6
คริสเตียนม้องน้าม อือ อางซี ต้าดต่อน กาง ย้าง
นอง อางมู โย้เวอ อางเลิ่ง จา จี่เจ้ กา เมอ, บ้าเจอ นอ คริสเตียนชฺ้าง บ่าอ่า อือนา อางป้า ต้าดต่อน ปี่ แน? จ้า บ้าเจอ นอ พาจาว มาง ชฺ้าง อือนา บ่าป่า ต้าดต่อน ปี่ แน? นองมู นี้ย่า บ่าแบ คูล่า กาญ่าม เวอ พาจาว มาง ชฺ้าง อือย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา ต้าดต่อน แงแน. จาว่าแน นอง อางเลิ่ง อางอี อือนา บ่าต่าดบ่าต่อน กงา กายาว, ท้าว นอ บ้าเจอล้อแม้ ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา ต้าดต่อน กงา กาแง? นองมู นี้ย่า บ่าแบ คูล่า, กาญ่าม เวอ ซ้ามบา พาจาว มาง เท่วาด่า อือนาม มือ กงูมู นี้ง ย้า ยองนา กงาต้าดต่อน แงแน. นี้แม้แนยาว กงูมู นี้ย่า อางเลิ่ง อางอี้ ซีแล กา ชีอือ อางต้าดต่อน กงา กาย้า. นี้แม้แนยาว นอง อางเลิ่ง จา จี่เจ้ กา เมอ, นอ บ้าเจอฮาย คริสเตียนชฺ้าง บ่าอ่า อือนา ป้า ต้าดต่อน ปี่ แง? กงา นี้แม้แน จี่ นี้ย่า, ไม้ นองนา ซฺ่าจอ ปี่ ล่าง น้อ. กงา อางแบ ย้า นอง อางมู นู้เวอ ชฺ้าง วี่ไซป้านญา อางจา ทื่อม่าง บ่าอ่ายาว ทื่อม่าง ย้า จา แง, คริสเตียนม้องน้าม อือ อางเลิ่ง จา จี่เจ้ กา ชี แฮ้ง ต้าดต่อน อางกงา แน. จ้า นองมู คริสเตียนม้องน้าม นี้ย่า ศาล เวอ แล จี่เจ้ กา แลแง, แน ชฺ้าง พาจาว มางนา บ่าเจ่อ อือนา นอง อางเลิ่ง แฮ้ง ต้าดต่อน ปี่ แง.
ม้าม้า นี้ย่า นองต่องนอง แน อางเลิ่ง จา จี่เจ้ อางเลิ่ง ยู้ ลางกา ยาว นองมู คาโคลาโค แฮ้ง กาน ลางญ้า เป. คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, นอง ม้องน้าม อือนา ตอย นองนา ฮูย้า คาม แน อางเกิ่ง ย่าดยู้ ปี่ ล่าง แฮ้ ศาล โย้เวอ ซฺื่ยกา แล แฮ้ง ล่อบ่าปา เช แง. จ้า นองมู นี้ย่า พาจาว มางนา เจ่อ เวิม, นองต่องนอง ย้า ฮูย้า คาม กาแง, แน อางเกิ่ง ย่าด กาแง.
นองมู นี้ย่า อางแบ คูย้า ชฺ้าง บ่าแม่น ฮา ชี อือย่า พาจาวอางเมิง โย้เวอ บ่ากงา อ้อง ดื้ง แล แน. ค่าตอง นา บ่าจ่อบ จ่า แล่โจ! ชฺ้าง ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ ฮา ชี อือย่า, ชฺ้าง ฮู่บปาน* 6:9 ฮู่บปาน นี้ย่า พาจาว ม้าม้า บ่าอ่า. ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือย่า ฮู่บปาน นา นาบทื้อ จ่า คูแง. นา บอกไว้ ชี อือย่า, ชฺ้าง ฮาก อางบี่อางบล้อง นา โก้นก้าว อือย่า, ค่าพ่าย่า อางโต ก่อง จ่า แล่ คูชี อือย่า, ค่าพ่าย่าต่องค่าพ่าย่า แน ค่าบาย่าต่องค่าบาย่า แน ยู่ดื้ง กา ชี อือย่า, 10 ชฺ้าง แล่ค่าว อือย่า, ชฺ้าง ตานฮา อางจา อือย่า, ชฺ้าง แต่ค่า ตีด ชี อือย่า, ชฺ้าง ฮากนา อางไล้ จี่กาน อางคา อือย่า, ชฺ้าง ฮาก อางเกิ่ง จ้อบ ยู้ ปี่ชี่ อือย่า, พาจาวอางเมิง โย้เวอ บ่ากงา อ้อง ดื้ง แล. 11 ค้าแต้ เวอ นอง อางมู เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า อือ แฮ้แม้แน จี่วีด ไจอ่าน ย้าเป. จ้า อามื้อ พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง แน พาจาว มาง อางค่องอางล้า มาง กงู อางบล่าบ ย่าง ฮาย เซฺิ่งซฺ้าง ปี่ ล่างญ้า, แน กงูนา พาจาว มางนา ท่าน ล่าง ญ้า, แน กงูนา ฮาย พาจาว มาง ชฺ้าง เพล่อ ปี่ ล่างญ้า.
