7
อางบี่อางบล้อง อางเลิ่ง ย่าง
อามือ กงาย่า นอง กงานา โจ้ดมาย แต้ม อางเลิ่ง น้า ล่าชี่ แฮ้ง นี้แม้แน ม่า ล่า ปานา, “ค่าพ่าย่า ค่าบา บ่ายู่ นี้ย่า อางแม่น ย้า” แน. จ้า อามือ ชฺ้าง อางอีบ่าอ่า ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ ฮา คูแง. นี้แม้แนยาว ค่าพ่าย่า คาโคลาโค อือนา ค่าตอง ค่าบา มาง ก้อง ทื่อม่าง แน ยู่ดื้ง ปี่ ปาว, แน ค่าบาย่า คาโคลาโค อือนา ค่าตอง อางบล้อง มาง ก้อง ทื่อม่าง แน ยู่ดื้ง ปี่ ปาว. ค่าพ่าย่า อือนา อางบล้อง ล่ากาน แฮ้ง ปีนแตปีนนา แน ว่า ปี่ ปาว, แน ค่าบาย่า อือนา ค่าบา ล่ากาน แฮ้ง ปีนแตปีนนา แน ว่า ปี่ ปาว. แน อางบล้อง อือนา ค่าตอง ค่าบา มางนา ฮา นืงบาจาบ ปี่ ปาว, แน ค่าบา อือนา ค่าตอง อางบล้อง มางนา ฮา นืงบาจาบ ปี่ ปาว. ค่าบา มาง อางโต นี้ย่า ยาง เฮอ บ่าอ่า กาน, จ้า ยาง อางบล้อง มาง เฮอ เพล่อ ญา. ทื่อช่างกานญา เป, อางบล้อง มาง อางโต นี้ง ยาง เฮอ บ่าอ่า กาน, จ้า ยาง ค่าบา มาง เฮอ เพล่อ ญา. อางบี่อางบล้อง เพล่อ ลางกา ยาว, ทื่งกง่า แน ยู่ดื้ง แฮ้งนา บ่าวี โจ! จ้า ทื่อฟ่าง ว่าง ยาว ปีนแตปีนนา แน อธิษฐาน ฮา แง แน จี่อู้ ลางกา ยาว, อธิษฐาน ฮา เปิน ยาว ทื่งกง่า แน ยู่ดื้ง กา แล่ง นี้ย่า อางกงา ย้าเป, ไม้ ซาตานแด่ย่ายอคา มางนา นองนา ป้องก้า อางเลิ่ง อางซี บ่าปี่ จ้อบ ฮา ปี่ ล่า แนนอ, ไม้ นอ ค่าตอง นืงบา แฮ้งนา บ่าก่า จ่าแล่ กงา กาเป.
กงา นองนา ทื่อฟ่าง ยู่ดื้ง แฮ้ง ม่า ว่าง ล่าชี่ นี้ย่า บ่ากงา เค้ ล่า, จ้า นอง นี้แม้แน ฮา ซี้ แงแน ยาว นอง วา ย้าเป. ม้าม้า นี้ย่า กงา นองมู คาโคลาโค นี้งนา กงา แม้แน เพล่อ ปี่ ล่า ซี่ค้า. กงา อางบี่อางย่า บ่าจา. จ้า พาจาว มาง ชฺ้าง คาโคลาโค อือนา ก่ามป่อน ปี่ นี้ย่า บ่าตู่ กา, แน ยา ชฺ้าง ทื่อม่าง มางนา นี้แม้แน ก่ามป่อน ปี่ แง, แน ชฺ้าง ทื่อม่าง มางนา แฮ้แม้แน ก่ามป่อน ปี่ แง เป.
อามือ กงา ชฺ้าง อางบี่อางบล้อง บ่าจา อือนา, แน แมม้าย อือนา จี่เคอ ปานา. ยองมู นี้ย่า กงา แม้แน ค่าบา บ่ายู้ แฮ้ง เชคาไล. จ้า ค่าตอง นืงบา เวอ ตานฮา มางนา บ่าก่า จ่าแล่ กงากา ยาว แต่งงาน ฮา โว! ไม้ อางบี่อางบล้อง บ่าจา แฮ้ง ปาปาย ค่าตอง อางโต แฮ้งนา ฮา ก้า ปี่ ยาว, ค่าบาล่า ฮา แฮ้ง เชคาไล.
