4
พระเยซูคริสต์ มาง ศิษย์เอก อือ
นี้แม้แนยาว นองมู นี้ย่า กงูมู คู่ เพล่อ คูชี นี้อือนา พระเยซูคริสต์ ย่าเจ่น แน ฮู ล่าปาว. แน พาจาว มาง ชฺ้าง แช้ยู้ ยาว ค้าแต้ เวอ ยาง ก่ามกืด โชง ชี ชี แฮ้ง ฮากนา ม่ายแบ ปี่ฮู อือ แน ฮู ล่าปาว. ชฺ้าง ล่ากาน นี้มาง กงา ว่า คูชี นี้อือ ชฺ้าง นืงบาอางชี กงา กาง อือ เป. ยาว ฮาก กงานา ชฺ้าง อางแม่น ล่า บ่าแม่น แน ฮู ล่าเวิม กงา บ่าตี่นบ่าต่อง เป, แน กงา ค่าตอง นา บ่าต่าดบ่าต่อน จ่าแล่ เป. กงา นืงบา ม้า กงานา บ่ากงา ม่า ล่า กงา บ้าเจอ ฮา ซี ชี แน. จ้า นี้ย่า บ่าจี่กงา กางซื้ง กงา ชฺ้าง อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แน. กงานา ต้าดต่อน ล่าฮู ม้า จี่วีดอางซื้ง มาง ญา. นี้แม้แนยาว จี่วีดอางซื้ง มาง บ่าลือ ฮู่ นู้เวอ, อ่าซ่าง มางนา บ่าต่าดบ่าต่อน แอ่แคน โจ! จี่วีดอางซื้ง มางนา ล่อ ปาโน เป. จี่วีดอางซื้ง มาง ลืน เมอ, ยา กูย่างกูเจ้อ ชฺ้าง อือ โชง ชี ชี อือ ฮาย มย้าง ปี่ แง. ยาว น่อง โย้เวอ พาจาว ม้า ชฺ้าง คาโคลาโค อือ ค่าตอง ล่ากาน ว่า ชี แฮ้ง วา แน โญกญอ จ่าแง, ยาง ฮู ซู้ม แฮ้ง วา ย้าเป.
คริสเตียนม้องน้าม นอง เวอ, กงา ค่าตอง อางโต นี้งนา จี่เคอ จ่าแล่ชี่ นี้, แน กงา อปอลโล นา จี่ เคอ ชี แฮ้ย่า, ไม้ นองนา แบ ปี่ ล่า ซี้ แง, นองมู นี้ย่า พระคัมภีร์ เวอ ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง กงาฮา เค่ คู แงแน. แน นองมู นี้ย่า เจิ้นเจ้อ บ่าฮา คูโจ พระคัมภีร์ โย้เวอ แต้ม ชี ชี แฮ้ง ล่อบ่าปา แน. แน นองมู นี้ย่า บ่าจี่โอ่ด คูโจ ค่าตอง คู่ ม้า ฮาก คู่ อือ ล่อบ่าปา แม่น แงแน. นองนา อ่าซ่าง ฮาย ฮาก ล่อบ่าปา แน เลิ่นเลอ ปี่ ล่าแง? นองก้อง บ้าเจอ จา แง พาจาว มาง บ่ากงา ปี่ ล่าแน? ท้าว พาจาว มาง นองนา ปี่ ล่า ยาว นอ บ้าเจอฮาย จี่โอ่ด คูแง, นอง ซฺ้า ล้า บู้ ชี แม้แน?
อามือ นอ เย้ง คูแง กงู บ่าจา เวิม มือ นอ กูย่างกูเจ้อ ย้า จา คู แงแน. จาปาง ล้างญ้า แน ก่าซ้าด เพล่อ ชี แน. แฮ้แม้ ม้าม้า แน เพล่อ โว! ไม้ กงู คาตา แน นองก้อง ทื่งกง่า แน ก่าซ้าด เพล่อ ฮูลา. จ้า ม้าม้า นี้ย่า กงา เย้ง แง, พาจาว ม้า กงูมู ศิษย์เอก เพล่อ คูชี นี้ อือนา ย่าเจ่น ฮาก ต้าดต่อน แซ่ ชี อือ แม้แน เพล่อ ปี่ ล่า แงแน, ไม้ ฮากนา ม่อนซ้า ปี่ แง แนนอ. ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง คาโคลาโค แน เท่วาด่า อืมมือ กงูนา ฮู ล่า คูแง, กงู ก้อง บ้าเจอ อางเลิ่ง ตอล้า แง แน.