นอง อางโต นี้ย่า พาจาว มาง ยู้ม ย้าง
12 ชฺ้าง ทื่อบ่า นี้แม้แน จี่ แง, “กงา บ้าเจอ ฮา เวิม อางกงา ย้า, ไม้ พาจาว ม้า กงานา อางซีอางบล่าบ บ่ายู่ ล่า อ่าลา?” แน. อางอ้า ย้า, จ้า กงา อางเลิ่ง กูย่างกูเจ้อ ฮา ชี แฮ้ อางเลิ่ง ทื่อบ่า อือย่า กงาก้อง จองไจ บ่าจา, จ้า กงา ค่าตอง อางเลิ่ง ฮา ชี แฮ้ง ย่าเจ่น บ่าเพล่อ เป. 13 ชฺ้าง ทื่อบ่า อือ นี้แม้แน จี่ คูแง, “พาจาว มาง กงูนา ป่องปอง จา ปี่ ล่า ชี่นี้, ไม้ กงูนา จฺ่าก่อ ปี่ ล่าแง” แน. จ้า กาญ่าม เวอ กงู ป่องปอง นี้ย่า จองไจ บ่าจา เป, ไม้ กงู มู่งท่า โย้เวอ อางโต อางซฺื่อ จา คูแง น้อ. พาจาว ม้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ กงูนา อางโต จา ปี่ ล่าแง, จ้า กงูนา ค่าตอง อางโต นี้ง ไจ ค่าตอง อางบี่อางบล้อง บ่าอ่า อือ ก้อง ยู่ดื้ง ปี่ ล่า แงแน บ่าอ่า, จ้า ยางนา ล่ากาน ว่า ปี่ ปี่ ล่าแง. นี้แม้แนยาว กงู อางโต นี้ย่า จี่วีดอางซื้ง มาง เฮอ เป. 14 พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ซฺี้ เมอ, พาจาว ม้า ยาง ล่าที่ แฮ้ง ไจ ฮาย พระเยซู นา จี่วีด จา แต่ล้า แล่ ปี่ชี่, แน พาจาว ม้าย่า กงูนา คาตา ย้า ฮา จี่วีด จา แต่ล้า แล่ ปี่ ล่าแง.
15 นองมู นี้ย่า บ่าแบ คูล่า นอง อางโต นี้ย่า พระเยซูคริสต์ ล่าปู่ ล่าคื่อ เพล่อ ชีแน? จาว่าแน นองมู นี้ง ค่าบาย่า อางโต ก่อง แล่ง อือ ก้อง ทื่งกง่า แน ยู่ดื้ง ยาว, นองมู นี้ง มือ พระเยซูคริสต์ ล่าปู่ ล่าคื่อ แฮ้ง ไจ ค่าบาย่า อางโต ก่อง แล่ง อือ ก้อง ทื่งกง่า แน ยู่ดื้ง ชี แน ทื่อช่างกานญา เป. แฮ้แม้แน บ่าฮา โจ! 16 นองมู นี้ย่า บ่าแบ คูล่า ค่าพ่าย่า ล้อมาง ค่าบาย่า อางโต ก่อง แล่ง มาง ก้อง ทื่งกง่า แน ยู่ดื้ง, ยาง อางโต แฮ้ง ค่าบาย่า อางโต ก่อง แล่ง มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ แง. พระคัมภีร์ เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า,
“ค่าพ่าย่า แน ค่าบาย่า ทื่งกง่า แน ยู่ดื้ง นี้ย่า ชฺ้าง ทื่อม่าง กา แน เพล่อ แง” แน. 6:16 ปฐมกาล 2:24
17 จ้า อ่าซ่าง ค่าตอง อางโต แฮ้ง จี่วีดอางซื้ง มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน ฮา เพล่อ ปี่ แง, ยาง นืงบา แฮ้ง จี่วีดอางซื้ง มาง ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ แง เป. 18 ค่าตอง อางโต แฮ้ง แม่น แน ฮูพลา แล่โว, ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ บ่าปี่ ฮา โจ! อางบล่าบ กาบ่ากาเจ้อ อือ ฮา นี้ย่า ค่าตอง อางโต แฮ้งนา บ่าฮาย ก่างพยา ปี่ เป. จ้า ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ ฮา นี้ย่า ค่าตอง อางโต แฮ้งนา ฮาย ก่างพยา ปี่ แง เป. 19 นองมู นี้ บ่าแบ คูล่า นอง อางโต นี้ย่า พาจาว มาง ยู้ม ย้างย้า แน? ไม้ พาจาว ม้า อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แฮ้ง นองนา ปี่ ล่า ป้าน่อ, แน อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง ม้า นอง อางโต นู้เวอ ดื้ง แง, นี้แม้แนยาว นอง อางโต นี้ง มือ นอง เฮอ บ่าอ่า กาน. จ้า นอง อางโต นี้ย่า พาจาว มาง เฮอ เพล่อ ญา เป. 20 พาจาว ม้า นองนา อางฮู่ อางคา แน วื้อ ล่าชี่, ไม้ ยา พระเยซู นา นองนา ซฺี้ แต่น ปี่ ล่า ป้าน่อ. นี้แม้แนยาว นอง อางโต แฮ้ง ไจ ชฺ้าง อือนา ฮา พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้งนา กงามย้าง ปี่ ปาว แน สรรเสริญ ฮา ปี่ ปาว.

*6:9 6:9 ฮู่บปาน นี้ย่า พาจาว ม้าม้า บ่าอ่า. ยิวชฺ้างบ่าอ่า อือย่า ฮู่บปาน นา นาบทื้อ จ่า คูแง.

6:16 6:16 ปฐมกาล 2:24