10 อามื้อ กงา ชฺ้าง อางบี่อางบล้อง อางจา ชี อือนา ม่า ปานา. (นี้ย่า กงา ม่า บ่าอ่า, จ้า จี่วีดอางซื้ง มาง ม่า แง.) ค่าบา นี้ย่า ค่าตอง อางบล้อง นา บ่าว่าง แล่ โจ! 11 จ้า ยาง ค่าตอง อางบล้อง มางนา ว่าง แล่ ยาว, ยา ชฺ้าง อางบล้อง บ่าจา อือ แม้แน กงาดื้ง แง. บ่าอ่ายาว ยา ค่าตอง อางบล้อง มางนา กงาพ่าว แม่นช่าง แล่แง. แน อางบล้อง นี้ง ค่าตอง ค่าบา นา บ่าว่าง แล่ โจ!
12 อามื้อ กงา คริสเตียนม้องน้าม ทื่อบ่า อือนา จี่เคอ ปานา. (นี้ย่า จี่วีดอางซื้ง มาง จี่ บ่าอ่า, จ้า กงา จี่บู่ แง.) คริสเตียนม้องน้าม ค่าบา ล้อมาง พระเยซูคริสต์ นา บ่าเจ่อ จ่างอือ, จ้า ค่าตอง อางบล้อง มาง ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง แฮ้งนา นืงบาจาบ ยาว, ยางนา บ่าว่าง แล่ โจ! 13 คริสเตียนม้องน้าม อางบล้อง ล้อมาง พระเยซูคริสต์ นา บ่าเจ่อจ่าง, จ้า ค่าตอง ค่าบา มาง ก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง แฮ้งนา นืงบาจาบ ยาว, ยางนา บ่าว่าง แล่ โจ! 14 ไม้ อางบล้อง พระเยซูคริสต์ นา บ่าเจ่อ แฮ้อือ, พาจาว มาง ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ ญา, ไม้ ค่าตอง ค่าบา พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ชี แฮ้มาง ปาปาย ย้า. แน ค่าบา พระเยซูคริสต์ นา บ่าเจ่อ แฮ้อือ, พาจาว มาง ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ ญา, ไม้ ค่าตอง อางบล้อง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ชี แฮ้มาง ปาปาย ย้า. นี้แม้แน บ่าอ่ายาว ยอง อางย่า อือ, พาจาว มาง ล้าก้า โย้เวอ ชฺ้าง บ่าเซฺิ่งบ่าซฺ่าง อือ เพล่อ แง. จ้า ม้าม้า นี้ย่า อามื้อ ยอง อางย่า อือ พาจาว มาง ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ ญา.
15 จ้า ชฺ้าง ล้อมาง พระเยซูคริสต์ นา บ่าเจ่อ แน, ค่าตอง อางบี่อางบล้อง พระเยซูคริสต์ นา เจ่อ ชี แฮ้มางนา ว่าง แล่ ซี้แง. ยางนา ตอ ว่าง แล่ ปี่ โว! ไม้ คริสเตียนม้องน้าม แฮ้ม้า ยางก้อง บ่าดื่ง แล แล่เวิม อางกงา ย้า, ไม้ พาจาว ม้า กงูนา ฮ้าว ล้า แม่น แน ทื่งกง่า แน ดื้ง ช้อน ลางกา ปี่ ล่าแง. 16 คริสเตียน ค่าบาย่า อือ เวอ, นอ บ้าเจอล้อแม้ แบ แอ้, นอ ค่าตอง อางบล้อง พระเยซูคริสต์ นา บ่าเจ่อ แฮ้มางนา อางบล่าบ เวอ อางปล่องปูน ปี่ กงา กาแน? คริสเตียน ค่าพ่าย่า อือ เวอ, นอ บ้าเจอล้อแม้ แบ แอ้ ค่าตอง ค่าบา พระเยซูคริสต์ นา บ่าเจ่อ แฮ้มางนา อางบล่าบ เวอ อางปล่องปูน ปี่ กงา กาแน?
