5
ชฺ้าง ป้องก้า อางเลิ่ง อางซี ฮา ชี มางนา ต้าดต่อน ย้าง
กงา นี้แม้แน กงากย่า แอ ม้าม้า ย้า, นอง อางมู โย้เวอ ค่าพ่าย่า ทื่อม่าง ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ ฮา ชีแน. ยา ค่าตอง อางบา แมนา มาง ก้อง ทื่งกง่า แน ยู่ดื้ง ชี! ซ้ามบา คริสเตียนชฺ้าง บ่าอ่า อืม อางบล่าบ นา แค อางเลิ่ง นี้แม้แน บ่าฮา จอ กา คาแน้. นองมู นี้ย่า ค่าพ่าย่า แฮ้มาง อางเลิ่ง อางซี ฮา ชี แฮ้งนา จี่โอ่ด คูแง ลา? นองมู นี้ย่า นืงบาชู่ม ชี แน ซูม คาไล, แน ยางนา นอง อางมู เวอ ก่า อ่อก ชี แน ซูม คาไล.
3-4 กงา อางโต นี้ง นองก้อง ทื่งกง่า แน บ่ากงา ดื้ง เวิม, จ้า กงา นืงบา นี้ย่า นองก้อง ทื่งกง่า ย้า ดื้ง แง, แน พระเยซู กงู จี่วีดอางซื้ง ม้าย่า กงานา ล่าที่ ปี่ ค่าพ่าย่า อางเลิ่ง อางซี ช่า คาแม้แน ฮา ชี แฮ้มางนา ต้าดต่อน ปี่ ล่างญ้า. แน กงาม ค่าพ่าย่า แฮ้มางนา ต้าดต่อน ยา. คริสเตียนม้องน้าม อือนา ฮ้าว ล้า ปี่ ยาว จี่อู้ ลางกา โว. นอง ทื่งกง่า แน ช้อน ลางกา เมอ กงา นืงบา แน พระเยซูคริสต์ กงู จี่วีดอางซื้ง มาง ล่าที่ แฮ้ นองก้อง ทื่งกง่า แน ดื้ง แง. ยาว ค่าพ่าย่า นี้มางนา นอง อางมู โย้เวอ ก่า อ่อก โว! แน ซาตานแด่ย่ายอคา เพล่อ ชี มางนา ปี่ โว! ไม้ ยางนา ตูกพานลาบ้าบ ปี่ เซฺ้อ ยาว น่อง โย้เวอ ยาง มือ นืงบาเพ่น อางบล่าบ ฮา แฮ้ง ว่าง คาไล. นี้แม้แนยาว จี่วีดอางซื้ง มาง พ่าวลือ แล่ แฮ้นืง เวอ, ค่าพ่าย่า นี้มาง อางค่องอางล้า แฮ้ อางบล่าบ กงาปูน แล่แง.
นอง จี่โอ่ด แฮ้ย่า บ่ากง่าบ่าเกิง เป. นอ ค้าแต้ ชฺ้าง อือ จี่ต่าง จี่ ชี ชี แฮ้งนา บ่ากย่า กางซื้ง ลา? ค้าแต้ ชฺ้าง อือ นี้แม้แน จี่ ชี ชี, “ผงฟู* 5:6 ผงฟู นี้ย่า อางเลิ่ง บ่าแม่น แน ล่าที่ บ่าแม่น อือนา จี่เคอ แง. อางอี้ แน ชี่ นี้ย่า แป้ง ทื่อซื่อ แฮ้งนา โค ย้า ฮา อู่ง ปี่ แง” แน. ผงฟู อางอ้าน อางบล่าบ เวอ จายล้า ชี แฮ้ง วี โค โว! นี้แม้แนยาว นองมู นี้ง ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง เพล่อ คูแง. ค้านู้มป่าง อางซฺื่อ ผงฟู บ่ากาน แฮ้งแม้แน ย้าเป. ม้าม้า นี้ย่า กงา อางแบ ย้า อามื้อ นองมู นี้ย่า ค้านู้มป่าง ผงฟู บ่ากาน 5:7 ค้านู้มป่าง ผงฟู บ่ากาน นี้ย่า เปาโล คริสเตียนชฺ้าง อางบล่าบ บ่าจา อือนา จี่ เพ้ก แง ยองมู นี้ย่า