือ กงาย่า นอง กงานา โจ้ดมาย แต้ม อางเลิ่ง น้า ล่าชี่ แฮ้ง ตื่อเทอ จี่เคอ แล่ ปานา. นอ กงานา นี้แม้แน น้า ล่า คูแง, “กงู ต่าเซฺ่อ ฮู่บปาน* 8:1 ฮู่บปาน นี้ย่า พาจาว ม้าม้า บ่าอ่า อือนา จี่ เคอ แง. กาเทอกา ล่าไม ไจ แต่ง ชี่. กาเทอกา ลอบา ไจ แต่ง ชี่. นา ท่านอ่าน แฮ้งนา อางจฺ่า กงากา ย้าลา?” แน. กงู อางแบ คูย้า ฮู่บปาน นี้ กงู ล่อบ่าปา แน ล่าที่ บ่าจา แน. จ้า คริสเตียนชฺ้าง คาโคลาโค นี้ย่า โค แน บ่าแบ คู เป. กงู ฮาก ล่อบ่าปา แน แบบู้ ชี แน บ่าจี่ โอ่ด จ่า แล่โจ. จ้า ฮากนา ลาก โว, ไม้ ฮากนา นืงบาแฮ่ง ปี่ แง แนนอ. อ่าซ่าง เย้ง แง ค่าตอง อางแบ ย้าแน, จ้า ม้าม้า นี้ย่า ชฺ้าง แฮ้ม้า ยาง อางเลิ่ง กงาแบ คาแม้แน ชี่ แฮ้ง บ่าแบ กาซื้ง เป. จ้า อ่าซ่าง พาจาว มางนา ลาก แง, พาจาว มาง ชฺ้าง แฮ้มางนา ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ แง.
นี้แม้แนยาว ต่าเซฺ่อ ฮู่บปาน นา ท่านอ่าน แฮ้ง จฺ่า นี้ย่า อางซี ย้าลา? กงูมู นี้ง อางแบ คูย้า ฮู่บปาน นี้ย่า พาจาว บ่าอ่า, แน พาจาว ม้าม้า นี้ย่า ทื่อม่าง นี้ง ญา จา แง แน. ชฺ้าง อือ มู่งท่า เวอ แน ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ บ้าเจอ นา บอกไว้ เวิม มือ, จ้า กงู อางแบ ย้า พาจาว ม้าม้า ม้า ทื่อม่าง ญา จา แง, แน ยา พาจาว กงู อางโบ้ง เพล่อ ชี มาง ย้า, แน ยา พาจาว กูย่างกูเจ้อ แต่ง ชี มาง ย้า, แน กงู ยาง ปาปาย จี่วีด จา คูแง, แน กงูย่า จี่วีดอางซื้ง ทื่อม่าง ญา จา แง, แน ยา พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ย้าเป, พาจาว มาง กูย่างกูเจ้อ แต่ง ชี่ นี้ย่า, แน พาจาว มาง กงูนา จี่วีด ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า, ไม้ พระเยซูคริสต์ ปาปาย ย้าเป.
จ้า คริสเตียนชฺ้าง อางเลิ่ง ม้าม้า แบ ชี นี้ย่า คริสเตียนชฺ้าง คาโคลาโค แน บ่าอ่า เป. ชฺ้าง ทื่อบ่า จา แง, ยองมู นี้ย่า ค้าแต้ เวอ คริสเตียนชฺ้าง บ่าเพล่อ แน ฮา เมอ จาย ย้า ฮู่บปาน นา บอกไว้ คูแง. จ้า อามือ ยอง คริสเตียนชฺ้าง เพล่อ เมอ ยอ นี้แม้แน เย้ง คูแง, ยองมู นี้ย่า ต่าเซฺ่อ ฮู่บปาน นา ท่าน ชี แฮ้ง จฺ่า ยาว ยองมู แฮ้ง ฮู่บปาน นา บอกไว้ ชี แน ทื่อช่างกานญา แน. นี้งย้า ยอง นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า คูแง, ไม้ ยอ นี้แม้แน เย้ง คูแง, ต่าเซฺ่อ นี้ย่า ยองนา ฮาย อางซีอางบล่าบ จา ปี่ แงแน. จ้า จฺ่าเกิ่ง นี้ย่า กงูนา พาจาว มาง ก้อง บ่าฮา อ้อง แท้ แล ปี่ ล่าเป. กงู จฺ่า เวิม เจิ้นเจ้อ บ่ากงา, แน กงู บ่าจฺ่า เวิม เจิ้นเจ้อ บ่าก่างบ่าพยา เป.
จ้า แม่น แน อางโต แล่ม แล่ คูโว! คริสเตียนม้องน้าม เจ่อ แอ่ อางอี อือนา อางบล่าบ บ่าจ่อบ ฮา ปี่ โจ! ไม้ นอง จฺ่าเกิ่ง จฺ่า อางเลิ่ง แฮ้ง ปาปาย แน. 10 ไม้ จาว่าแน คริสเตียนม้องน้าม เจ่อ แอ่ อางอี อือ, นองนา ฮู่บปาน จา โย้เวอ จฺ่า จา นา มย้าง ล่ายาว, ยองมู แฮ้ง ต่าเซฺ่อ ฮู่บปาน นา ท่าน ชี แฮ้ง อางจฺ่า จอ ย้าเป, ไม้ ยองมู นี้ย่า นี้แม้แน เย้ง คูแง, นอ ยอง ล่อบ่าปา แบ แงแน. 11 นี้แม้แนยาว นอง แบบู้ ชี แฮ้ง คริสเตียนม้องน้าม เจ่อ แอ่ อางอี พระเยซูคริสต์ ซฺี้ แต่น ชี แฮ้อือนา ก่างพยา ญา เป, 12 ไม้ นองมู นี้ย่า คริสเตียนม้องน้าม อือนา อางบล่าบ ฮา ปี่ ป้าน่อ, แน ยองนา ฮา นืงบาต่องบ่าม่อนบ่าซ่า แน ฮา ปี่ ป้าน่อ, แน นองมู นี้ย่า พระเยซูคริสต์ นา คาตา แน อางบล่าบ ฮาช่าง ชี แน ทื่อช่างกานญา เป. 13 นี้แม้แนยาว จาว่าแน จฺ่าเกิ่ง จฺ่า อางเลิ่ง แฮ้ง คริสเตียนม้องน้าม อือนา จ้อบ อางบล่าบ ฮา ปี่ ยาว, กงา ต่าเซฺ่อ บ่าจฺ่า แล่ก้าน, ไม้ กงา ปาปาย แน ยองนา อางบล่าบ บ่าปี่ ฮา แนนอ.

*8:1 8:1 ฮู่บปาน นี้ย่า พาจาว ม้าม้า บ่าอ่า อือนา จี่ เคอ แง. กาเทอกา ล่าไม ไจ แต่ง ชี่. กาเทอกา ลอบา ไจ แต่ง ชี่.