พาจาว มาง ปาปาย จี่วีด ไจ โว!
17 นองมู คาโคลาโค นี้ย่า จี่วีดอางซื้ง มาง ก่ามป่อน ปี่ ล่าชี่ แฮ้งแม้แน จี่วีด ไจ โว! แน พาจาว มาง นองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ฮ้าว ล่าชี่ แฮ้เมอ เวอ, อ่าซ่าง บ้าเจอล้อแม้ เพล่อ ชี, แฮ้แม้แน ย้า จี่วีด ไจ แลน แล่ โว! นี้ย่า อางลี้บอางล่าว กงา โบสถ์ กูต่องกูตี่ อือเมอ คริสเตียนม้องน้าม อือนา ม่าอู่บ ชี ย้างย้า เป. 18 จาว่าแน พาจาว มาง ค่าพ่าย่า พิธีขลิบ ฮา แล่ชี่ มางนา ฮ้าว ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ยาว, ขลิบ อางฮ่อย แฮ้ง ค่าพ่าย่า แฮ้มาง ก้องเวอ จา แล แล่ ปี่ โว! จาว่าแน พาจาว มาง ค่าพ่าย่า พิธีขลิบ บ่ากงา ฮา แล่ ชี่ มางนา ฮ้าว ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ยาว, ค่าพ่าย่า แฮ้มางนา พิธีขลิบ บ่าปี่ ฮา โจ! 19 ไม้ ค่าพ่าย่า อือ พิธีขลิบ อางฮา แล่ล่า อ้าว บ่าฮา แล่เวิม อางเลิ่ง ปีนแตปีนนา บ่าอ่า, จ้า พาจาว มาง ม่าย ฮา ปี่ แฮ้งแม้แน ฮา เค่ นี้ย่า อางเลิ่ง ปีนแตปีนนา เป. 20 พาจาว มาง นองมู คาโคลาโค แฮ้งนา ฮ้าว ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าชี่ แฮ้เมอ เวอ, อ่าซ่าง บ้าเจอล้อแม้ เพล่อ ชี, แฮ้แม้แน ย้า จี่วีด ไจ แลน แล่ โว! 21 พาจาว มาง นองนา ฮ้าว ยาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่าชี่ แฮ้เมอ เวอ, นอ ย่าเจ่น ลา? นี้เลิ่ง นา บ่าม่านบ่าชู โจ! จ้า นอง ย่าเจ่น เพล่อ ชี แฮ้ง ว่าง อางญ่าม จาน ยาว, ย่าเจ่น เพล่อ แฮ้ง ว่าง โว! 22 จี่วีดอางซื้ง มาง ย่าเจ่น ล้อมางนา ฮ้าว ล้า ปี่ แง, ยา จี่วีดอางซื้ง มาง ชฺ้าง กงาเพล่อ แง, แน ยา อางบล่าบ มาง ย่าเจ่น เพล่อ ชี่ แฮ้ง กงาปูน แล่ง ญ้า. จ้า พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น บ่าอ่า ล้อมางนา ฮ้าว ล้า ปี่ง, ยา พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น กงาเพล่อ แง. 23 พาจาว ม้า นองนา อางฮู่ อางคา วื้อ ล่าชี่. นี้แม้แนยาว นองมู นี้ง อ่าซ่าง มาง ย่าเจ่น บ่าเพล่อ กาน โจ! จ้า พาจาว มาง ย่าเจ่น เพล่อ ปาว. 24 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, พาจาว มาง นองมู คาโคลาโค นี้งนา ฮ้าว ล้า ปี่ ล่าเมอ นอ บ้าเจอล้อแม้ จา คู แง, นอง มือ แฮ้แม้แน ย้า เพล่อ แลน แล่โว!