ค้านู้มป่าง ผงฟู บ่ากาน อือ ช้อดย้า แน. อือ ล้อย้า, แน กงู ปัสกาป่อยนืง นี้ย่า อามือ ต่องก่าต่าง จฺ่าปอต้างปอ ฮา คูแง, ไม้ พระเยซูคริสต์ กงู แกะอางย่า แม้แน เพล่อ ชี มางนา ปัสกาป่อยนืง นู้เวอ แซ่ ท่าน ญา. นี้แม้แนยาว กงู ปัสกาป่อยนืง เวอ จฺ่าปอต้างปอ ฮา กาเซฺ้อ. จ้า กงู ค้านู้มป่าง ผงฟู อางอ้าน กาน ชี แฮ้ง บ่าจฺ่า, ไม้ ค้านู้มป่าง นี้ม้า อางบล่าบ เวอ แน อางเลิ่ง บ่าแม่น เวอ จายล้า แง. จ้า กงู ค้านู้มป่าง ผงฟู บ่ากาน แฮ้ง จฺ่า คูแง, ไม้ ค้านู้มป่าง นี้ม้า ค้านู้มป่าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แน ค้านู้มป่าง ม้าม้า แฮ้ง ย้าเป.
กงา นองนา โจ้ดมาย แต้ม ม่า ล่าย่า, ชฺ้าง ป้องก้า อางเลิ่ง อางซี ฮา ชี อือนา บ่าซฺ่าบ่ามี่ช่าง โจ แน. 10 กงา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ ฮา ชี อือนา, ชฺ้าง ตานฮา อางจา อือนา, ชฺ้าง แล่ค่าว อือนา, ชฺ้าง ฮู่บปาน นา บอกไว้ ชี อือนา บ่ากงา จี่เคอ เป, ไม้ จาว่าแน กงา นองนา ยอง ก้อง เว่อ แน ม่า ดื้ง ปี่ ล่ายาว, นองมู นี้ย่า ชฺ้างอางเมิง อางเง้ โย้เวอ กงาอ่อก ดื้ง คูแง เป. 11 จ้า กงาย่า คริสเตียนม้องน้าม อางมู นู้เวอ ชฺ้าง ป้องก้า อางเลิ่ง อางซีอางบล่าบ ฮา ชี อือนา, ชฺ้าง ตานฮา อางจา อือนา, ชฺ้าง ฮู่บปาน นา บอกไว้ ชี อือนา, ชฺ้าง ฮากนา อางไล้จี่กาน อางคา อือนา, ชฺ้าง แต่ค่า ตีด ชี อือนา, ชฺ้าง แล่ค่าว อือนา จี่ เคอ แง เป. กงา ม่าย ล่าปานา ชฺ้าง นี้อือ ก้องเวอ ทื่งกง่า แน เจิ้นเจ้อ บ่าจฺ่าบ่าต้าง ดื้ง โจ!
12 คริสเตียนชฺ้าง บ่าอ่า อือนา ต้าดต่อน แฮ้ย่า กงา อางเลิ่ง บ่าอ่า, จ้า นองมู นี้ย่า ค่าตอง อางมู เวอ คริสเตียนม้องน้าม อือนา กงา ต้าดต่อน บ่าอ่า ลา? 13 พาจาว ม้าย่า คริสเตียนชฺ้าง บ่าอ่า อือนา ต้าดต่อน แง. พระคัมภีร์ เวอ นี้แม้แน แต้ม ชี ชี แฮ้งแม้แน ย้า, “ชฺ้าง บ่าแม่น แฮ้อือนา นอง อางมู โย้เวอ บ่าปี่ ดื้ง โจ!” แน. 5:13 เฉลยธรรมบัญญัติ 22:21, 24

*5:6 5:6 ผงฟู นี้ย่า อางเลิ่ง บ่าแม่น แน ล่าที่ บ่าแม่น อือนา จี่เคอ แง.

5:7 5:7 ค้านู้มป่าง ผงฟู บ่ากาน นี้ย่า เปาโล คริสเตียนชฺ้าง อางบล่าบ บ่าจา อือนา จี่ เพ้ก แง ยองมู นี้ย่า ค้านู้มป่าง ผงฟู บ่ากาน อือ ช้อดย้า แน.

5:13 5:13 เฉลยธรรมบัญญัติ 22:21, 24