10 ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า กงูมู นี้งนา ชฺ้าง อางจ่าง แน ฮู ล่า คูแง, ไม้ กงู พระเยซูคริสต์ นา ล่ากาน ว่า ปี่ ชี แฮ้ง ปาปาย. จ้า นองมู นี้ย่า เย้ง คูแง, นอ คริสเตียนชฺ้าง อางแอ้น พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง แฮ้ง กูย่างกูเจ้อ ย้า แบ คูแง แน. อ่าจ่าม มือ นองมู นี้ย่า เย้ง คูแง กงูมู นี้ย่า ชฺ้าง อางด่ออางย่า. จ้า นองมู นี้ย่า ชฺ้าง อางแก่นอางคา. กงูนา ฮาก ฮูย้า ล่า คูแง. จ้า นองนา ฮาก โญกจ่าญ่อ ล่า คูแง. 11 กงูมู นี้ย่า อามือ เคอ ย้า จฺื่งคู แบ่ซฺู่ คูแง, แน อางก่าอางตูม อางอ้าน อางแชอางล่าก ตูม แล่ คูแง, แน กงูนา ฮาก ตื่อชืก ล่า คูแง, แน กงู ยู้มดื้งย้า บ่าจา คู, 12 แน กงู ล่ากาน ว่า เมิ่ด คูแง, แน ฮาก กงูนา อี่ แซ้งว้าน ล่าเมอ กงู ยองนา ก่ามป่อน ปี่ คูแง, แน ฮาก กงูนา คาม ล่าเมอ กงู โอ้ด คูแง, 13 แน ฮาก กงูนา จี่ ฮูย้า ล่าเมอ กงู ยองนา แม่น ย้า พอ แง. กงูมู นี้ย่า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง จองไจ บ่าจา อือ ช้อดย้า, แน กงูมู นี้ย่า อามือ เคอ ย้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ อางเจ่ดอางจ้อ อือ แม้แน.
14 ยาว กงา นองนา นี้เลิ่ง แต้ม ปี่ ล่าง นี้ย่า, ไม้ นองนา ฮาย ซฺ่าจอ แล่ ปี่ ล่าแง แน บ่าอ่า เป. จ้า กงาย่า นองนา ม่าอู่บ ล่าแง, อางโบ้ง ค่าตอง อางย่า ลาก มางนา ม่าอู่บ จ่าง แฮ้งแม้แน. 15 นองนา พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง แฮ้ง คู่ ม่าอู่บ ล่าฮู 10,000 คู่น จา เวิมมือ, นองมู นี้ง อางโบ้ง ทื่อม่าง กานญา จา แง, แน นองมู นี้ง พระเยซูคริสต์ ก้อง ทื่อลู่มทื่อเจ่อ กา แน เพล่อ เมอ, กงาม มือ นอง อางโบ้ง เพล่อ ชี แน ทื่อช่างกานญา, ไม้ กงา นองนา อางเลิ่ง อางแม่น แฮ้ง ป่าว ม่า ล่า ป้าน่อ. 16 นี้แม้แนยาว นองมู นี้ง กงา ฮา ชี แฮ้งแม้แน ฮา คู ปาว. 17 นี้งย้า เป กงา ทิโมธี นา ไจ นองนา บ่อซฺ้า ลือ ปี่ ล่าชี่ นี้ย่า. กงา ยางนา ค่าตอง อางย่า ล้อย้า ลาก แง. ยา นองนา ม่าอู่บ ลือ ล่าแง, กงา บ้าเจอล้อแม้ แน คริสเตียนชฺ้าง เพล่อ จี่วีด ไจ แงแน. ทิโมธี นองนา ม่าอู่บ ล่าง, กงา คริสเตียนชฺ้าง อือนา ม่าอู่บ กว่า ชี แฮ้งแม้แน ย้า.
18 นองมู โย้เวอ ชฺ้าง ทื่อบ่า อือย่า จี่ โอ่ด จ่าแล่ คูแง, ไม้ ยองมู นี้ย่า เย้ง คูง, กงาย่า นองนา บ่าบ่อ ซฺ้า ลือ แล่ก้าน แน. 19 จ้า จี่วีดอางซื้ง มาง ม่า ซฺ้า ลือ ปี่ ล่ายาว กงาม มือ นองนา บ่ามล่าง นู้เวอ ย้า บ่อซฺ้า ลือ ล่าแง. ยาว แฮ้ญ่าม เมอ กงาม กงาแบ แง, ชฺ้าง อ่อนจ่าแล่ ชี่ อือย่า จี่ แฮ้ง แอ่ แน คี่ กาน ลา? อ้าว ยอง ก้อง พาจาว มาง ล่าที่ แฮ้ง อางจา ม้าม้า แน, 20 ไม้ พาจาวอางเมิง นี้ย่า จี่ต่าง แอ่ แน บ่าอ่า, จ้า พาจาว มาง ล่าที่ อางเลิ่ง ย่าง เป. 21 นอ บ้าเจอล้อแม้ ยู้ แง? กงานา นืงบาแม่น แน ล้า ซฺ้า ปี่ ล่าง ลา? อ้าว ไมแซ ท่าม ล้า ปี่ ล่าง ลา?