อางบี่อางบล้อง ยู้ อางเลิ่ง แฮ้ง ม่าอู่บ ย้าง
25 อามือ กงา ชฺ้าง อางบี่อางบล้อง บ่ากงา ยู้ อือนา จี่เคอ ปานา, แน นี้เลิ่ง จี่วีดอางซื้ง มาง บ่ากงา ม่า จี่ ปี่ ล่าเป. จ้า ยา กงานา ลากซื่งกง่ากย้า ล่าแง, ยา กงานา ชฺ้าง นืงบาอางชี กงา กาง อือ เพล่อ ปี่ ล่าแง. นี้แม้แนยาว กงา นองนา นี้แม้แน ม่าอู่บ ล่า ปานา. 26 กงา นี้แม้แน เย้ง แง, อามือ นู้เวอ อางเลิ่ง อางตูกอางพาน อางบย่า จา แงแน. นี้แม้แนยาว นอง ค่าบาล่า บ่าฮา ชี นี้ย่า อางแม่น ย้าเป. 27 จ้า อ่าซ่าง ก้อง ค่าบา จา ค่าตอง ค่าบา นา บ่าวี โจ! นอ ค่าบา บ่ายู่ กาซื้ง อ่าลา? นี้แม้แนยาว ค่าบา บ่ากงา ซี้ โจ! 28 จ้า นอง ค่าบา ยู้ เวิม บ่าบล่าบ เป. แน ย่าบี่ อางเซฺิ่งอางซฺ้าง อือ อางบล้อง ยู้ เวิม บ่าบล่าบ เป. จ้า กงา นองนา นี้แม้แน ม่ายแบ ปี่ ล่า ปานา, ชฺ้าง อางบี่อางบล้อง ยู้ ชี อือ จี่วีด ไจ แฮ้ อางเลิ่ง อางตูกอางพาน อางบย่า เป จา แง. แน กงา นองนา ชฺ้าง อางบี่อางบล้อง ยู้ ชี อือ ตูกพานลาบ้าบ ชี แฮ้งแม้แน บ่าตูกพานลาบ้าบ ปี่ ล่าซี่ เป.
29 คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, อามือ กงา นี้แม้แน จี่เคอ แง, กงู อางญ่าม อางบย่า แน บ่าจา ชีล้า. นี้แม้แนยาว นู้เวอ จาย แล ปี่ง นี้ย่า ชฺ้าง อางบี่อางบล้อง ยู้ ชี อือนา ชฺ้าง อางบี่อางบล้อง บ่ากงา ยู้ อือ แม้แน จี่วีด ไจ ปี่ โว! 30 ชฺ้าง อู้ง ชี อือนา ชฺ้าง นืงบาต่องม่อนซ้า ชี แม้แน จี่วีด ไจ ปี่ โว! ชฺ้าง อื้อ อือนา ชฺ้าง นืงบาชู่ม ชี แม้แน จี่วีด ไจ ปี่ โว! ชฺ้าง อางเกิ่ง วื้อ ชี อือนา ชฺ้าง เจิ้นเจ้อ บ่าจา ชี แม้แน จี่วีด ไจ ปี่ โว! 31 ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางเกิ่งอางก้อ อือนา ซอ อือ นาบาตา แน บ่ากงา ซอ คา! ไม้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อามือ อางญ่าม นี้ย่า ชา โค แอ แง.
32 กงา นองนา บ่าม่านบ่าชู ปี่ ล่าซี่. ฮูปาว ค่าพ่าย่า ค่าบา บ่าจา อือย่า จี่วีดอางซื้ง มาง ล่ากาน แฮ้ง แอ่ แน เย้ง กานแง, ไม้ ยา จี่วีดอางซื้ง มางนา นืงบาจาบ ปี่ ซี่ง นอ. 33 จ้า ค่าพ่าย่า ค่าบา อางจา อือย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางเลิ่ง อือ คาตา แน กงาเย้ง แง, ไม้ ค่าตอง ค่าบา มางนา นืงบาจาบ ปี่ ซี่ง น้อ. 34 นี้แม้แนยาว ค่าพ่าย่า ค่าบา ยู้ ชี อือ อางเลิ่ง 2 เลิ่ง กงาเย้ง แง เป. ยอ จี่วีดอางซื้ง มาง ล่ากาน แฮ้ง แน ค่าตอง ค่าบา นา ฮา นืงบาจาบ ปี่ อางเลิ่ง แฮ้ง กงาเย้ง คูแง. จ้า ค่าบาย่า อางบล้อง บ่าจา อือย่า จี่วีดอางซื้ง มาง ล่ากาน แฮ้ง แอ่ แน เย้ง กานแง, ไม้ ยอ จี่วีดอางซื้ง มาง ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ ซี่ง นอ, ตื่น อางโต แน นืงบา แฮ้ง คาตา แน. จ้า ค่าบาย่า อางบล้อง อางจา อือย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางเลิ่ง อือ คาตา แน กงาเย้ง แง, ไม้ ค่าตอง อางบล้อง มางนา นืงบาจาบ ปี่ ซี่ง นอ.
35 กงา นี้แม้แน จี่ นี้ย่า, ไม้ กงา นองนา ปล่อง ล่า ซี่ง แง. กงา นองนา เค้ ฮา ปี่ ล่าง บ่าอ่า เป. จ้า กงา นองนา อางเลิ่ง อางกง่าอางเกิง ฮา ปี่ ล่า ซี่ง แง. แน นองนา จี่วีดอางซื้ง มางนา ปีนแตปีนนา แน ล่ากาน ว่า ปี่ ปี่ ล่า ซี่ง แง เจิ้นเจ้อ นา บ่าตี่นบ่าต่อง แน.
36 จาว่าแน ค่าพ่าย่า ล้อมาง ย่าบี่ อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ยาง คู่นซู่ มางนา อางเลิ่ง บ่ากง่าบ่าเกิง ฮา ปี่ ชี แน เย้ง แง, ไม้ ยา ค่าตอง ป้องก้า ตานฮา มางนา บ่าโอ่ด กงา กา, แน จาว่าแน ยาง ค่าบา ยู้ ซี้ง แน ยาว ยางนา ค่าบา ยู้ ปี่ โว! ไม้ ยาง ค่าบา ยู้ นี้ย่า บ่าบล่าบ เป. 37 จ้า อ่าซ่าง ค่าตอง ป้องก้า ตานฮา มางนา ก่าจ่าแง, ยา แต่งงาน ฮา อางเลิ่ง นี้งนา อางเย้ง กงา กา, ค่าตอง คู่นซู่ มางนา แต่งงาน บ่าฮา ช่าง เวิม อางกงา, นี้แม้แน ฮา นี้ย่า อางแม่น ย้าเป. 38 นี้แม้แนยาว อ่าซ่าง ค่าตอง คู่นซู่ มางนา แต่งงาน ฮาช่าง แง อางแม่น ย้าเป. จ้า แต่งงาน บ่าฮา แฮ้ง แม่น แล่แง เป.
39 ค่าบาย่า อางบล้อง ยู้ ชี อือ ค่าตอง อางบล้อง มาง ก้อง ทื่งกง่า แน กงาดื้ง แง, แน ยา อ่าซ่าง มางนา บ่ายู่ แล่กงา กา กาน. จ้า จาว่าแน ยาง อางบล้อง มาง ซฺี้ ยาว ยา อ่าซ่าง นา ยู้ แล่ เวิม อางกงา ย้า. จ้า ค่าพ่าย่า จี่วีดอางซื้ง มางนา เจ่อ ชี อือนา ญาเป ยู้ กงา กาง. 40 จ้า กงา นี้แม้แน เย้ง แง, ค่าบาย่า แฮ้ม้า อ่าซ่าง มางนา บ่ายู่ แล่ แฮ้งย้า แม่น แง, แน พาจาว มาง อางค่องอางล้า ม้า กงานา ฮาย นี้ป้าค้า เย้ง ปี่ ล่าง นาตู.